VICTORYHMONGALLIANCECHURCH


VICTORY THROUGH FELLOWSHIP
"But if we walk in the Light as He Himself is in the Light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin" - 1 John 1:7

UPCOMING EVENTS

Thanksgiving (Nov 24)
Victory Hmong Alliance Church

OUR MISSION

Peb teg dlejnum yog qha kuas suavdlawg paub Tswv Yexus, txhawb nqaa
Nwg kws yog peb tug Cawmseej, ntxuav peb dlawb huv, khu peb tej mob zoo, hab tug Vaajntxwv kws yuav lug tom ntej nuav; peb yuav siv zug ua kuas Nwg teg dlejnum tav raws le Nwg tau saamfwm tseg lawm.

OUR VISION

Victory Hmong Alliance Church lub zeem muag yog
sib koomteg ntawm cov thawj coj hab cov ntseeg txhua
tug ua Vaajtswv teg dlejnum kuas tav. "Living the call together"
lawv le peb tug Tswv Yexus tau has tseg.

VISIT US

Sunday Prayer: 9:00 AM

Sunday Service: 10:30 AM

Wednesday Prayer: 6:00 PM

LOCATION

97 Hwy 53
Hoschton, GA 30548
(706) 894-8020

info@VictoryHmongAlliance.org

GET DIRECTIONS

 

Contact


Kx. Dr. Num Nyaj Hawj

(706) 894-8020
Pastor@VictoryHmongAlliance.org

TL Nyiaj Tsu Vaj

(770) 256-3111
Info@VictoryHmongAlliance.org

Kl Txawj Npis Xyooj

(404) 543-1435


Kl Neeb Yaj

(706) 352-8569


Kl Vaam Xuv Kwm

(706) 540-8822

Kl Txooj Tis Thoj

(678) 682-4895


Kl Num Vaaj Yaaj

(678) 227-1681

Thawj Phaab Mivnyuas Yau

N. Vaam Npawv Thoj
(678) 516-8655

Thawj Phaab Hu Nkauj

N. Ntxoov Zeb Xyooj
(404) 558-0964

Thawj Tshaaj Tawm

N. Tsaav Daviv Thoj
(404) 234-4552

Thawj Txiv Ncignum

Txhiaj Pes Lauj
(404) 518-8558

Qub Txeeg Qub Teg

Tswv Fwm Looj Thoj
(678) 472-1831

Thawj Hluas

Kyle Xyooj
(678) 654-8310

Victory Hmong Alliance Church

of the
Christian and Missionary Alliance

97 Hwy 53
Hoschton, GA 30548

(706) 894-8020

Copyright ©2018 www.VictoryHmongAlliance.org