KX. Dr. Num Nyaj Hawj

Sr. Pastor

Pastor@VictoryHmongAlliance.org

Kl. Tswv Npawv Xyooj
Chairman
Kl. Tsaav Daviv Thoj
Vice-Chairman
Kl. Txooj Tis Thoj
Secretary
Kl. Tshaj Daniel Xyooj
Treasurer
Kl. Vaam Xuv Kwm
Elder
Kl. Nom Xaj Kwm
Elder
N. Txhiaj Pes Lauj
Thawj Phaab Mivnyuas Yau
Txawj Tub Thoj
Thawj Phaab Hu Nkauj
N. Ntxoov Zeb Xyooj
Thawj Tshaaj Tawm
Neeb Yaj
Thawj Txiv Ncignum
N. Neeb Yaj
Thawj Nam Ncignum
Txawj Npis Xyooj
Qub Txeeg Qub Teg
Ntxoov Zeb Xyooj
Thawj Txiv Tsev
N. Yimlooj Hawj
Thawj Nam Tsev
Mique Moua
Youth Coordinator
Sunshine Her
Youth President
Simon Lor
Youth Vice President
Jeremiah Lee
Youth Treasurer
Ken Moua
Youth Secretary