VICTORYHMONGALLIANCECHURCH


VICTORY IN THE WORD
"For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart. " - Hebrews 4:12

Online Giving


GIVE NOW
OUR MISSION

Peb teg dlejnum yog qha kuas suavdlawg paub Tswv Yexus, txhawb nqaa
Nwg kws yog peb tug Cawmseej, ntxuav peb dlawb huv, khu peb tej mob zoo, hab tug Vaajntxwv kws yuav lug tom ntej nuav; peb yuav siv zug ua kuas Nwg teg dlejnum tav raws le Nwg tau saamfwm tseg lawm.

OUR VISION

Victory Hmong Alliance Church lub zeem muag yog
sib koomteg ntawm cov thawj coj hab cov ntseeg txhua
tug ua Vaajtswv teg dlejnum kuas tav. "Living the call together"
lawv le peb tug Tswv Yexus tau has tseg.

VISIT US

Sunday Prayer: 9:00 AM

Sunday Service: 10:30 AM

Wednesday Prayer: 6:00 PM

LOCATION

97 Hwy 53
Hoschton, GA 30548
(706) 894-8020

info@VictoryHmongAlliance.org

GET DIRECTIONS

 

Contact


Kx. Dr. Num Nyaj Hawj

(706) 894-8020
Pastor@VictoryHmongAlliance.org

Dr. Tooj Ntxawg Thoj

(678) 613-0270
Info@VictoryHmongAlliance.org

Kl Txawj Npis Xyooj

(404) 543-1435


Kl Neeb Yaj

(706) 352-8569


Kl Nom Xaj Kwm

(678) 382-5135

Kl Txooj Tis Thoj

(678) 682-4895


Kl Tswv Choj Lauj

(678) 301-8734

Thawj Phaab Mivnyuas Yau

N. Tshaj Daniel Xyooj
(770) 653-8619

Thawj Phaab Hu Nkauj

Ntxoov Zeb Xyooj
(770) 757-8565

Thawj Tshaaj Tawm

N. Txhiaj Pes Lauj
(612) 749-1368

Thawj Txiv Ncignum

Nyiaj Tsu Vaj
(770) 256-3111

Qub Txeeg Qub Teg

Txooj Tuam Thoj
(678) 227-4978

Thawj Hluas

Mique Muas
(770) 401-8686

Victory Hmong Alliance Church

of the
Christian and Missionary Alliance

97 Hwy 53
Hoschton, GA 30548

(706) 894-8020

Copyright ©2020 www.VictoryHmongAlliance.org