Hymn Lyrics

001. Nplajteb Hab Qaum Ntuj
Nplajteb hab qaumntuj qhuas Vaajtswv
Nwg foom koobmoov rua cov ntseeg Nwg
Peb qhuas Vaajtswv peb Vaaj Leejtxiv
Qhuas Vaaj Leejtub hab Vaaj Ntsujplig.

Noobneej txawm yog yuav nyob qhovtwg
Yuavtsum txaussab pehawm Vaajtswv
Tsimnyog peb lug qhuas Nwg kawgnkaus
Nwg yog peb tug Vaajtswv Yawmsaub.

Yog Vaajtswv tsi ua tug kws tsim
Noobneej yeej tsi txawj lug tshwmsim
Vaajtswv Ntuj yog tug kws ncaajnceeg
Nwg hlub hab taabncuab peb noobneej.

Taug kev ncaajnceeg moog cuag Vaajtswv
Ua sab dlawg sab zoo pehawm Nwg
Noog Nwg tej lug qhuab hab lug qha
Txha tsimnyog peb ua Nwg tsaug tag. Amee.
002. Cov Kws Ntseeg Tu Yug Lub Sab
Cov kws ntseeg tu yug lub sab
Txhuscaug kag ntawm
Vaajtswv lub xubndlag
Tog noog Nwg Txujlug saib
Nwg qha lecaag
Zaaj ntawd puas raug sab
Kuas yug ncudlheev
Yug yog tuabneeg pluag
Ibqhov zoo los yug tsi muaj
Kws yuav muab rua Nwg.

Cov kws ntseeg thov mej lug saib
Tuabneeg suavdlawg
Poob rua qhov txomnyem
Thov mej ca Vaajtswv khaiv
Mej moog qha puab
Kuas puab txha tau nov
Tswv Yexus zaaj
Txuj Moo Zoo nrho nchaa
Moog txug thoobplawg huv nplejteb
Puab nrug peb uake.

Cov kws ntseeg qhuas Tswv Yexus
Txhuscaug ua Nwg tsaug
Hab thov has tas
Thov Koj khaiv Koj tug
Ntsujplig lug rua peb
Ibyaam le qhovdlej
Txhawv huv lub sab
Peb txha noog lug qha
Peb lub neej tawgpaaj txitxiv
Ntevdlhawv moog ibtxhis.
003. VAAJTSWV KUV TUG FUABTAIS
Vaajtswv kuv tug Fuabtais
Muaj fwjchim luj dluandlais
Moog taag ibtxhis
Leejtwxiv sau ntuj Ceebtsheej
Koj yog tug kws kovyeej
Thov lug kaav Koj haivneeg
Moog taag ibtxhis.

Yexus kuv tug Cawmseej
Yog Vaajtswv Txujlug Tseeb
Kuv ua Koj tsaug
Vaaj Leejtub kuv thov Koj
Tej Lug ua kuv zaubmov
Koj yog tug theej kuv txhoj
Kuv ua Koj tsaug.

Vaaj Ntsujplig thov Koj pub
Kuas kuv muaj sab tajtug
Lub sishawm nuav
Thov Koj kaav kuv lub sab
Nrug kuv koom ib txujsa
Kuv noog koj tej
Lugqha lub sishawm nuav.
004. Vaaj Leejtxiv Tug Kws Nyob Sau Ntuj
Vaaj leejtxiv tug kws nyob sau ntuj
Koj yeej tsi khauvxwm Koj Leejtub
Xaa Nwg lug ua peb tug Cawmseej
Peb txha tau koobmoov vim peb ntseeg.

Tswv Yexus Koj lug ua noobneej
Koj txha le yog peb tug Cawmseej
Peb txhuscaug ntawm Koj lub xubndlag
Vim Koj pub peb tau txais txujsa.

Vaaj Ntsujplig tug kws nyob ibtxhis
Koj qha kuas peb txawj leeg lub txim
Koj coj peb kev hab tuav peb teg
Peb txha tsi poob ua kev txhum qhev.
005. KUV HUNKAUJ QHUAS VAAJTSWV
Kuv hunkauj qhuas Vaajtswv
Hunkauj qhuas tug Cawmseej
Hunkauj qhuas Vaaj Ntsujplig dlawbhuv
Haleluyas Amees

Kuv pehawm kuv tug Vaajtswv
Kws nyob sau ntuj Ceebtsheej
Kuv qhuas Vaajtswv lub koob lub npe
Haleluyas Amees.

Kuv qhuas kuv tug Vaajntxwv
Nwg yog tug kws ncaajnceeg
Nwg tug tshwjchim mas ci ntsaa-ab
Haleluyas Amees.

Kuv ncu Vaajtswv txajntsig
Kws lug cawn kuv lub neej
Kuv txhaj le hu zaaj nkauj txhawbnqaa
Haleluyas Amees.
006. TSWV YEHAUVAS YOG TUG TSOMKWM
Tswv Yehauvas yog tug tsomkwm kuv
Nwg tsim zaubmov rua tuabneeg huv kub qaabntuj
Tsim dlej coj lug ua mov sav nchupaa log
Ibnub kuv noj peb pluag
Yug lub cev txhale muaj zug.

Nwg tug ntsujplig yauv ntausthawj uantej
Kuv lawv Nwg qaab Yexus coj kuv txuj hauvkev
Tug Ntsujplig yuav qha txuj kev tseeb rua kuv
Txawmyog kuv raug txomnyem
Nwg yeejyuav tsi tso kuv tseg.

Tug Tswv Yexus najnub tsomkwm kuv
Nwg nrugnraim kuv ibsim neej tsi tso kuv tseg
Tug kws ntseeg Yexus yeejyuav pum Vaajtswv
Nwg foom koobmoov rua cov
Kws muab sab rau ntseeg Yexus.

Tug Tswv Yexus foom koobmoov rua kuv
Najnub pub mov rua kuv noj pheej muaj tsi tu
Kuv tau noj kuv ua tug Tswv Yexus tsaug
Kuv yuav ris Nwg txajntsig
Vim Nwg pub yug kuv txujsa.

Kuv casaba ntsoov Yexus yuav rov lug
Coj kuv moog nyob huv Vaajtswv lub Ceebtsheej ntuj
Nwg tu chaw rua peb cov kws ntseeg Yexus
Moog nyob lawm puag sau ntuj
Kuv tsi ncu tej kev txomnyem.
007. Qhuas Vaaj Leejtxiv Vaaj Leejtub
Qhuas Vaaj Leejtxiv Vaaj
Leejtub hab Vaaj Ntsujplig
Qhuas tug Vaajtswv kws
Muaj sa nyob moog ibtxhis
Lub nplajteb dlej hav
Txwv lub nub hab lub hlis
Vaajtswv yog tug kws tsim

Qhuas Vaaj Leejtxiv tug
Vaajtswv kws muaj kev hlub
Koj tso koj Leejtub
Lug paab tuabneeg qaabntuj
Vaajtswv npaaj kev cawm
Dlim rua txhualeej txhuatug
Yog txuj kev ntseeg Yexus.

Qhuas Vaaj Leejtub tug
Kws nqeg lug paab noobneej
Koj nqeg lug tshwmsim
Ua nplajteb tug Cawmseej
Koj yog txuj kev yog
Txujsa hab yog qhov tseeb
Koj txaussab paab txhua leej.

Qhuas Vaaj Ntsujplig tug
Kws kaav tuabneeg lub sab
Koj muaj fwjchim ua
Kuas tuabneeg yug dluatshab
Tug kws txu fwjchim
Ca Koj kaav nwg lub sab
Nwg yuav muaj lub sab tshab.
008. Thov Kuas Nplajteb Hab Ntuj Ceebtsheej
Thov kuas nplajteb hab ntuj Ceebtsheej
Qhuas Vaajtswv tug muaj koobmeej
Thov kuas taagnrho txhua tsaav tuabneeg
Lug pe Vaajtswv Ntuj tuableeg
Vaajtswv lug qha kag Nwg lub sab
Kuas noobneej ua le Nwg sabnyam
Cale fwm hab qhuas Vaajtswv.

Tswv Yexus tug kws yog Vaajtswv
Peb xaav qhuas Koj lub npe xwb
Tswv Yexus Koj tau nqeg lug cawm
Cov mivnyuas yaaj kws pluj lawm
Koj txha yog tug Tswv kws yug zoo
Tug kws lawv Koj qaab yuav tsi poob
Cale fwm hab qhuas Vaajtswv.

Vaaj Ntsujplig tug kws nplig peb sab
Yog peb tsi paub thov Koj qha
Ntxwjnyoog yuav ntxag kuas peb yuamkev
Thov Koj ua teeb ci rua peb
Thov Koj rhuavtshem kevsiv kevnpug
Thov Koj lug txhawb kuas peb muaj zug
Cale fwm hab qhuas Vaajtswv.
009. Cale Qhuas Vaajtswv Vaaj Leejtxiv
Cale qhuas Vaajtswv Vaaj Leejtxiv
Qhuas Yexus peb tug Cawmseej
Cale qhuas Vaajtswv tug Ntsujplig
Txhawbnqaa Vaajtswv Vaaj Pebleeg

Qhuas Vaajtswv kws hlub noobneej
Tso Yexus nqeg rua nplajteb
Peb noobneej txha muaj tug Cawmseej
Thaus Yexus nqeg lug paab peb.

Qhuas peb tug Cawmseej Tswv Yexus
Tug kws tuag theej peb lub txhoj
Ua txuj kev rua peb moog sau ntuj
Coj peb moog nrug Vaajtswv nyob.

Qhuas Vaaj Ntsujplig tug kws Dlawbhuv
Tug kws kaav huv peb lub sab
Tshoov peb sab kuas noog Vaajtswv lug
Peb txha ua tau lub neej tshab.
010. Ua Vaajtswv Tsaug, Ua Vaajtswv Tsaug
Ua Vaajtswv tsaug, ua Vaajtswv tsaug
Vaajtswv Vaaj Leejtxiv
Qhuas Nwg lub npe rua txhua tug nov
Puab txha txu fwjchim
Cale qha rua txhua tug kuas
Puab paub Vaajtswv lub npe
Vim Vaajtswv hlub txhua tsaav
Tuabneeg kws nyob huv nplajteb

Ua Vaajtswv tsaug, ua Vaajtswv tsaug
Vaaj Leejtug Yexus
Nwg yog tug kws muaj txujsa nyob
Yog Vaajtswv Txujlug
Tswv Yexus tsim lub ntuj
Lub nplajteb hab dlej havtxwv
Tsimnyog txhua tsaavyaam kws
Nwg tsim txaav lug pehawm Nwg.

Ua Vaajtswv tsaug, ua Vaajtswv tsaug,
Vaaj Ntsujplig Dlawbhuv
Tug kws lug kaav cov ntseeg lub sab
Pub puab muaj sabtug
Vaaj Ntsujplig qha qhovtseeb
Kev ncaajnceeg hab kev txavtxim
Yog leejtwg tseem ua kev txhum
Qhev yuav raug kev pemsij.
011. PEB SUAVDLAWG QHUAS VAAJTSWV
Peb suavdlawg qhuas Vaajtswv
Tug kws yog Vaaj Leejtxiv
Tug kws yog Vaaj Leejtub
Hab tug yog Vaaj Ntsujplig
Thov lug kaav peb lub sab
Thov lug kaav peb lub neej
Thov xob tso peb povtseg
Thov coj peb moog Ceejtsheej.

Peb suavdlawg qhuas Vaajtswv
Vim Nwg yog Vaajtswv tag
Nwg tsim tau peb tuabneeg
Hab tshuabpaa kuas muaj sa
Nwg tsim ntuj hab nplajteb
Tsim nyuas nrojtsuag xyoobntoo
Tsim muaj ntuj kub ntuj no
Nub hli lug quas caijnyoog.

Peb suavdlawg qhuas Vaajtswv
Vim Nwg yog tug Cawmseej
Peb yog tuabneeg muaj txim
Nwg zoo sab lug tuag theej
Peb pum Vaajtswv kev hlub
Nyob sau tug ntoo khaublig
Peb cov ntseeg txha casab
Hab tau txujsa ibtxhis.
012. Kuv Qhuas Vaajtswv, Vaaj Leejtxiv
Kuv Qhuas Vaajtswv, Vaaj Leejtxiv
Vaaj Leejtub hab Vaaj Ntsujplig
Lug ntawm Koj lub Npe Dlawbhuv
Kuv yeejyuav ncu Koj tshaavntuj
Thaus sawvntxuv kuv ua Koj tsaug
Thaus nubpoob kuv ua Koj tsaug
Txawmyog nruabnub los montuj
Kuv qhuas Koj moog txhua-txhua nub

Kuv qhuas Vaajtswv, Vaaj Leejtxiv
Vaaj Leejtub hab Vaaj Ntsujplig
Vaajtswv nyob tau qhov txhua chaw
Huv nruabnraab cov ntseeg txhua pawg
Txawmyog nyob haavzoov haavtsuag
Lossis nyob roob mojsaab qhua
Vaajtswv Koj tuavrawv kuv teg
Vaaj Ntsujplig coj kuv txuj kev.

Kuv qhuas Vaajtswv, Vaaj Leejtxiv
Vaaj Leejtub hab Vaaj Ntsujplig
Vaajtswv tug muaj lub sab ntev
Rua tuabneeg nyob huv nplajteb
Muaj coobleej tseem tsi tau ntseeg
Tabsis Koj yeej hlub txhualeej
Koj ua sab ntev tog txhua tug
Pov sab qub lug ntseeg Yexus.
013. Vaajtswv Koj Yeejyog Tug Kws Hlub Kuv
Vaajtswv Koj yeejyog tug kws hlub kuv
Vaajtswv Koj yeejyog tug kws hlub kuv
Kuv qhuas Koj hab fwm Koj
Hab txhuscaug dlua pe Koj
Vaajtswv Koj yeejyog tug kws hlub kuv.

Tswv Yexus, Koj tau tuag txhwv kuv dlim
Tswv Yexus, Koj tau tuag txhwv kuv dlim
Kuv casab hab ntseeg Koj
Hab uatsuag ncuntsoov Koj
Tswv Yexus, Koj tau tuag txhwv kuv dlim.

Vaaj Ntsujplig Koj yog tug kws paab kuv
Vaaj Ntsujplig Koj yog tug kws paab kuv
Koj coj kuv, Koj qha kuv
Hab tsomkwm nrugnraim kuv
Vaaj Ntsujplig Koj yog tug kws paab kuv.
014. VAAJ LEEJTXIV PEB QHUAS KOJ LUB NPE
Vaaj Leejtxiv peb qhuas koj lub Npe
Peb nyob huv Koj txuj kev hlub
Thaus tsi tau muaj ntuj hab nplajteb
Koj xaiv peb lug ua Koj tug
Peb txhawbnqaa Koj, peb txhawbnqaa Koj
Peb hu Koj ua peb Leejtxiv
Peb txhawbnqaa Koj, peb txhawbnqaa Koj
Peb hu Koj ua peb Leejtxiv.

Tswv Yexus peb txhuscaug pe Koj
Koj cawm tau peb dlim kev tuag
Koj zoo sab sab hlo tuag theej peb txhoj
Koj paab peb dlim kev puamtsuaj
Peb txhawbnqaa Koj, Peb txhawbnqaa Koj
Peb hu Koj ua peb tug Tswv
Peb txhawbnqaa Koj, Peb txhawbnqaa Koj
Peb hu Koj ua peb tug Tswv.

Vaaj Ntsujplig peb lug ua Koj tsaug
Koj yog tug kaav peb lub sab
Koj tuav peb teg tsi pub peb qaug
Koj paab peb yeej kev ntxeevntxag
Peb txhawbnqaa Koj, Peb txhawbnqaa Koj
Koj yog tug txhawb peb lub zug
Peb txhawbnqaa Koj, Peb txhawbnqaa Koj
Koj yog tug txhawb peb lub zug.
015. VAAJTSWV TUG MAUJ FWJCHIM
Vaajtswv tug muaj fwjchim ua ibpuas yaamtsaav
Vaajtswv tsim lub ntuj hab Nwg tsaa Yexus kaav
Vaajtswv hlub peb suavdlawg Nwg tso Nwg tug Tub
Lug nyob huv nplajteb nuav tug Cawmseej Yexus.

Cale ua Vaajtswv tsaug
Yexus lug nrug peb nyob
Cale ua Vaajtswv tsaug
Yexus Yexus tuag theej peb txhoj
Yexus sawv huv qhov tuag rov muaj txujsa nyob
Yog mej tsi tau ntseeg thov mej ntseeg tsi xob tog.

Yexus Nwg tsi khauvxwm txujsa huv nplajteb
Nwg yeem ca luas muab Nwg coj moog tua povtseg
Luas xuas ntsahlau ntsa Yexus tegtaw to ntshua
Nwg theej peb lub txhoj kuas peb txha tsi puamtsuaj.

Cov kws ntseeg Tswv Yexus tau koobmoov npluamag
Puab tub dlim lub txim hab puab tub tau txujsa
Yog leejtwg lug ntseeg hab ca sab rua Yexus
Tug ntawd yuav tau txujsa ntevdlhawv tsi txawj tu.
016. NPLAJTEB VAAJTSWV TSIM TSEG
Npaljteb Vaajtswv tsimtseg
Nwg pub peb nyob ibntus
Txawmyog xaav nyob pestsawg losxij
Yuav nyob qhov nuav tsi ntev
Cov ntseeg Vaajtswv yuav nyob
Lub tsev Ceebtsheej sau ntuj
Peb yuav nrug Vaajtswv nyob qhov ntawd
Moog le ibtxhis tsi kawg.

Nplajteb muaj xyoob muaj ntoo
Zoo nkauj kawgnkaus le tag
Tabsis muaj coobleej xaav has tas
Yuav tsi muaj nub dlua moog
Yog mej tsi tau lug ntseeg
Cale lug ntseeg nwgnuav
Tswv Yexus tuag sau ntoo khaublig
Txhwv mej dlim mej lub txim.

Nplajteb tsi ruaj tsi khov
Tsi ntev yuav yaaj yuav pluj
Qhov txhua chaw kws tuabneeg pheej ntshaw
Vaajtswv yuav muab povhlawv
Tswv Yexus txuj kev hlub
Yog qhov tseemceeb hab ruaj
Peb ntseeg Vaajtswv tsitseg tsitu
Moog nyob qhov tsi puamtsuaj.
017. Qhuas Nwg, Qhuas Nwg, Qhuas Nwg
Qhuas Nwg, qhuas Nwg, qhuas Nwg
Nwg cov tubkhai qhuas Nwg
Nyob sauntuj suavdlawg hunkauj
Hab qhuas Vaajtswv kawgnkaus
Nwg tsim qhov txhua qhov chaw
Nwg paub txhuayaam huvsi
Vaajtswv muaj fwjchim
Luj dluandlais taagnrho.

Qhuas Nwg, qhuas Nwg, qhuas Nwg
Cov ntseeg suavdlawg qhuas nwg
Huv qaabntuj nuav peb saunthwv
Lug txhuscaug pe Vaajtswv
Nwg yog tug muaj fwjchim
Tsimnyog peb lug fwm Nwg
Vaajtswv muaj txujsa
Ntevdlhawv moog ibtxhis.

Qhuas Nwg, qhuas Nwg, qhuas Nwg
Cov ntseeg Yexus qhuas Nwg
Tub yog vim Vaajtswv kev hlub
Nwg txha tso Nwg Leejtub
Nqeg lug nyob huv nplajteb
Coj peb rov lug cuag Nwg
Peb cov ntseeg Yexus
Txha le ua Nwg tsaug.
018. VAAJTSWV THOV KOJ FOOM KOOBMOOV
Vaajtswv thov Koj foom koobmoov rua
Peb cov ntseeg kws lug ntawm nuav
Koj yog tug kws muaj sab dlawbpaug
Peb txha casab lug cuag Koj
Tej kws peb ntseeg tej ntawd ruaj khovkho
Peb yeej ncuntsoov Koj tshaavntuj
Peb yuav qhuas Koj, peb yuav fwm Koj
Peb tau zoo nyob kaajsab lug.

Vaajtswv Koj tub paab peb kawgnkaus
Nwgnuav peb txhuscaug pe Koj
Koj hlub suavdlawg cov hluas cov laug
Koj khaiv Yexus lug theejtxhoj
Tswv Yexus tuag sau tug ntoo khaublig
Nwg tsi khauvxwm Nwg txujsa
Peb cov ntseeg txha yuav tsi raugtxim
Peb yog Vaajtswv haivneeg tag.

Vaajtswv thov Koj tso tug Ntsujplig
Kaav taagnrho peb sab peb ntsws
Peb yuav ca Nwg kaav huv tuabsi
Peb muab txhuayaam tso rua Nwg
Peb yuav coj lub neej lawv koj sab nyam
Thov Koj qha hab thov Koj ntuag
Peb yuav nyob huv Koj lub xubndlag
Ibsim neej moog tso sab plhuav.
019. TXHAWBNQAA VAAJTSWV
Txhawbnqaa Vaajtswv tug kws
Muaj fwjchim tsim ibpuas yaamtsaav
Huv kuv lub sab qhuas Nwg
Vim Nwg yog tug kws zoo sab paab
Txhua tug kws nov
Thov tuaj rua huv lub tuamtsev
Tuaj nrug kuv qhuas Vaajtswv lub npe

Txhawbnqaa Vaajtswv tug kws
Kaav taagnrho lub ntuj hab nplajteb
Txhualeej txhuatug lug nrhav
Kev cawmsav huv Vaajtswv txhaisteg
Mej tsi paub lov?
Vaajtswv paub yaam mej sab ntshaw
Nwg txha cevteg paab peb suavdlawg.

Txhawbnqaa Vaajtswv tug kws
Muaj laajlim tswvyim zoo kawgnkaus
Vim Nwg hlub peb, Nwg txha le
Pub rua peb muaj noj muaj haus
Thaus peb ntxhuvsab
Vaajtswv yuav nplig peb lub sab
Vaajtswv ua rua peb nyob kaajsab.

Txhawbnqaa Vaajtswv ca kuv
Lub sab hab ntsujplig qhuas Vaajtswv
Ca kuv txujsa cevnqaj dlaimtawv
Lub ncauj lug suab qhuas Nwg
Thov peb suavdlawg has Haleluyas Amees
Thov peb suavdlawg qhuas tug Cawmseej.
020. Vaajtswv Koj Yog Peb Tug Cawmseej
Vaajtswv Koj yog peb tug
Cawmseej Moog tag ibtxhab ibtxhis
Yog chaw rua peb nkaum kev txhawjxeeb
Koj yog peb Vaaj Leejtxiv

Nyob huv qaab Koj tug dluab ntxoovntxoo
Peb tau nyob kaajsab lug
Koj txhaisteg lug foom koob foommoov
Pub rua peb txhua-txhua tug.

Koj tsim tau nplajteb ha blub ntuj
Tswj txhua yaam nyob ruaj khov
Koj tsi txawj hloov, Koj zoo le qub
Tuav ntuj hab teb tsi pob.

Peb ibxtheeb xyoo ntawm Koj xubndlag
Zoo le yog Koj ibnub
Sijhawm tub dlhau moog lawm ntau tam
Zoo le Koji b taavsu.

Vaajtswv Koj yog peb tug Cawmseej
Peb txaav lug vaamkhom Koj
Thov Koj coj peb txhuatug lub neej
Coj peb moog nrug Koj nuyob.
021. KUV YUAV PEHAWM
Kuv yuav pehawm kuv tug Vaajtswv
Lug ntawm lub sab dlawbpaug
Kuv lub sab yeej yuav ncuntsoov Nwg
Tej koobmoov kws kuv tau.

Kuv muab kuv lub sab npuab Vaajtswv
Nrug Nwg koom ib txujsa
Kuv yuav qhuas Vaajtswv tuableeg xwb
Txhuscaug ntawm Nwg xubdlag.

Kuv lub suab qhuas yuav nrov tsi tu
Txhawbnqaa Vaajtswv moog le
Kuv yuav pehawm Vaajtswv txhuanub
Kuv lub sab txha yuav nqeg.

Vaajtswv Txujlug nyob huv kuv sab
Qha kuas kuv txu fwjchim
Kuv yuav pehawm Vaajtswv tag-tag
Vim Vaajtswv yog Ntsujplig.
022. Cov Timtswv Ntuj Qhuas Vaajtswv
Cov timtswv ntuj qhuas Vaajtswv Ha-le-lu-yas
Puab uake lub pehawm Nwg Ha-le-lu-yas
Tuabneeg nplajteb yuav txhawbnqaa Ha-le-lu-yas
Vaajtswv lub npe kws nrovnchaa Ha-le-lu-yas.

Taagnrho nubpoob rua nubtuaj Ha-le-lu-yas
Tuaj uake hu zaaj nkauj qhuas Ha-le-lu-yas
Taagnrho nplajteb hab Ceebtsheej Ha-le-lu-yas
Txhawbnqaa Vaajtswv lub koobmeej Ha-le-lu-yas.

Qhuas Vaajtswv tug muaj kev hlub Ha-le-lu-yas
Nwg tau khaiv Nwg tuab Leegtub Ha-le-lu-yas
Nqeg lug cawm mivnyuas noobneej Ha-le-lu-yas
Hab ua nplajteb tug Cawmseej Ha-le-lu-yas.
023. LUG PEB SUAVDLAWG HUNKAUJ
Lug peb suavdlawg hunkauj Haleluyas Amees
Hunkauj ua Vaajtswv tsaug Haleluyas Amees
Hunkauj txhawnqaa Vaajtswv
Qhuas Nwg kawgsab kawgntsws
Qhuas Vaajtswv tuableeg xwb Haleluyas Amees.

Lug peb hunkauj uake Haleluyas Amees
Qhuas Vaajtswv Ntuj lub Npe Haleluyas Amees
Tsimnyog peb qhuas Vaajtswv
Txhuscaug ndlua pehawm Nwg
Qhuas Vaajtswv tuableeg xwb Haleluyas Amees.

Qhuas Vaajtswv lub fwjchim Haleluyas Amees
Nwg nyob ibtxhab ibtxhis Haleluyas Amees
Nwg txha le yog Vaajtswv
Txhuayaam txhuatsaav qhuas Nwg
Qhuas Vaajtswv tuableeg xwb Haleluyas Amees.
024. Peb Fwm Vaajtswv Tug Muaj Fwjchim
Peb fwm Vaajtswv tug muaj fwjchim luj kawgnkaus
Nwg yog tug Vaajtswv kws qhovmuag pum tsi tau
Nwg muaj txujsa nyob moog ibtxhis tsi txawj tuag
Peb suavdlawg yuavtsum ua rua Nwg tau ntsejmuag.

Vaajtswv txuj kev cai tswjfwm yog kev ncaajnceeg
Tswj hab tuav tau tej tebchaws kuas nyob thaajyeeb
Vaajtswv txuj kev cai ruajkhov le lub hauvroob
Kev phem yuav pluj moog thaus suavdlawg xyum ua zoo.

Vaajtswv txuj kev cai yuav ua rua peb cajsa
Yog peb cogcaag rua huv txuj kev cai ntawd tag
Peb yuav zoo ibyaam le tsob ntoo kws hlaavnplooj
Hab yuav txawj tawgpaaj txitxiv thaws naj thaws xyoo.

Vaaj Leejtxiv tug kws muaj tshwjchim ci ntsaa-ab
Koj cov tubkhai lug txhuscaug ntawm Koj xubndlag
Nubnua peb suavdlawg txaav lub pe hawm Koj hab
Thov Koj pub Vaaj Ntsujplig lug kaav peb lub sab.
025. PEHAWM TUG VAAJNTXWV
Pehawm tug Vaajntxwv kws kaav ntuj Ceebtsheej
Qhuas Nwg txuj kev hlub, qhuas Nwg lub koobmeej
Nwg yog tug kws tsomkwm peb hab tivthaiv peb
Peb txhuatug lub neej yeej nyob huv Nwg txhaisteg.

Vaajtswv lub fwjchim kws nyob moog ibtxhis
tsim ntuj hab nplajteb, tsim nub hab tsim hli
Vaajtswv tsim txhua yaamtsaav hab tsim peb noobneej
Nwg yog peb Vaaj Leejtxiv hab yog tug Cawmseej.

Vaajtswv lub tswvyim leejtwg yuav ntsuag tau?
Vaajtswv lub sab xaav, tsi muaj leejtwg paub
Yog Vaajtswv kaw yeej tsi muaj leejtwg qheb tau
Yog Nwg qheb lawm yeej tsi muaj leejtwg kaw tau.

Vaajtswv txuj kev hlub zoo le tug dlej ntshab
Ndlwg rua peb txhua tug txhawb peb lub sab
Peb txaav lug vaamkhom Nwg hab casab rua nwg
Nwg tau txu fwjchim lug ua peb tug phoojywg.
026. VAAJTSWV YOG TUG KWS DLAWBHUV
Vaajtswv yog tug kws dlawbhuv
Peb txha le lug hawm Nwg lub Npe
Nwg yog tug kws kaav sauntuj
Hab Nwg kaav tuabneeg huv nplajteb
Vaajtswv kaav txhuayaam huvsi
Nwg lub fwjchim nyob ibtxhis.

Cov timtswv ntuj hunkauj qhuas
Vaajtswv tug tshwjchim ci ntsaa-ab
Puab txhawb kuas Nwg tau ntsejmuag
Puab txhuscaug ntawm Nwg lub xubndlag
Nyob huv Vaajtswv lub tuamtsev
Puab pheej qhuas Vaajtswv lub Npe.

Tuabneeg nplajteb yuav lug hawm
Vaajtswv tug kws muaj kev ncaajnceeg
Cov timtswv ntuj yuav lug txhawb
Vaajtswv tug kws muaj koobmeej
Suavdlawg hunkauj Hauxanas
Hu zaaj nkauj Haleluyas.

Ca peb lub suab hunkauj nrov
Moog txug ntawm Vaajtswv lub xubndlag
Nwg yuav noog tej lug peb thov
Yog peb thov hum Nwg lub sab nyam
Peb yeej yuav tau txais koobmoov
Vim Vaajtswv sab dlawb sab zoo.
027. Pehawm Vaajtswv Ntawm Kev Zoo Sab
Pehawm Vaajtswv ntawm kev zoo sab
Txhawbnqaa Vaajtswv txuj kev hlub
Qheb sab lug noog Vaajtswv lub qha
Ua lub neej noog Vaajtswv lug
Muab kev phem kev qas kev tsausntuj
Kev nyuajsab tso plhuavtseg
Muab peb lub neej ua Vaajtswv tug
Ca Vaajtswv tuav rawv peb teg.

Ntuj hab nplajteb taabtom hunkauj
Qhuas Vaajtswv lub koob lub Npe
Cov timtswv qhuas Vaajtswv kawgnkaus
Puab tsi dlhuav txuj kev hawmpe
Tej nyuas roob nyuas haav hab havtxwv
Qhuas Vaajtswv ntawm sab dlawbpaug
Txhuayaam txhuatsaav lug hawm Vaajtswv
Qhuas Vaajtswv ntawm suab hunkauj.

Nubnua peb suavdlawg txaavlug hawm
Vaajtswv Ntuj tug muaj fwjchim
Thov Koj ntxuav kuas peb lub sab dlawb
Peb txha yuav tau txais kev dlim
Vaajtswv yog tug muaj kev zaamtxim
Nwg muaj lub sab dlawb sab zoo
Yog leejtwg lug leeg nwg lub txim
Yuav tau Vaajtswv txuj koobmoov.
028. ANPLAHAAS TUG VAAJTSWV
Anplahaas tug Vaajtswv
Tug kws kaav ntuj Ceebtsheej
Tug kws paub taagnrho txhua yaamtsaav
Tug kws ncaajnceeg
Nwg yog Tswv Yehauvas
Muaj sa nyob moog ibtxhis
Nwg yeej ibtxwm yog lub
Hauvpaug hab yog Lub Ntsis.

Anplahaas tug Vaajtswv
Kuv txaav lug vaamkhom Nwg
Kuv yuav zoo sab lug leegyuav Nwg
Ua kuv tug Tswv
Nyob huv Nwg lub xubndlag
Kuv yuav nyob kaajsab lug
Nwg yuav tso cai rua kuv
Lug ua Nwg ibleeg tub.

Anplahaas tug Vaajtswv
Txha le yog Vaajtswv tag
Kuv yeejyuav pum Nwg tug tshwjchim
Kws ci ntsaa-ab
Kuv yuav qhuas Nwg lub Npe
Lug ntawm lub suab hunkauj
Kuv yuav txhuscaug ntawm
Nwg xubndlag hab ua Nwg tsaug.
029. YEEJ TSI MUAJ LEEJTWG KAG LE
Yeej tsi muaj leejtwg kag le
Kws yuav pauv Vaajtswv lub sab
Noobneej aw, koj yog leejtwg
Vaajtswv puas yuav noog koj qha?

Yeej tsi muaj leejtwg kag le
Kws yuav paub Vaajtswv lub sab
Leejtwg yuav muaj fwjchim luj
Npaum tug kws cawm tau txujsa.

Yeej tsi muaj leejtwg kag le
Kws yuav muab txaus rua Vaajtswv
Muab nyaj hab kuv ntau kawg los
Tsi npaum muab lub sab rua Nwg.

Yeej tsi muaj leejtwg kag le
Kws yuav tsiv dlhau ntawm Vaajtswv
Txawmyog yuav moog txug ntuj kawg
Los yeej moog tsi dlahu Vaajtswv.
030. Vaajtswv Ntug Tug Kws Muaj Fwjchim
Vaajtswv Ntuj tug kws muaj fwjchim
Kaav taagnrho txhua yaamtsaav huv tuabsi
Kuv thov txhuscaug pe Koj
Tsaancauj tsaalug hab qhuas Koj
Txawmyog yuav tau zoo los txomnyem
Kuv yuav txhawbnqaa Koj lub koob lub Npe.

Thov coj kuv lub neej huv nplajteb
Kuas kuv ncaajnceeg lawv le Koj txuj kev
Thov kuas kuv muab sab npuab
Vaajtswv Koj tej Lug qhuabntuag
Tswv Yexus yog kuv tug Xwbfwb
Thov kuas kuv coj tau Koj tug yaamntxwv.

Thov Koj txhawb kuas kuv txawj mobsab
Rau sab ua Koj teg dlejnum kaus tav
Thov pub kuv muaj tswvyim
Ua dlejnum tawgpaaj txitxiv
Kuv tsi xaav ua tuncaab tucnua
Tabsis kuv xaav ua kuas tav txhijtxhua.
031. CA PEB TUABTXHIJ QHUAS VAAJTSWV
Ca peb tuabtxhij qhuas Vaajtswv
Ca peb uake pehawm Nwg
Vaajtswv kev hlub nyob ibtxhis
Nwg pheej ua sab ntev moog le.

Ca peb qha rua lwmtug nov
Has tas Vaajtswv yeej muaj nyob
Vaajtswv kev hlub nyob ibtxhis
Nwg pheej ua sab ntev moog le.

Ntuj hab teb yog Vaajtswv tuav
Txhua yaamtsaav txha le nyob ruaj
Vaajtswv kev hlub nyob ibtxhis
Nwg pheej ua sab ntev moog le.
032. KUV QHUAS KUV TUG VAAJTSWV
Kuv qhuas kuv tug Vaajtswv kws Ncaajnceeg
Nwg txhaisteg muaj fwjchim nyob ruajnreeg
Ntuj Ceebtsheej hab nplajteb pehawm Nwg
Tsimnyog lawm kuv yuavtsum pe Vaajtswv.

Kuv qhuas kuv tug Vaajtswv kws cajsa
Kuv yuav ua lawv le Nwg Txujlug qha
Vim kuv ua txhum yuav raug kev puamtsuaj
Tabsis Vaajtswv paab kuv dlim kev tuag.

Kuv qhuas kuv tug Vaajtswv kws npluanuj
Kuv muaj noj muaj haus yog Vaajtswv pub
Vaajtswv tsi ca kuas kuv txomnyem dlhau
Qhov kws kuv lub zug yuav tiv tsi taug.
033. Kuv Qhuas Vaajtswv Tug Muaj Fwjchim
Kuv qhuas Vaajtswv tug muaj Fwjchim
Tsim tau ibpuas yaamtsaav
Tug kws has kuas havtxwv tshwmsim
Hab tsim kuas muaj thooj aav
Kuv qhuas Vaajtswv tug muaj tswvyim
Tsim nubqub puv nruabntug
Thaus montuj Vaajtswv kuas hli ci
Ca nub kaav thaus nruabnub.

Kuv qhuas Vaajtswv tug muaj sab zoo
Txhuayaam Nwg npaaj muaj txaus
Vaajtswv tsim tsajtxhu hab qoobloo
Kuv txha muaj noj muaj haus
Kuv qhuas Vaajtswv tug muaj cuabkaav
Kuv najnub xaav tsi thoob
Vaajtswv tswj taag ibpuas yaamtsaav
Nubtuaj moog rua nubpoob.

Nrojtsuag xyoontoo sau roob huv haav
Yeej najnub qhuas Vaajtswv
Tsajnyeg tsajqus kws nyob nruabnraag
Qhuas Vaajtswv nrov nroontwg
Kuv qhuas Vaajtswv tug nyob sau ntuj
Muaj tshwjchim ci ntsaa-ab
Kuv qhuas Vaajtswv tug kws Dlawbhuv
Nwg txha yog Vaajtswv tag.
034. KOJ YOG VAAJTSWV
Koj yog Vaajtswv Koj tsim nplajteb rua peb nyob
Koj tsim lub nub hab cov nubqub huvsi
Koj tsim tsajtxhu Koj tsim qoobloo pub peb noj
Koj kaav taagnrho lub qaabntuj nuav huvsi.

Peb ua Koj tsaug peb tug Vaajtswv Yexus
Peb ua Koj tsaug, peb ua Koj tsaug
Peb yuav tau ua peb tug Tswv Yexus tsaug
Nwg hlub suavdlawg, Nwg hlub suavdlawg.

Tug Tswv Yexus nqeg lug nyob huv nplajteb nuav
Nwg tuag theejtxhoj Nwg raug txuj kev txomnyem
Yexus dlaws kuv dlimplawg huv dlaab xibteg lug
Hab sau lub txim huvsi muab moog povtseg.

Tug Tswv Yexus nce rov moog nyob puag sauntuj
Yexus has tas kuas peb cov tsi xob txhawj
Thaus txug sijhawm Nwg yeejyuav nqeg rovqaab lug
Coj peb moog nrug Nwg nyob lawm puag sauntuj.
035. Ibpuas Yaamtsaav Kws Vaajtswv Tsim
Ibpuas yaamtsaav kws Vaajtswv tsim
Tsaa mej lub suab qhuas Vaaj Leejtxiv
Haleluyas, Haleluyas
Lub nub kws kaav sijhawm nruabnub
Lub hli kws kaav sijhawm montuj
Cale qhuas Nwg, cale qhuas Nwg
Haleluyas, Haleluyas, Haleluyas

Txhua haiv tuabneeg nyob huv qaabntuj
Tej fuab tej cua nyob sau nruabntug
Haleluyas, Haleluyas
Tej roob tej haav hab dlej havtxwv
Cale tsaa suab lug qhuas Vaajtswv
Cale qhuas Nwg, cale qhuas Nwg
Haleluyas, Haleluyas, Haleluyas.

Nrojtsuag xyoobntoo mivnaag mivnoog
Tsajnyeg tsajqus nyob tom haavzoov
Haleluyas, Haleluyas
Hunkauj qhuas peb tug Tswv Cawmseej
Ibyaam le cov timtswv Ceebtsheej
Cale qhuas Nwg, cale qhuas Nwg
Haleluyas, Haleluyas, Haleluyas.

Tswv Yehauvas yog tug Yug Zoo
Nwg tuableeg txha txawj foom koobmoov
Haleluyas, Haleluyas
Nwg Txujlug Tseeb txha muaj fwjchim
Nwg muaj txujsa nyob moog ibtxhis
Cale qhuas Nwg, cale qhuas Nwg
Haleluyas, Haleluyas, Haleluyas.
036. Peb Tuabneeg Tau Txais Tshaavntuj
Pev tuabneeg tau txhaavntuj lug naag
Peb txha le kkwv tau noj tau naav
Vaajtswv ca lub nub ci rua nplajteb
Muaj lub nub ci nplajteb txha pumkev
Muaj lub nub ci npaljteb txha pumkev.

Thov Vaajtswv paab peb cov ntseeg txhua tug
Kuas peb txawj lug ncu Vaajtswv tshaavntuj
Ca peb qhuas Vaajtswv lub koob lub npe
Tas Vaajtswv tau foom koobmoov rua peb
Tas Vaajtswv tau foom koobmoov rua peb

Thov Vaajtswv lug tsomkwm hab saib xyuas
Txhuatug kws yog Vaajtswv cov mivnyuas
Kuas muaj noj muaj haus thaws naj thaws xyoo
Kuas txhua tug ntsib kev nojqaab nyobzoo
Kuas txhua tug ntsib kev nojqaab nyobzoo.

Txawmyog peb raug txuj kev txomnyem
Thaus peb tseem ua neej nyob huv nplajteb
Los Vaajtswv yeej tsi tso peb povtseg
Nwg nyob nrugnraim tuavrawv peb txhaisteg
Nwg nyob nrugnraim tuavrawv peb txhaisteg.
037. COV KWVTIJ NTSEEG SUAVDLAWG
Cov kwvtij ntseeg suavdlawg
Quaspuj quasyawg uake hunkauj
Txhawbnqaa Vaajtswv ntuj
Tug tsim ibpuas tsaavyaam
Tau paab peb suavdlawg
Dlimplawg Dlaab txhaisteg
Rov lug ntseeg Nwg lub npe
Nyob uake ntawm Nwg lub xubndlag

Vaajtswv yog tug muaj txujci luj tshaajplawg
Tsimnyog suavdlawg lug txhuscaug pehawm Nwg
Tswv Yexus yog tug puvnkaus txuj kev hlub
Nwg yuav nqeg rovqaab lug
Coj peb txhuatug moog nrug Nwg nyob.

Cov ntshaav kws muaj nujnqes
Txha ntxuav tau peb lub sab dlawg-dlawb
Kws yog nldwg lug ntawm
Tswv Yexus saab phaabtaav
Yuav ntxuav tau txhua tsaav
Tuabneeg txuj kev txhum
Yog leejtwg tig rov lug
Leeg lub txim rua tug Tswv Yexus.

Tug paab yog Tswv Yexus
kws tau nqeg lug huv lub nplajteb
Tau raug luas muab tua
Dlaincuv sau ntoo khaublig
yog txhwv peb tuabneeg
paab peb dlim kev tuag
yog leejtwg txaav lug cuag
tswv Yexus yauv pub txujsa tshab.
038. PEHAWM HAB QHUAS KOJ LUB NPE
Pehawm hab qhuas Koj lub Npe
Tug kws muaj fwjchim luj kawg le
Txhua tsaav hab txhuayaam tuabneeg
Qhuas hab fwm Vaajtswv Koj tuableeg
Khoom nplajteb pluj tag yaajntshis
Koj Txujlug nyob moog ibtxhis

Tej kws peb xaav yuav xaav tau
Peb tub muab has qha rua Koj paub
Koj tub teb peb tej lug thov
Peb tau lub tuamtsev pehawm Koj
Peb txha lug uake hunkauj
Thoojsab koomntsws ua Koj tsaug.

Vaajtswv peb tsi muaj dlaabtsi
Coj lug pauj tau Koj tej txajntsig
Tsuasyog muab lub sab lub ntsws
Cob rua Koj ua tug tuav hab tswj
Thov siv peb qha txuj Moo Zoo
Txha yuav tau koj tej koobmoov.
039. Kuv Yuav Tig Saib Tojroob Hauvpeg
Kuv yuav tig saib tojroob hauvpeg
Saib kev cawmdlim tuaj qhovtwg tuaj
Kev cawmdlim tuaj ntawm Vaajtswv tuaj
Yog tug Vaajtswv kws tsim ntuj hab nplajteb
Nwg yuav tswjrawv thaajchaw kws kuv moog sawv
Nwg yuav tswjrawv txhua-txhua kaujruam ntawm
Kuv obtxhais kutaw.

Tug kws tivthaiv Yixalayees
Tsi ncaws dlaabndlub hab tsi tsaugzug
Muaj tseeb tag lauj, Nwg tsi tsaugzug
Nwg yuav nyob nrugnraim nruabnub hab montuj
Sijhawm nruabnub dluab tshaavntuj yuav tsi kub
Sijhawm montuj Nwg yuav pub rua kuv
Muaj kev kaajsab lug.

Vaajtswv saibntsoov cov ntseeg lub neej
Thaus kws taabtom tawm moog taugkev
Lossis thaus kws tseem nyob huv tsev
Nwg nrug suavdlawg moog hab tuav suavdlawg teg
Txhua lub sijhawm Nwg yuav tsomkwm hab cawm
Nwg paab suavdlawg Nwg yuav ua le ntawm
Moog txug ndlua nub kawg.
040. Vaajtswv Hab Peb Tug Tswv Yexus
Vaajtswv hab peb tug Tswv Yexus
Koobmeej nrovnchaa moolug
Qhovtxhua qhovchaw nov txhua
Taagnrho thoobplawg nplajteb huvsi
Qhovtxhua qhovchaw nov txhua
Taagnrho thoobplawg nplajteb huvsi.

Suavdlawg kws nyob huv lub qaabntuj
Yuav nov Vaajtswv Txujlug
Yexus tub lug nyob huv nplajteb
Paab peb tau txais txujsa
Yexus tub lug nyob huv nplajteb
Paab peb tau txais txujsa.

Cov ntseeg suavdlawg ncu Nwg tshaavntuj
Nwg tuag theej peb txhuatug
Ua peb cov ntseeg lub chaw suv sab
Peb ua Tswv Yexus tsaug
Ua peb cov ntseeg lub chaw suv sab
Peb ua Tswv Yexus tsaug.
Txhua tsaav tuabneeg huv qaabntuj khwb
Yuav txhuscaug ndlua pe Nwg
Yexus yog tug Vaajntxwv kaav peb
Hab kaav nplajteb taagnrho
Yexus yog tug Vaajntxwv kaav peb
Hab kaav nplajteb taagnrho.
041. Vaajtswv Leejtub Kws Nyob Sau Ntuj
Vaajtswv Leejtub kws nyob sau ntuj
Nqeg lug nyob huv nplajteb
Nwg yug lug ua tuabneeg Leejtub
Zoo sab lug raug txomnyem.

Tswv Yexus lub Npe, Tswv Yexus lug Npe
Tswv Yexus lub Npe zoo kawgnkaus
Tswv Yexus lub Npe, Tswv Yexus lug Npe
Tswv Yexus lub Npe zoo kawgnkaus

Tswv Yexus lub Npe muaj fwjchim
Tsimnyog suavdlawg qhuas Nwg
Nwg lug ua noobneej tug Cawmseej
Muaj fwjchim le Vaajtswv.

Peb noobneej poob rua kev puamtsuaj
Tsi muaj leejtwg yuav cawm
Tabsis Tswv Yexus tuaj txugnldua
Nwg paab tau peb dlimplawg.

Tsi muaj dlua ib lub npe qhovtwg
Yuav paab tau peb kuas dlim
Tsuasyog Tswv Yexus tuableeg xwb
Txhaj dlaws tau peb lub txim.
042. Tswv Yexus Yog Tuabtug Vaajntxwv
Tswv Yexus yog tuabtug Vaajntxwv
Kws kaav ntuj hab nplajteb
Kws kaav ntuj hab nplajteb
Ca peb cov ntseeg lug txhawbnqaa Nwg

Ces taag…
Suavdlawg…Yuav lug…Txhuscaug. ..
Pe Nwg hab txhua tug nplaig qhuas Nwg.

Cov tub khai sau ntuj lug txhuscaug
Ntawm Tswv Yexus xubndlag
Ntawm Tswv Yexus xubndlag
Puab qhuas Nwg ntawm lub suab hunkauj.

Vaajtswv haivneeg Yixalayees
Cale qhuas mej tug Tswv
Cale qhuas mej tug Tswv
Cale leeg yuav mej tug Cawmseej.

Tuabneeg nplajteb tau txais koobmoov
Vim Yexus yog Vaajtswv
Vim Yexus yog Vaajtswv
Ca peb muab momkub rua Nwg ntoo.
043. TSWV YEXUS LUB NPE
Tswv Yexus lub npe, Tswv Yexus lub Npe
Tswv Yexus lub Npe zoo kawgnkaus
Tswv Yexus lub npe, Tswv Yexus lub Npe
Tswv Yexus lub Npe zoo kawgnkaus.

Haleluyas, Haleluyas
Tswv Yexus lug Npe zoo kawgnkaus
Haleluyas, Haleluyas
Tswv Yexus lug Npe zoo kawgnkaus.
Tswv Yexus kovyeej, Tswv Yexus kovyeej
Tswv Yexus kovyeej txuj kev tuag
Tswv Yexus kovyeej, Tswv Yexus kovyeej
Tswv Yexus kovyeej txuj kev tuag.

Tswv Yexus paab peb, Tswv Yexus paab peb
Tswv Yexus paab peb yeej Ntxwjnyoog
Tswv Yexus paab peb, Tswv Yexus paab peb
Tswv Yexus paab peb yeej Ntxwjnyoog.
044. FWM YEXUS TUG KWS YOG VAAJTSWV
Fwm Yexus tug kws yog Vaajtswv
Muab peb lub sab pub rua Nwg
Nwg theej peb lub txhoj kuas peb dlim
Tsimnyog peb pauj Nwg txajntsig
Hunkauj txhawbnqaa hab ua Nwg tsaug
Nwg yog Vaajntxwv luj kawgnkaus.

Peb qhuas Nwg vim thaus chivkeeb lug
Vaajtswv yeej taabncuab hab hlub
Nwg txha foommoov rua peb txhua xyoo
Kuas peb tau nojqaab nyob zoo
Hunkauj txhawbnqaa Vaajtswv lub Npe
Tug kws muaj fwjchim luj kawg le.

Vaajtswv yog tug Tswv kws yug zoo
Nwg paab peb dlim kev puagntsoog
Nwg yeej paub peb tej kev tsaugmuas
Nwg cevteg tuav peb sawv ruaj
Hunkauj txhawbnqaa Vaajtswv lub Npe
Tug kws foom koobmoov rua peb.
Peb cov kws ntseeg tug Tswv Yexus
Txhua haiv tuabneeg thoob qaabntuj
Cale tsaa suab hunkauj uake
Ntawm lub suab kws nrov lomzem
Peb fwm hab qhuas Vaajtswv tuableeg
Tug kws yog peb tug Cawmseej.
045. SAWVNTXUV NTUJ NYAVNYUAS KAAJ
Sawvntxuv ntuj nyavnyuas kaaj
Kuv lub sab nyob tsi qaab
Kuv xaav qhuas Tswv Yexus
Kuv muab lub sab lub ntsws
Coj lug fij rua Vaajtswv
Kuv xaav qhuas Tswv Yexus.

Kuv txaav moog cuag Vaajtswv
Kuas kuv nyob ze ntawm Nwg
Kuv xaav qhuas Tswv Yexus
Kuv hu zaajnkauj uatsaug
Hu npaumtwg los tsi txaus
Kuv xaav qhuas Tswv Yexus.

Thaus kuv muaj kev ntxhuvsab
Tswv Yexus nplig kuv sab
Kuv xaav qhuas Tswv Yexus
Tsi muaj leejtwg hlub kuv
Npaum le tug Tswv Yexus
Kuv xaav qhuas Tswv Yexus.

Thaus kuv tseem muaj txujsa
Kuv yuav hunkauj has tas
Kuv xaav qhuas Tswv Yexus
Kuv ua Nwg tsaug txhuanub
Suab hunkauj nrov tsi tu
Kuv xaav qhuas Tswv Yexus.
046. YEXUS ZOO KAWGNKAUS
Yexus zoo kawgnkaus
Tsimnyog kuv ua Nwg tsaug
Nwg yog Vaajtswv hab yog noobneej
Kuv yeejyuav qhuas Nwg
Kuv yeejyuav fwm Nwg
Hab ua rua Nwg tau txais koobmeej.

Lub tajnyom zoo kawg
Haav txivyeem los zoo kawg
Tawgpaaj labvog tsw qaabzib ntxag
Yexus tseem zoo tshaaj
Yexus ci tshab tshaaj
Kuv yuav qhuas Nwg kawg kuv lub sab.

Lub nubci zoo kawg
Hab lub hli ci zoo kawg
Tsausntuj tej nubqub ci dlawbpaug
Yexus tseem ci tshaaj
Yexus tseem tshab tshaaj
Cov timtswv sau ntuj pev tsi tau.

Txhua yaamtsaav zoo kawg
Hab taabtom ua timkhawv
Qha meej rua peb pum Tswv Yexus
Yexus yog Vaajtswv
Kuv yuav vaamkhom Nwg
Kuv yuav najnub qhuas Tswv Yexus.
047. KUV LUB SAB AW’
Kuv lub sab aw’ cale tsimdlheev
Cale qhuas koj tug Tswv Cawmseej
Qhuas hab txhawbnqaa Nwg lub koobmeej
Nwg ua rua koj muaj kev thaajyeeb
Nwg ua rua koj muaj txuj kev thaajyeeb
Nwg ua rua koj muaj kev thaajyeeb

Kuv yog ibtug kws tub pluj lawm
Tabsis Yexus tau nqeg lug cawm
Nwg cov ntshaav ntxuav kuv lub txim
Nwg ua rua kuv muaj kev cawmdlim
Nwg ua rua kuv muaj txuj kev cawmdlim
Nwg ua rua kuv muaj kev cawmdlim.

Yeebncuab Ntxwjnyoog lug ntxeevntxag kuv
Tub tuagteb pheej txaav lug ze kuv
Kuv uatsaug Vaajtswv txuj koobmoov
Nwg ua rua kuv muaj kev tau zoo
Nwg ua rua kuv muaj txuj kev tau zoo
Nwg ua rua kuv muaj kev tau zoo.

Kev txhawj kev ntshai kuv najnub ntsib
Kuv txuj hauvkev mas tsausfuab nti
Nwg tuav kuv teg taug txuj kev tshab
Nwg ua rua kuv muaj kev casab
Nwg ua rau kuv muaj txuj kev casab
Nwg ua rua kuv muaj kev casab.
048. MUAB LUB KAUSMOM FUABTAIS
Muab lub kausmom fuabtais
Rua tug Mivnyuas yaaj ntoo
Ntawm lub suab hunkauj kws nrov luj
Thoobplawg huv Ceebtsheej nroog
Tsimdlheev lauj kuv lub sab
Cale hunkauj qhuas Nwg
Cale qhuas tug Mivnyuas Yaaj kws
Yog Cawmseej yog Vaajtswv.

Muab lub kausmom fuabtais
Rua Vaajtswv Leejtub ntoo
Qhuas Tswv Yexus tuabneeg Leejtub
Txhuscaug ntawm Nwg lub rooj
Nwg tau lug huv nplajteb
Nwg raug txuj kev txomnyem
Nwg coj peb moog cuag tau Vaajtswv
Ruaqhov Nwg yog txuj Kev.

Muab lub kausmom fuabtais
Rua tug Tswv txujsa ntoo
Nwg nyob ibtxhis Nwg muaj fwjchim
Nwg muaj sab dlawb sab zoo
Txhuscaug ntawm Nwg xubndlag
Hunkauj lub suab lomzem
Muab peb lub sab fij rua Vaajtswv
Qhuas Nwg lub koob lub Npe.
049. COV PEJXEEM HUV NROOG XI-OOS
Cov pejxeem huv nroog Xi-oos
Cale muaj kev zoo sab
Mej tug Vaajntxwv lug txug lawm
Nwg yog mej tug Tswv tag
Nwg caij tug mivnyuas neegluav
Nwg yog Daviv Xeebntxwv
Nwg muaj cuabkaav paab tau mej
Ruaqhov Nwg yog Vaajtswv.

Cov timtswv sau ntuj hunkauj
Qhuas Vaajtswv heev kawgnkaus
Xaav kuas tuabneeg huv nplajteb
Txhua tug ua Vaajtswv tsaug
Tswv Yexus yog tug Vaajntxwv
Kws kaav tuabneeg lub sab
Nwg hloov tau tej tuabneeg
Txhum peemtsheej ua tuabneeg tshab.
Tug Vaajntxwv kws Luj Kawgnkaus
Yog tug kaav ntuj Ceebtsheej
Tug Vaajntxwv kws Luj Kawgnkaus
Yog nplajteb tug Cawmseej
Thov kuas Tswv Yexus tuableeg
Yog tug kws muaj fwjchim
Thov kuas Tswv Yexus lub Npe
Raug txhawbnqaa moog ibtxhis.
050. VAAJTSWV TXUJLUG TSHWMSIM
Vaajtswv Txujlug tshwmsim ua noobneej
Yog lug ua peb tug Cawmseej
Tswv Yexus yog Vaajtswv tuableeg Tub
Hab Nwg yog Tuabneeg Leejtub
Txhua lub hauvcaug yuav lug txhus pe Nwg
Vim Nwg yog peb tug Vaajntxwv
Txhua tug nplaig yuav hunkauj txhawbnqaa
Nwg vim Nwg yog peb tug Vaajtswv.

Yexus qha has tas Nwg yog txuj Kev
Coj moog txug Vaajtswv lub tsev
Yexus tuableeg txha le yog qhov Tseeb
Qha rua peb txug ntuj Ceebtsheej
Yexus yog tug muaj txujsa ntevdlhawv nyob
Moog le ibtxhis tsi kawg
Qhuas Nwg, qhuas Nwg cale lug qhuas Nwg
Vim Nwg yog peb tug Vaajtswv.

Tug Fuabtais kws Luj yog Tswv Yexus
Luj dlua tsoom fuabtais txhua tug
Peb cov ntseeg kws tau yug dlua tshab lawm
Yuav nrug Nwg tswjteb kaavchaw
Yexus yuav ua tug txavtxim ncaajnceeg rua
Tuabneeg nplajteb txhualeej.
Qhuas Nwg, qhuas Nwg cale lug qhuas Nwg
Vim Nwg yog peb tug Vaajtswv.
051. TUABNEEG YUAV SIV TUG NPLAIG
Tuabneeg yuav siv tug nplaig lug
Hunkauj qhuas tug Tswv Yexus
Nwg yog Vaajtswv hab yog Vaajntxwv
Cale hunkauj qhuas Nwg.

Tswv Yexus yog tug taabncuab peb
Kuv txha qhuas Nwg lub Npe
Kuv yuav qha rua tuabneeg qaabntuj
Kuas txhua tug ntseeg Yexus.

Tswv Yexus lub Npe muaj koobmeej
Thoobplawg huv nroog Ceebtsheej
Nwg lub koobmeej nrov nchaamoo lug
Thoobplawg huv lub qaabntuj.

Nwg muaj fwjchim dlua dlaab Ntxwjnyoog
Nwg kovyeej kev puagntsoog
Nwg dlaws sawhlau tso kuas peb dlim
Coj peb lug cuag Leejtxiv.
052. VAAJ YEXUS MUAJ FWJCHIM
Vaaj Yexus muaj fwjchim
Sisluag le Nwg Vaaj Leejtxiv
Hab sab zoo ibyaam le Nwg Vaaj Leejtxiv
Tabsis Nwg tsi tau xaamkhib
Yuav tau nrug Leejtxiv sisluag
Nwg zoo sab tso txhuayaam lug theej peb tuag.

Nwg lug yug ua tuabneeg
Nwg txu fwjchim qeg heev
Nwg yeej txu-txu fwjchim
Tig lug noog Nwg Vaaj Leejtxiv
Txawmyog tuabneeg muab Nwg ntsa
Kag rua sau tug ntoo khaublig
Los Nwg tseem noog Vaajtswv lug moog ibtxhis.
Koj yuavtsum hlub Vaajtswv
Kawg lub sab hab kawg lub ntsws
Kawg plaabplawv kawg tug dlaag hab kawg tug zug
Yuavtsum hlub tuabneeg zejzog
Yaam le koj hlub koj lub cev
Koj txha le moog lawvnraim Vaajtswv txuj kev.
053. Qhuas Nwg! Qhuas Nwg! Qhuas Tswv Yexus
Qhuas Nwg! Qhuas Nwg!
Qhuas Tswv Yexus peb tug Cawmseej
Nwg yog tug kws
Tsimnyog tau txais koobmeej
Nwg lub meejmom
Yog sawv ntawm Vaajtswv saab tegxis
Nwg muaj fwjchim
Sisluag le Vaaj Leejtxiv
Nwg yog peb tug
Povthawj Hlub kws coj ncaajnceeg
Nwg thov Vaajtswv
Paab rua mivnyuas noobneej

Qhuas Nwg! Qhuas Nwg!
Qhuas Nwg lub npe kws muaj fwjchim
Qhuas Nwg! Qhuas Nwg!
Qhuas Nwg ibtxhab ibtxhis.

Qhuas Nwg! Qhuas Nwg!
Qhuas tug Mivnyuas Yaaj kws dlawbhuv
Nwg nqeg lug ua
Noobneej nyob huv qaantuj
Nwg tuag theej txhoj
Nwg tso peb suavdlawg dlim lub txim
Nwg sawv rov lug
Muaj txujsa nyob ibtxhis.
Nwg tau kovyeej
Dlaab Ntxwjnyoog hab txuj kev tuag
Nwg coj noobneej
Moog ua Vaajtswv mivnyuas.
054. QHUAS TUG MIVNYUAS YAAJ
Qhuas tug Mivnyuas Yaaj
Lug ntawm lub suab hunkauj
Tsimnyog peb cov ntseeg
Ua tug Mivnyuas Yaaj tsaug
Qhuas tug Mivnyuas Yaaj
Kws tuag theej peb lub txhoj
Tau pebnub Nwg sawv
Rov lug muaj txujsa nyob.

Qhuas tug Mivnyuas Yaaj!
Qhuas tug Minyuas Yaaj
Ntuj hab nplajteb cale lug pehawm Nwg
Qhuas tug Mivnyuas Yaaj!
Qhuas tug Minyuas Yaaj
Nwg txha le tsimnyog ua peb tug Vaajtswv.

Qhuas tug Mivnyuas Yaaj
Cov ntshaav tsimtxaj kawgnkaus
Coj Vaajtswv hab noobneej
Lug sisraug zoo tau
Qhuas tug Mivnyuas Yaaj
Vim Nwg muab Nwg tug kheej
Lug paab peb noobneej
Nwg ua peb tug Cawmseej

Qhuas tug Mivnyuas Yaaj
Tsimnyog suavdlawg qhuas Nwg
Taagnrho txhua tsaav tuabneeg
Nyob huv qaab ntujkhwb
Qhuas tug Mivnyuas Yaaj
Has tas Haleluyas
Cale hu zaajnkauj has tas Haleluyas.
055. CAWMSEEJ YEXUS NYOB SAUNTUJ
Cawmseej Yexus nyob sauntuj
Nwg lug ua Tuabneeg Leejtub
Vim yog Nwg muaj txuj kev hlub
Haleluyas! Kuv tug Cawmseej!

Nwg lug raug txuj kev txomnyem
Thaus Nwg ua neej nyob nplajteb
Nwg tuag theej tuabneeg sab phem
Haleluyas! Kuv tug Cawmseej!

Nwg lug raug tej numtswv ntxub
Nwg raug luas quabyuam caijtsuj
Tsi muaj tug yuav tshua hab hlub
Haleluyas! Kuv tug Cawmseej!

Puab coj Nwg moog tua povtseg
Puab xuas ntsahlau ntsa Nwg teg
Puab xuas muv nkaug Nwg lub cev
Haleluyas! Kuv tug Cawmseej!

Nwg tuag sau tug ntoo khaublig
Nwg dlaws tau tuabneeg lub txim
Kuas dlimplawg moog tag ibtxhis
Haleluyas! Kuv tug Cawmseej!

Kuv yog tug tuabneeg raug txim
Kev tuag caum tuaj muab kuv khi
Tabsis Yexus paab kuv dlim
Haleluyas! Kuv tug Cawmseej!
056. VAAJTSWV TSAA YEXUS LUG
Vaajtswv tsaa Yexus lug
Ua tug muaj fwjchim luj
Tabsis Nwg tsi xaav tas
Yuav khaws lub fwjchim ca
Nwg tso lub fwjchim tseg
Hab nqeg lug huv nplajteb
Zoo sab txu lub fwjchim
Lug ua ibtug tubtxib.

Yexus ua Nwg lub neej
Lawv le txuj kev ncaajnceeg
Txawmyog Nwg hlub txhua tug
Los tseem raug numtswv ntxub
Luas muab Nwg coj moog tua
Los Nwg yeej txaus sab tuag
Nwg tuag sau ntoo khaublig
Yog theej nplajteb lub txim.

Yog vim le nuav Vaajtswv
Txha tis lub npe rua Nwg
Lub npe ntawd muaj meejmom
Txaus peb suavdlawg vaamkhom
Lub nplajteb hab lub ntuj
Yuav txhuscaus pe Yexus
Suavdlawg yuav leeg has tas
Yexus yog Vaajtswv tag.
057. TSWV YEXUS LUB NPE MUAJ FWJCHIM
Tswv Yexus lub npe muaj fwjchim
Kuv yuav qhuas Nwg ibtxhis
Hab lug txhuscaug ntawm Nwg xubndlag
Kuv qhuas Nwg, qhuas Nwg
Qhuas Nwg, Yexus kuv tug Tswv.

Vaajtswv Txujlug yeej has tseg tag
Hab paab tau peb zoo sab
Tej kws Nwg has tseg tub tav lawm
Kuv qhuas Nwg, qhuas Nwg
Qhuas Nwg, Yexus kuv tug Tswv.

Peb cov kws ntseeg Yexus txhua tug
Txais yuav kag Nwg Txujlug
Nwg yeej ua tau ibpuas tsaavyaam
Kuv qhuas Nwg, qhuas Nwg
Qhuas Nwg, Yexus kuv tug Tswv.

Txhua tsaav tuabneeg thoob lub nplajteb
Tebchaws nyob dleb nyob ze
Txhua tug tau Nwg txuj kev thaajyeeb
Kuv qhuas Nwg, qhuas Nwg
Qhuas Nwg, Yexus kuv tug Tswv.

Thaus lub neej nyob nplajteb nuav xaus
Cov ntseeg yuav lug sissau
Lug hawm hab pe tug Tswv Yexus
Kuv qhuas Nwg, qhuas Nwg
Qhuas Nwg, Yexus kuv tug Tswv.
058. COV NTSEEG SUAVDLAWG
Cov ntseeg suavdlawg,
Peb qhuas Vaajtswv lub Npe
Ua timkhawv qha rua
Tuabneeg huv nplajteb
Has tas Yexus paab
Peb dlim kev txomnyem
Haleluyas! Haleluyas!

Yexus yog lub
Pobzeb kws nyob ruajkhov
Zoo le ntsaayeej ua
Chaw rua pawgntseeg nyob
Peb cov kws ntseeg
Txha muaj lub chaw vaamkhom
Haleluyas! Haleluyas!

Cov ntseeg txhuatug
Muaj lub ntsejmuag luagntxhi
Thaus Yexus paab
Suavdlawg dlimplawg lub txim
Vim Yexus yog tug
Cawmseej muaj fwjchim
Haleluyas! Haleluyas!

Txhua lub tenchaws
Kws nyob huv qaabntuj khwb
Yuav tuaj txhuscaug
Pe Yexus peb tug Tswv
Txhua tsaav tuabneeg
Yuav nrug cov ntseeg qhuas Nwg
Haleluyas! Haleluyas!
059. KUAS NPLAJTEB CALE NYOB NTSAGTU
Kuas Nplajteb cale nyob ntsagtu
Cale ntshai Vaajtswv txug tshee
Muab lub sab xaav phem tso povtseg
Txaav lug pehawm tug Cawmseej
Vim Nwg tau nqeg lug
Nyob nplaj…teb
Muab Nwg txujsa lug tuag theej.

Nwg ibtxwm nyob thaus chivkeeb lug
Nwg lug tshwjchim ci ntsaa-ab
Tabsis Nwg lug yug ua noobneej
Coj txuj Xuv Zoo lug qhuabqha
Nwg yog tej zaubmov
Saab ntsuj…plig
Kws lug cawm tuabneeg txujsa,

Tswv Yexus yog tug kws ncaajnceeg
Yog qhov kaaj ci rua qhov tsaus
Nwg lug ua nplajteb tug Vaajntxwv
Kws muaj fwjchim luj kawgnkaus
Nwg lug rhuavtshem txuj
Kev tsaus…ntuj
Nwg kovyeej ntujtxag tebtsaus.

Cov timtswv ntuj najnub hunkauj
Has tas qhuas Nwg, peb qhuas Nwg
Puab sawv ncig Vaajtswv lub zwmtxwv
Hab puab hunkauj qhuas Vaajtswv
Haleluyas, Ha..lelu…yas
Haleluyas qhuas Vaajtswv.
060. KUV HAWM TUG VAAJTSWV KWS YOG TUG CAWMSEEJ
Kuv hawm tug Vaajtswv
Kws yog tug Cawmseej
Kuv vaamkhom Nwg
Casab rua Nwg tuableeg
Nwg ris kuv lub txim
Tuag theej kuv lub txhoj
Nwg cevteg lug paab
Thaus kuv tsaancauj thov.

Kuv tug Fuabtais yog
Tug kws muaj kev hlub
Nwg hlub peb tuabneeg
Txhum kws nyob qaabntuj
Tsi muaj leejtwg
Txwv tau Nwg txuj kev hlub
Kuv xaav tsi thoob uacaag
Nwg pheej hlub kuv.

Kuv tug Fuabtais
Yog nplajteb tug Cawmseej
Kuv vaamkhom Nwg
Lub npe moog nyob Ceebtsheej
Nplajteb tsi muaj dlua
Lwmtug paab peb le lawm
Tswv Yexus tuableeg
Xwb txha yog tug cawm.
061. THOV VAAJ NTSUJPLIG COJ KUV KEV
Thov Vaaj Ntsujplig coj kuv kev
Thov nrugnraim tuavrawv kuv teg
Ua lub teeb rua kuv pumkev
Nplig kuv sab thaus raug txomnyem
Thov kuas kuv nov koj lub suab
Thov kuas kuv pum Koj ntsejmuag
Kuv xaav nov Koj lulug caw
Nrug kuv moog koj txha txug chaw.

Koj zoo le kuv tug phoojywg
Thaus muaj mob Koj cevteg plhw
Thov xob ca txuj kev txhawjxeeb
Nyob nruabnraab ntawm wb obleeg
Thov Koj lug nplig kuv lub sab
Thov Koj qha kuas kuv casab
Kuv xaav nov Koj lulug caw
Nrug kuv moog koj txha txug chaw.
Thaus dlhau txuj kev txomnyem lawm
Kuv yuav ntsib kev zoo sab kawg
Yuav qhuas Vaaj Ntsujplig Dlawbhuv
Kws tau coj kev ua ntu zug
Thov muab kuv lub npe sau ca
Huv Vaajtswv phoo ntawv muaj sa
Kuv xaav nov Koj lulug caw
Nrug kuv moog koj txha txug chaw.
062. THOV VAAJ NTSUJPLIG TSAWS SAU KUV
Thov Vaaj Ntsujplig tsaws sau kuv
Txeem rua kuv sab kuas puv npluamag
Ntxuav kuv lub sab kuas dlawbhuv
Thov Vaaj Ntsujplig lug ua tug qha.

Vaajtswv Ntuj thov Koj pub
Koj tug Ntsujplig lug rua kuv
Thov lug kaav huv kuv lub sab
Vaaj Ntsujplig thov lug nwgnuav kag.

Kuv zoo le lub teeb taws roj
Kws cig pumkev rua qhov tsausntuj
Thov Vaaj Ntsujplig nrug kuv nyob
Ua cov roj teeb lug pub rua kuv.

Thov Vaaj Ntsujplig tuav kuv teg
Nrugnraim kuv nyob najnub txhuamo
Kuv nrug Vaaj Ntsujplig taug kev
Moog ntuj Ceebtsheej nrug Vaajtswv nyob.
063. VAAJ NTSUJPLIG DLAWBHUV
Vaaj Ntsujplig Dlawbhuv
Thov lug huv kuv sab
Kuas kuv txawj dlhuav
Nplajteb txuj kev phem qas
Thov qha kuas kuv txawj
Rausab ntseeg Vaajtswv
Hab txawj hlub Vaajtswv
Kuas kawg sab kawg ntswg.

Yog kuv taij thov
Tbsis Vaajtswv tsi teb
Thov qha kuas kuv txawj
Ua sab luj sab ntev
Tawmyog kuv tsi tau
Pum txujci tseemceeb
Los thov txhawb kuas
Kuv txawj muab sab rau ntseeg

Thov tshoov kuv lub sab
Kuas kuv muaj kev hlub
Ibyaam le cov tubkhai
Kws nyob sau ntuj
Thov Koj tso suavtawg
Lug hlawv kuv nploojsab
Kuv txha ua tau
Vaajtswv dlejnum kws tav.
064. VAAJ NTSUJPLIG TUG DLAWBHUV
Vaaj Ntsujplig tug Dlawbhuv
Qaws tau tuabneeg qaabntuj
Lug nyob sis raug zoo ua ibke
Siskoom tau ua ibtse
Tsi has tug muaj tug pluag
Tsi has tug Maab tug Suav
Vaaj Ntsujplig Dlawbhuv nyob nrugnraim
Tsi pub suavdlawg sisfaib.

Vaaj Ntsujplig tshoov peb sab
Kuas peb txawj sishlub tag
Ibyaam le yog ibcuab kwvtij
Koom tuabtug nam tug txiv
Yog muaj ibtug quajntsuag
Ces raug suavdlawg txhijtxhua
Yog muaj ibtug raug lwmtug qhuas
Ces suavdlawg tau ntsejmuag.

Vaaj Ntsujplig tuav peb teg
Coj peb nrug Nwg moog kev
Nwg qha kuas ibleeg paab ibleeg
Vim suavdlawg yog cov ntseeg
Yog peb muaj kev sischim
Nwg qha kuas sis zaam txim
Nwg qha kuas peb peemtsheej moog ua
Vaajtswv Ntuj cov mivnyuas.
065. VAAJ NTSUJPLIG THOV COJ KUV
Vaaj Ntsujplig thov coj kuv
Moog cuag Vaajtswv Ntuj
Thov Koj tshoov kuv sabntsws
Kuas kuv pehawm Nwg
Qha kuas kuv txawj leegtxim
Hab txawj txu fwjchim
Ntawm Vaajtswv lub xubndlag
Kuv xaav yug dluatshab.
Vaaj Ntsujplig thov Koj qha
Kuas kuv paub has tas
Kuv yog tuabneeg muaj txim
Kev txhum muab kuv khi
Kuv dligmuag hab laagntseg
Kuv tsi pum txuj kev
Qha kuas kuv paub qhov tseeb
Kws yog tug Cawmseej.

Vaaj Ntsujplig thov saib kuv
Lub neej txhua-txhuanub
Kuas kuv nyob ze Vaajtswv
Xob nrug dleb ntawm Nwg
Nrug Nwg koom tuab txujsa
Ua lawv Nwg sab nyam
Thov xob ca kev ntxeevntxag
Lug sim kuv lub sab.
066. PEB COV NTSEEG TSWV YEXUS
Peb cov ntseeg Tswv Yexus
Peb yuav nyob kaajsab lug
Cale moog rua huv
Lub nroog Npelehees
Moog saib tug Mivnyuas
Vaaj kws yog tug Cawmseej.

Moog txhuscaug pe Tswv Yexus
Moog txhuscaug pe Tswv Yexus
Qhuas hab txhawbnqaa Yexus
Kws yog peb tug Cawmseej.

Cov tub yugyaaj tau tuaj
Txhuatug muaj ntsejmuag luag
Puab tau pum tug Mivnyuas
Vaaj huv nkuajnyuaj
Puab cale moog hawm
Hab pe tug Tswv Yexus.
Cov tub txawjntse taug kev
Lub nubqub ua puab ntej
Coj puab kev tuaj nrhav
Tau tug Mivnyuas Vaaj
Puab cale moog hawm
Hab pe tug Mivnyuas Vaaj.

Cov timtswv Ceebtsheej ntuj
Hunkauj qhuas Tswv Yexus
Hab taagnrho tej pejxeem
Kws nyob Ceebtsheej
Tuabtxhij hunkauj qhuas
Yexus peb tug Cawmseej

Vaajtswv Tej Lug cajsa
Cogtseg tau tav lawm tag
Vaajtswv txuj kev hlub
Ua rua peb pum tseeb
Nwg pub Nwg leejtub
Lug ua peb tug Cawmseej.
067. THAUS KWS COV TUB YUGYAAJ
Thaus kws cov tub yug yaaj taabtom
Zuv yaaj txug ib taagmo
Txawm muaj timtswv yaa lug hunkauj
Qha Moo Zoo rua puab paub
Qha Moo Zoo rua puab paub.

Timtswv sau ntuj txha le has tas
Mej yuav muaj kev zoo sab
Thaus mej moog pum tug Cawmseej lawm
Mej yeejyuav zoo sab kawg
Mej yeejyuav zoo sab kawg.

Monuav huv lub nroog Npelehees
Malis yug tug Cawmseej
Nwg muab khaubdluag qhwv tug Moglab
Puagrawv huv nwg xubndlag
Puagrawv huv nwg xubndlag.

Cov tub yug yaaj txha le sawvtseeg
Moog huv nroog Npelehees
Puab txha moog hawm Mivtub Yexus
Nwg pw huv lub dlaabnyuj
Nwg pw huv lub dlaabnyuj.

Tug Tswv Yexus yog tug Cawmseej
Kws lug paab peb noobneej
Ris peb lub txim ntxuav peb lub sab
Kuas suavdlawg muaj sab tshab
Kuas suavdlawg muaj sab tshab.

Nubnuav peb lug ua Vaajtswv tsaug
Nwg hlub suavdlawg kawgnkaus
Nwg tso Yexus paab peb dlimtxim
Peb tau txujsa ibtxhis
Peb tau txujsa ibtxhis.
068. MO MUAJ MOOV ZOO
Mo muaj Moov Zoo
Mo zoo taagnrho
Tuabneeg pw txug taagmoo
Malis yug tau tug Mivtub Cawmseej
Nwg yog Vaajtswv lug yug ua noobneej
Cawmseej Yexus tau lug
Cawmseej Tswv Yexus tau lug.

Mo muaj Moov Zoo
Mo zoo taagnrho
Lub sijhawm ib taagmo
Cov timtswv yaa lug qha cov yug yaaj
Puab hunkauj has tas Haleluyas
Cawmseej Yexus tau lug
Cawmseej Tswv Yexus tau lug.

Mo muaj Moov Zoo
Mo zoo taagnrho
Mo ntawd Vaajtswv tau tso
Tswv Yexus nqeg nroog lug rua nplajteb
Lug ua kev moog Ceebtsheej pub rua peb
Cawmseej Yexus tau lug
Cawmseej Tswv Yexus tau lug.

Mo muaj Moov Zoo
Mo zoo taagnrho
Yexus lug nrug peb nyob
Yexus coj tau peb moog cuag Vaajtswv
Peb txha tau nrug Vaajtswv ua phoojywg
Cawmseej Yexus tau lug
Cawmseej Tswv Yexus tau lug.
069. COV TIMTSWV NYOB PUAG SAUNTUJ
Cov timtswv nyob puag sau ntuj
Puab qhuas Vaajtswv tuableeg Tub
Malis yug tug mivnyuas Vaaj
Suavdlawg hu Haleluyas
Malis muab nwg Mivnyuas Tub
Tso pw huv iblub dlaabnyuj
Yexus lug nrug suavdlawg nyob
Qha Vaajtswv rua suavdlawg nov
Cov timtswv qhuas Vaajtswv Ntuj
Malis yug tug Tswv Yexus.

Tswv Yexus kws Malis yug
Nwg yog Vaajtswv tuableeg Tub
Nwg lug nyob huv lub nplajteb
Tso Nwg lub tsev sau ntuj tseg
Yexus yeejyog tug Cawmseej
Coj peb taug kev ncaaj kev nceeg
Ca peb lug qhuas tug Cawmseej
Hu Nwg npe Emanu-ees
Cov timtswv qhuas Vaajtswv Ntuj
Malis yug tug Tswv Yexus.

Yexus Nwg muab Nwg txujsa
Paab suavdlawg kuas muaj sa tshab
Yexus tuag theej peb lub txhoj
Suavdlawg txha yuav muaj sa nyob
Nwg yuav paab txhua tug kws ntseeg
Kuas ua tau tuabneeg ncaajnceeg
Paab peb suavdlawg dlim lub txim
Tau txujsa ntevdlhawv ibtxhis
Cov timtswv qhuas Vaajtswv Ntuj
Malis yug tug Tswv Yexus.
070. MUAB KHAUBDLUAG LUG QHWV TUG MIVTUB
Muab khaubdluag lug qhwv
Tug Mivtub tso pw ca
Cov nubqub puag sau ntuj
Taagnrho ci ntsaa-ab
Tug Mivtub Yexus pw
Tsaugzug huv dlaabnyuj
Cov timtswv puag sau ntuj
Qhuas tug Tswv Yexus

Cov tuabneeg yug yaaj txawm
Sawvtseeg hab moog nrhav
Puab pum Malis puagrawv
Tug Mivnyuas Moglab
Paub suavdlawg lug txhuscaug
Ndlua pe Tswv Yexus
Tug Mivtub Tswv Yexus
Kws pw huv dlaabnyuj.

Tug Mivnyuas kws
Vaajtswv pub rua Malis yug
Nwg yog tug Cawmseej
Lug paab tuabneeg qaabntuj
Nwg lug huv nplajteb
Yog lug paab peb dlimtxim
Lwmnub peb yuav tau nrug
Nwg nyob moog ibtxhis.
071. MUAB KHAUBDLUAG LUG QHWV
Muab khaubdluag lug qhwv tug
Mivtub tso pw ca
Cov nubqub puag
Sau ntuj taagnrho ci ntsaa-ab
Tug Mivtub Yexus
Pw tsaug zug huv dlaabnyuj
Cov timtswv puag saub ntuj
Qhuas tug Tswv Yexus.

Cov tuabneeg yug yaaj txawm
Sawvtseeg hab moog nrhav
Puab pum Malis puagrawv
Tug Mivnyuas Moglab
Puab suavdlawg lug txhuscaug
Ndlua pe Tswv Yexus
Tug Mivtub Tswv Yexus
Kws pw huv dlaabnyuj.
Tug Mivnyuas kws Vaajtswv
Pub rua Malis yug
Nwg yog tug Cawmseej
Lug paab tuabneeg qaabntuj
Nwg lug huv nplajteb yog
Lug paab peb dlimtxim
Lwmnub peb yuav tau nrug
Nwg nyob moog ibtxhis.
072. MUAJ IBTUG TIMTSWV
Muaj ibtug timtswv sau ntuj
Lug ze nroog Npelehees
Muaj cov kws moog zuv yaaj montuj
Uacav paub txawm raagdlheev
Tsi xob ntshai kuv coj txuj Moo Zoo
Yuav qha zaaj ntawd rua mej
Mej cale dlha moog huv lub nroog
Nrhav Malis hab Yauxej.

Thaus mej moog txug huv Npelehees
Yuav pum Mivnyuas Moglab
Tug Mivnyuas ntawd yog tug Cawmseej
Kws cawm tuabneeg txujsa
Nwg yeejyog tug kws Vaajtswv khaiv
Vaajtswv pub Malis yug
Nwg ua rua nplajteb nuav kaajnrig
Nwg npe hu ua Yexus.

Thaus mej moog pum tug Mivnyuas ntawd
Pw huv iblub dlaabzaub
Mas mej txhuatug yuav zoo sab kawg
Mej yuav ua Vaajtswv tsaug
Mej txhuscaug ndlua pe tug Cawmseej
Kws paab tuabneeg dlimtxim
Tug Tub kws yug huv Npelehees
Yog Vaajntxwv muaj fwjchim.
073. VAAJTSWV NWGNUAV KJ TUB UA LAWV LE
Vaajtswv nwgnuav Koj tub ua lawv le
Koj coglug tseg lawm
Rua qhov kuv lub qhovmuag tau pum tug
Cawmseej kws lug ntawd
Nwg yog tug kws
Koj tau tso lug paab noobneej
Nwg yuavv ci pumkev rua txhua leej.

Vaajtswv peb casab rua Koj tej Lug
Hab peb tseem tog Koj
Thov xob ca peb kev ntseeg pluj moog
Thaus peb tseem ua neej nyob
Peb najnub tog
Tug kws lug paab peb noobneej
Tug ntawd yog peb tug Tswv Cawmseej.

Vaajtswv peb tog tug Cawmseej lug dlhau
Lawm ntau tam tuabneeg
Nwgnuav Nwg tau tshwmsim lug rua
Huv lub nroog Npelehees
Timtswv qha cov
Yugyaaj moog ntsib Tswv Yexus
Nwg pw tsaugzug huv dlaabzaub nyuj.
074. COV TIMTSWV SAU NTUJ YAA LUG
Cov timtswv sau ntuj yaa lug yuj
Yaa qeg-qeg lug rua nplajteb
Hunkauj tas, Tug Mexiyas yug
Cale moog txhuscaug ndlua pe
Moog pehawm Nwg
Moog pehawm Nwg
Nwg yog nplajteb tug Vaajntxwv.

Cov yug yaaj taabtom zuv paab yaaj
Puag nraag laj thaus ib taagmo
Timtswv sau ntuj txawm yaa lug ncaaj
Qha Xuv Zoo pub rua puab nov
Moog pehawm Nwg
Moog pehawm Nwg
Nwg yog nplajteb tug Vaajntxwv.

Cov tub Txawjntse nyob saab nubtuaj
Puab taug kev tuaj dleb heev kawg
Vim muaj nubqub txawv tshwmsim tuaj
Puab txha paub Cawmseej yug lawm
Moog pehawm Nwg
Moog pehawm Nwg
Nwg yog nplajteb tug Vaajntxwv.

Nubnua ca Yexus lug tshwmsim
Ua Cawmseej huv peb lub sab
Kuas peb pum Vaajtswv tug tshwjchim
Kws ibtxwm yeej ci ntsaa-ab
Moog pehawm Nwg
Moog pehawm Nwg
Nwg yog nplajteb tug Vaajntxwv.
075. THOV PEB TXHUATUG HUNKAUJ
Thov peb txhuatug hunkauj txhawbnqaa
Hukauj qhuas tug Mivnyuas Vaaj
Vim Nwg nqeg lug yug ua noobneej
Lug ua nplajteb tug Cawmseej
Tswv Yexus zoo sab nqeg lug yug
Paab noobneej txhualeej txhuatug.

Cawmseej Tswv Yexus tau lug yug
Ntawm ibtug nkaujxwb dlawbhuv
Nwg yog Vaajtswv tug muaj fwjchim
Nwg tuableeg txha dlaws tau txim
Nwg peemtsheej ua tuabneeg Leejtub
Lug txomnyem pw huv nkuajnyuj.

Cov timtswv ntuj tau lug hunkauj
Txhawbnqaa hab ua Vaajtswv tsaug
Muaj tuabneeg zuv yaaj txug taagmo
Timtswv lug qha rua puab nov
Timtswv has kuas puab cale npaaj
Hab moog saib tug Mivnyuas Vaaj.
076. TIMTSWV SAU CEEBTSHEEJ NTUJ TAU
Timtswv sau Ceebtsheej ntuj tau
Lug hunkauj thaus ib taagmo
Tshaaj Xuv Zoo rua npaljteb nov
Txhua tug yuav zoo sab kawgnkaus

Glo…ho…ho…ho…ho…ho…ho… ria
In excelsis Deo
Glo…ho…ho…ho…ho…ho… ho…ria
In excelsis Deo

Vim lecaag mej txha hunkauj
Hab mej muaj kev zoo sab kawg
Peb xaav paub tej mej pum ntawm
Pum dlaabtsi thov qha peb paub

Peb hunkauj qhuas tug Cawmseej
Kws pw huv lub dlaab zaub nyuj
Nwg lub npe hu ua Yexus
Nwg yug huv nroog Npelehees
077. IB TAAGMO LUB NROG NPELEHEES
Ib taagmo lub nroog Npelehees
Tseem pw tsaugzug ntsagtu
Muaj iblub nubqub tau tshwm tuaj
Tsi thooj tej kws txeev pum
Txhobtxwm tuaj kuas suavdlawg paub
Tas Yexus tshwmsim lawm
Vaajtswv Txujlug kws tau has tseg
Ua tav taag rua mo ntawd.

Mo ntawd Tswv Yexus tshwmsim lug
Muaj timtswv sau ntuj tuaj
Qha Moo Zoo rua nplajteb tuabneeg
Kuas tsoomzeej nov txhijtxhua
Thaus ntawd cov timtswv sau ntuj
Coob heev mas suav tsi txheeb
Txawm lug hu ibzaaj nkauj has tas
Nplajteb yuav nyob thaajyeeb.

Tswv Yexus yug lug ua noobneej
Tshwmsim thaus ib taagmo
Nwg yog tug Cawmseej nyob sau ntuj
Nqeg lug nrug noobneej nyob
Nwg yog tug muaj lub sab hlub
Tsi xaiv leejtwg ntsejmuag
Yog leejtwg ntseeg hab lug leegtxim
Yuav tsi raug kev puamtsuaj.

Suavdlawg yuavtsum fwm tug Cawmseej
Kws yug huv Npelehees
Nwg yog txuj Kev hab yog qhov Tseeb
Lug cawm mivnyuas noobneej
Tswv Yexus kuv tug Cawmseej
Thov lug kaav kuv lub sab
Thov Koj dlaws kuv lub txim povtseg
Pub kuv muaj lub sab tshab.
078. CA LUB NPLAJTEB MUAJ KEV ZOO SAB
Ca lub nplajteb muaj kev zoo sab
Hunkauj ua Vaajtswv tsaug
Vim tug Cawmseej tshwmsim lug lawm
Ca peb ua Vaajtswv tsaug
Ca peb ua Vaajtswv tsaug
Ca peb, ca peb ua Vaajtswv tsaug.

Ca lub nplajteb rua Vaajtswv kaav
Peb txha muaj kev thaajyeeb
Tswv Yexus yuav ua rua txhua tug
Tau txais txuj kev thaajyeeb
Tau txais txuj kev thaajyeeb
Tau txais, tau txais txuj kev thaajyeeb.

Tswv Yexus coj peb rov qaab lug
Nrug Vaajtswv sis raug zoo
Xob ca kev txhum khi tau peb ntxiv
Peb txha tau txais koobmoov
Peb txha tau txais koobmoov
Peb txha, peb txha tau txais koobmoov.

Muab peb lub neej fij rua Vaajtswv
Muab pub rua Tswv Yexus
Ca txuj kev Tseeb hab kev ncaajnceeg
Kaav peb txhualeej txhuatug
Kaav peb txhualeej txhuatug
Kaav peb, kaav peb txhualeej txhuatug.
079. THOV PEB TUG TSWV EMANU-EES
Thov peb tug Tswv Emanu-ees
Nqeg lug paab cov Yixalayees
Cov kws raug kev quajntsuag tognrhw
Txug thaus Vaajtswv tug Tub lug tshwm
Cale zoo sab! Emanu-ees
Yexus lug paab cov Yixalayees.
Thov tug kws yog Daviv caajceg
Lug paab kuas peb dlim Dlaab xibteg
Thov paab kuas peb dlim kev puamtsuaj
Hab kuas peb kovyeej txuj kev tuag
Cale zoo sab! Emanu-ees
Yexus lug paab cov Yixalayees.

Thov kuas nub peb tug Tswv lug yug
Ua rua peb suavdlawg sab tajtug
Qhov kws tsausntuj nti rov qaab kaaj
Qhov kws pusfuab nti rov qaab tshaav
Cale zoo sab! Emanu-ees
Yexus lug paab cov Yixalayees.

Thov Vaajntxwv Daviv tug Xeebntxwv
Cale nqeg lug ua peb tug Tswv
Thov Koj lug ua peb tug Cawmseej
Hab kuas peb kovyeej txuj kev tuag
Cale zoo sab! Emanu-ees
Yexus lug paab cov Yixalayees.
080. NU-EES, NU-EES, COV YUG YAAJ
Nu-ees, Nu-ees, cov yug yaaj nov
Iblub suab hunkauj lomzem nrov
Yog cov timtswv kws nyob sau ntuj
Hunkauj has txug Cawmseej Yexus.

Nu-ees, Nu-ees, Nu-ees, Nu-ees
Yexus yog nplajteb tug Cawmseej.

Nyob saab nubtuaj muaj cov npluanuj
Puab pum Tswv Yexus lub nubqub
Ci ntsaa-ab nyob rua sau nruabntug
Qha txug tug Cawmseej tau lug yug

Cov npluanuj txha saib lub nubqub
Taug kev dleb tuaj nrhav Tswv Yexus
Nqaa nyaj nqaa kub hab tshuaj tswqaab
Coj tuaj pub rua tug Mivnyuas Vaaj.

Noobneej txhuatug kws nyob qaabntuj
Cale hunkauj qhuas Tswv Yexus
Txhuatug kws paub tseeb cale leeg
Yexus yog nplajteb tug Cawmseej.
081. NYOB PUAG SAU IBNTAA NTUJ
Nyob puag sau ibntaa ntuj
Muaj iblub suab hunkauj
Muaj dlua iblub nubqub
Ci ntsaa-ab tawgpaaj paug
Tswv Yexus yug lug lawm
Huv lub nroog Npelehees
Tug Moglab huv dlaabzaub yog
Npajteb tug Cawmseej.

Nplajteb muaj kev zoo sab
Tug Cawmseej yug lug lawm
Pw huv leejnam xubndlag
Leejnam muab Nwg puagrawv
Tswv Yexus yug lug lawm
Yug huv iblub nkuajtsaj
Tug Moglab huv dlaabzub yog
Tug Tswv cawm txujsa.

Yexus nqeg lug nplajteb
Tseg meejmom ca Ceebtsheej
Nwg zoo sab raug txomnyem
Lug tshwmsim ua noobneej
Tswv Yexus yug lug lawm
Nwg tsi muaj lub txaaj pw
Tug Moglab huv dlaabzaub
Yog nplajteb tug Vaajtswv.
Cale nrug peb hunkauj
Hu zaajnkauj qhuas Vaajtswv
Nrug peb ua Vaajtswv tsaug
Hu zaajnkauj tas qhuas Nwg
Tswv Yexus yug lug lawm
Nwg pw sau cov quavnyaab
Tug Moglab huv dlaabzaub
Yog ibtug Mivnyuas Vaaj.
082. COV NTSEEG CALE ZOO SAB
Cov ntseeg cale zoo sab
Yexus yug lug lawm tag
Cale lug noog peb tej lug
Peb has txug tug Tswv Yexus
Kws lug yug huv Npelehees
Nwg yug lug ua peb tug Cawmseej
Yexus yug lug lawm
Yexus yug lug lawm.

Cov ntseeg cale zoo sab
Yexus yug lug lawm tag
mej qhovntsej puas tau nov dlua?
Yexus lug tshem kev puamtsuaj
Nwg lug qha dlua txuj kev Tseeb
Coj tau noobneej moog ntuj Ceebtsheej
Nwg lug paab noobneej
Nwg lug paab noobneej.

Cov ntseeg cale zoo sab
Yexus yug lug lawm tag
Peb noobneej muaj kev casab
Yexus yog tug Cawmseej tag
Nwg tog txhuatug kws lug cuag
Nwg tsi xaiv leejtwg ntsejmuag
Cale lug ntseeg Nwg
Cale lug ntseeg Nwg.
083. VAAJTSWV TAU MUAB TXUJ KEV XYIVFAAB
Vaajtswv tau muab txuj kev xyivfaab
Lug rua huv lub nplajteb
Ibtug nkaujxwb yug Mivnyuas Vaaj
Lug ua Cawmseej paab peb
Ntxwjnyoog sawhlau khi tau peb lawm
Cawmseej paab peb dlimplawg.

Vaajtswv tau nchuav txuj kev xyivfaab
Lug rua nplajteb
Nwg tso tug Cawmseej lug paab peb.

Vaajtswv tau khaiv ibpaab timtswv
Yaa lug qha cov yug yaaj
Paub taabtom zuv yaaj tsausntuj nti
Uacaag xublaim cinplaag
Ces cov timtswv tshwm rua puab pum
Qha tas Cawmseej yug lug.

Cov timtswv sau ntuj txha has tas
Tsi xob ntshai tsi xob ceeb
Mej suavdlawg yuav muaj kev zoo sab
Vim mej muaj tug Cawmseej
Yug huv nkuajnyuj nroog Npelehees
Moog saib mej txha paub tseeb.

Tuabneeg qaabntuj txhua lub tebchaws
Tau txais Vaajtswv koobmoov
Peb tug Cawmseej tub yug lug lawm
Peb txha nov txuj Moo Zoo
Peb suavdlawg yuavtsum ua koobtsheej
Ncu txug peb tug Cawmseej.
>
084. MUAJ IBZAG HUV DAVIV LUB NROOG
Muaj ibzag huv Daviv lub nroog
Yog lub nroog kws miv tshaajplawg
Tabsis lub nroog ntawd tau koobmoov
Tug Cawmseej yug lug rua ntawd
Yexus yug huv lub nkuajtsaj
Malis yog Yexus leejnam.

Tug Cawmseej nqeg sau Ceebtsheej lug
Nqeg nroog lug rua huv nplajteb
Thaus ib taagmo ntujteb ntsagtu
Tug Cawmseej yug lug paab peb
Peb noobneej ua txhum muaj txim
Tug Cawmseej paab tau peb dlim

Tej num tej tswv tub tsi leeg paub
Thaus puab pum puab tsi quavntsej
Cov txomnyem yug yaaj tom taj zaub
Puab novdlheev puab txawm tuaj pe
Puab txha pum Mivtub Yexus
Tug kws yog peb Vaajtswv Ntuj.

Ua lecaag koj tseem pheej tog ntev?
Tug Cawmseej tub yug lug lawm
Xob yuamkev rua nplajteb txuj kev
Nyobtsaam koj tsi muaj sijhawm
Kuv thov caw koj txaav lug ntseeg
Yexus kws yog tug Cawmseej.
085. TUG MIVNYUAS MOG NUAV YOG LEEJTWG
Tug Mivnyuas Mog nuav yog leejtwg
Kwg pw huv Malis xubndlag?
Cov timtswv ntuj hunkauj qhuas Nwg
Cov yug yaaj tuaj pe nplawgnta.

Nwg yog peb tug Vaajntxwv
Hab Nwg yog nplajteb tug Cawmsee
Nwg yog peb tug Vaajtswv
Kws tau tshwmsim ua noobneej.

Uacaag Nwg zoo sab txu fwjchim
Lug yug huv iblub nkuajtsaj?
Rua qhov Nwg xaav paab cov raugtxim
Kws tub tuagteb muab kaw ca.

Uacaag Nwg yug huv Npelehees
Kws yog David tej vaajtse?
Rua qhov Vaajlugkub yeej has tseeb
Tas Nwg yog Daviv caajceg.

Uacaag txawm muaj ibcov npluanuj
Taugkev dlebheev tuaj nrhav Nwg?
Vim puab paub tas Vaajtswv Leejtub
Yug lug lawm yuav ua Vaajntxwv.
086. TSAAMUAG SAIB SAU NRUABNTUG
Tsaamuag saib sau nruabntug
Saib Yexus lub nubqub
Ci ntsaa-ab rua qaabntuj
Qhov chaw kws yug Yexus

Cale zoo sab hab hunkauj has tas
Haleluyas
Nwg yug lug lawm tag!
Cale zoo sab hab hunkauj has tas
Haleluyas
Nwg yug lug lawm tag!

Tswv Yexus pw txomnyem
Huv dlaabzaub qhov chaw phem
Leejnam muab dlaim khaubhlaab
Coj lug tag Nwg ibsaab
Nyob tomteb muaj ibco
Zuv yaaj txug ib taagmo
Puab txawm nov lub suab nroo
Yog timtswv qha xuv zoo.

Muaj cov tuabneeg npluanuj
Nqaa puab tej nyaj tej kub
Coj tuaj pub rua Yexus
Puab rov qaab kaajsab lug.
087. TUG CAWWMSEEJ TAU LUG YUG
Tug Cawmseej tau lug yug ua noobneej
Nyob huv lub nroog Npelehees
Thaus ib taagmo kws ntujteb ntsagtu
Uacav tug Cawmseej yug lug.

Peb cale zoo sab, cale zoo sab
Tug Cawmseej yug lug lawm tag!
Peb cale zoo sab hunkauj qhuas Nwg
Vim Nwg yog peb tug Vaajtswv.

Tom teb muaj ibcov zuv yaaj montuj
Muaj ibpaab timtswv sau ntuj
Lug qha Moo Zoo rua cov tub yug yaaj
Kuas moog saib tug Mivnyuas Vaaj.

Cov tub yug yaaj txawm tseg paab yaaj ca
Puab txhuatug muaj kev zoo sab
Puab moog txug huv lub nroog Npelehees
Puab pum nplajteb tug Cawmseej.

Vim Vaajtswv hlub peb noobneej txhuatug
Nwg txha khaiv Nwg tuableeg Tub
Lug rua huv nplajteb cawm peb txujsa
Tug kws ntseeg yuav tau txujsa.
088. MO KWS KUV TUG TSWV YEXUS
Mo kws kuv tug Tswv Yexus nqeg lug yug
Yog kuv tsaamuag saib sau nruabntug
Mas yuav pum kuv tug Cawmseej lub nubqub
Ci thoobplawg rua plaubceg kaumntuj.

Huv lub nkuajnyuj kws tswntxhab hab tswphem
Kuv yuav pum Malis hab Yauxej
Mo ntawd yog kuv moog txug huv lub nkuajnyuj
Kuv yuav pum tug Mivtub Yexus.

Muaj ibcov taabtom zuv yaaj thaus montuj
Puab pum Vaajtswv cov timtswv ntuj
Mo ntawd yog kuv nrug puab zuv paab yaaj hab
Kuv yeej yuav pum le puab pum tag.
089. THAUS YEXUS LUG YUG TXOMNYEM NTSUAV
Thaus Yexus lug yug
Txomnyem ntsuav huv nkuajnyuj
Tej tuabneeg zejzog tseem pw
Tsaugzug huv nruab dlaabndlub.

Mo ntawd ntaag lauj!
Nplajteb tau txais koobmoov
Vaajtswv hab peb noobneej
Rov qaab sis raug zoo.

Thaus cov tub yug yaaj
Taabtom zuv yaaj nraag laj
Cov timtswv sau ntuj lug
Hunkauj qha txug kev zoo sab.

Cov tub saib Nubqub
Taug kev saab nubtuaj tuaj
Puab pum Yexus lub
Nubqub ci puab txha taug kev tuaj.
090. MUAJ IBTUG MIVNYUAS PW TSAUGZUG
Muaj ibtug Mivnyuas pw tsaugzug
Pw huv lub dlaabzaub nyuj ntsagtu
Muaj cov yug yaaj tuaj pehawm Nwg
Mej puas tau paub Nwg yog leejtwg?

Tug Mivnyuas ntawd yog Tswv Yexus
Vaajtswv Leejtub tug kws Dlawbhuv
Nwg yog tug cawm tau koj txujsa
Nwg yuav pub koj muaj lub sab tshab.

Muaj ib tug Mivnyuas mog-moglab
Pw huv Nwg leejnam lub xubndlag
Muaj cov npluanuj tuaj pehawm Nwg
Mej puas tau paub Nwg yog leejtwg?

Muaj ibtug Mivnyuas yog Cawmseej
Nwg lug yug rua huv Npelehees
Fuabtais Helauj tua tsi tau Nwg
Mej puas tau paub Nwg yog leejtwg?
091. MO KWS TSWV YEXUS TSHWMSIM
Mo kws Tswv Yexus tshwmsim lug
Nwg yug lug le tug txomnyem
Nwg tsi muaj chaw huv tej tsev su
Nwg nam yug Nwg huv pegteb.

Huv kuv lub sab muaj ib qhov chaw
Yexus thov lug nyob qhov ntawd.

Mo kws Nwg yug lug ua noobneej
Nwg pw huv iblub dlaabzaub
Tej tuabneeg huv nroog Npelehees
Tsi muaj ibleeg tugtwg paub.

Mo kws Malis yug Tswv Yexus
Muaj tsajtxhu nyob ncig vijvog
Tej tsaj ntawd yeej tsi txawj has lug
Tabsis puab nrug Yexus nyob.

Tug maa muaj qhov nkaum nyob huv ntoo
Tug mivnoog los muaj lub zeg
Tabsis Yexus tsi muaj hauvncoo
Nwg pw sau cov quavnyaab npleg.
092. THOV MEJ HUNKAUJ QHUAS
Thov mej hunkauj qhuas Tswv Yexus
Nwg yog tug lug sau Ceebtsheej ntuj
Nwg yug huv lub nroog Npelehees
Nwg yuav ua suavdlawg tug Cawmseej.

Yexus lug yug huv lub nplajteb
Lawv le Vaajtswv tau coglug tseg
Nwg yeejyog Vaajtswv tuableeg Tub
Malis tis Nwg lub npe Yexus.

Thov mej hunkauj qhuas Tswv Yexus
Nwg yog tug lug sau Ceebtsheej ntuj
Nwg yug huv lub nroog Npelehees
Nwg yuav ua suavdlawg tug Cawmseej.

Malis muab tug Mivtub Yexus
Qhwv khaubdluag pw huv lub dlaabnyuj
Nwg muab ibpuas yaamtsaav tsotseg
Zoo sab nyob le tuabneeg txomnyem.

Thov mej hunkauj qhuas Tswv Yexus
Nwg yog tug lug sau Ceebtsheej ntuj
Nwg yug huv lub nroog Npelehees
Nwg yuav ua suavdlawg tug Cawmseej.

Cov yug yaaj lug txhuscaug ndlua pe
Hab cov Tubtxawg nqaa khoom muaj nqes
Puab qhovmuag tub pum Tswv Yexus
Puab yuav muaj kev zoo sab tsi tu.

Thov mej hunkauj qhuas Tswv Yexus
Nwg yog tug lug sau Ceebtsheej ntuj
Nwg yug huv lub nroog Npelehees
Nwg yuav ua suavdlawg tug Cawmseej.
093. YEXUS TAU LUG CALE HUNKAUJ
Yexus tau lug cale hunkauj
Ntawm lub sab dlawbpaug
Peb muaj tug Cawmseej
Tswv Yexus txaus
Sab muab Nwg tug kheej
Lug ua kev theejtxhoj
Txhwv nplajteb tuabneeg
Cale lug ntseeg Nwg.

Mej saib Vaajtswv tug muaj kev hlub
Nwg txha le tso Nwg
Tuableeg Tub nqeg lug
Ua tug kws paab
Hab tug tsomkwm peb
Peb txha le dlim ntawm
Ntxwjnyoog kev ntxeevntxag
Yexus lug paab peb.

Tug muaj lub sab txais yuav Yexus
Cale caw Yexus
Lug nyob huv nwg sab
Thov Vaaj Ntsujplig
Dlawbhuv ci pumkev
Rua huv nwg lub sab
Txij nubnua moog le
Thov lub nubnua kag.
094. CALE SAWV HAB TIG QHOV NOOG
Cale sawv hab tig qhovntsej noog
Cov timtswv Ceebtsheej lub suab hunkauj
Qhuas Vaajtswv tug kws zoo kawgnkaus
Nplajteb yuav muaj txuj kev tau zoo
Vim Vaajtswv Leejtub nqeg lug tshwmsim
Nwg yuav paab tuabneeg kuas dlimtxim.

Tuabneeg raug ua Dlaab qhev
Nyob huv Dlaab lub xibteg
Tau ntau xyoo lug lawm txomnyem heev
Tswv Yexus txha nqeg lug ua
Nplajteb tug Cawmseej.

Vaajtswv Txujlug cogtseg uantej
Has tas yuav muaj ibtug lug paab peb
Tug ntawd tub tau tshwmsim lug lawm.
Muaj coobleej tau tuaj pe hab hawm
Luas yuav hu Nwg ua Emanu-ees
Tug kws lug ua peb tug Cawmseej.

Nwg lug paab kuas tuabneeg
Nplajteb dlim txuj kev tuag
Hab rov lug ua Vaajtswv tubki
Moog nrug Vaajtswv nyob qhov
chaw tau zoo moog ibtxhis.
095. PEB TUAJ UA KOOBTSHEEJ
Peb tuaj ua koobtsheej ncutxug nub
Kws Tswv Yexus tau nqeg lug yug
Rua nplajteb peemtsheej ua tuabneeg
Yog Nwg lug ua peb tug Cawmseej.

Vaajtswv Ntuj yeej hlub peb txhuatug
Nwg txha tso Nwg Leejtub Yexus
Lug tshwmsim ua Tuabneeg leejtub
Mog-Moglab pw huv lub nkuajnyuj.

Ua koobtsheej ncu txug Tswv Yexus
Tau nqeg lug rua huv lub qaabntuj
Nwg yug huv lub nyuas nkuajtsaj xwb
Tabsis Nwg yog peb tug Vaajtswv.
096. PUMKEV KAAJ NRIG
Pumkev kaajnrig cuag tawteeb sau nruabntug
Yog muaj iblub nubqub tshabci pumkev
Hab tau coj peb tug Tubtxawg tuaj uake
Puab txhaisteg taw rua lub nubqub
Mej saib! Mej saib! Vaajtswv
Lub Nubqub kws tseemceeb

Thov caw kwvtij phoojywg ua tuabzoo noog
Cale caum lub nubqub kws coj mej moog
Cua tuaj laajntxag tojroob hauvpeg zoonkauj
Mo ntawm nyob ntsagtu zoo kawgnkaus
Nu-ees, Nu-ees, Nu-ees peb
Yuav nyob tog Vaajtswv.

Nwg yog Vaajtswv tug kws tau tshwmsim lug
Rua Npelehees hab su huv lub nkuajnyuj
Nwg yuav ua qhov ci pumkev rua txhuatug
Nwg muaj fwjchim luj kawgnkaus le
Hunkauj, hunkauj, txhawbnqaa
Vaajtswv tug kws paab peb.
097. VAAJTSWV TSO NWG LEEJTUB
Vaajtswv tso Nwg Leejtub
Nqeg lug rua huv qaabntuj
Lug tshwmsim ua noobneej
Ua nplajteb tug Cawmseej
Nplajteb nyob tsausntuj nti
Yexus ua qhov kaaj ci.

Ca txhuatug paub qhov tseeb
Huv lub nroog Npelehees
Tug Cawmseej Mog-Moglab
Yug rua huv lub nkuajtsaj
Tug kws paub qhov tseeb lawm
Nwg yeejyuav zoo sab kawg.

Ca peb ua lub koobtsheej
Ncutxug peb tug Cawmseej
Mo kws Nwg nqeg lug yug
Txomnyem ntsuav huv nkuajtsaj
Ca peb ua Vaajtswv tsaug
Vaajtswv hlub peb kawgnkaus.
098. NROOG NPELEHEES YOG LUB NROOG TSEEMCEEB
Nroog Npelehees yog lub nroog tseemceeb
Vim tas Tswv Yexus lug yug qhov ntawd
Ibmos Vaajtswv tau tso timtswv nqeg lug
Tshwm rua cov tub yug yaaj nyob tom taj pum
Cov timtswv sauntuj tau has tas
Yog vim lecaag mej txha ntshai peb?
Peb coj Xuv Zoo lug kuas mej zoo sab
Cawmseej Yexus tshwmsim lug
Qhovtseeb yog tug Mivnyuas Vaaj
Kws pw huv lub dlaabzaub
Nwg nam muab khaubdluag qhwv Nwg lub cev
Thov caw mej suavdlawg moog saib.
Taamsim ntawm timtswv Ceebtsheej nqeg lug
Puab coj txuj Moo Zoo lug qha rua peb
Hab cov timtswv hunkauj qhuas Vaajtswv tas
Thov kuas mej suavdlawg qhuas Vaajtswv leejtub
Kuas lub nplajteb muaj kev thaajyeeb
Vaajtswv hlub peb txhualeej txhuatug
Cov timtswv ntawd cale rov qaab lawm
Cov tub yug yaaj zoo sab kawg
Puab moog saib mas muaj tseeb tag
Lawv le cov timtswv has
Txuj Moo Zoo nuav nrov moog txug txhua qhov
Txhua leej txhua tug tub tau nov.
099. NTAU XYOO DLHAU LUG LAWM
Ntau xyoo dlhau lug lawm
Nyob huv nroog Npelehees
Vaajtswv Leejtub lug tshwmsim ua noobneej
Yog Nwg lug ua nplajteb tuabneeg tug Cawmseej
Lawv le Vaajtswv qha ibtxheej dlhau ibtxheej

Timtswv lug has…rua
Yauxej tas yuav…tsum
Tis tug Mivtub npe hu ua Yexus
Tis tug Mivtub npe hu ua Yexus.

Cov tub yug yaaj kuj moog saib tug Mivnyuas Vaaj
Lawv le timtswv tau lug qha rua puab ntaag
Has tas mo nuav tug Cawmseej tau yug lug lawm
Mej yuav zoo sab thaus pum tug mivnyuas ntawd.

Mej cale moog…saib
Mej yuav zoo sab…heev
Cale sawvtseeg moog huv Npelehees
Cale sawvtseeg moog huv Npelehees.

Mo ntawm cov Tubtxawg tau pum lub nubqub luj
Paub tuaj nrhav Mivnyuas Vaaj kws tshwmsim lug
Lub nubqub tau nreg ncaaj lub nroog Npelehees
Puab muab nyaj muab kub pub rua tug Cawmseej

Puab hawm hab pe…tug
Cawwmseej Tswv Ye…xus
Tug kws nqeg lug txhwv tuabneeg qaabntuj
Tug kws nqeg lug txhwv tuabneeg qaabntuj.
100. VAJTSWV TAU NQEG RUA HUV NPLAJTEB (Hu le zaaj Nplog)
Vaajtswv tau nqeg rua huv nplajteb
Lug paab kuas tuabneeg dlimplawg tubtuag teb
Vim Dlaab Ntxwjnyoog pheej najnub tsimtxom peb
Vaajtswv txha paab peb dlim Ntxwjnyoog txhaisteg.

Thaus kws Tswv Yexus kovyeej Ntxwjnyoog
Peb txha le tau nrug Vaajtswv sis raug zoo
Peb txha muaj feem nyob huv Vaajtswv lub tsev
Peb yauv tau nyob kaajsab ibtxhab ibtxhis.

Ca tuabneeg txhum txhua tug txaav lug ntseeg
Lug vaamkhom Tswv Yexus peb tug Cawmseej
Yexus lub Npe paab tau peb dlim kev tuag
Yexus yuav paab kuas peb dlim kev puamtsuaj.
101. MO KWS TSEEMCEEB
Mo kws tseemceeb
Yog mo kws txug lub sij…hawm
Nplajteb tug Cawmseej
Tau nqeg lug tshwmsim.
Kev tuag tau kaav
Tuabneeg puag thaus chiv…keeb
Lug tabsis Yexus
Lug paab kuas tuabneeg dlim.
Txij mo ntawd lug
Lub nplajteb muaj kev zoo sab
Txhualeej txhuatug kws
Ntseeg muaj kev casab
Mo… kws tseemceeb
Timtswv… lug hunkauj has tas
Mo nuav… ntaag lauj
Cawmseej… yug lug lawm tag!
Mo nuav… ntaag lauj
Cawmseej… yug lug lawm tag!

Uacaag mo ntawd
Txawm muaj iblub nubqub…tshab
Pumkev kaajnrig
Ci tshwm rua sau nruabntug.
Nyob saab nubtuaj
Cov Tubtxawg pum nubqub…tshab
Txha le taug kev
Tuaj nrhav Mivtub Yexus
Tug Tswv Yexus tau
Lug yug huv lub nkuajnyuj
Lug coj noobneej rov
Moog cuag Vaajtswv Ntuj
Miv…nyuas noobneej
Cale… lug txhuscaug hab pe
Tug Vaaj…ntxwv luj
Kws kaav… ntuj hab nplajteb
Tug Vaaj…ntxwv Luj
Kws kaav… ntuj hab nplajteb.

Vaajtswv qha tseg
Kuas peb ibleeg hlub ib…leeg
Peb nyob uake
Txhale muaj kev thaajyeeb
Txhualeej txhuatug
Muaj lub meejmom sab sis…luag
Yuavtsum sishlub
Peb txha muaj kev ywjpheej
Ca peb hunkauj ua
Ke ntawm lub suab lomzem
Ca peb hunkauj lug
Qhuas Vaajtswv lub npe
Tswv… Yexus yog
Tug Vaaj…ntxwv kws muaj fwjchim
Ca peb… qhuas Nwg
Qhuas Nwg… ibtxhab ibtxhis!
Ca peb… qhuas Nwg
Qhuas Nwg… ibtxhab ibtxhis!
102. THAUS TSWV YEXUS LUG TSHWMSIM
Thaus Tswv Yexus lug tshwmsim rua qaabntuj
Malis yug tau Nwg muab pw huv nkuajnyuj
Qhov chaw kws Malis yug Tswv Yexus
Muaj tsaj muaj txhu nyob pawg pislug.

Lub sijhawm kws Tswv Yexus yug lug ntawd
Vaajntxwv Helauj ua fuabtais kaav tebchaws
Helauj yog ibtug fuabtais sab phem
Quabyuam txhuatug huv nwg xibteg.

Nyob saab nubtuaj muaj cov Tub saib nubqub
Puab pum nubqub tshab tshwmsim sau nruabntug
Qha has tas tau muaj ibtug Cawmseej
Tshwmsim lug paab mivnyuas noobneej.

Cov Tub saib nubqub txhaj le taug kev tuaj
Hlaa tojroob hauvpeg hab tajzeb suabpuam
Puab xaav tuaj nrhav tug Mivtub Yexus
Yuav nqaa nyaj nqaa kub coj tuaj pub.
103. MOOG QHA MOO ZOO
Moog … qha Moo Zoo rua txhua … qhov
Qha Moo Zoo rua tuabneeg suavdlawg
Moog … qha Moo Zoo rua txhua … qhov
Tas Cawmseej yug lug lawm.

Thaus cov yug yaaj zuv paab yaaj
Moog txug ndlua ib taagmo
Cov timtswv lug sau ntuj lug
Qha Moo Zoo rua puab nov.

Cov yug yaaj pum cov timtswv
Puab poobsab hab ntshai kawg
Tabsis cov timtswv has tas,
“Tug Cawmseej yug lug lawm”

Tswv Yexus tau txu fwjchim
Lug yug huv lub nkuajtsaj
Tub yog Nwg lug paab noobneej
Kuas txhua tug tau txujsa.
104. YEXUS LUG RUA HUV LUB NROOG NPELEHEES
Yexus lug rua huv lub nroog Npelehees
Yug rua huv lub dlaabzaub hab txomnyem heev
Vim lecaag Nwg txha lug yug ua noobneej?
Nwg lug nrhav kuv, nhav kuv
Nwg lug nrhav kuv, nrhav kuv
Nwg lug nrhav kuv, nrhav kuv
Vim legcaag Nwg txha lug yug ua noobneej?
Nwg lug nrhav kuv, nrhav kuv.

Yexus lug tuag rua sau tug ntoo khaublig
Yog tuag theej kuv txhoj paab kuas kuv dlim txim
Vim lecaag Nwg hlub kuv heev kawgnkaus le?
Nwg tuag txhwv kuv, txhwv kuv
Nwg tuag txhwv kuv, txhwv kuv
Nwg tuag txhwv kuv, txhwv kuv
Vim lecaag Nwg hlub kuv heev kawgnkaus le?
Nwg tuag txhwv kuv, txhwv kuv.

Yexus muaj fwjchim kovyeej txuj kev tuag
Thaus kuv poob zoo hab yog tuabneeg dligmuag
Nwg lug ua rua kuv rov qaab pumkev dlua
Nwg lug hu kuv, hu kuv
Nwg lug hu kuv, hu kuv
Nwg lug hu kuv, hu kuv
Nwg lug ua rua kuv rov qaab pumkev dlua
Nwg lug hu kuv, hu kuv.

Yexus tseem yuav rov qaab lug dlua ibnub
Nwg coglug tseg sijhawm tub ze zujzug
Kuv yuav pum Nwg lug txug sau ib ntaantuj
Nwg lug coj kuv, coj kuv
Nwg lug coj kuv, coj kuv
Nwg lug coj kuv, coj kuv
Kuv yuav pum Nwg lug txug sau ib ntaantuj
Nwg lug coj kuv, coj kuv.
105. LEEJTWG NYOB HUV LUB NKUAJTSAJ
Leejtwg nyob huv lub nkuajtsaj,
Cov yug yaaj tuaj pe nplawgnta?

Yog Yexus! Nwg yog txuj Moo Zoo
Nwg yog Vaajntxwv kaav nroog Ceebtsheej
Peb tug Cawmseej tug Tswv
Kws muaj sab dlawb sab zoo
Ca peb txhuscaug ndlua pe Nwg
Nwg yog tug Cawmseej hab yog Vaajtswv.

Leejtwg pw huv dlaabzauj nyuj,
Txom-txomnyem le koj hab kuv?

Leejtwg nce moog peg roob sab
Raug dlaab Ntxwjnyoog lug ntxeevntxag?

Leejtwg zaamtxim rua yeebncuab,
Thaus yeebncuab muab caab moog tua?

Leejtwg kovyeej txuj kev tuag,
Paab noobneej dlim kev puamtsuaj?
106. TUG TSWV YEXUS QHA COV THWJTIM
Tug Tswv Yexus qha cov thwjtim tas
Nwg yog cov zaubmov cawm tuabneeg txujsa
Nwg yog cov zaubmov cawm tuabneeg txujsa
Nwg yog cov zaubmov cawm tuabneeg txujsa
Tug Tswv Yexus qha cov thwjtim tas
Nwg yog cov zaubmov cawm tuabneeg txujsa.

Tug Tswv Yexus qha cov thwjtim tas
Nwg yog lub teeb ci moog rua qhov tsausntuj
Nwg yog lub teeb ci moog rua qhov tsausntuj
Nwg yog lub teeb ci moog rua qhov tsausntuj
Tug Tswv Yexus qha cov thwjtim tas
Nwg yog lub teeb ci moog rua qhov tsausntuj.

Tug Tswv Yexus qha cov thwjtim tas
Nwg yog tug Tswv Yug Yaaj kws zoo kawgnkaus
Nwg yog tug Tswv Yug Yaaj kws zoo kawgnkaus
Nwg yog tug Tswv Yug Yaaj kws zoo kawgnkaus
Tug Tswv Yexus qha cov thwjtim tas
Nwg yog tug Tswv Yug Yaaj kws zoo kawgnkaus.

Tug Tswv Yexus qha cov thwjtim tas
Nwg yog txuj hauvkev moog sau Ntuj Ceebtsheej
Nwg yog txuj hauvkev moog sau Ntuj Ceebtsheej
Nwg yog txuj hauvkev moog sau Ntuj Ceebtsheej
Tug Tswv Yexus qha cov thwjtim tas
Nwg yog txuj hauvkev moog sau Ntuj Ceebtsheej.

Tug Tswv Yexus qha cov thwjtim tas
Nwg yog qhovtseeb hab yog txujsa ibtxhis
Nwg yog qhovtseeb hab yog txujsa ibtxhis
Nwg yog qhovtseeb hab yog txujsa ibtxhis
Tug Tswv Yexus qha cov thwjtim tas
Nwg yog qhovtseeb hab yog txujsa ibtxhis.
107. AU, TSWV YEXUS TUG KWS TSOMKWM
Au, Tswv Yexus … tug kws tsomkwm peb
Hab pub kuas peb … muaj txujsa nyob ntev
Moog ibtxhab ib…txhis tsi txawj kawg le

Au, Tswv Yexus … lug ua tug Cawmseej
Nwg zoo sab tuag theej
Tuabneeg lub txhoj
Sau tug ntoo khaublig,
Tau peb nub Nwg
Sawv huv qhov tuag lug.

Tug Tswv Yexus … tau txais lub fwjchim
Muaj meejmom ib … yaam le Vaaj Leejtxiv
Nwg nyob ntawm Vaaj … Leejtxiv saab tegxis.

Tswv Yexus tso … Vaaj Ntsujplig lug qha
Rua peb cov kws … ntseeg txhua tug lub sab
Kuas peb txawj ua … le Vaajtswv sab nyam.

Thaus txug sijhawm … lub ntuj taag teb kawg
Tswv Yexus yuav … txavtxim rua suavdlawg
Coj cov ntseeg moog … nyob Vaajtswv Tebchaws.
108. TSWV YEXUS PAAB PEB DLIM LUB TXIM
Tswv Yexus paab peb dlim lub txim
Nwg yog tug kws muaj fwjchim
Txhwv peb hab ntxuav kev txhum huvsi
Tswv Yexus tug muaj fwjchim!

Yexus yog tug Cawmseej
Kws nqeg lug paab peb noobneej
Nwg yog tug muaj fwjchim
Txha paab tau peb dlim txim.

Yexus muab Nwg cov ntshaav dlawbhuv
Coj lug ntxuav tau peb txhua tug
Peb nrug Nwg sis raug zoo ibtxhis
Tswv Yexus tug muaj fwjchim!

Yexus paab peb dlim txuj kev tuag
Peb txha tsi raug kev puamtsuaj
Nwg lug nyob huv peb sab ibtxhis
Tswv Yexus tug muaj fwjchim1

Nwg tso Vaaj Ntsujplig lug qha peb
Peb txha le tsi moog yuamkev
Paab peb kovyeej Ntxwjnyoog ibtxhis
Tswv Yexus tug muaj fwjchim!

Muab peb lub sab lub cev rua Nwg
Tug kws yog peb tug Vaajtswv
Peb zoo sab nrug Nwg moog ibtxhis
Tswv Yexus tug muaj fwjchim!
109. VAAJTSWV TUG MIVNYUAS YAAJ DLAWBHUV
Vaajtswv tug Mivnyuas Yaaj dlawbhuv
Nqeg lug tshwmsim ua noobneej
Nwg lug cawm peb tuabneeg qaabntuj
Nwg lug ua peb tug Cawmseej
Tabsis vim tuabneeg lub sab phem
Muaj kev txhum hab muaj kev qas
Tug Mivnyuas Yaaj txha rau txomnyem
Vim noobneej lub sab limham.

Tuabneeg limham coj Tswv Yexus
Moog rua nom Philaj txavtxim
Puab has lug phem nkaug Tswv Yexus
Kuas Nwg rua Philaj teemtxim
Nom Philaj ntshai puab lub fwjchim
Ua rua nwg tej sab ntsws puag
Thaus kawg nom Philaj txha txavtxim
Muab Tswv Yexus coj moog tua.

Tswv Yexus tuag sau ntoo dlaajnpaab
Nwg raug tua tuag txomnyem kawg
Nwg yog Vaajtswv tug Mivnyuas Yaaj
Kws tuag theej tuabneeg suavdlawg
Thaus Tswv Yexus tuag tau peb nub
Nwg kovyeej txuj kev plujtuag
Rov muaj txujsa nce moog peg ntuj
Lwmnub yuav rov qaab lug dlua.

Thaus Tswv Yexus rov qaab lug dlua
Yog sijhawm ntujtaag tebkawg
Taagnrho tuabneeg cov caj cov tuag
Lug txhuscaug ntawm Nwg kutaw
Tswv Yexus yuav ua tug txavtxim
Muab tuabneeg phem pov ntujtawg
Cov kws ntseeg yuav tau txais kev dlim
Moog nyob huv Vaajtswv tebchaws.
110. LUAS MUAB YEXUS NTSA SAU NTOO KHAUBLIG
Luas muab Yexus ntsa sau ntoo khaublig
Yexus txhaj txhwv peb dlim peb lub txim
Nwg cov ntshaav ntxuav peb lub sab dlawbpaug
Peb lug ua Tswv Yexus tsaug
Nwg cov ntshaav ntxuav peb lub sab dlawbpaug
Cov ntshaav ntxuav peb lub sab dlawbpaug
Nwg cov ntshaav ntxuav peb lub sab dlawbpaug
Peb lug ua Tswv Yexus tsaug.

Obtug tuabneeg txhum luas tua uake
Puavleej nrug Yexus raug kev txomnyem
Tug kws leeg lub txim Yexus paab dlim
Nwg nrug Yexus nyob ibtxhis
Tug kws leeg lub txim Yexus paab dlim
Tug leeg lub txim Yexus paab dlim
Tug kws leeg lub txim Yexus paab dlim
Nwg nrug Yexus nyob ibtxhis.

Yexus cov ntshaav nrug sau khaublig ntoo
Peb txhaj tau nrug Vaajtswv sis raug zoo
Nwg coj peb lug ua Vaajtswv haivneeg
Yexus ua peb tug Cawmseej
Nwg coj peb lug ua Vaajtswv haivneeg
Coj peb lug ua Vaajtswv haivneeg
Nwg coj peb lug ua Vaajtswv haivneeg
Yexus ua peb tug Cawmseej.
111. YEXUS NRUG NWG COV THWJTIM UAKE
Yexus nrug Nwg cov thwjtim uake
Moog rua huv lub vaaj Khexemanes
Nwg has kuas puab nrug Nwg thov Vaajtswv
Ua tug coj kev hab tug tsomkwm.

Yexus thov Vaajtswv kawg sab kawg ntsws
Nwg cov fws tawm lug zoo le ntshaav ndlwg
Yexus tiv kev tsimtxom kev txaajmuag
Paab peb noobneej dlim kev puamtsuaj.

Yexus has tas, “Ca kuv haus dlej-ab
Kuas noobneej txha tau txais yuav txujsa”
Yexus has tas, “Ca Kuv haus dlejdlaw
Kuas noobneej txha muaj kev paab cawm”.

Noobneej ua txhum poob rua kev tsausntuj
Yexus txha tau quaj thov Vaajtswv hlub
Vim noobneej tsi noog lug txha muaj txim
Yexus txha thov Vaajtswv zaam txim.
112. KUV MUAJ ZOO VAAJ ZOO TSEV
Kuv muaj zoo vaaj zoo tsev
Tso plhuav ca rua sau ntuj
Lug txomnyem huv nplajteb
Tsi muaj leejtwg yuav hlub
Kuv tso vaajtse hab tso fwjchim
Mej ne, mej tso dlaabtsi?
Kuv tso vaajtse hab tso fwjchim
Mej ne, mej tso dlaabtsi?

Kuv yeem lug tuag this mej
Kuv tsi khauvxwm txujsa
Kuv muab kuv ntshaav ntxuav mej
Kuas mej lub sab plhis tshab
Vim mej Kuv tuag sau ntoo khaublig
Mej yuav pub Kuv dlaabtsi?
Vim mej Kuv tuag sau ntoo khaublig
Mej yuav pub Kuv dlaabtsi?

Kuv raug txuj kev tsimtxom
Vim yog mej lub sab dlub
Kuv tuag theej mej lub txhoj
Vim mej lub txim npug kuv
Kuv tuag yog vim mej txuj kev phem
Thov mej tso kev phem tseg
Kuv tuag yog vim mej txuj kev phem
Thov mej tso kev phem tseg.

Kuv coj Xuv Zoo sau ntuj
Lug qha tuabneeg nplajteb
Txij nuav kev dlim kev hlub
Muab pub dlawb-dlawb rua mej
Kuv pub txujsa rua mej txhua tug
Mej pub dlaabtsi rua Kuv?
Kuv pub txujsa rua mej txhua tug
Mej pub dlaabtsi rua Kuv?
113. THAUS PUAB TUA TSWV YEXUS
Thaus puab tua Tswv Yexus koj puas nyob ntawd?
Thaus puab tua Tswv Yexus koj puas nyob ntawd?
Au…! Qee zag ua rua kuv ibce tsheenyo ntsheenyo, tsheenyo
Thaus puab tua Tswv Yexus koj puas nyob ntawd?

Thaus puab ntsa Tswv Yexus koj puas nyob ntawd?
Thaus puab ntsa Tswv Yexus koj puas nyob ntawd?
Au…! Qee zag ua rua kuv ibce tsheenyo ntsheenyo, tsheenyo
Thaus puab ntsa Tswv Yexus koj puas nyob ntawd?

Thaus puab faus Tswv Yexus koj puas nyob ntawd?
Thaus puab faus Tswv Yexus koj puas nyob ntawd?
Au…! Qee zag ua rua kuv ibce tsheenyo ntsheenyo, tsheenyo
Thaus puab faus Tswv Yexus koj puas nyob ntawd?

Thaus Tswv Yexus sawv lug koj puas nyob ntawd?
Thaus Tswv Yexus sawv lug koj puas nyob ntawd?
Au…! Qee zag ua rua kuv ibce tsheenyo ntsheenyo, tsheenyo
Thaus Tswv Yexus sawv lug koj puas nyob ntawd?
114. CAWMSEEJ YEXUS TUAG SAU NTOO KHAUBLIG
Cawmseej Yexus tuag sau ntoo khaublig
Kuv thov tug Tswv paab dlaws kuv lub txim
Nwg muab ntshaav ntxuav kuv hab tso kuv dlim
Qhuas tug Tswv Yexus.

Qhuas tug Tswv Yexus
Qhuas tug Tswv Yexus
Yexus cov ntshaav
Ntxuav kuv sab huv-huv
Qhuas tug Tswv Yexus.

Kuv muab kuv tej kev txhum hab kev phem
Rua Tswv Yexus ris coj moog povtseg
Kuv txha dlimplawg tsi ua kev txhum qhev
Qhuas tug Tswv Yexus.

Suavdlawg ua txhum, suavdlawg muaj lub txim
Yuav muab lub txim rua tug Cawmseej ris
Nubnua koj ntseeg nubnua koj txha dlim
Qhuas tug Tswv Yexus.
115. SUAVDLAWG ZOO SAB KAWG
Suavdlawg zoo sab kawg
Yexus lug nrug peb nyob
Yexus tuag sau tug ntoo khaublig
Theej peb lub txhoj.

Haleluyas! Qhuas Tswv Yexus
Haleluyas! Amees!
Haleluyas! Qhuas Tswv Yexus
Nwg yog peb tug Cawmseej.

Suavdlawg zoo sab kawg
Vaajtswv tsaa Yexus sawv
Nwg kovyeej dlaab Ntxwjnyoog
Lub fwjchim kws luj kawg.

Suavdlawg zoo sab kawg
Yexus rov moog sau ntuj
Nwg tso Vaajtswv tug Ntsujplig
Paab peb noog Nwg lug.

Suavdlawg zoo sab kawg
Tswv Yexus nyob nrugnraim
Nwg yuav najnub paab peb
Moog le Nwg yauv tsi ncaim.

Suavdlawg zoo sab kawg
Tej kev txhum peb tsophluav
Peb yuav coj peb lub neej kuas
Vaajtswv tau ntsejmuag.
116. TUG TSWV YEXUS LUG NYOB NPLAJTEB
Tug Tswv Yexus lug nyob nplajteb
Luas muab Nwg tua povtseg
Nwg hlub kuv kawg Nwg tuag theej kuv
Kuv lug ntseeg Tswv Yexus

Yexus tuag txhwv kuv dlim
Nwg ris hlo kuv lub txim
Kuv txha tso tej kev txhum tseg huv tuabsi
Yexus hlub kuv kawg
Nwg ua kuv tug Cawmseej
Kuv nrug Nwg moog uake taag kuv simneej.

Tua tsajtxhu ntau hlawv xyaab hlawv ntawv
Txawm yog yuav ua pistsawg
Los tej ntawd puavleej paab tsi tau
Tsi muaj tuabneeg dlim dlhau.

Luas muab Nwg ntsa sau ntoo khaublig
Kuv ncuntsoov Nwg txajntsig
Nwg tso Nwg txujsa tseg txhwv kuv
Kuv lug ntseeg Tswv Yexus.
117. NWGNUAV KUV PUM YEXUS COV NTSHAAV
Nwgnuav kuv pum Yexus cov ntshaav
Lug ntawm Nwg saab phaabtaav
Nwg zoo sab tuag sau luas ntsismuv
Nwg qha kev hlub rua kuv.

Yexus cov ntshaav ntxuav kuv lub txim
Kuv ntseeg mas Nwg ntxuav kuv huvsi
Uatsaug Yexus ntxuav kuv huv-huv
Ntxuav kuv dlawb-dlawb
Ntxuav kuv huv-huv..

Yexus txha yog txuj kev cawmdlim
Nwg lug this kuv lub txim
Nwgnuav kuv ntseeg Nwg ibleeg xwb
Nwg yog kuv tug Vaajtswv.
118. IBNUB TXUJ KEV PHEM
Ibnub txuj kev phem
Lug puv huv lub qaabntuj
Vaajtswv Ntuj txha le
Tso Nwg tuableeg Tub
Nqeg lug xeeb rua ib
Tug nkaujxwb kws dlawbhuv
Yug tau Nwg lug Nwg
Hlub tuabneeg txhuatug.

Nwg lug, Nwg hlub kuv
Nwg tuag, Nwg txhwv kuv
Coj Nwg moog faus Nwg
Muab lub txim faus ca
Nwg kovyeej dlaab Ntxwjnyoog
Nwg txha caj rov lug
Nce rov moog sau ntuj
Ibnub yuav rov lug.

Ibnub puab coj Nwg
Nce moog sau ib lub roob
Mas puab muab Nwg ntsa
Kag rua sau tug ntoo
Nwg txha nyohau ntshis
Lug cug nplajteb lub txim
Ris coj moog faus kuas
Peb txha tau kev dlim.

Lub qhovntxaa tsi muaj
Fwjchim kaw tau Nwg ca
Vaajtswv tau tsaa Nwg
Sawv rov lug muaj sa
Uacav thaajchaw ntawd
Aav txawm cale qeegnkawg
Muaj timtswv ntuj lug
Dlov dlaim lagzeb tawm.

Ibnub lub nplajteb
Yauv pum roojntuj qhebphlo
Yog thaus Tswv Yexus
Nqeg rov lug zag ob
Cov ntseeg yuav tau moog
Nyob Vaajtswv lub tebchaws
Huv nroog Ceebtsheej ib…
Txhab ibtxhis tsi kawg.
119. THAUS KUV XAAV TXUG TUG KHAUBLIG NTOO
Thaus kuv xaav txug tug khaublig ntoo
Kws luas muab Yexus ntsa rua sau
Mas nyaj hab kub kuv saib tsi zoo
Tsi cuag txujsa kws kuv yuav tau.

Kuv yuav tsi qheb qhovncauj khaavtheeb
Has tas kuv dlim vim kuv ua zoo
Tabsis kuv dlim vim tug Cawmseej
Tuag theej kuv txhoj sau khaublig ntoo.

Thaus kuv xaav txug Yexus txhaisteg
Hab txhais kutaw kws luas muab ntsa
Hab tej qhovtxhaab thoob Nwg lub cev
Lug kuv kuamuag tu kuv lub sab.

Vim Tswv Yexus ris kuv lub txim
Nwg txha le raug luas muab Nwg ntaus
Luas tseem muab kauj xuavpaug lug this
Ua lub kausmom looj Nwg taubhau.

Txawm yog kuv tau lub ntuj lub teb
Taagnrho tuabsi lug ua kuv tug
Los ntshai kuv yuav yeem muab povtseg
Moog nrhav kuas ntsib tug Tswv Yexus.
120. CAWMSEEJ YEXUS TUAG SAU NTOO KHAUBLIG
Cawmseej Yexus tuag sau ntoo khaublig
Theej peb lub txhoj hab dlaws peb lub txim
Tug Mivnyuas Yaaj cov ntshaav muaj fwjchim
Txha le paab tau noobneej dlim lub txim.

Thaus Kuv pum cov ntshaav
Thaus Kuv pum cov ntshaav
Thaus Kuv pum cov ntshaav
Kuv yuav hlaa, Kuv yuav hlaa
Dlhau koj moog.

Tswv Yexus tau coglug tseg rua peb
Nwg txaussab dlaws peb lub txim povtseg
Yog peb lug vaamkhom txug Nwg cov ntshaav
Nwg coglug tseg has tas Nwg yuav paab.

Muaj ibnub Vaajtswv yuav lug txavtxim
Cov kws tsi ntseeg yuav raug kev pemsij
Yog leejtwg vaamkhom tug Tswv Yexus
Mas Vaajtswv yeej yuav zaam lub txim pub.

Vim Vaajtswv hlub peb tuabneeg nplajteb
Nwg tso Nwg Leejtub nqeg lug paab peb
Tswv Yexus txha tuag this peb lub txim
Yog leejtwg ntseeg yuav tsi raug txavtxim.
121. TUG CAWMSEEJ LUG HUV NPLAJTEB
Tug Cawmseej lug huv nplajteb
Yeebncuab muab Nwg tua povtseg
Puab xuas muv nkaug Nwg saabtaav
Nwg cov ntshaav txha le lug taag
Tswv Yexus cov ntshaav tsimtxaj
Cawm tau peb suavdlawg txujsa.

Tsi muaj leejtwg paab tau kuv
Kuv txha lug ntseeg Tswv Yexus
Nwg muab kuv lub txim povtseg
Nwg tsi yuav kuv ibqhov nqe
Nyaj hab kub los txhwv tsi tau
Tsuas muaj Yexus tuabtug nkaus.

Nwg tsi yuav tej nyaj tej txaj
Nwg tau pub kuv muaj npluamag
Kuv tshaibplaab Nwg pub kuv noj
Kuv txuj kev Nwg ua tug coj
Tswv Yexus yog tug npluanuj
Nwg muab txhuayaam pub rua kuv.

Kuv tug Cawmseej Tswv Yexus
Thaus txug nub kuv txujsa tu
Thov Koj coj kuv txuj hauvkev
Tsi xob ca kuv raug txomnyem
Kuv yuav nyob ntawm Koj saabxis
Nrug Koj nyob ntevdlawv ibtxhis.
122. LEEJTWG TXHWV TAU PEB LUB TXIM
Leejtwg txhwv tau peb lub txim?
Yexus ibleeg xwb muaj fwjchim
Leejtwg pub txujsa ibtxhis?
Yexus ibleeg xwb muaj fwjchim.

Yexus tuag theej lub txhoj
Raug kev txomnyem taagnrho
Nwg ris suavdlawg lub txim
Yexus ibleeg xwb muaj fwjchim.

Leejtwg cawm tau peb txujsa?
Yexus ibleeg xwb muaj fwjchim
Leejtwg muab peb yug dlua tshab?
Yexus ibleeg xwb muaj fwjchim.
Leejtwg ua tug ncaaj tug nceeg?
Yexus ibleeg xwb muaj fwjchim
Leejtwg ua peb tug Cawmseej?
Yexus ibleeg xwb muaj fwjchim.

Leejtwg kovyeej txuj kev tuag?
Yexus ibleeg xwb muaj fwjchim
Leejtwg tshem tau kev puamtsuaj?
Yexus ibleeg xwb muaj fwjchim.
123. YEXUS YOG KUV TUG TSWV TXUJSA
Yexus yog kuv tug Tswv Txujsa
Muaj fwjchim ci ntsaa-ab
Kuv yuav ncuntsoov Nwg raug txomnyem
Tub yog lug tuag txhwv kuv.

Kuv yuav ncuntsoov Khexemanes
Kuv yuav ncuntsoov Nwg raug txomnyem
Kuv yuav ncuntsoov Nwg txuj kev hlub
Kws Nwg tau tuag theej kuv.

Puab muab Nwg lub cev moog faus ca
Cov quaspuj quaj ntxhuv sab
Tabsis timtswv ntuj lug saibxyuas
Tswv Yexus lub cev tuag.

Sawvntxuv Malis moog tom qhov ntxaa
Nwg nqaa tej tshuaj tsw qaa
Moog txug ua cav qhov ntxaa qheb ca
Yexus sawv lug muaj sa.

Kuv yuav kwv Nwg tug ntoo khaublig
Lawv Nwg qaab moog ibtxhis
Yuav raug txomnyem nrug Tswv Yexus
Rua qhov Nwg tuag txhwv kuv.
124. IBTUG TXIVNEEJ RAUG LUAS MUAB TUA
Ibtug txivneej raug luas muab tua
Raug ntsa sau ntoo khaublig
Kuv xaav tsi thoob uacaag Nwg tuag
Theej kuv txhoj kuas kuv dlim?

Tug ntawd tub yog kuv tug Cawmseej
Nwg yog Vaajtswv Leejtub
Txawm yog kuv tau ua txhum luj heev
Los Nwg tau tuag theej kuv.

Nwg tiv kev mob hab tiv kev ntsaaj
Nwg tuag sau luas ntsis muv
Nwg cov ntshaav tau nrug rua huv aav
Ntxuav kuv sab kuas dlawbhuv.

Tug ntawd tub yog kuv tug Cawmseej
Nwg yog Vaajtswv Leejtub
Txawm yog kuv tau ua txhum luj heev
Los Nwg tau tuag theej kuv.

Nwg cevnqaj ndluag hab cov ntshaav nrug
Nwg tuag cawm kuv txujsa
Vim Nwg hlub kuv Nwg coj kuv lug
Peemtsheej ua tuabneeg tshab.

Kuv leeg kev txhum rua Tswv Yexus
Hab kuv lug vaamkhom Nwg
Kuv txu fwjchim ca Nwg paab kuv
Ca Nwg ua kuv tug Tswv.
125. YEXUS SAWV HUV QHOV TUAG ROV LUG
Yexus sawv huv qhov tuag rov lug
Ha…leluyas!
Nwg kovyeej kev pluj kev tuag lawm
Ha…leluyas!
Suavdlawg qhuas tug Tswv Yexus
Ha…leluyas!
Yexus muaj fwjchim luj kawgnkaus
Ha…leluyas!

Yexus sawv huv qhov tuag rov lug
Ha…leluyas!
Dlaab Ntxwjnyoog yog tug kws swb lawm
Ha…leluyas!
Yexus sawv rov moog sau ntuj
Ha…leluyas!
Nwg nyob sau Vaajtswv lub zwmtxwv
Ha…leluyas!

Yexus sawv huv qhov tuag rov lug
Ha…leluyas!
Nwg qheb kev rua peb moog sau ntuj
Ha…leluyas!
Yexus npaaj tau qhov chaw nyob
Ha…leluyas!
Nwg yuav rov lug coj cov ntseeg moog
Ha…leluyas! Amees.
126. LUAS MUAB YEXUS LUB CEV
Luas muab Yexus lub cev
Faus huv qhov ntxaa ca!
Tog Vaajtswv tsaa Nwg sawv
Rov muaj txujsa!

Vaajtswv tsaa Tswv Yexus sawv
Nwg kovyeej kev tuag
Nwg txha dlimplawg
Nwg muaj fwjchim
Luj dlua dlaab Ntxwjnyoog huvsi
Nwg yuav nrug cov ntseeg
Nyob ntevdlhawv moog ibtxhis
Yexus sawv! Yexus sawv!
Haleluyas Yexus sawv!

Luas npug lub roojntxaa ca
Nascim tsi pub tev
Puab ntshai tsaam tuabneeg nyag
Yexus lub cev!

Yexus kovyeej Ntxwjnyoog
Sawv huv lub qhov tuag
Rov lug muaj txujsa nyob
Tsi raug puamtsuaj!
127. KEV PLUJ KEV TUAG KOV TSI YEEJ
Kev pluj kev tuag kov tsi yeej
Yexus peb tug Cawmseej
Nwg tau yeej kev pluj kev tuag
Nwg txha tsi raug puamtsuaj
Nwg rov muaj sa nyob ibtxhis
Rua qhov Nwg muaj fwjchim
Vaajtswv pub Nwg rov muaj sa
Sawv huv qhov tuag lug tag.

Peb nyob huv txuj kev tsausntuj
Kev tuag quabyuam caijtsuj
Tsi muaj leejtwg yuav tsiv dlim
Kev plujtuag lub fwjchim
Tabsis Yexus lug paab peb
Nwg tuag sau ntoo ntsateg
Yog Nwg tuag theej peb lub txhoj
Sawv rov lug muaj sa nyob.

Muaj tuabneeg coobleej tau pum
Thaus Yexus sawv rov lug
Cov tuabneeg ntawd ua timkhawv
Has tas Yexus sawv lawm
Lub qhov ntxaa kws qheb khooblug
Ua timkhawv rua txhua tug
Has tas Yexus rov cajsa
Sawv huv qhovtuag lawm tag.
128. THAUS TUG CAWMSEEJ NTAUS ROG YEEJ
Thaus tug Cawmseej ntaus rog yeej lawm
Vaajtswv tsaav tuabneeg zoo sab kawg
Txhuatug txha qhuas Vaajtswv zumzawg
Halelu…yas!

Txuj kev tuag lub fwjchim luj heev
Tabsis txuj kev tuag kov tsi yeej
Tubtuag teb txha ntshai tug Cawmseej
Halelu…yas!

Txuj kev tuag tswjfwm tau peb nub
Vaajtswv maam lug tsaa Tswv Yexus
Sawv muaj fwjchim ci dlua lub nub
Halelu…yas!

Txuj kev tuag tej taug tsuag taag lawm
Tubtuag teb lub qhov rooj raug kaw
Txij nuav moog pawgntseeg txha yuav sawv
Halelu…yas! Amees.
129. QHA YEXUS TXUJ KEV SAWV LUG (Hu le zaaj Nplog)
Qha Yexus txuj kev sawv lug
Moog kuas thoob huv nplajteb
Zoo sab rua kev cai Hlaa Dlhau
Kws Vaajtswv pub rua peb
Tug Tswv Yexus lug paab peb
Lug ntawm txuj kev muajyeej
Kuas peb txha dlim txuj kev tuag
Moog rua sau ntuj Ceebtsheej

Tshem kev txhum huv peb lub sab
Kuas peb ua tuabneeg ncaaj
Yexus sawv lug ua teeb ci
Rua peb tau pum qhov kaaj
Ua tuabzoo tig qhovntsej noog
Tswv Yexus tej Lug Qha
Nwg tub kovyeej kev tuag lawm
Kuas peb muaj kev casab.

Tuabneeg nplajteb txhua-txhua tug
Cale hunkauj zoo sab
Lug ntawm lub suab muajyeej kws
Yexus sawv lug lawm tag
Mivkaab, mivntsaum, mivnaag, mivnoog
Los yeej muaj kev zoo sab
Vim Tswv Yexus sawv rov lug
Pub txhua tug muaj txujsa,
Amee.
130. NUBNUA YOG NUB TSWV YEXUS SAWV
Nubnua yog nub Tswv Yexus sawv
Huv lub qhov tuag lug lawm
Tuabneeg nplajteb hab timtswv ntuj
Yuav qhuas tug Tswv Yexus

Suavdlawg hunkauj Haleluyas!
Yexus tub sawv lawm tag
Txhuscaug ntawm Yexus lub xubndlag
Hab hu Haleluyas!

Yexus sawv lug kovyeej kev tuag
Yexus yog tug txaus qhuas
Yexus txha le yog tug Fuabtais
Muaj fwjchim luj dluandlais.

Tubtuag teb tub poob ntsejmuag lawm
Ntxwjnyoog los tub ntshai kawg
Yexus sawv moog nrug Vaaj Leejtxiv
Nyob ntawm Nwg saab tegxis.

Cov ntseeg txha muaj lub chaw casab
Vim Yexus sawv lawm tag
Cov ntseeg yuav sawv rov lug muaj sa
Ibyaam le Yexus hab.
131. AU, TSWV YEXUS TUG KWS YEEJ KEV TUAG
Au, Tswv Yexus
Tug kws yeej txuj kev tuag
Nub ib thaus tseem ntxuv-ntxuv
Koj cajsa hab sawv rov qaab lug
Koj yog qhov Tseeb hab yog Txujsa
Thov caw Koj lug nyob huv kub sab
Kuas kuv txuj kev ntseeg
Cog ruaj txug nub Koj rov lug.
Thov Koj foom koob
Foom moov rua kuv lub neej
Kuas kuv ua tau sab ntev
Xyum coj ua lawv le Koj Txujlug
Moog txug nub kws Koj rov lug dlua
Coj peb cov ntseeg moog nrug Koj nyob
Sau lub tebchaws tshab
Kws koj tshwjchim ci ntsaa-ab.

Peb txhua tug ca
Le pehawm Tswv Yexus
Tug kws paab tau noobneej
Kuas dlim ntawm txuj kev tuag zag ob
Lug ntawm Nwg cov ntshaav kws dlawbhuv
Nwg yog tug kws kovyeej lawm tag
Nwg ua rua cov ntseeg
Txhua tug muaj txuj kev casab.

Au, peb nplajteb
Tuabneeg tug Tswv Cawmseej
Peb lug tuav Koj lub npe
Thov Koj ua tug kws paab qha peb
Kuas peb txawj lug casab rua Koj
Tug kws tau tuag theej peb lub txhoj
Koj yog tug Tswv tag
Koj txha lug paab peb noobneej.
132. TUB TAU OBTXHEEB XYOO
Tub tau obtxheeb xyoo dlhau lug lawm ntev heev
Peb tug Cawmseej kws nqeglug rua huv nplajteb
Muaj tuabneeg phem tau muab Nwg tua povtseg
Hab muab lub cev cojmoog faus huv qhovntxaa ca.

Yexus yeej txuj kev tuag sawv rov lug
Muaj coobleej pum hab nrug Tswv Yexus thaam
Nwg yog tug paab suavdlawg dlimplawg lub txim
Sau ntoo khaublig peb txha muaj txujsa ibtxhis.
Puvnkaus peb nub Vaajtswv tsaa Yexus sawv
Nwg tau tawmplawg huv qhov ntxaa muaj ntsejmuag luag
Yeej txuj kev tuag rov lug muaj txujsa nyob
Yog theej peb txhoj kuas peb lug cuag tau Vaajtswv.

Nub kws Tswv Yexus tau sawv rov qaab lug
Yog thaus sawv ntxuv timnkaus lub limtam ntawm nuav
Peb txha tau tuaj uake qhuas Nwg lub npe
Taug Nwg txuj kev tshaavntuj nrig moog taag ibtxhis.
133. TSWV YEXUS TUB SAWV LUG LAWM
Tswv Yexus tub sawv lug lawm
Cov ntseeg suavdlawg zoo sab kawg
Tuabneeg nplajteb yuav hunkauj
Nrug timtswv ntuj ua ibtsaug
Hunkauj Haleluyas!

Luas nascim rua dlaim laagzeb
Coj lug npug lub roojntxaas tseg
Vaajtswv tsaa Tswv Yexus sawv
Roojntxaas qheb Yexus tawmplawg
Hunkauj Haleluyas!

Tswv Yexus muaj fwjchim tshaaj
Kev plujtuag tej taug tsuag taag
Tubtuag teb poob ntsejmuag kawg
Ruaqhov Yexus sawv lug lawm
Hunkauj Haleluyas!

Yog peb nrug Yexus uake
Casab rua Yexus lub npe
Nwg sawv huv qhovtuag lecaag
Mas peb yuav sawv le ntawd ntaag
Hunkauj Haleluyas!
134. TSWV YEXUS YOG TUG MUAJ FWJCHIM
Tswv Yexus yog tug muaj fwjchim
Nwg kovyeej txuj kev tuag
Nwg yog tug dlaws noobneej lub txim
Tsi pub raug kev puamtsuaj
Nwg sawv huv qhovtuag rov lug hab Nwg
Tseem muaj txujsa nyob
Nwg yog tug dlaws noobneej lub txim
Tsi pub raug kev puamtsuaj.

Tswv Yexus lub qhovntxaa khooblug
Nwg sawv rov lug lawm tag
Thaus tseem sawvntxuv nyavnyuas kaajntug
Roojntxaas qheb cuablug ca
Tuabneeg coobleej tuaj saib lub qhovntxaa
Txhuatug xaav tsi thoob
Thaus tseem sawvntxuv nyavnyuas kaajntug
Roojntxaas qheb cuablug ca.
135. PEB NPAAJTOG YEXUD YUAV ROV LUG
Peb npaajtog Yexus yuav rov lug
Muaj ibnub Nwg yuav lug txug
Yuavtsum ceevfaaj txhua lub sijhawm
Muaj ibnub nplajteb yuav kawg.

Peb npaajtog Yexus yuav rov lug
Muaj ibnub Nwg yuav lug txug
Nub Nwg lug peb yuav zoo sab kawg
Yog peb ceevfaaj tog zuvrawv.

Nub kws Yexus yuav rov lug dlua
Mas yuav zoo le tubsaab tuaj
Tsi muaj leejtwg yuav paub nub ntawd
Tog ncu Yexus lug tshwmplawg.

Thaus kws txug ndlua lub caij lub nyoog
Txhua lub qhovmuag yuav saibntsoov
Txhua tug yuav pum kag ntawm qhovmuag
Thaus Yexus nqeg lug txugndlua.

Cov kws ntseeg yuav muaj kev zoo sab
Huv tug Cawmseej lub xubndlag
Cov ntseeg Nwg yuav tsi raug txavtxim
Puab yuav tau txujsa ibtxhis.
136. THAUS TXUG NUB TIMTSWV TSHUAB RAAJ
Thaus txug nub timtswv lug tshuab raaj hu Kuas cov ntseeg moog sau ntuj
Cov ntseeg Yexus kws tuag lawd
Yuav sawv txhua tug
Tswv Yexus yuav lug sau ibntaa ntuj
Coj cov ntseeg moog uake
Nwg yuav coj kuv moog
Ruaqhov Nwg sau kuv npe.

Kuv lub npe Nwg sau huv ntawv ca
Kuv lub npe Nwg sau huv ntawv ca
Kuv lub npe Nwg sau huv ntawv ca
Vaajtswv txheeb huv ntawv
Yuav pum kuv npe sau ca.

Cov kws tau lug ntseeg Tswv Yexus lawm
Yuav moog txug Ceebtsheej ntuj
Puab txhuatug yuav tau moog
Txais puab tej nqezug
Yuav tsi muaj leejtwg muaj mob muaj nkeeg
Huv Vaajtswv lub xubndlag
Puab nrug Vaajtswv nyob
Vim muaj puab npe sau ca.

Txhua tug ntseeg Yexus muaj feem
Nrug Vaajtswv nyob sau Ceebtsheej ntuj
Tswv Yexus yuav muab
Ceebtsheej lug ua puab tug
Puab yuav tau nyob kaajsab lug nrug Tswv
Yexus tswjteb kaavchaw
Vim muaj puab lub npe
Sau ca rua huv Phoo Ntawv.
137. PEB COV NTSEEG PEB YUAVTSUM TSIDLHEEV
Peb cov ntseeg, peb yuavtsum tsimdlheev
Thov Vaajtswv paab peb nyob ruajnreeg
Taws lub teeb kuas cig laamlug zuv
Tshuav tsi ntev Yexus tub yuav lug.

Tswv Yexus yuav rov qaablug!
Nwg yuav lug kaav nplajteb taagnrho
Muaj fwjchim yuav tswjteb tswjchaw!
Tswv Yexus yuav rov qaab lug!

Peb cov ntseeg peb tsi xob poobsab
Tswv Yexus tub coglug tsegca
Kuv yuav lug coj txhuatug kws ntseeg
Moog nrug Kuv nyob puag sau Ceebtsheej.

Peb cov ntseeg peb yuavtsum paab qha
Kuas suavdlawg paub tseeb hab ntseeg tag
Nyobtsaam puab yuav poob kev puamtsuaj
Ibtxhis moog nyob qhovchaw quajntsuag.

Peb cov ntseeg yog cov nyob nruabnub
Zoo sab kawg hab nyob kaajsab lug
Cov timtswv lub suab raaj nrov ntxhe
Tswv Yexus yuav nqeg lug nplajteb.
138. THAUS YEXUS YUAV ROV MOOG
Thaus Yexus yuav rov moog sau ntuj
Cov thwjtim nug Yexus
Thaustwg Koj maam lug kaav nplajteb?
Thov Koj qha pub rua peb
Yexus has tas, “Yuavtsum zuvtog
Muab sab rau ntseeg ruaj khov
Tsi xob pub leejtwg ntxag tau mej
Mej txha le tsi yuamkev.”

Thaus ntuj yuavtaag hab teb yuavkawg
Cov xwbfwb cuav yuav sawv
Ntxag mej has tas yog tug Cawmseej
Kuas mej suavdlawg moog ntseeg
Mej yeejyuav nov suabntaaj suabrag
Kuas mej tsixob poobsab
Thaus mej pum tej nuav tshwm txhua qhov
Cale ceevfaaj zuv tog.

Thaus ntawd tej tuabneeg yuav sisntxub
Tsi muaj leejtwg sishlub
Tej tebchaws yuav uatsuv uarog
Hab aav yuav qeeg txhua qhov
Kwvtij yuav ntaus yuav tua kwvtij
Yuav muaj kev tshaib kev nqhes
Tsi muaj leejtwg muab sab rau ntseeg
Tsuas muaj kev mob kev nkeeg.

Nub kws Tswv Yexus rov lug dlua
Yuav zoo le tubsaab tuaj
Lub nub yuav tsaus lub hli tsi ci
Cov nubqub zeeg huvsi
Cov ntseeg yuavtsum tau ceevfaaj zuv
Nub kws Yexus rov lug
Txhua tsaav tuabneeg thoob plawg qaabntuj
Yuav pum tug Tswv Yexus.
139. THAUS TXUG NUB KWS TSWV YEXUS
Thaus txug nub kws Tswv Yexus
Yuav nqeg rov qaab lug
Mas thaus ntawd cov ntseeg kws tuag
Yuav sawv txhijtxhua
Lub cev tuag rov cajsa
Hloov moog ua lub cev tshab
Puab yuav ntsib Tswv Yexus
Puag sau ibntaa ntuj.

Thaus txug nub kws Tswv Yexus
Yuav nqeg rov qaab lug
Cov kws ntseeg yuav yaa txhij txhua
Nrug fuab nrug cua
Yaa moog ntsib Tswv Yexus
Lawm puag sau ibntaa ntuj
Cov tuag hab cov tseem caj
Yuav sisntsib zoo sab.
140. THAUS YEXUS ROV LUG TSI MUAJ KEV TSAUSNTUJ
Thaus Yexus rov lug tsi muaj kev tsausntuj
Thaus Yexus rov lug tsi muaj kev tsausntuj
Thaus Yexus rov lug yuav muaj kev tshaavntuj
Nwg yuav coj peb moog nyob sau ntuj.

Nwg yuav coj peb moog nyob sau ntuj
Nwg yuav coj peb moog nyob sau ntuj
Thaus Yexus rov lug tsi muaj kev tsausntuj
Nwg yuav coj peb moog nyob sau ntuj.

Thaus Yexus rov lug tsi muaj kev mobnkeeg
Thaus Yexus rov lug tsi muaj kev mobnkeeg
Thaus Yexus rov lug peb yuav sawv pistseeg
Nwg yuav coj peb moog nyob sau ntuj.

Thaus Yexus rov lug tsi muaj kev quajntsuag
Thaus Yexus rov lug tsi muaj kev quajntsuag
Thaus Yexus rov lug peb tsi lug kuamuag
Nwg yuav coj peb moog nyob sau ntuj.
141. NUB KWS PEB YUAV PUM TSWV YEXUS
Nub kws peb yuav pum Tswv Yexus
Nqeg lug txug sau ibntaa ntuj
Nwg lug coj peb cov ntseeg suavdlawg
Moog nyob Vaajtswv lub tebchaws.

Peb yuav moog ntsib kag Tswv Yexus
Tug muaj fwjchim ci ntsaa-ab
Peb moog ua pejxeem nyob sau ntuj
Nyob huv Yexus lub xubndlag.

Peb yuav saibntsoov peb tug Vaajntxwv
Nwg lug nyob sau lub zwmtxwv
Peb yuav muaj kev zoo sab luagntxhi
Nrug Tswv Yexus nyob ibtxhis.

Thaus peb moog nyob Ceebtsheej tau zoo
Yuav tsi muaj quaj kuamuag poob
Thaus peb nyob huv Vaajtswv lub tsev
Yuav tsi ncu txug lub nplajteb.

Peb moog haus tug dlej cawm txujsa
Huv nroog Yeluxalees tshab
Peb yuav zoo le timtswv Ceebtsheej
Txhuatug nyob muaj kev thaajyeeb.
142. TSI MUAJ LEEJTWG PAUB LUB SIJHAWM
Tsi muaj leejtwg paub
Lub sijhawm Yexus yuav lug
Sov yog thaus tsausntuj
Lissis yog sijhawm sawvntxuv
Peb tsuas paub has tas
Muaj ibnub Nwg yuav lug txug
Mas peb txhuatug qhovmuag yuav pum.

Tshuav ntev lecaag maam txug nub ntawd?
Peb yuav ceevfaaj zuv rawv
Peb yuav hunkauj Haleluyas
Haleluyas! Amees!
Haleluyas! Amees!

Tsi muaj leejtwg paub
Lub sijhawm ntujtaag tebkawg
Yuavtsum ua tuabzoo
Ceevfaaj tog txhua lub sijhawm
Nub ntujtaag tebkawg
Yexus yuav lug tog cov ntseeg
Coj cov ntseeg moog nyob lawm Ceebtsheej

Nub Yexus lug yuav
Muaj xublaim puag peg hauvntuj
Yuav pumkev thoobplawg
Lub nplajteb plaubceg kaumntuj
Tej tuabneeg yuav ceeb
Tsi pumqaab yuav ua zaajtwg
Vim puab pum nplajteb tug vaajntxwv.
143. VIM LECAAG VAAJTSWV YUAV HLUB
Vim lecaag Vaajtswv yuav hlub kuv
Ca Nwg Leejtub tuag theej kuv txhoj
Tiv txuj kev mob sau luas ntsis muv
Nwg tuag kuas kuv muaj txujsa nyob
Kuv tsi totaub Vaajtswv kev hlub
Vim le…caag Nwg… txhaj tuag… theej kuv?

Kuv tsi totaub Vaajtswv kev hlub
Vim lecaag Nwg txhaj tuag theej kuv.

Kuv tej kev txhum muab kuv khi ca
Kuv ua lub neej kws tsaus ntujnti
Vaajtswv hlub kuv mob Nwg lub sab
Nwg txhaj lug cawm kuas kuv dlimtxim
Sawhlau poobnthaav ntawm kuv tegtaw
Kuv txhaj… dlimplawg…kuv zoo… sab kawg

Kuv yuav tsi raug txuj kev txavtxim
Vim Tswv Yexus cov ntshaav ntxuav kuv
Kuv yuav tau txais txujsa ibtxhis
Nrug Vaajtswv nyob sau Ceebtsheej Ntuj
Kuv yeejyuav tau txais txuj koobmoov
Txaisnkaus… momkub… muab coj… lug ntoo.
144. THAUS KWVTIJ TSHEV
Thaus kwvtij tshev suavdlawg pheej thuam kuv
Kuv raug txomnyem tsi muaj leejtwg hlub
Txawm le ntawd los kuv muaj kev zoo sab
Tswv Yexus hlub-hlub kuv.

Tswv Yexus hlub-hlub kuv
Tswv Yexus hlub-hlub kuv
Nwg this kuv tuag nwgnuav nrug kuv nyob
Tswv Yexus hlub-hlub kuv.
Thaus kuv muaj mob hab muaj kev ntxhuvsab
Thaus kuv ntshai kawg vim luas pheej hem kuv
Kuv sab tsi ntshai kuv yeejyuav ncuntsoov
Tswv Yexus hlub-hlub kuv.
145. KUV TSI PAUB UACAAG VAAJTSWV HLUB
Kuv tsi paub uacaag Vaajtswv yuav
Hlub kuv luj ua luaj le
Uacaag Nwg tug Tub yeem lug tuag
Muab ntshaav ntxuav kuv lub txim.

Kuv tsuas paub tas yuavtsum ntseeg Vaajtswv
Hab kuv ntseeg has tas tej kuv tso rua Nwg
Nwg yuav najnub tsomkwm saibxyuas
Txug nub kuv pum Nwg ntsejmuag.

Kuv tsi paub uacaag Vaajtswv yuav
Pub kuv tau lug ntseeg Nwg
Thau u kuv nyob huv kev tsausntuj
Nwgnuav kuv muaj Vaajtswv.

Kuv tsi paub uacaag Vaajtswv yuav
Foommoov rua kuv ntau kawg
Kuv xaav tsi thoob uacaag Vaajtswv
Muab pub rua kuv dlawb-dlawb.

Kuv tsi paub uacaag Vaajtswv yuav
Pub kuv moog nyob Ceebtsheej
Ntshai kuv yuav dlimplawg lub nplajteb
Txuj kev txomnyem txhawjxeeb.
146. VAAJTSWV TAU XAIV KUV
Vaajtswv tau xaiv kuv lug ua Nwg mivnyuas
Nwg tau lug txhwv kuv kuas dlim txuj kev tuag
Vim yog Nwg hlub kuv, Nwg txhaj le xaiv kuv.

Vaajtswv tau xaiv kuv lug qha txuj Moo zoo
Thau u kuv txaajmuag nwgnuav kuv qha thoob
Vim yog Nwg hlub kuv, Nwg txhaj le xaiv kuv

Vaajtswv tau xaiv kuv kuas moog nrug Nwg nyob
Qhov chaw kws yuav nyob, Nwg tub npaaj txhij tog
Vim yog Nwg hlub kuv, Nwg txhaj le xaiv kuv.
147. VAAJTSWV HLUB TUABNEEG NPLAJTEB
Vaajtswv hlub tuabneeg nplajteb
Nwg tso Yexus lug paab mej
Yog mej ntseeg hab muab sab npuab
Mej yuav tsi raug kev puamtsuaj.

Yuavtsum qha…rua mej has tas
Vaajtswv hlub…tuabneeg yuamkev
Nwg kuas rov…lug tau txujsa
Vaajtswv hlub tuabneeg yuamkev.

Mej cov kws xijpheej yuamkev
Dlaab Ntxwjnyoog yuam mej ua qhev
Mej hlawv xyaab hlawv ntawv pawglug
Najnub taug txuj kev tsausntuj.

Yog mej dlhuav mej lub neej qub
Hab mej dlhuav txuj kev tsausntuj
Ca Yexus cawm mej txujsa
Mej txhaj yuav yug tau dlua tshab.

Yexus tuag sau ntoo khaublig
Yog Nwg tuag txhwv mej lub txim
Thov mej tig qhovntej lug noog
Nrug Vaajtswv rov sis raug zoo.
148. YEXUS HLUB KUV, KUV ZOO SAB KAWG
Yexus hlub kuv, kuv zoo sab kawg
Nwg lug paab peb suavdlawg
Nwg theej kuv txhoj sau ntoo khaublig
Cawm kuv dlim kuv lub txim.

Thau u kuv ua dlaabtauj dlaabqhev
Nwgnuav kuv muab tsotseg
Ntxwjnyoog ntxag kuv, kuv tsiv dlimplawg
Tau zoo ibtxhis tsi kawg.

Thaus kws peb tso nplajteb nuav tseg
Yexus yuav coj peb kev
Peb zoo sab kawg muaj chaw casab
Yexus yuav coj moog tag.

Thaus peb moog txug sau Ntuj Ceebtsheej
Peb yuav muaj kev thaajyeeb
Peb tsi tshaib tsi nqhes dlaabtsi le
Txhuayaam Vaajtswv npaaj tseg.

Peb nyob sau Ntuj kev tuag tsi muaj
Yuav tsi muaj kev puamtsuaj
Yog peb ntseeg Nwg moog le tsi thim
Yuav tau txujsa ibtxhis.
149. VAAJTSWV TXUJ KEV HLUB ZOO KAWGNKAUS
Vaajtswv txuj kev hlub zoo kawgnkaus
Cawm tau kuv dlim rov lug
Thau u kuv pluj nwgnuav nrhav tau
Dligmuag nwgnuav kuv pum.

Vaajtswv qha kuas kuv ua sab tug
Kuv txha le tsi poobsab
Kuv paub tseeb tas Yexus hlub kuv
Kuv txha le ntseeg tag-tag.

Kuv raug kev txhawj kev ntshai ntau kawg
Nwg paab kuv dlhau huvsi
Nwg coj kuv ua ntu zug lug lawm
Hab tseem yuav coj moog ntxiv.

Yexus coglug ruajkhov rua kuv
Tas Nwg yuav tuav kuv teg
Kuv lub neej ces kawg rua Yexus
Thaus kuv tseem nyob nplajteb.

Thaus kuv lub cev mob qaug zugzig
Hab txujsa nuav yuav tu
Kuv yuav tau lub neej tshaavntuj nrig
Thaus kuv moog txug sau Ntuj.

Kuv nrug Vaajtswv nyob moog ibtxhis
Ci ntsaa-ab le lub nub
Kuv tseem yuav hunkauj qhuas Nwg ntxiv
Ibyaam le yaav thau u.
150. YEXUS HLUB KUV NWG THEEJ KUV TXHOJ
Yexus hlub kuv Nwg theej kuv txhoj
Tug Tswv Yexus hlub kuv
Nwg txuj kev hlub nrugnraim kuv nyob
Tug Tswv Yexus hlub kuv.

Tug Tswv Yexus hlub kuv
Ibtxwm thaus yau lug txug nwgnuav
Tug Tswv Yexus hlub kuv
Tug Tswv Yexus hlub kuv.

Yexus tuag sau tug ntoo khaublig
Tug Tswv Yexus hlub kuv
Yexus txhwv kuv Nwg tso kuv dlim
Tug Tswv Yexus hlub kuv.

Yexus cawm kuv kuas muaj txujsa
Tug Tswv Yexus hlub kuv
Nwg muab kuv hloov ua tuabneeg tshab
Tug Tswv Yexus hlub kuv.

Thaus kuv raug kev txomnyem ntxhuvsab
Tug Tswv Yexus hlub kuv
Nwg txha puag kuv huv Nwg xubndlag
Tug Tswv Yexus hlub kuv.
151. TSWV YEXUS TXUJ KEV TAABNCUAB
Tswv Yexus txuj kev taabncuab
Luj dlua le kuv lub txim
Kuv tsi pumqaab yuav muab pav
Rua ibleeg tugtwg le
Kuv nyob huv txuj kev tsausntuj
Kev txhum tub muab kuv khi
Tabsis Tswv Yexus lug
Paab kuv dlim kuv lub txim.

Tswv Yexus txuj kev taabncuab luj kawgnkaus
Ntau dlua tej fuab kws nyob sau nruabntug
Tub dlua dlej havtxwv tub
Sab dlua tej hauvroob sab
Txuj kev taabncuab nuav txha paab tau kuv
Tsi muaj leejtwg yuav txwv tau Tswv Yexus
Tsi pub Nwg hlub cov tuabneeg txomnyem
Kuv yuav hunkauj qhuas Nwg txuj kev hlub
Hab qhuas Nwg lub npe.

Tswv Yexus txuj kev taabncuab
Hlub cov tuabneeg raug txim
Nwg zoo sab ca Nwg tugkheej
Tuag sau tug ntoo khaublig
Puab taamtom raug kev tsimtxom
Dlaab Ntxwjnyoog muab puab khi
Tabsis Tswv Yexus lug
Paab puab dlim puab lub txim.

Tswv Yexus txuj kev taabncuab
Hlub peb cov raug puamtsuaj
Nwg muaj peevxwm coj peb moog
Ua Vaajtswv cov mivnyuas
Peb poob rua dlaab lub xibteg
Nyob huv dlaab lub fwjchim
Tabsis Tswv Yexus lug
Paab peb dlim peb lub txim.
152. TSWV YEXUS YEEJ HLUB KUV HEEV
Tswv Yexus yeej hlub kuv heev
Vaajlugkub qha ca muaj tseeb
Peb tuabneeg tsi muaj zug le
Tabsis Vaajtswv muaj fwjchim.

Tswv Yexus hlub kuv
Tswv Yexus hlub kuv
Tswv Yexus hlub kuv
Vaajtswv Phoo Ntawv qha kuv.

Yexus tuag theej kuv lub txhoj
Paab kuas kuv muaj txujsa nyob
Yexus npaaj tau Ceebtsheej Ntuj
Nwg yuav muab lug ua kuv tug.

Kuv paub Yexus hlub kuv kawg
Nwg hlub kuv txhua lub sijhawm
Luv raug mobnkeeg Nwg lug saib
Paab kuv dlim kev txhawj kev ntshai.

Yexus lug nyob nrugnraim kuv
Nwg pub kuv muaj lub sab tug
Nwg coj kuv tuavrawv kuv teg
Nwg tsi muab kuv tso povtseg.
153. NWGNUAV KUV NRUG TSWV YEXUS SIS RAUG ZOO
Nwgnuav kuv nrug Tswv Yexus sisraug zoo
Tswv Yexus! Tswv Yexus!
Nwg najnub paab kuv Nwg yeej yuav tsi hloov
Tswv Yexus! Tswv Yexus!.

Yexus hlub txhua tsaav tuabneeg taagnrho
Nwg tau nqeg lug nrug suavdlawg nyob
Tsi muaj ibtug hlub le tug Tswv Yexus
Tswv Yexus! Tswv Yexus!

Yexus tub lug ua nplajteb tug Cawmseej
Paab peb dlim! Paab peb dlim!
Yexus ua rua tuabneeg muaj kev thaajyeeb
Paab peb dlim! Paab peb dlim!

Luas muab Yexus ntsa rua sau ntoo khaublig
Hloov peb chaw! Hloov peb chaw!
Peb tej kev txhum Yexus tshem huv tuabsi
Hloov peb chaw! Hloov peb chaw!

Yexus najnub tsomkwm Nwg cov mivnyuas
Hlub peb kawg! Hlub peb kawg!
Pub peb tau noj peb tau haus peb tsi pluag
Hlub peb kawg! Hlub peb kawg!

Peb raug txomnyem Yexus yeej paub huvsi
Txhawb peb zug!, Txhawb peb zug!
Nwg ua rua peb tau pum Nwg lub fwjchim
Txhawb peb zug! Txhawb peb zug!
154. TSWV YEXUS KUV LUG VAAMKHOM
Tswv Yexus kuv lug vaamkhom Koj txuj kev hlub
Kuv yuav leeg paub Koj, txaisyuav Koj ua kuv tug
Kuv paub tas Koj txhaj le mob sab kuv lub neej
Kuv muab sab npuab Yexus kuv tug Tswv Cawmseej.

Koj yeej hlub kuv kawg hab coj kuv lug cuag Koj
Koj muab Koj txujsa lug tuag theej kuv lub txhoj
Ca kuv muab taagnrho kuv lub neej rua Koj ceev
Kuv muab sab npuab Yexus kuv tug Tswv Cawmseej.

Txhua lub sijhawm kws kuv tseem muaj txujsa nyob
Txawm yuav caj hab tuag los kuv muab sab npuab Koj
Tau zoo txomnyem los casab rua Koj tuableeg
Kuv muab sab npuab Yexus kuv tug Tswv Cawmseej.

Tswv Yexus thov Koj dlaws kuv lub txim povtseg
Thov Koj lug coj kuv hab tuavrawv kuv txhaisteg
Coj kuv moog nrug Koj nyob sau lub Ntuj Ceebtsheej
Kuv muab sab npuab Yexus kuv tug Tswv Cawmseej.
155. TSWV YEXUS YOG TUG HLUB PEB TSHAAJ
Tswv Yexus yog tug hlub peb tshaajplawg
Nwg hlub peb kawg
Nam hab txiv los tub hlub tsi npawm ntawd
Nwg hlub peb kawg
Phoojywg kwvluag kwvtij neejtsaa
Txawj tso yug povtseg tsi xaav cevteg paab
Tswv Yexus yog tug hlub peb tshaajplawg
Nwg hlub peb kawg.

Tswv Yexus tuag sau tug ntoo khaublig
Dlaws peb lub txim
Nwg dlaws txuj sawhlau kws muab peb khi
Dlaws peb lub txim
Peb muaj kev txhum luj sab txij ntuj
Nwg zaam peb kev txhum Nwg ntxuav peb dlawbhuv
Tswv Yexus tuag sau tug ntoo khaublig
Dlaws peb lub txim.

Tswv Yexus tub zaam peb lub txim lawm
Nwg hlub peb kawg
Peb muaj feem moog nyob Vaajtswv tebchaws
Nwg hlub peb kawg
Huv nroog Ceebtsheej peb yuav txhuscaug
Tsaa ncauj hab tsaa lug ua Tswv Yexus tsaug
Tswv Yexus tub zaam peb lub txim lawm
Nwg hlub peb kawg.
156. KUV TUB TAU TXAIS VAAJTSWV
Kuv tub tau txais Vaajtswv kev hlub lawm
Ua rua kuv muaj kev zoo sab kawg
Tswv Yexus tau tuag sau khaublig ntoo
Kuv pum le ntawd kuv xaav tsi thoob
Kuv risrawv lub txim kws luj heev
Tabsis Tswv Yexus lug tuag theej.
Yog tas Vaajtswv tsi zaam kuv lub txim
Kuv lub txim yeej tseem muab kuv khi
Tabsis vim Tswv Yexus tuag txhwv kuv
Kuv txha tau Vaajtswv txuj kev hlub
Hab kuv tau Vaajtswv lub tebchaws
Vaajtswv muab pub rua kuv dlawb-dlawb.

Yog muaj leejtwg tuaj nug kuv has tas,
Ua neej nyob puas muaj kev casab?
Kuv yuav qheb qhovncauj qha rua tug ntawd
Kuv muaj kev casab luj tshaajplawg
Vim kuv muaj Vaajtswv txuj kev hlub
Ndlwg lug cawm tug neeg txhum le kuv.

Kuv casab rua Vaajtswv txuj kev hlub
Tsi yog casab rua kev npluanuj
Vaajtswv pub rua kuv muaj noj muaj haus
Kuv tsi tuncua kuv muaj txausnkaus
Kuv yuav qha rua tuabneeg txhua tug
Kuas puab pum tas Vaajtswv hlub kuv.
157. TSWV YEXUS YOG TUG KWS HLUB KUV
Tswv Yexus yog tug kws hlub kuv
Tswv Yexus yog tug kws hlub kuv
Nwg pub zaubmov rua kuv noj npluajmag
Tswv Yexus yog tug kws hlub kuv
Hlub kuv, hlub kuv
Tswv Yexus yog tug kws hlub kuv
Nwg pub zaubmov rua kuv noj npluajmag
Tswv Yexus yog tug kws hlub kuv.

Tswv Yexus yog tug txhwv kuv dlim
Tswv Yexus yog tug txhwv kuv dlim
Nwg muab txujsa lug hloov kuv chaw tuag
Tswv Yexus yog tug txhwv kuv dlim
Txhwv kuv, txhwv kuv
Tswv Yexus yog tug txhwv kuv dlim
Nwg muab txujsa lug hloov kuv chaw tuag
Tswv Yexus yog tug txhwv kuv dlim.

Tswv Yexus lug ua kuv tug Tswv
Tswv Yexus lug ua kuv tug Tswv
Nwg paab kuas kuv dlim txuj kev txomnyem
Tswv Yexus lug ua kuv tug Tswv
Tug Tswv, tug Tswv
Tswv Yexus lug ua kuv tug Tswv
Nwg paab kuas kuv dlim txuj kev txomnyem
Tswv Yexus lug ua kuv tug Tswv.

Tswv Yexus yuav lug coj kuv moog
Tswv Yexus yuav lug coj kuv moog
Nwg yuav coj kuv moog txug Ntuj Ceebtsheej
Tswv Yexus yuav lug coj kuv moog
Coj kuv, coj kuv
Tswv Yexus yuav lug coj kuv moog
Nwg yuav coj kuv moog txug Ntuj Ceebtsheej
Tswv Yexus yuav lug coj kuv moog.
158. LUB CAIJ TXOMNYEM
Lub caij txomnyem
Tsi muaj tug hlub yug
Yug ntxhuv sab kawg
Tsi muaj lub sab tug
Cale lug ntseeg
Tug Tswv Yexus
Vim Vaajtswv hlub
Tuabneeg suavdlawg txhua tug.

Peb tug Tswv Yexus
Nwg lub sab zoo
Nwg tuag txhwv peb dlim
Sau khaublig ntoo
Cale lug ntseeg
Tug Tswv Yexus
Vim Vaajtswv hlub
Tuabneeg suavdlawg txhua tug.

Lub caij txomnyem
Vaajtswv yuav ntuag yug
Kuas yug ncuntsoov
Txuj kev moog sau ntuj
Tig qhovntsej noog
Vaajtswv Txujlug
Vim Vaajtswv hlub
Tuabneeg suavdlawg txhua tug.

Tug Tswv Yeuxs
Muaj sab dlawb sab zoo
Nwg tuag txhwv peb
Dlim sau khaublig ntoo
Tig qhovntsej noog
Vaajtswv Txujlug
Vim Vaajtswv hluv
Tuabneeg suavdlawg txhua tug.
159. KUV TAU NRUG VAAJTSWV
Kuv tau nrug Vaajtswv sis raug zoo
Nyob ntawm Vaajtswv xubndlag
Ca Vaajtswv muab kuv lub neej hloov
Pov sab qub yuav sab tshab.

Kuv tau nrug Vaajtswv moog uake
Ca Nwg kaav kuv lub sab
Kuv tso plhuav nplajteb txuj kev phem
Pov sab qub yuav sab tshab.

Kuv tau nrug Vaajtswv sis tuavteg
Ua Nwg tug mivnyuas tag
Vaajtswv dlaws kuv lub txim povtseg
Pov sab qub yuav sab tshab.
160. KUV TUB RAUG KEV TXOMNYEM NTSUAV
Kuv tub raug kev txomnyem ntsuav
Yexus hu kuv lug cuag
Nwg theej kuv txhoj hab paab kuv dlim
Nyob sau tug ntoo khaublig
Kuv lug ntseeg Yexus
Kuv lug ntseeg nwgnuav
Yexus cov ntshaav kws tsimtxaj
Yuav cawm tau kuv txujsa.

Kuv tub ua kev phem kev qas
Ua tuabneeg tsi tsimtxaj
Tug Tswv thov Koj ntxuav kuv lub sab
Kuas kuv muaj lub sab tshab.

Kuv tub leeg lub txim rua koj
Thov zaam kev txhum taagnrho
Txij nuav moog thov tsi xob suav txim
Ntevdlhawv moog le ibtxhis.

Kuv tub lug ntseeg Tswv Yexus
Nwgnuav tau kaaj sab lug
Kuv najnub ua lawv Nwg sab nyam
Yexus cawm kuv txujsa.
161. NAM YUG KAG LUG NTXWJNYOOG MOS
Nam yug kag lug Ntxwjnyoog mos ntho
Dlaab muab kuv lem moog ua Dlaabqhev
Kuv lub neej qub muaj kev tsausntuj
Mas kuv novdlheev tas muaj kev tseeb.

Nub kuv ntseeg, nub kuv ntseeg
Yexus ntxuav kuv lub sab dlawbhuv
Yexus qha kuv ua Vaajtswv tsaug
Kuv muab sab npuab Vaajtswv kawgnkaus
Nub kuv ntseeg, nub kuv ntseeg
Yexus ntxuav kuv lub sab dlawbhuv.

Kuv nov puab qha txuj kev zoo sab
Tas Tswv Yexus Nwg hlub-hlub kuv
Yexus mob sab Nwg txha lug nrhav
Nwg tso kuv dlim Dlaab lub fwjchim.

Kuv tsi lamfaaj quavntsej ua Dlaab
Lug ntseeg Yexus Nwg txha paab kuv
Kuv txha tighlo lug nrhav txujsa
Kws Tswv Yexus pub dlawb rua kuv.
162. KUV DLHUAV KUV LUB NEEJ QUB
Kuv dlhuav kuv lub neej qub
Kws pheej ntshaw tej kev phem
Txij nuav moog kuv yuav hloov dlua sab
Tso phluav nplajteb txuj kev
Kuv dlhuav kuv lub neej qub
Kws tsi hum Vaajtswv sab
Txij nuav moog kuv yeejyuav tsotseg
Txuj kev ua phem ua qas.

Kuv dlhuav kuv lub neej qub
Kws kuv pheej ua Dlaabqhev
Txij nuav moog kuv yuav ntseeg Vaajtswv
Ca Vaajtswv tuav kuv teg
Kuv dlhuav kuv lub neej qub
Kws casab rua nyajtxag
Txijnuav moog kuv tsi ntshaw npluanuj
Kuv yuav lug nrhav txujsa.

Kuv dlhuav kuv lub neej qub
Kev ua tuabneeg tawvncauj
Txijnuav moog kuv yuav xyum nooglug
Tsi ua tuabneeg tawvncauj
Kuv dlhuav kuv lub neej qub
Kws tsi muaj kev ncaajnceeg
Kuv pov sab qub tseg yuav sab tshab
Lug ntseeg kuv tug Cawmseej.
163. KUV YUAV POV SAB QUB TSEG
Kuv yuav pov sab qub tseg
Lug txais yuav lub sab tshab
Kuv yuav txavtxim sab ntseeg Yexus
Lug ua tug tuabneeg tshab

Kuv yuav pov sab qub tseg
Lug txais yuav lub sab tshab
Ca Tswv Yexus coj kuv lub neej
Hab Nwg kaav kuv lub sab.

Kuv yuav hloov kuv lub neej
Kws nyob huv kev tsausntuj
Kuv yuav lug nyob huv txuj kev kaaj
Kws yog kev ntseeg Yexus.

Kuv yuav hloov kev casab
Kws tso sab rua nplajteb
Kuv yuav vaamkhom Vaajtswv tuableeg
Tuav Tswv Yexus lub npe.

Kuv yuav hloov lub meejmom
Yaav thau u kws kuv ntshaw
Kuv yuav kwv kuv tug ntoo khaublig
Taug Yexus tug neevtaw.
164. THAUS U KUV LUB NEEJ DLIGMUAG
Thau u kuv ua lub neej dligmuag
Taug lub nplajteb txuj lw
Tabsis nwgnuav kuv pumtseeb dlua
Txij le kuv ntseeg Vaajtswv.

Nwg kaav kuv lub sab
Nwg kaav kuv lub sab
Kuv txha tau txais kev cawmdlim
Nrug Nwg koom ib txujsa.

Vaajtswv hloov kuv lub neej dlua tshab
Mas kuv txawj lujhlub zoo
Yaam le tsob ntoo kws nplooj ntsuabxab
Txitxiv thawsnaj thawsxyoo.

Huv lub noobzaub yeej muaj txujsab
Muab cog lub plhaub lwj taag
Tabsis nwg hlaav ua tsob zaub tshab
Tug ntseeg zoo le ntawd ntaag.

Thaus kuv hloov moog ua tuabneeg tshab
Kuv tsi ntshaw kev npluanuj
Kuv dlhuav nplajteb tej kev phem qas
Vim kuv muaj Tswv Yexus.
165. KUV TXAAV ZE ZUJZUG LUG
Kuv txaav ze zujzug lug cuag Vaajtswv
Vim kuv tsi pumqaab yuav moog cuag leejtwg
Kuv txha lug nrhav kev cawm kuv txujsa
Thaus kuv txaav moog nyob huv Vaajtswv xubndlag
Thaus kuv txaav moog nyob huv Vaajtswv xubndlag

Kuv txaav ze zujzug ntawm kuv lub sab
Lug cuag Vaajtswv kuv fij kuv lub neej kag
Txawm yog kuv lub sab dlub-dlub muaj txim
Tswv Yexus cov ntshaav ntxuav tau kuv huvsi
Tswv Yexus cov ntshaav ntxuav tau kuv huvsi.

Kuv txaav lug ua Vaajtswv tug mivnyuas
Kuv lub neej txha le dlim txuj kev puamtsuaj
Kuv lug taug tug Tswv Yexus txuj kev
Ca Tswv Yexus lug ua tug tuav kuv teg
Ca Tswv Yexus lug ua tug tuav kuv teg.
166. NPLAJTEB NYOB TSI NTEV
Nplajteb nyob tsi ntev
Yexus nyob ibtxhis
Nplajteb nyob tsi ntev
Yexus nyob ibtxhis
Nplajteb nyob tsi ntev
Yexus nyob ibtxhis
Kuv tsi xaav thim
Kuv tsi xaav thim.

Tomqaab tsausntuj nti
Tomntej tshaavntuj nrig
Tomqaab tsausntuj nti
Tomntej tshaavntuj nrig
Tomqaab tsausntuj nti
Tomntej tshaavntuj nrig
Kuv tsi xaav thim
Kuv tsi xaav thim.

Nplajteb yuav puamtsuaj
Yexus yuav nyob moog
Nplajteb yuav puamtsuaj
Yexus yuav nyob moog
Nplajteb yuav puamtsuaj
Yexus yuav nyob moog
Kuv tsi xaav thim
Kuv tsi xaav thim.

Cale lug ntseeg kag
Muab kev txhum tsotseg
Cale lug ntseeg kag
Muab kev txhum tsotseg
Cale lug ntseeg kag
Muab kev txhum tsotseg
Kuv tsi xaav thim
Kuv tsi xaav thim
167. KUV UA LUB NEEJ KWS QHUAVSAB
Kuv ua lub neej kws qhuavsab qhawv
Nqhes cov dlej kws cawm txujsa
Kuv tau moog nrhav txug qaabntuj kawg
Los tsi ntsib cov dlej cawmsav.

Haleluyas! Kuv nrhav ntsib lawm
Yog cov dlej kws Yexus muaj!
Yexus pub rua kuv haus dlawb-dlawb
Kuas kuv dlim txuj kev puamtsuaj.
Kuv ua lub neej kws dlaisav ncuv
Tsi cuag huv hab tsi cuag sau
Nruabnub nrig los zoo le montuj
Ua lub neej tsi muaj qaabhau.

Tug dlej cawmsav txhawv ze-ze kuv
Tabsis kuv pheej nrhav tsi tau
Nwgnuav kuv lug ntseeg Tswv Yexus
Kuv txha txawj moog cug lug haus.
168. MONTUJ NIKAUDEMAUS TUAJ CUAG YEXUS
Montuj Nikaudemaus tuaj cuag Tswv Yexus
Muaj tej nwg xaav thaam
Hab muaj tej nwg xaav nug
Nwg tsuas xaampum Yexus
Tej txujci tseemceeb
Tsi xaampum tug Cawmseej.

Koj yuavtsum yug dlua tshab
Koj yuavtsum yug dlua tshab
Yexus qha tseeb rua Nikaudemaus has tas,
“Koj yuavtsum yug dlua tshab!”

Mo ntawd Nikaudemaus nov tej Yexus qha
Nwg txha le pov sab qub tseg
Txaisyuav sab tshab
Nwg txha yug dlua tshab
Lug ua Vaajtswv tuabneeg
Nwg lug ntseeg tug Cawmseej.

Yog leejtwg xaav lug ua
Vaajtswv tsaav tuabneeg
Yuavtsum pov sab qub txaisyuav
Sab tshab hab ntseeg
Ca Vaajtswv tug Ntsujplig
Lug kaav nwg lub sab
Mas nwg yuav tau txujsa.
169. ZOO SAB KAWG KUV TUG TSWV YEXUS
Zoo sab kawg kuv tug Tswv Yexus
Koj txuj kev kaaj ua kuv ntej
Kuv lub txim Koj ris moog huvsi
Koj muab kuv lub txim povtseg.

Nrug Koj moog, maav-maav moog
Nrug tug Tswv Yexus moog
Nrug Koj moog, moog ibtxhis
Nrug Nwg moog tsi rov thim.

Tso phluav tej qhovtxhua chaw povtseg
Tso kev dlaab hab kev nplajteb
Nraagntej kuv tsi paub moog txuj twg
Nwgnuav kuv qhovmuag pum kev.

Tswv Yexus qha tas yog txuj nuav
Thov koj paab xob ca kuv thim
Thov paab dlaws kuv lub txim huvsi
Koj paab kuv, kuv txha le dlim.
170. NYOB PUAG HUV KUV LUB SAB
Nyob puag huv kuv lub sab
Muaj ib lub suab plujloog
Yog lub suab hunkauj kws nrov zoo noog
Novdlheev lub suab ntawd nrov
Kuv lub sab nyob tajtug
Kuv muaj kev zoo sab
Nyob kaajsab lug.

Zoo sab, kuv zoo sab kawg
Kuv muaj kev zoo sab
Txhua lub sijhawm
Vaajtswv tau muab
Kev zoo sab lug pub rua kuv
Kuv txha muaj kev zoo sab tsi tu.
Tug kws muaj Tswv Yexus
Kaav taagnrho nwg lub neej
Has txug kev zoo sab tug ntawd paub tseeb
Yuav tsi muaj leejtwg txawj pav
Qha rua peb suavdlawg
Kuas totaub txug txuj kev zoo sab ntawd.

Txuj kev zoo sab ntawmnuav
Nyaj hab kub yuav tsi tau
Kev npluanuj los tub muaj nqe tsi npaum
Txuj kev zoo sab ntawmnuav
Muaj cuabkaav paab tau yug
Ua tau lub neej kws nyob kaajsab lug.
171. THAUS KUV NYOB ZE VAAJTSWV
Thaus kuv nyob ze Vaajtswv
Kuv lub sab kaaj
Txawm yog txomnyem npaumtwg
Kuv lub sab xyivfaab
Kuv tsi muaj kev nyuaj sab
Thaus tau nyob ze Vaajtswv
Ntawm Vaajtswv lub xubndlag
Muaj kev zoo sab xwb.

Thaus kuv txaav dleb Vaajtswv
Kev txhawj lug ti
Tsi pumqaab ua zaajtwg
Kuv nyob tsausntuj nti
Thaus ntawd kuv txavtxim sab
Rovqaab lug cuag Vaajtswv
Ntawm Vaajtswv lub xubndlag
Muaj kev zoo sab xwb.

Txug thaus ntujtaag tebkawg
Kuv yuav zoo sab
Yuav pum Vaajtswv tebchaws
Hab tau moog nyob kag
Timtswv lug txheeb huv ntawv
Muaj kuv lub npe sau ca
Coj kuv moog nyob rua ntawm
Vaajtswv lub xubndlag.

Saib ntsoov Vaajtswv tshwjchim
Ci ntsaa quas ab
Tej kev ntxhuvsab yaajntshis
Mas yuav zoo kuv sab
Kuv yuav ua Vaajtswv tsaug
Kawg kuv lub sab lub ntsws
Kuv yuav seevsuab hunkauj
Lug qhuas kuv tug Tswv.
172. NYOB NTAWM TSWV YEXUS LUB XUBNDLAG
Nyob ntawm Tswv Yexus lub xubndlag
Kuv nyob tsosab phluav tag
Nwg txuj kev hlub yuav tsomkwm kuv
Kuv lub sab txha le nyob tug
Kuv nov timtswv lug hunkauj
Ua rua kuv zoo sab kawgnkaus
Suabnkauj nrov sau ibntaa ntuj
Ua rua kuv nyob kaajsab lug.

Nyob ntawm Tswv Yexus lub xubndlag
Kuv nyob tsosab plhuav tag
Nwg txuj kev hlub yuav tsomkwm kuv
Kuv lub sab txha le nyob tug.

Nyob ntawm Tswv Yexus lub xubndlag
Kev ntxhuv sab pluj lawm tag
Kev simsab tsi muaj cuabkaav ntxag
Tau kuv moog ua phem ua qas
Nyob ntawm Tswv Yexus xubndlag
Kuv dlimplawg txuj kev nyuajsab
Dlim txuj kev txomnyem quajntsuag
Yexus so kuv lub kua muag

Ca Yexus ua kuv tug kwvluag
Paab kuv dlim txuj kev tuag
Nwg yuav tsi muab kuv tso povtseg
Nwg yeejyuav tuavrawv kuv teg.
Yexus zoo le dlaim txag hlau
Lug tivthaiv sau kuv taubhau
Yexus zoo le dlaim laag zeb
Lug tivthaiv ncig kuv lub cev.
173. ZOO SAB, ZOO SAB KAWGNKAUS
Zoo sab, zoo sab kawgnkaus
Zoo sab, zoo sab kawgnkaus
Zoo sab kawg vim kuv ntseeg Yexus.

Tseeb tag, yeej muaj le ntawd
Tseeb tag, yeej muaj le ntawd
Tug kws ntseeg muaj kev zoo sab kawg.

Zoo sab, zoo sab kawgnkaus
Zoo sab, zoo sab kawgnkaus
Zoo sab kawg vim kuv ntseeg Yexus.
174. ZOO SAB KAWG LUG NTSEEG TSWV YEXUS
Zoo sab kawg lug ntseeg Tswv Yexus
Kuv khawsnkaus Vaajtswv Txujlug
Hab casab rua Vaajtswv Tejlug
Kws Vaajtswv tau qha rua kuv.

Tug Cawmseej ntawd yog Tswv Yexus
Kuv zoo sab Nwg taabncuab kuv
Tug Cawmseej ntawd yog Tswv Yexus
Nwg pub kuv muaj sab tajtug.

Kuv zoo sab tau ntseeg Tswv Yexus
Zoo sab Nwg cov ntshaav ntxuav kuv
Nwg Txha yog tug kws muaj fwjchim
Paab tau kuv dlim kuv lub txim.

Kuv zoo sab tau ntseeg Tswv Yexus
Tseg tsi nyob huv kev tsausntuj
Tswv Yexus pub txujsa rua kuv
Moog nrug Nwg nyob kaajsab lug.

Kuv zoo sab tau ntseeg tug Cawmseej
Nwg tsomkwm saib kuv lub neej
Nwg nyob nrugnraim kuv txhua sijhawm
Moog txug nub kws nplajteb kawg.
175. MUAJ DLUAB TSHAAVNTUJ
Muaj dluab tshaavntuj ci huv kuv lub sab
Ci ntsaa-ab yaam le lub nub
Tshaavntuj thaus nruabnub tub ci tsi npaum
Yog Yexus ci huv kuv.
Dluab tshaavntuj ci
Dluab tshaavntuj ci
Ci rua kuv lub neej pum kev kaajnrig
Txij thaus Yexus dlaws kuv lub txim
Kuv txha pum dluab tshaavntuj ci.

Muaj suab hunkauj nrov huv kuv lub sab
Yog lub suab qhuas Tswv Yexus
Lub sab kws tau txais kev thaajyeeb lawm
Najnub qhuas Vaajtswv ntuj.

Muaj kev zoo sab nyob huv kuv lub neej
Yaam le tsob ntoo rov hlaavnplooj
Txij thaus kuv cogcaag huv Tswv Yexus
Kuv tawgpaaj txitxiv zoo.
176. KUV UA NEEJ CES RAUG KEV TXOMNYEM
Kuv ua neej ces raug kev txomnyem
Kev pluj kev tuag nwgnuav kuv dlhuav
Tej txuj qubkev tsi muaj nujnqes
Ntshaw nyaj ntshaw txaj tsi tau txujsa.

Kuv zoo sab, kuv zoo sab
Kuv lug ntseeg tag txha tau txujsa
Yexus lug tuag sau ntoo khaublig
Nwg theej kuv txhoj kuv txha le dlim
Kuv zoo sab, kuv zoo sab
Kuv lug ntseeg tag txha tau txujsa.

Ua neeb ua yaig los najnub ntshai
Ntxwjnyoog lug txhob pe Dlaab pe mlom
Nwg tshoov kuv sab kuv ua limham
Ua dlaab ua qhua kuv pheej ntxub luas.

Yaav nraagntej u tsi ntseeg Yexus
Tsuas paub kev pluag najnub quajntsuag
Vaajtswv hlub kuv Nwg khaiv Leejtub
Lug ris lub txim kuv txha le dlim.

Tug Tswv Yexus kuv noog Koj lug
Koj paab kuv dlim ntawm kuv lub txim
Kuv ua neej tshab hum koj lub sab
Lug ntseeg Yexus kuv kaaj sab lug.
177. THAUS TXUJ KEV KAAJSAB
Thaus txuj kev kaajsab
Nkaag lug rua huv kuv lub sab
Uacaag kev ntxhuvsab txawm lug hab
Txawm yog le ntawd los
Tswv Yexus qha has tas
Kuv tau txais kev kaajsab kev kaajsab.

Kuv tau txais kev kaajsab
Kuv tau txais kev kaajsab
Kev kaajsab.

Dlaab Ntxwjnyoog xaav ntxag
Kuas kuv ntsib txuj kev txomyem
Los kuv zoo sab Yexus qha tseg
Has tas Nwg paub tseeb
Kuv yeejyuav kov tsi yeej
Nwg txha nqeg lug ua
Kuv tug Cawmseej.

Kuv tej kev txhum Nwg
Muab dlai rua sau ntoo ntsateg
Nwg hlub kuv Nwg tsi tso kuv tseg
Nwg ntxuav kuv kev txhum
Kuas kuv huvsi dlawbpaug
Kuv txhaj hunkauj ua Tswv Yexus tsaug.
Thov Vaajtswv paab kuas
Kuv lub qhovmuag tau moog pum
Tswv Yexus nrug fuab nrug cua lug
Lug txug ibntaa ntuj
Muaj suab raaj nrov thoob ntuj
Thaus ntawd kuv yuav muaj kev kaajsab lug.
178. LUB NEEJ KWS NYOB KAAJSAB
Lub neej kws nyob kaajsab
Zoo le tug dlej ntshab
Ndlwg ntsagtu rua txhua qhov
Tsi muaj leejtwg nov
Muaj lub neej kaaj quaslug
Tau lub sab tajtug
Zoo le tug dlej ntshab huv
Ndlwg moog rua txhua tug.

Nrug Vaajtswv sis raug zoo
Yug txha tau koob moov
Nyob huv Vaajtswv xubndlag
Txha muaj kev kaajsab.

Kev tau zoo nyob ywjpheej
Yog txuj kev thaajyeeb
Ua lub neej tso sab plhuav
Vim Vaajtswv lug tuav
Tsi muaj txuj kev nyuaj sab
Ntawm yug lub xubndlag
Tsi muaj txuj kev txhawjxeeb
Lug ntxhuv yug lub neej,

Vim Vaajtswv txuj koobmoov
Yug txha tau ntuj ntoo
Vim Vaajtswv txuj kev hlub
Yug txha tau aav tsuj
Vaajtswv yog tug npluanuj
Nwg yeej hlub txhua tug
Vaajtswv muaj kev taabncuab
Nwg tsi xaiv ntsejmuag.
179. KUV ZOO SAB KAWGNKAUS
Kuv zoo sab kawgnkaus
R ua qhov Tswv Yexus
Nwg muaj nploojsab dlawbpaug
Qha pub rua kuv
Nwg phoo ntawv tsimtxaj
Sau lug nyaj lug kub
Zaaj tsimtxaj kawgnkaus
Yog Yexus hlub kuv.

Kuv zoo sab kawg vim Yexus hlub kuv
Yexus hlub kuv, Yexus hlub kuv
Kuv zoo sab kawg vim Yexus hlub kuv
Cawmseej Yexus hlub kuv.

Yog kuv ua txhum hab
Yuamkev moog dleb-dleb
Yexus tseem hlub kuv
Hab coj kuv lug tsev
Thaus kuv ncu txug Tswv
Yexus txuj kev hlub
Kuv txha tig rov lug thov
Kuas Nwg paab kuv.

Thaus kuv tseem nyob lub tsev
Huv lub nplajteb
Nrhav kev dlim txim
Los tsi muaj ibtxuj kev
Yog kuv raug txomnyem
Lub sab tsi tajtug
Kuv ncudlheev rov lug
Vaamkhom Tswv Yexus.
180. KEV HLUB NDLWG MOOG
Kev hlub ndlwg moog zoo le tug dlej huv
Ndlwg tawm huv Yexus rua txhua tug
Ndlawg moog rua cov tuabneeg kws nyuaj sab
Ndlwg moog nplig txhua tug lub sab.

Cale kev hlub ndlwg moog
Cale kev hlub ndlwg moog
Ca Vaajtswv kev hlub huv kuv
Ndlwg moog rua txhua tug.
Cale kev hlub ndlwg moog
Cale kev hlub ndlwg moog
Ca Vaajtswv kev hlub huv kuv
Ndlwg moog rua txhua tug.

Kev hlub ndlwg moog zoo le tug dlej tub
Ndlwg tawm huv kuv hab huv koj lug
Ndlwg moog rua cov tuabneeg kws raug txim
Ndlwg moog cawm kuas txhua tug dlim.

Kev hlub ndlwg moog zoo le tug dlej ntshab
Ndlwg moog rua cov tuabneeg qhuav sab
Ndlwg moog rua cov tuncua hab cov pluag
Ndlwg moog rua cov kws tsi muaj.

Kev hlub ndlwg moog zoo le tug dlej txhawv
Ndlwg moog rua cov nyuaj sab ntxhuvplawv
Ca kev hlub ndlwg tawm ntawm koj hab kuv
Peb suavdlawg txha txawj sishlub.
181. COV KWS NTSEEG YUAVTSUM SISHLUB
Cov kws ntseeg yuavtsum tau sishlub
Vim peb yog Vaajtswv tug
Peb koom iblub sab ua ibpaab
Kuas peb tawmtsaam yeej dlaab.

Txawm yog nyob dleb lossis nyob ze
Peb puavleej yog ibtse
Txawm yog tug muaj lossis tug pluag
Peb puavleej yog ibcuab.

Yog peb ibleeg hlub taug ibleeg
Peb txha phim ua tug ntseeg
Peb ua rua Vaajtswv tau ntsejmuag
Yog peb koom ua ibpuab.
182. KEV SISHLUB YOG TXUJ KEVCAI TSHAB
Kev sishlub yog txuj kevcai tshab
Tswv Yexus yeej has meej tseg ca
Mej ibleeg yuavtsum hlub ibleeg
Luas txha yuav paub mej yog cov ntseeg

Peb ibleeg yuavtsum hlub ibleeg
Luas txha yuav paub peb yog cov ntseeg
Muab kev sishlub lug ua txuj kev
Xyum sishlub le Vaajtswv hlub peb.

Kev sishlub yog Vaajtswv dlejsab
Peb sishlub hum Vaajtswv sab nyam
Cov kws ntseeg txawj sispaab ris nraa
Tsi has nraa sib lossis nraa nyaav.

Kev sishlub yog kev ua timkhawv
Ua povthawj rua tuabneeg suavdlawg
Vim lecaag peb txha txawj sishlub?
Vim peb yog cov kws ntseeg Yexus.
183. TUG MUAJ KEV HLUB UA TAUG SAB NTEV
Tug muaj kev hlub ua taug sab ntev
Kev ua sab luv nwg muab povtseg
Nwg paab txhua tug hab nwg paub cai
Nwg tsi sabhlub hab tsi chim sai.

Tug muaj kev hlub nwg txu fwjchim
Nwg tsi nyam kev khaavtheeb khaavtxiv
Nwg nyam ua zoo rua tej yeebncuab
Nwg yeej tsi xaiv leejtwg ntsejmuag.

Tug muaj kev hlub sab dlawb sab zoo
Kwvtij phoojywg mas nwg muaj coob
Nwg najnub taug kev ncaaj kevnceeg
Nwg casab hab muab sab rau ntseeg.
184. CA KEV HLUB NDLWG HUV YUG
Ca kev hlub ndlwg huv yug moog rua lwmtug
Ces kev hlub yuav ndlwg rov lug txug yug
Tsi xob tog ca lwmtug hlub yug uantej
Yug yuavtsum xub pib nqegteg.

Yug yuavtsum xub hlub lwmtug
Luas yeejyuav tig rov hlub yug
Vaajtswv ua yaamntxwv qha peb
Kev sishlub yog kev nqegteg.

Kev sishlub tsi yog has ntawm lulug qhuav
Tug muaj kev hlub yog tug nqegteg ua
Tsi xob siv lulug qhuav lug dlaag suavdlawg
Kev hlub tag tsi zoo le ntawd.

Koj puas paub Vaajtswv tau hlub peb lecaag?
Txuj kev hlub tseeb ces zoo le ntawd ntaag!
Yexus nqeg nroog peg ntuj lug tuag theej peb
Tubyog Nwg xub pib nqegteg.
185. TXAWMYOG KUV HAS TAU IBPUAS TSAAVYAAM LUG
Txawmyog kuv has tau
Ibpuas yaamtsaav lug
Yog tsi muaj kev hlub
Yuav tsi muaj nujnqes
Txawmyog kuv txawj has
Timtswv ntuj cov lug
Yog tsi muaj kev hlub
Tsi muaj qaabhaus le.

Tug kws muaj kev hlub
Nwg ua taug sab ntev
Nwg tsi ntxub leejtwg
Nwg yeej tsi chim sai
Tug kws muaj kev hlub
Nwg tsi nyam kev phem
Nwg sab dlawb sab zoo
Hab paub kev paub cai.

Txawm yog kuv qhuabqha
Hab has lug zoo heev
Lossis has tau kuas lub
Hauvroob txaav chaw
Yog tsi muaj kev hlub
Ces yog suab tswbneeg
Yuav tsi muaj nujnqes
Rua tuabneeg suavdlawg.

Txawmyog kuv muab tsev
Pub rua lwmtug nyob
Txawmyog kuv muab mov
Rua lwmtug noj tsau
Txawmyog muab txujsa
Moog theej lwmtug txhoj
Yog tsi muaj kev hlub
Ces tsi muaj qaabhau.
186. TUG NTSEEG YUAVTSUM HLUB VAAJTSWV
Tug ntseeg yuavtsum hlub Vaajtswv
Kawg lub sab hab kawg lub ntsws
Kawg dlaagzug hab kawg tswvyim
Muab lub neej rua Vaajtswv siv.

Yexus qha rua peb txhua tug,
“Koj yuavtsum muaj txuj kev hlub
Hlub Vaajtswv kawg sab kawg ntsws
Kuas tsimnyog koj ntseeg Vaajtswv.”

Tug ntseeg yuavtsum hlub lwmtug
Ibyaam le yug rov hlub yug
Yuavtsum fwm yug tej kwvtij
Ua zoo rua txhua tug kuas txhij

Tug ntseeg yuavtsum hlub yeebncuab
Hlub tug kws koj raug nwg thuam
Hlub tug kws ua phem rua koj
Pub rua koj tug yeebncuab noj.
187. VAAJTSWV THOV PUB KUAS KUV
Vaajtswv thov koj pub kuas kuv
Muaj cuabkaav paab lwmtug
Moog paab rua tuabneeg suavdlawg
Kws nyob qhovtxhua qhovchaw
Qhovtwg muaj txuj kev sisntxub
Ca kuv pub txuj kev hlub
Yog leejtwg ua txhum rua kuv
Ca kuv zaam lub txim pub.

Qhovtwg muaj kev siscaav sistshe
Ca sis raug zoo uake
Yog qhovtwg muaj txuj kev cuav
Qha txuj kev tseeb rua luas
Qhovtwg muaj txuj kev poobsab
Ca kuv rhawv kev casab
Qhovtwg muaj txuj kev tsausntuj
Ca pub txuj kev kaajlug.

Qhovtwg muaj txuj kev tusab
Ca pub txuj kev zoo sab
Ca kuv txawj txhawb luas lub zug
Ntau dlua luas txhawb kuv zug
Ca kuv totaub luas lwmtug
Tshaaj le luas totaub kuv
Ca kuv txawj hlub luas lwmtug
Tshaaj le qhov luas hlub kuv.

Tug kws pub txhuayaam rua luas
Nwg yuav tau rov txais yuav
Tug kws zaam tau luas lub txim
Nwg yuav ntsib kev cawmdlim
Tug kws tso lub sab qub ca
Nwg yuav yug tau dlua tshab
Nwg nrug luas ua neej muajtsim
Tau txujsa moog ibtxhis, Amees.
188. KWVTIJ THOV CAW MEJ LUG NTSEEG
Kwvtij thov caw mej lug ntseeg tug Tswv Yexus
Lug peb sishlub sispaab koom ua ibtse
Kev sishlub yog kev has lug zoo rua txhua tug
Hab sispaab ris nraa le Vaajtswv has tseg.

Kwvtij phoojywg thaus peb ntseeg Yexus
Kwvtij phoojywg peb yuavtsum sishlub

Kev sishlub ua rua peb suavdlawg txawj sispaab
Kev sishlub ua rua suavdlawg sis raug zoo
Kev sishlub ua rua txhua tug muaj lub sab kaaj
Kev sishlub yog ibleeg has libleeg noog.

Kev sishlub qaws tau suavdlawg lug nyob uake
Thooj tau iblub sab koom tau iblub ntsws
Yog peb suavdlawg sishlub ces nyob huv nplajteb
Los zoo le nyob ntuj Ceebtsheej nrug Vaajtswv.
189. SISHLUB SISPAAB LE COV KWS NTSEEG
Sishlub sispaab le cov kws ntseeg
Ua dlejnum paab txhua leej txhua tug
Sishlub sispaab le ib tsevneeg
Txhua yaam yug muaj yog suavdlawg tug.

Sishlub sispaab nyob tau uake
Muab kev sishlub lug ua txuj kev
Sishlub sispaab yuav sis koomteg
Ua lawv Vaajtswv Txujlug qha tseg.

Sishlub sispaab le yog kwvtij
Nyob dleb nyob ze tuaj sis koomteg
Sishlub sispaab le yog ibyig
Nyob dleb nyob ze zoo le ibtse.

Sishlub sispaab le yog nruabze
Tsi xob dlubmuag rua tug yog qhua
Sishlub sispaab yuav sis tuavteg
Cog kev phoojywg tso kev yeebncuab.

Sishlub sispaab le ib haivneeg
Thaus nyob uake has ibyaam lug
Sishlub sispaab yuav has lug tseeb
Muaj nujnqes rua txhua leej txhua tug.
190. DLAABTSI UA RUA TUABNEEG MUAJ KEV YWJPHEEJ?
Dlaab tsi ua rua tuabneeg muaj kev ywjpheej?
Yog kev sishlub, yog kev sishlub!
Dlaabtsi ua rua tuabneeg ua tau sab ntev?
Yog kev sishlub, yog kev sishlub!

Thaus peb txhua tug txawj sishlub tag
Txha yog peb ua tau lawv le
Tswv Yexus tej Lug qha.

Dlaabtsi ua rua tuabneeg ua tau sab ntev?
Yog kev sishlub, yog kev sishlub!
Dlaabtsi ua rua tuabneeg tso kev phem tseg?
Yog kev sishlub, yog kev sishlub!

Dlaabtsi ua rua tuabneeg txawj txu fwjchim?
Yog kev sishlub, yog kev sishlub!
Dlaabtsi ua rua tuabneeg txawj sishlub?
Yog kev sishlub, yog kev sishlub!
191. TSWV YEXUS THOV KOJ PAAB KUV
Tswv Yexus thov Koj
Paab kuv tsi xob tso kuv tseg
Kuv raug kev txomnyem
Thov nrug kuv nyob uake
Kuv muaj mob muaj nkeeg
Los tsi muaj leejtwg hlub kuv
Thov nplig kuv lub sab
Kuas kuv muaj lub sab tug.

Nrugnraim kuv nyob
Nrugnraim kuv nyob
Tau zoo los txomnyem
Yexus nrugnraim kuv nyob.

Tswv Yexus thov Koj
Zaamtxim rua kuv tej kev phem
Vim kuv yog noobneej
Ces najnub ua yuamkev
Vaajtswv Koj yog tug
Ncaajnceeg thov Koj noog kuv thov
Thov Koj muab ntshaav ntxuav
Kuv tej kev txhum taagnrho.

Tswv Yexus thov Koj
Muab kuv puag huv Koj xubndlag
Qha kuas kuv nooglug
Hab txawj ua hum Koj sab
Kuv yuav ua tej dlejnum
Kws Koj muab rua kuv ua
Thov paab kuv ua txhua
Yaam rua Koj tau ntsejmuag.
192. KUV THOV TUG TUG TSWV YEXUS UA KUV NTEJ
Kuv thov tug Tswv Yexus ua
Kuv ntej najnub moog
Uake tuavrawv kuv txhaisteg
Ca Yexus kaav taagnrho kuv lub sab
Lub cev kws tau yug dlua tshab.

Nrug Nwg moog, nrug Nwg moog
Nwg yog tug paab peb
Tsi xob tso Nwg tseg
Ca Nwg moog uantej
Noog Nwg Txujlug ua lawv Nwg sab nyam
Hab ca Nwg kaav kuv lub sab.

Kuv thov tug Tswv Yexus qha
Kuv paub paab kuas kuv totaub
Txawj ua Vaajtswv tsaug
Hab ua rua Tswv Yexus tau ntsejmuag
Najnub ua tug muab sab npuab.

Kuv thov tug Tswv Yexus ntuag
Hab qha kuas kuv paub lub ntsab
Khaws ca huv nruab sab
Paab kuv cimntsoov Vaajtswv txuj Moo Zoo
Kuv txhaj tau Nwg txuj Koomoov.

Kuv thov tug Tswv Yexus qha
Kuv thov kuas kuv rau sabntso
Hab ua sab ntev tog
Kuv yuav thov taag kuv lub sab lub ntsws
Muab txhua yaam tso rua tug Tswv.
193. VAAJTSWV TSO MOOV ZOO LE LUGNAAG
Vaajtswv tso moov zoo le lug naag
Lawvnraim le Nwg tau yeem tseg
Nwg ua rua peb muaj sab xyivfaab
Nwg foom koobmoov pub rua peb.

Koobmoov le kob naag
Poob lug rua huv peb xubndlag
Peb txais koobmoov le txais kobnaag
Thov kuas peb tau txais npluamag.

Vaajtswv tso moov zoo le lug naag
Lug rua peb lub neej txausnkaus
Nwg foom koobmoov rua peb thaaj-aav
Peb txha khwv txaus noj txaus haus.

Vaajtswv tso moov zoo le lug naag
Lug pub rua txhua leej txhua tug
Suavdlawg tau txais lawv le sab xaav
Yuavtsum ncu Vaajtswv tshaavntuj.
194. THAUS KUV TXHUSCAUG NDLUA THOV VAAJTSWV
Thaus kuv txhuscaug ndlua thov Vaajtswv
Yog kuv qha kuv lub sab rua Nwg
Vaajtswv yuav tsaamuag lug saib kuv
Hab tig ntsej lug noog kuv tej lug
Thaus kuv raug kev txomnyem quajntsuag
Tsi muaj leejtwg so kuv kuamuag
Ua rua kuv sab ywjfaab ywjfwj
Kuv moog txhuscaug ndlua thov Vaajtswv.

Thaus kuv txhuscaug ndlua thov Vaajtswv
Kuv tsaa suab thov kawg sab kawg ntsws
Thaus kuv lub neej raug kev txhawjxeeb
Kuv moog vaamkhom kuv tug Cawmseej.
Thaus teebmeem luj cuag dlej havtxwv
Ua rua kuv ntshai hab tau kevtwg
Kuv tsi pumqaab moog cuag leejtwg
Kuv moog txhuscaug ndlua thov Vaajtswv.

Thaus kuv txhuscaug ndlua thov Vaajtswv
Vaajtswv lug ua kuv tug phoojywg
Vaajtswv ua rua kuv kaajsab lug
Thaus Nwg cevteg lug paab cuam kuv
Thaus kev ntxhuvsab lug muab kuv khi
Ua rua kuv txuj kev tsausntuj nti
Kuv tsi pum qaab yuav ua zaajtwg
Kuv moog txhuscaug ndlua thov Vaajtswv.
195. TSWV YEXUS THOV KOJ NOOG KUV THOV
Tswv Yexus thov Koj noog kuv thov
Kuv txaav lug cuag Koj
Kuv tso kuv tej kev txhum tseg kag
Thov cawm kuv txujsa.

Tug Tswv Yexus thov noog kuv tej lug
Koj tub tsomkwm cov ntseeg txhua tug
Thov tsi xob tseg kuv.

Thov Koj lug noog kuv tej lug thov
Kuv txhuscaug pe Koj
Kuv yog tug tuabneeg tsi tsimtxaj
Thov cawm kuv txujsa.

Kuv casab rua Koj tuableeg xwb
Koj yog kuv tug Tswv
Kuv yeejyuav taug Koj txuj kev tshab
Thov cawm kuv txujsa.

Kuv casab ntsoov rua Koj Txujlug
Kws Koj has rua kuv
Nwgnuav kuv casab rua Koj tag
Thov cawm kuv txujsa.
196. TXAAV MOOG NYOB ZE VAAJTSWV
Txaav moog nyob ze Vaajtswv
Kuv muaj kev ntseeg
Thaus kuv vaamkhom Vaajtswv
Kuv yuav kovyeej.

Txhua caijnyoog txhuanub txhuamo
Vaajtswv thov nrug kuv nyob
Tswv Yexus thov tuaj kuv tog
Thov nrug kuv nyob.

Yeebncuab huv kev tsausntuj
Xovvaaj vij kuv
Vaajtswv thov noog kuv hu
Thov koj paab kuv.

Tseem muaj cuadlaaj cuadlub
Ua rua kuv ntshai
Naagxub naagcua ntaus kuv
Thov Koj tivthaiv.

Yeebncuab muab kuv tsimtxom
Txuv kuv txujsa
Vaajtswv thov nrug kuv nyob
Cawm kuv txujsa.
197. THOV YEXUS PAAB KUAS KUV MUAJ ZUG
Thov Yexus paab kuas kuv muaj zug
Xob ca kuv qaugzug zig
Kuv moog qhovtwg thov lug nyob nrug
Ua tug coj kuv ibtxhis.

Thov Yexus Koj lug tsomkwm kuv
Coj kuv taug Koj txuj kev
Ntxwjnyoog tsi muaj cuabkaav ntxag kuv
Vim Koj tuavrawv kuv teg.

Yog leejtwg ua limham rua kuv
Yexus yeej paub huvsi
Yog leejtwg laam cuab hlua soo kuv
Yexus yuav paab kuv dlim.

Tsi muaj leejtwg yuav kovyeej kuv
Vim Yexus tuaj kuv tog
Tsi muaj leejtwg yuav ntaus raug kuv
Vim Yexus nrug kuv nyob, Amees.
198. VAAJ LEEJTXIV THOV KOJ LUB TXHAWB
Vaaj Leejtxiv thov Koj lug txhawbsab
Peb npaajtxhij noog Koj lug qha
Koj lub fwjchim kub le suavtawg
Hlawv kuas peb lub sab suvthaws.

Thov koj txhawbsab, thov Koj txhawbsab
Peb npaajtxhij noog Koj lug qha
Thov Koj txhawbsab, thov Koj txhawbsab
Peb npaajtxhij noog Koj lug qha.

Thov kuas peb nov Koj lug suab hu
Yuav xyum ua lawv Koj Txujlug
Thov Vaaj Ntsujplig tshoov peb lub sab
Kuas peb khaws Koj Txujlug ca.

Koj Txujlug tseeb yog tej zaubmov
Thov Koj pub rua peb tau noj
Vim peb lub sab najnub tshaibnqhes
Thov Koj yug peb tug ntsujplig.

Thov Koj foommoov rua peb lub neej
Qha kuas peb muaj sab rau ntseeg
Ca peb lub neej ua Koj chaw nyob
Peb txha txawj muab sab npuab Koj.
199. LUB SIJHAWM KWS MEJ THOV VAAJTSWV
Lub sijhawm kws mej thov Vaajtswv
Xob laam ua kuas tau ntsejmuag
Xob thov Vaajtswv tomtej kabkhw
Kuas suavdlawg tau pum hab qhuas.

Yexus qha tas mej thov Vaajtswv
Tsi xob ua qha rua suavdlawg
Yog mej moog thov huv txaaj tuabywv
Mej yuav tau yaam kws mej ntshaw.

Lub sijhawm kws mej thov Vaajtswv
Xob ua le tuabneeg khaavtheeb
Kws najnub ua kuas luas qhuas xwb
Tabsis tub tsi muaj kev ntseeg.

Lub sijhawm kws mej thov Vaajtswv
Xob ua le tuabneeg pe mlom
Puab siv fwjchim lug yuam Vaajtswv
Kuas Nwg teb puab tej lug thov.

Lub sijhawm kws mej thov Vaajtswv
Yuavtsum ncu Vaajtswv tshaavntuj
Mej yuavtsum tso sab plhuav rua Nwg
Nwg txha yuav noog mej tej lug.
200. THAUS KWS YUG MUAJ KEV CEEBLAAJ
Thaus kws yug muaj kev ceeblaaj kev dlhuavsab
Qha rua Tswv Yexus, qha rua Tswv Yexus
Yog yug lub neej muaj kev tsausntuj dlubncab
Cale qha rua Tswv Yexus.

Qha rua Tswv Yexus, qha rua Tswv Yexus
Tug kws hlub hab paab tau yug
Tswv Yexus yog tug kws txaussab paab yug
Cale qha rua Tswv Yexus.

Thaus kws yug muaj kev txhawjxeeb lug kuamuag
Qha rua Tswv Yexus, qha rua Tswv Yexus
Yog yug ntsib kev txomnyem hab ntsib kev pluag
Cale qha rua Tswv Yexus.

Thaus kws yug raug mob raug nkeeg tsi zoo neej
Qha rua Tswv Yexus, qha rua Tswv Yexus
Yog yug raug kev simsab hab kov tsi yeej
Cale qha rua Tswv Yexus.
201. KUV TUG CAWMSEEJ
Kuv tug Cawmseej Thov Koj paab kuv
Ua ntsaayeej thaiv kuv
Ca kuv nyob huv Koj lub xubndlag
Ua chaw rua kuv cabsab.

Vaajtswv thov Koj
Lub fwjchim lug paab kuv
Vaajtswv thov Koj
Cevteg lug tuavnkaus kuv.

Kuv tug Cawmseej, thov Koj paab tshem
Kuv tej kev txomnyem
Thov Koj tivthaiv kev mob kev nkeeg
Cais kuas qaij dleb txaavdlaav.

Kuv tug Cawmseej, thov tuav kuv teg
Nrug Koj moog uake
Thov Koj tsomkwm kuv txhua lub caij
Thov Koj lug nyob nrugnraim.
202. KUV TXHUSCAUG NDLUA THOV VAAJTSWV
Kuv txhuscaug ndlua thov Vaajtswv
Thaus kuv muaj kev nyuajsab
Kuv txhuscaug ndlua thov Vaajtswv
Thaus kuv raug txuj kev ntxeevntxag.

Kuv txhuscaug ndlua thov Vaajtswv
Muab txhua yaam qha kag rua Nwg
Thov Vaajtswv noog kuv tej lug
Thov Vaajtswv cevteg paab kuv.

Kuv moog nyeem Vaajtswv Txujlug
Thaus kws kuv tsi paub qhov tseeb
Kuv moog nthuav phoo Vaajlugkub
kuas kuv pum kuv tug Cawmseej.

Kuv hunkauj txhawbnqaa Vaajtswv
Thaus kuv muaj txuj kev zoo sab
Muab kuv lub neej pub rua Nwg
Kuv ua Nwg tug mivnyuas tag.
203. IBFEEM KAUM YOG VAAJTSWV TXUJ KEVCAI
Ibfeem kaum yog Vaajtswv txuj kevcai saamfwm
Kws sau tsegca rua huv Vaajtswv Txujlug
Yaam kws yog Vaajtswv tug muab fij rua Vaajtswv
Ua le ntawd txha yog ncu Vaajtswv tshaavntuj.

Tsi tsimnyog peb qee Vaajtswv tug coj moog siv
Qee Vaajtswv tug taag los peb tsi npluanuj
Tsimnyog lawm peb yuavtsum ncu Vaajtswv txajntsig
Yog muab ibfeem kaum fij rua Vaajtswv Ntuj.

Yog peb fij ibfeem kaum rua Vaajtswv kuas txaus
Peb yeejyuav pum Vaajtswv qheb qhovrais ntuj
Nchuav koob nchuav moov lug rua peb ntau heev kawgnkaus
Nwg yuav pub peb tau nyob zoo kaajsab lug.

Yog peb coj ibfeem kaum tuaj ca huv tuamtsev
Ces kaab yuav tsi noj peb tej qoob le lawm
Thaus peb moog khwv noj khwvhaus ua laj ua teb
Peb khwv yaamtwg peb yeejyuav tau yaam ntawd.
204. PEB TSI MUAJ YAAM TSIMTXAJ
Peb tsi muaj yaam tsimtxaj
Zoo pub rua Vaajtswv yuav
Tsuasyog peb thov fij peb txujsa
Muab fij rua Vaajtswv tuav.

Txhua yaamtsaav kws peb muaj
Yog Vaajtswv pub rua peb
Peb nqaa hlo ibfeem kaum coj tuaj
Tso rua huv lub tuamtsev.

Peb fij pub rua Vaajtswv
Fij ntawm lub sab dlawbpaug
Thaus peb fij yaam kws peb moog khwv
Yog peb ua Vaajtswv tsaug.

Vaajtswv yog tug tsi hloov
Nwg coglug tseg rua peb
Fij rua Nwg peb yuav tau koobmoov
Lawv le Nwg tau has tseg.
205. TXHUAYAAM TXHUATSAAV
Txhuayaam txhuatsaav kws yug khwv tau
Muab ibfeem kaum ua Vaajtswv tsaug
Nyajtxag qoobloo lossis tsajtxhu
Muab ibfeem kaum ua Vaajtswv tug.

Cov ntseeg suavdlawg yuavtsum paub tseeb
Muab yug lub neej faib ua kaumfeem
Ibfeem kaum ntawd tsi yog yug tug
Yuavtsum muab fij rua Vaajtswv Ntuj.

Vaajtswv foommoov pub rua txhua tug
Xob ntshaw feem kws yog Vaajtswv tug
Yug tub tau txais koobmoov npluamag
Mas tsi xob khaws ibfeem kaum ca.

Xob ca Vaajtswv lub tuamtsev nqhuab
Xob ca Vaajtswv cov tubkhai pluag
Xob ca pawgntseeg raug kev txomnyem
Vim pawgntseeg yog Yexus lub cev.
206. RAU SAB NTSO UA DLEJNUM
Rau sab ntso ua dlejnum
Peb yog Yexus thwjtim
Peb yuavtsum taug txuj kev
Kws tau txujsa ibtxhis
Tswv Yexus coj peb kev
Peb txha tsi moog yuamkev
Nwg tsomkwm peb txhua nub
Hab tuavrawv peb txhaisteg.

Rau sab ntso ua dlejnum
Rau sab ntso ua dlejnum
Rau sab ntso thov Vaajtswv
Tsi ntev Tswv Yexus yuav rov lug.

Rau sab ntso ua dlejnum
Txha paab tau cov txomnyem
Paab tau cov kws yuamkev
Rov lug tau txujsa ntev
Qha kuas puab tsaa muag saib
Yexus tug ntoo khaublig
Hab coj puab lug txaisyuav
Yexus tug muaj fwjchim.

Rau sab ntso ua dlejnum
Rua qhov Nwg tau hu peb
Kuas xyivfaab ua dlejnum
Tsi xob muab tso povtseg
Txawmyog yuav raug luas tej
Thuam los tsi xob txaajmuag
Ua dlejnum lug ntawm lub
Sab dlawbpaug sab mogmuas.

Rau sab ntso ua dlejnum
Moog kuas taag yug simneej
Ua timkhawv qha has tas
Yexus yog tug Cawmseej
Tiv txuj kev txomnyem moog
Qha txug txuj kev cawmdlim
Txha paab tau tuabneeg coob
Lug txais txujsa ibtxhis.
207. KUV YUAV UA DLEJNUM
Kuv yuav ua dlejnum
Pub rua Vaajtswv
Kuv yuav siv zug ua
Kawgsab kawgntsws
Txhuayaam kws kuv muaj
Huv kuv lub neej
Muab siv ua dlejnum
Rua tug Cawmseej.

Kuv yuav ua dlejnum
Pub rua pawgntseeg
Kuv xaav kuas pawgntseeg
Muaj kev vaammeej
Muab pawgntseeg lub nraa
Lug rua kuv ris
Vim kuv yog Vaajtswv
Ibtug tubtxib.

Kuv yuav ua dlejnum
Qha txuj Moo Zoo
Qha txug kev cawmdlim
Rua txhua tug noog
Kuv yuav ua dlejnum
Txhua lub sijhawm
Ca Vaajtswv siv kuv
Moog txug nub kawg.
208. SIV DLAABTSI UA VAAJTSWV DLEJNUM
Siv dlaabtsi ua Vaajtswv dlejnum
Puas yog yuavtsum siv nyaj siv kub?
Ibfeem kaum yog Vaajtswv saamfwm
Yuavtsum coj tuaj fij rua Vaajtswv.

Tug kws txawj qha siv nwg lub suab
Tug kws txawj qhuab siv nwg lulug
Tug kws npluanuj siv nwg tej nyajtxag
Hab siv dlaagzug moog ua dlejnum.

Siv dlaabtsi ua Vaajtswv dlejnum
Puas yog yuavtsum siv ncauj siv lug?
Muaj laajlim plaabplawv xob khaws ca
Siv koj lub ncauj tug nplaig moog qha.

Siv dlaabtsi ua Vaajtswv dlejnum
Puas yog yuav siv sijhawm txhua nub?
Vaajtswv pub muaj sijhawm rua koj
Tsi yog ca koj nyobdlawb nyobdlo.
209. VAAJ LEEJTXIV, KUV TUG TSWV
Vaaj leejtxiv, Kuv tug Tswv
Kuv yuav noog Koj lug
Kuv lub sab kuv lub neej
Muab fij ua Koj tug
Kuv lug ua Koj teg dlejnum
Najnub txhua mo
Koj yeej pum, Koj yeej paub
Has tas kuv hlub Koj.

Kuv zoo sab hab txaussab
Ua dlejnum rua Koj
Koj tub npaaj nqezug ca
Ua kuv lub meejmom
Kuv yeej tsi khauvxwm
Kuv Lub neej hab txujsa
Teg dlejnum Koj tseg ca
Kuv yuav ua kuas tav.

Vim kuv ntseeg Koj, kuv ua
Koj ibtug tubtxib
Txhua yaam kws yog kuv le
Kuv ca rua Koj siv
Kuv ua Koj dlejnum vim
Kuv tub dlim txim lawm
Kuv yuav tau nrug Koj nyob
Thaus ntujtaag tebkawg.
210. CALE TXAAV LUG COV NTSEEG
Cale txaav lug cov ntseeg txhua tug
Lug ua dlejnum rua tug Tswv
Siv peb lub neej taug kev ncaajnceeg
Fij lub sab rua tug Cawmseej
Txaav lug nyob ntawm Vaajtswv xubndlag
Coglug rua Vaajtswv dlua tshab
Tsi xob ntshaw nrug nplajteb uake
Yuav sab tshab pov sab qub tseg.

Siv peb sijhawm hab siv tswvyim
Ua timkhawv qha txug kev dlim
Vaajtswv pub kuas peb muaj peevxwm
Coj lwmtug lug ntseeg Vaajtswv
Nyaj ibfeem kaum cale nqaa tuaj
Ua kuas Vaajtswv tau ntsejmuag
Ua dlejnum ntawm lub sab xyivfaab
Nrug cov ntseeg sis paab risnraa.

Yuavtsum saibntsoov peb lub homphaj
Rau sab ua dlejnum kuas tav
Ca Vaajtswv coj peb txuj hauvkev
Peb txha yuav ua taug sab ntev
Thaus kws peb muaj lub sab tsaugmuag
Ca Vaaj Ntsujplig lug paabcuam
Peb yuav tau txais koobmoov npluamag
Thaus kws peb ua dlejnum tav.
211. UA VAAJTSWV TEG DLEJNUM
Ua Vaajtswv teg dlejnum muaj meejmom kawg
Saibntsoov Tswv Yexus kws yog tug Thawj
Txhimkhu Vaajtswv pawgntseeg yuav tau koobmoov
Saibntsoov Tswv Yexus kws yog Cawmseej.

Tug kws khauvxwm txujsa, txujsa yuav tu
Cale muab pub rua tug Tswv Yexus
Tug kws khauvxwm nyajtxag tubsaab yuav nyag
Muab siv ua Vaajtswv dlejnum kuas tav.

Tug kws muaj lub tswvyim paab tau pawgntseeg
Tsoplhuav txuj kev nrug nplajteb ua neej
Rau sab ntso ua dlejnum tsitu tsisu
Tshuav tsi ntev Tswv Yexus yuav rov lug.
212. PEB COV KWS YOG YEXUS TUBTXIB
Peb cov kws yog Yexus tubtxib
Cale sawv xob tog piskig
Tshuav tuabneeg coob nyob rua txhua qhov
Najnub tog kuas peb moog coj.

Rau sab ua dlejnum rua Vaajtswv
Xyivfaab hlo ua tsi xob ywg
Kev ua sab nyaav paab tsi tau yug
Ua timkhawv qha rua lwmtug.

Yexus rhawv tug yaamntxwv zoo tseg
Kuas peb xyum taug Nwg txuj kev
Kuas peb muaj cuabkaav paab lwmtug
Hab tshaajtawm Vaajtswv Txujlug.

Vaajtswv tub tau xaiv peb cov ntseeg
Ua lub teeb ci rua noobneej
Kuas puab lug pum txug kev tseeb
Puab txha lug ntseeg tug Cawmseej.

Vim Yexus cawm peb dlim kev tuag
Tsi xob ntshai raug kev txaajmuag
Vaaj Ntsujplig pub peb muaj fwjchim
Moog paab txhuatug kuas dlim txim.
213. COJ KUV LUB NEEJ LAWV KOJ SAB
Coj kuv lub neej lawv koj sab
Ua txhuayaam lawv le Koj nyam
Tuav kuv lub neej hab txujsa
Kuas ua le Koj Txujlug qha
Kuas ua le Koj Txujlug qha.

Ca kuv txhaisteg ua Koj tug
Cev moog hlub txhualeej txhuatug
Tswjkuv txhaistaw taug Koj kev
Kuas zoo nkauj rua Koj lub npe
Kuas zoo nkauj rua Koj lub npe.

Tswj kub lub suab ca kuv hu
Tej nkauj txhawbnqaa Tswv Yexus
Kuv lub qhovncauj ca Koj siv
Kuas kuv qhuas Koj moog ibtxhis
Kuas kuv qhuas Koj moog ibtxhis.

Ceev kuv tej nyaj hab tej kub
Kuas kuv xob ua tug qadlub
Kuv lub tswvyim ca Koj siv
Kuv lub zug ca rua Koj siv
Kuv lub zug ca rua Koj siv.

Tuav kuv teg lug nyob ze Koj
Kuas kuv xob ua tug kws coj
Tuav kuv lub sab rua Koj saab
Kuas kuv najnub kawm Koj zaaj
Kuas kuv najnub kawm Koj zaaj.

Txuj kev hlub kws kuv khaws ca
Kuv muab tso ntawm Koj xubndlag
Coj kuv lub neej hab tug kheej
Kuas hlub Vaajtswv Koj ibleeg
Kuas hlub Vaajtswv Koj ibleeg.
214. KUV TAU XAIV VAAJTSWV
Kuv tau xaiv Vaajtswv tug dlejsab
Ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam
Kuv yuav ua lub neej kws ncaajnceeg
Kuas tsimnyog kuv yog ibtug ntseeg.

Kuv tau xaiv Vaajtswv tug dlejsab
Ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam.

Kuv tau txais Vaajtswv tug dlejsab
Ua lawv le Vaajtswv tej Lug Qha
Taug Nwg txuj kev kuv yuav tsi thim
Zoo sab hlo kwv tug ntoo khaublig.

Kuv tau xaiv Vaajtswv tug dlejsab
Ua lawv le Nwg tau coglug ca
Kuv lug nyob huv Vaajtswv txhaisteg
Kuv tsi ntshai raug txuj kev txomnyem.
215. TAAG KUV LUB NEEJ
Taag kuv lub neej kuv muab rua Koj
Koj yog tug Tswv tuag theej kuv txhoj
Thov ca kuv ua ncaajnceeg rua Koj
Kuv tug Cawmseej Yexus.

Kuv muab rua Koj taag kuv tugkheej
Kuv yuav zoo sab taag kuv lub neej
Kuv muab rua Koj taag kuv tugkheej
Kuv tug Cawmseej Yexus.

Nwgnuav kuv ntseeg hab txais yuav Koj
Vim Koj lug tuag kuv txha tseem nyob
Txij nubnuav moog kuv yuav ntseeg Koj
Kuv tug Cawmseej Yexus

Koj tau tuag sau tug ntoo khaublig
Kuv tug ntsujplig txha le tau dlim
Kuv yuav ntseeg Koj moog taag ibtxhis
Kuv tug Cawmseej Yexus.
216. XAAV UA LUB NEEJ HUM VAAJTSWV SAB
Xaav ua lub neej hum Vaajtswv sab
Hab dlhuav nplajteb kev phem kev qas
Yuav noog hab khaws Vaajtswv Txujlug
Coj lug khu yug lub neej txhua nub.

Xaav nyob huv Vaajtswv lub xubndlag
Hab muaj lub neej kws nyob kaajsab
Yuav tsosab plhuav rua Tswv Yexus
Tug kws yog Vaajtswv tuableeg Tub.

Xaav pum Vaajtswv lub ntsejmuag
Hab nov Vaajtswv tej Lug Qhuabntuag
Yuav ua lub neej le tug kws ntseeg
Ca Vaaj Ntsujplig coj yug tugkheej.

Xaav tau txujsa ibtxhis tsi kawg
Hab moog txug Vaajtswv lub tebchaws
Ntseeg hab casab rua Tswv Yexus
Txha paub txuj kev moog txug sau ntuj.
217. VAAJTSWV TUG DLEJSAB
Vaajtswv tug dlejsab
Tsi zoo le yug xaav
Muaj ntau yaam ntau tsaav
Kws yug tsi totaub
Thaus yug raug txomnyem
Ces ua Vaajtswv tsaug
Yuav uacaag totaub
Vaajtswv tug dlejsab.

Vaajtswv Txujlug qha
Yuavtsum hlub yeebncuab
Yog muaj yeebncuab tuaj
Ua tuabzoo txais tog
Nrhav chaw rua luas nyob
Nrhav mov rua luas noj
Ua le ntawd txha yog
Vaajtswv tug dlejsab.

Yog tuabneeg limham
Tuaj ua phem rua yug
Luas ntaus yug saab phlu
Tig saabtod rua ntxiv
Yog luas txeeb lub rig
Muab lub tsho tuabsi
Vaajtswv tseem has ntxiv
Tas tsi xob foomphem.

Ua neej nyob nplajteb
Xob ua phem pauj phem
Vaajtswv txha cevteg
Lug foomkoob foommoov
Vaajtswv yuav foom pub
Kuas yug lub neej zoo
Tabsis kuas ncuntsoov
Ua le Vaajtswv nyam.

Vaajtswv tug dlejsab
Yug yeej paub tsi tau
Vim yug lub sab tsuas
Xaam txug tugkheej xwb
Yuav tau txu fwjchim
Xyum ua le Vaajtswv
Ca Vaajtswv lug tswj
Yug lub neej moog le.
218. YOG VAAJTSWV PUM ZOO KHAIV KUV
Yog Vaajtswv pum zoo
Khaiv kuv ua Nwg dlejnum
Kuv yuav ua, kuv yuav ua
Yog Vaajtswv pumzoo
Siv kuv lub neej moog khwv
Kuv yuav ua, kuv yuav ua.

Kuv yuav ua lawv le
Vaajtswv sab nyam
Kuv yuav noog Vaajtswv lug
Yog Vaajtswv siv kuv
Lawv le Vaajtswv dlejsab
Kuv yuav noog Vaajtswv lug.

Yog Vaajtswv pumzoo
Siv kuv lub neej txujsa
Kuv txaussab, kuv txaussab
Yog Vaajtswv pumzoo
Siv kuv tej nyaj tej txaj
Kuv txaussab, kuv txaussab.

Yog Vaajtswv pumzoo ca
Kuv paab saib pawgntseeg
Kuv yuav saib, kuv yuav saib
Yog Vaajtswv xaav kuas
Pawgntseeg lujhlub vaammeej
Kuv yuav saib, kuv yuav saib.

Yog Vaajtswv pumzoo ca
Kuv raug kev txomnyem
Zoo sab raug, zoo sab raug
Kuv yuav casab rua
Vaajtswv hab ua sab ntev
Zoo sab raug, zoo sab taug.
219. KUV NOV TSWV YEXUS LUB SUAB HU
Kuv nov Tswv Yexus lub suab hu
Cov kws ris lub nraa nyaav
Kuas cale moog cuag Tswv Yexus
Hab moog vaamkhom Nwg paab
Yog leejtwg txawj dlhuav lub nraa nyaav
Hab dlhuav ua kev txhum qhev
Lug cuag Tswv Yexus, Nwg yuav paab
Dlaws lub nraa nyaav povtseg.

Lug cuag Tswv Yexus
Nyob huv Nwg xubndlag
Cale lug vaamkhom Tswv Yexus
Koj yeejyuav tau su lugsav.

Thaus kuv nov Tswv Yexus lub suab
Kws has ncaajnraim rua kuv
Kuv txha txavtxim sab txaav moog cuag
Moog vaamkhom Tswv Yexus
Uacav lub nraa nyaav kws kuv ris
Cale pluamplhuav poobnthaav
Tug Tswv Yexus zaam kuv lub txim
Ces kuv muaj sab xyivfaab.

Yog leejtwg tig qhovntsej lug noog
Tug Tswv Yexus tej Lug
Tug Tswv Yexus yog txuj Moo Zoo
Paab tau txhua leej txhua tug
Yog leejtwg txaav lug cuag Yexus
Tug ntawd yuav tsi nkim zug
Nwg yuav muaj lub neej kaajsab lug
Nwg lub sab yuav tau su.
220. TUG CAWMSEEJ KWS MUAJ FWJCHIM
Tug cawmseej kws muaj fwjchim
Yog Vaajtswv lub Teeb kws Ci
Lub nplajteb nuav tsausntuj nti
Yexus ci pumkev kaajnrig
Yexus yog txuj kev ncaajnceeg
Kev tsausntuj yuav kov tsi yeej.

Kev tsausntuj yog kev nyuajsab
Vim yog muaj kev phem kev qas
Tassis tug kws ntseeg Yexus
Nwg lub neej yuav kaajsab lug
Nwg ntxubntxaug txuj kev tsi zoo
Nplajteb has nwg yuav tsi noog.

Thov Yexus lug huv kuv tsev
Ua lub Teeb rua kuv pumkev
Thov lug kaav huv kuv lub sab
Coj kuv moog taug txuj kev tshab
Kuv yuav taug Yexus neevtaw
Moog txug Vaajtswv lub tebchaws.

Yog leejtwg muaj kev tsausntuj
Nyob huv nwg lub neej txhua nub
Ua lub neej tsi muaj chaw vaam
Yuavtsum lug ua tuabzoo xaav
Txavtxim sab lug ntseeg Yexus
Taug Vaajtswv txuj kev tshaavntuj.
221. VAAJTSWV YOG LUB POBZEB RUAJ
Vaajtswv yog lub pobzeb ruajkhov
Cawm tau peb dlim kev txhawj kev ntshai
Vaajtswv ua tug laajkaab xov
Cawm tau peb dlim kev txhawj kev ntshai.

Yexus yog lub Pobzeb ruajkhov tivthaiv peb
Nwg tivthaiv peb, Nwg tivthaiv peb
Yexus yog lub Pobzeb ruajkhov tivthaiv peb
Cawm tau peb dlim kev txhawj kev ntshai.

Vaajtswv ua txaghlau lug roog peb
Cawm tau peb dlim kev txhawj kev ntshai
Vaajtswv ua txag zeb thaiv pesteb
Cawm tau peb dlim kev txhawj kev ntshai.

Vaajtswv tivthaiv cuadlaaj cuadlub
Cawm tau peb dlim kev txhawj kev ntshai
Nwg ua kuas naagxub naagcua tu
Cawm tau peb dlim kev txhawj kev ntshai.

Vaajtswv yog lub chaw vaamkhom
Cawm tau peb dlim kev txhawj kev ntshai
Ua tsev zeb tsev tsua rua peb nyob
Cawm tau peb dlim kev txhawj kev ntshai.
222. KUV TUB NOV TSWV YEXUS HU KUV
Kuv tub nov Tswv Yexus hu kuv
Nwg yeej hlub Nwg txha le hu kuv
Tug Tswv Yexus has rua kuv tas
Kwv koj khaublig ntoo lug nrug kuv moog.

Kuv kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
Kuv kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
Kuv kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
Yuav nrug Koj moog txhuanrho txhua txuj kev.

Thaus ntsib kev txhawjxeeb tsi tau luag
Kev nyuajsab kuas kuv lug kuamuag
Thov Koj paab kuv xaav txhij xaav txhua
Yuav nrug Koj moog txhuanrho txhua txuj kev.

Kuv kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
Kuv kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
Kuv kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
Yuav nrug Koj moog txhuanrho txhua txuj kev.

Raug luas ntxub lub sab tsi muaj zug
Vaajtswv tsaa Nwg lub qhovmuag pum
Thov Koj coj kuv txaav lug cuag Koj
Yuav nrug Koj moog txhuanrho txhua txuj kev.

Kuv kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
Kuv kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
Kuv kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
Yuav nrug Koj moog txhuanrho txhua txuj kev.
223. NYOB TOG TSWV YEXUS
Nyob tog Tswv Yexus
Kuv ceevfaaj zuvrawv
Yaamtwg hum Nwg sab
Ces kuv ua yaam ntawd
Kuv ca Vaajtswv Ntsujplig
Lug kaav kuv lub sab
Kuv txha le tau Vaajtswv
Koobmoov npluamag.

Kuv tug Cawmseej Tswv Yexus
Kuv fij lub cev lub sab
Vim Koj nqeg lug tuag txhwv kuv
Kuas dlim kev phem kev qas
Kuv tsi muaj dlua lwmtug Tswv
Tsuasyog Tswv Yexus xwb
Kuv ua lub neej nyob huv qaabntuj
Yog nyob tog Tswv Yexus.

Nyob tog Tswv Yexus
Tug kws paab kuv dlim
Nwg raug kev txomnyem
Vim yog kuv lub txim
Kev hlub zoo le nuav
Ua rua kuv kaajsab
Txaussab nrug Nwg moog
Ua lawv le Nwg qha.

Nyob tog Tswv Yexus
Ua sab ntev nyob tog
Ua ibsab tiv kev
Khwv hab kev tsimtxom
Kuv rau sab ntso ua
Vaajtswv teg dlejnum
Txomnyem los tau zoo
Tognrhw Tswv Yexus.

Nyob tog Tswv Yexus
Nyob ibvuag dlua xwb
Yuavtsum moog coj tuab
Neeg lug cuag Vaajtswv
Kuv najnub tognrhw
Kuv muab sab xyivfaab
Yexus tub yuav lug
Kuv yuavtsum ceevfaaj.
224. NRAAGNTEJ KUV NTSHAW MOOV ZOO
Nraagntej kuv ntshaw moov zoo
Nwgnuav tau Vaajmoov
Nraagntej kuv ntshaw phoojywg
Nwgnuav tau Vaajtswv
Nraagntej kuv ntshaw nyajkub
Nwgnuav tau Yexus
Nraagntej kuv vaamkhom kuv
Nwgnuav vaam Yexus.
Nwgnuav kuv txha hunkauj
Qhuas Nwg ua Nwg tsaug
Txhua yaam kws kuv tuncua
Nwgnuav kuv muaj txhijtxhua.

Nraagntej kuv muaj kev txhawj
Nwgnuav Nwg lug cawm
Nraagntej kuv tau kev twg
Nwgnuav kuv vaam Nwg
Nraagntej ua lawv kuv sab
Nwgnuav lawv kev tshab
Nraagntej kuv thov ntau-ntau
Nwgnuav kuv uatsaug.

Nraagntej kuv vaam kev zoo
Nwgnuav vaam Nwg moov
Nraagntej kuv sim Nwg sab
Nwgnuav kuv ntseeg tag
Nraagntej kuv siv Yexus
Nwgnuav Nwg siv kuv
Nraagntej kuv ua kuv tug
Nwgnuav paab Yexus

Nraagntej kev ntseeg yuav tu
Nwgnuav Nwg paab kuv
Nraagntej ntshai mob tsi nquag
Nwgnuav ntsejmuag luag
Nraagntej kuv ntshai-ntshai tuag
Nwgnuav tsi ntshai tuag
Nraagntej kuv ntshaw txujsa
Nwgnuav tau lawm tag.
225. MUAJ IB ZAAJ NKAUJ
Muaj ibzaaj nkauj kws kuv nyam hu
Txij thaus Yexus paab kuv
Yog zaaj kws has txug Tswv Yexus
Txij thaus Yexus paab kuv.
Txij thaus Yexus paab kuv
Txij thaus Yexus paab kuv
Kuv hunkauj qhuas Nwg lub npe
Txij thaus Yexus paab kuv
Kuv hunkauj qhuas Nwg lub koob lub npe.

Yexus pub kuv muaj noj tsi tu
Txij thaus Yexus paab kuv
Kuv yuav ua lawv le Nwg Txujlug
Txij thaus Yexus paab kuv.

Kuv yeej paubtseeb huv kuv lub sab
Txij thaus Yexus paab kuv
Kev txhawj kev ntshai pluj taag lawm tag
Txij thaus Yexus paab kuv.

Kuv zoo sab tsi muaj yaam pev tau
Txij thaus Yexus paab kuv
Nwg cov ntshaav ntxuav kuv sab dlawbpaug
Txij thaus Yexus paab kuv.

Yexus tub moog tu tau chaw txhij
Txij txhaus Yexus paab kuv
Yuav nrug Nwg nyob ntawd ibtxhis le
Txij thaus Yexus paab kuv.
226. TSWV YEXUS PUB TSWVYIM RUA PEB
Tswv Yexus pub tswvyim rua peb
Hab Nwg coj peb txuj hauvkev
Txawmyog qaugzug Nwg yuav paab txhawb
Hab coj peb moog kuas txug chaw
Nwg yuav coj txuj hauvkev
Nwg yuav coj txuj hauvkev
Txawmyog qaugzug Nwg yuav paab txhawb
Hab coj peb moog kuas txug chaw.

Tswv Yexus yog peb tug Cawmseej
Nwg tau tuag theej peb noobneej
Nwg cov ntshaav txha ndlwg lug ntxuav peb
Kuas peb tau txais txujsa ntev
Nwg dlaws tau peb lub txim
Nwg dlaws tau peb lub txim
Nwg cov ntshaav txha ndlwg lug ntxuav peb
Kuas peb tau txais txujsa ntev.

Tswv Yexus ntxuav peb sab dlawbhuv
Nwg txhwv peb moog ua Nwg tug
Tswv Yexus pub peb muaj sab tshab
Nwg lug nyob huv peb lub sab
Nwg lug ua peb tug Tswv
Nwg lug ua peb tug Tswv
Tswv Yexus pub peb muaj sab tshab
Nwg lug nyob huv peb lub sab.
227. THAUS TSWV YEXUS TXHWV PEB LUB TXIM
Thaus Tswv Yexus txhwv peb lub txim
Nwg pub txujsa ntevdlhawv ibtxhis
Zoo le peb nyob sau Ceebtsheej ntuj
Rua qhov peb tau nyob kaajsab lug.

Huhaleluyas zoo sab kawg
Vim Tswv Yexus paab peb suavdlawg
Yuav nyob peg roob nraaghaav losxij
Vaajtswv yuav nrug peb nyob ibtxhis.

Yaav nraagntej u Ceebtsheej nyob dleb
Tsi paub uacaag txha txaav lug ze
Nwgnuav tau nov txha lug ntseeg kag
Peb yog tuabneeg kws yug dlua tshab

Txawmyog qaabteb qaumteb losxij
Taug kev tsausntuj los tshaavntuj nrig
Nyob fuabtais tsev los nyob haavzoov
Nwg nrug peb nyob txhua lub caijnyoog.
228. KUV NTSEEG TSWV YEXUS KUV DLIM LUB TXIM
Kuv ntseeg Tswv Yexus kuv dlim lub txim
Kuv tau txais txujsa ntevdlhawv moog ibtxhis
Yexus zoo sab tuag theej kuv lub txhoj
Kuv txha muaj feem tau nrug Vaajtswv nyob.

Kuv zoo sab kawgnkaus Yexus hlub kuv
Tej kws Nwg paab kuv zoo dlua nyajkub
Kuv tsosab plhuav vim kuv dlim lub txim
Yuav nrug Nwg nyob ntevdlhawv moog ibtxhis.

Kuv ntseeg Tswv Yexus kuvkaaj sab lug
Kuv tsi tawvncauj kuv yeej nyam noog Nwg lug
Nwg qha kuas kuv ua lawv Nwg sab nyam
Nwg qha lecaag kuv yeej tsi tusab.

Kuv ntseeg Tswv Yexus kuv tsosab plhuav
Kuv togntsoov nub Yexus yuav rov lug dlua
Sov Nwg yuav lug thaus pumkev kaajnrig
Lossov yuav lug thaus nplajteb tsausnti.
229. KUV TUG KWVLUAG YOG TSWV YEXUS
Kuv tug kwvluag yog Tswv Yexus
Nwg tsi tso kuv tseg ibtxhis
Leejtwg hlub kuv npaum le Yexus?
Tsi muaj ibtug hlub le Nwg
Nwg tso kuv dlim dlaab le xibteg
Lug nyob huv Nwg lub xubndlag
Kuv yuav muab sab rau ntseeg Yexus
Leejtwg yuav ua kuas kuv ntshai?
Tej kev txomnyem huv nplajteb nuav
Txawj ua kuas kuv lub sab ntxhuv
Kuv raug kev txhawjxeeb ualuaj nuav
Leejtwg yuav has kuv iblus?
Kuv yuav nrhav ibtug ua kwvluag
Nrhav huv nplajteb ntshai tsi muaj
Yexus tuableeg yuav paab kuv dlim
Kuv txha tau txujsa ibtxhis.

Tej kev txhawjxeeb tej kev quajntsuag
Pheej ua kuas kuv ntshai ualuaj
Kuv muab txhua yaam tso rua Yexus
Casab ntsoov Nwg yuav paab kuv
Kuv yuav qha tej kws kuv ntxhuvsab
Kuv tsi xaav khaws tej nuav ca
Muab taagnrho rua Yexus saibxyuas
Najnub nyob kuv tso sab plhuav.
230. NRAAGNTEJ U KUV PHEEJ COJ DLAAB
Nraagntej u kuv pheej coj Dlaab txuj kev
Ntev xyoo kuv pheej ua Dlaabtauj Dlaabqhev
Kuv tsi paub Yexus raug kev txomnyem
Sau khaublig ntoo.

Vaajtswv hlub noobneej Nwg txha le tso
Nwg tuableej Tub lug nrug noobneej nyob
Tswv Yexus txha le tau tuag theejtxhoj
Sau khaublig ntoo.

Kuv tau nov Vaajtswv Txujlug tsimtxaj
Kuv txha lug ntseeg kuv muaj lub sab tshab
Yexus tuag theejtxhoj cawm kuv txujsa
Sau khaublig ntoo.

Yexus lug kaav kuv lub sab lub ntsws
Txij nuav moog kuv casab ntsoov rua Nwg
Kuv paub tas muaj tuab txuj kev dlim xwb
Sau khaublig ntoo.
231. NWGNUAV KUV LUG NTSEEG YEXUS
Nwgnuav kuv lug ntseeg Yexus
Kuv yuav nrug Nwg moog txhua nub
Taug kev zoo los taug kev phem
Kuv yuav tsi tso Yexus povtseg

Muaj txujsa nyob ntev pestsawg
Thaus tau zoo los nyuaj sab kawg
Vaajtswv paab taag kuv simneej
Tug Tswv Yexus yog tug Cawmseej.

Muaj qee nub tuabneeg tshev kuv
Muaj qee nub nyob kaaj sab lug
Txawm yog lecaag los puamchawj
Kuv paub Yexus tseem hlub kuv kawg.

Kuv tsi ntshai kev pluj kev tuag
Kuv lub neej Yexus saibxyuas
Yexus nrug kuv nyob uake
Nwg nrugnraim kuv tuavrawv kuv teg.
232. NRUG TSWV YEXUS KOOM IB TXUJSA
Nrug Tswv Yexus koom ib txujsa
Hab ua lawv le Nwg Txujlug qha
Txha le yuav ua tau tuabneeg tshab.

Tuabneeg nplajteb nrhav lub meejmom
Ua tswv ua nom kaavteb kaavchaw
Puab tub tsi paub tas qhov txhuachaw
Kws tuabneeg ntshaw yuav raug muab hlawv.

Tuabneeg nplajteb nrhav kev txawjntse
Ualaj uateb muaj noj npluamag
Has txug Yexus puab yeej tsi nyam
Puab tseem nyam moog ua phem ua qas.

Tuabneeg nplajteb nrhav kev dlimtxim
Nrhav tsi ntsib vim puab qhovmuag dlig
Tug Tswv Yexus yog tug Cawmseej
Puab tseem tsi ntseeg tas yog qhov tseeb.
233. KUV LUG NTSEEG VAAJTSWV
Kuv lug ntseeg Vaajtswv tsi yog kev tau zoo
Kuv txais yuav Vaajtswv tsi yog vaam koobmoov
Tabsis kuv xaav nrug Vaajtswv sisraug zoo
Yuav tsi thim txawm yog txomnyem los tau zoo.

Kuv lub homphaj yog yuav moog ntsib Vaajtswv
Coj kuv lub sab lub ntsws moog pub rua Nwg
Kuv tshaibplaab nqhesdlej tsi npaum nqhes Vaajtswv
Sab yuav tsi kaaj moog txug nub kuv ntsib Nwg.

Txawm yog nplajteb yuav lug thaiv kuv txuj kev
Txawm yog kev lomzem lug tuav nkaus kuv teg
Los kuv yuav ua ibsab tsi tig moog saib
Kuv tsuas saibntsoov Vaajtswv kuv tug Fuabtais.

Kuv tsuas paub tas kuv yuav noog Vaajtswv lug
Kuv tsuas paub tas kuv yeej yog Vaajtswv tug
Kuv yeej xyuamxwm hab tswjrawv kuv lub neej
Vim kuv lub homphaj yog ntseeg tug Cawmseej.
234. MUAJ IB TXUJKEV KUV NYAM TAUG
Muaj ib txujkev kuv nyam taug yog kev tseeb
Txujkev ntawd moog txug Ceebtsheej
Txhua tug kws taug txujkev ntawd
Yuav tau txais txujsa ntevdlhawv, sa ntevdlhawv
Txhua tug kws taug txujkevntawd
Yuav tau txujsa ntevdlhawv

Muaj ib txujkev kuv nyam taug yog kev nqaim
Taug txujkev ntawd Vaajtswv nrugnraim
Txujkev ntawd taug tsi yoojyim
Tabsis tau txujsa ibtxhis sa ibtxhis
Txujkev ntawd taug tsi yoojyim
Tabsis tau sa ibtxhis.

Muaj ib txujkev kuv nyam taug yog kev ntseeg
Txujkev ntawd yog tug Cawmseej
Tug kws tuag txhwv kuv lub txim
Theej kuv txhoj sau ntoo khaublig ntoo khaublig
Tug kws tuag txhwv kuv lub txim
Theej txhoj sau ntoo khaublig.
235. KUV NTSHAW VAAJTSWV
Kuv ntshaw Vaajtswv heevdlua nyajtxag
Kws nyob huv lub nplajteb
Kev npluanuj zoo tsi cuag txujsa
Vim nyajtxag mas txawj xeb

Thaus kuv tau saaj txuj kev thaajyeeb
Kws yog Vaajtswv kev hlub
Kuv txha paub tseeb txug tug Cawmseej
Has tas Nwg tuag theej kuv.

Kuv tau nrug Vaajtswv sis raug zoo
Ua Nwg ibtug phoojywg
Kuv tau txais Vaajtswv txuj koobmoov
Ca Nwg ua kuv tug Tswv.

Tswv Yexus yog Txujkev npluanuj
Tsimtxaj tshaaj nyaj hab kub
Nub kws kuv lug ntseeg Tswv Yexus
Nwg muab txhua yaam rua kuv.
236. KUV ZOO SAB CA RUA TSWV YEXUS
Kuv zoo sab ca rua Tswv Yexus
Siv kuv lub neej paab lwmtug
Ca Vaajtswv siv kuv ua cuabyeej
Coj koobmoov moog rua txhua leej.

Ca kuv lub neej yog tug cavdlej
Ndlwg dlej ntshab rua txhua lub tsev
Ca kuv lub neej yog txuj koobmoov
Rua txhua tug txhua lub caijnyoog.

Kuv zoo le rooj mov rau tavlog
Npaaj txhij rua tug tshaibplaab noj
Ca kuv yog ib khob nyuas dlejtxag
Coj moog cawm tug kws qhuav sab.

Kuv zoo le lub hub kws khooblug
Ca Vaajtswv siv ua dlejnum
Ntim Vaajtswv txuj koobmoov npluamag
Coj moog ywg tuabneeg lub sab.

Thov Vaaj Ntsujplig hloov kuv dlua tshab
Kuas kuv yog lub qhov dlej ntshab
Ndlwg rua cov nyob huv kev tsausntuj
Coj puab lug cuag Tswv Yexus.
237. YEXUS YOG TXHUA YAAM PUB RUA KUV
Yexus yog txhua yaam pub rua kuv
Yog kuv txuj kev zoo sab
Thaus kuv tsaugmuas Nwg yog lub zug
Yog kuv txuj kev casab
Thaus kuv nyuajsab kuv moog cuag Nwg
Thaus kuv txhawj ntshai
Nwg lug tsomkwm
Nwg ua teebci
Kuv lubneej pumkev kaajnrig.

Yexus yog txhua yaam pub rua kuv
Yog tug kaav kuv lub neej
Yexus lug ua kuv tug Kws Tshuaj
Khu kuv tej kev mobnkeeg
Nwg pub rua kuv muaj noj muaj haus
Kuv tsi tuncua kuv muaj txausnkaus
Nwg foom koobmoov
Kuv lub neej muaj kev tau zoo

Yexus yog txhua yaam pub rua kuv
Nwg yog kuv tug Vaajntxwv
Nwg yog tug paab kuv dlim kev tuag
Nwg yog kuv tug Vaajtswv
Kuv lug txhuscaug ntawm Nwg xubndlag
Kuv lub qhuas Nwg kawg kuv lub sab
Nwg yog txujsa
Nwg pub kub muaj lub sab tshab.
238. TSWV YEXUS YOG TXHUA YAAM RUA KUV
Tswv Yexus yog txhua yaam rua kuv
Nwg yog tug kws cawm kuv txujsa
Nwg muab lub sabtshab pub rua kuv
Nwg yog tug nplig kuv lub sab

Thaus kuv nyuajsab
Kuv moog cuag Nwg
Vim tsi muaj leejtwg
Yuav totaub kuv
Kuv lug kuamuag
Nwg so taagnrho
Nwg yog kuv tug kwvluag.

Tswv Yexus yog txhua yaam rua kuv
Nwg paab kuv thaus kuv raug txomnyem
Nwg pub tshaavntuj lugnaag rua kuv
Nwg najnub nrug kuv uake.

Tswv Yexus yog txhua yaam rua kuv
Txawmyog kuv tsi muajphooj muajywg
Tabsis Nwg tseem najnub hlub kuv
Vim Nwg yog kuv tug phoojywg.
239. YEXUS LUG UA KUV TUG PHOOJYWG
Yexus lug ua kuv tug phoojywg
Nwg lug paab kuas kuv dlimtxim
Kuv yog tuabneeg kws tsi tsimtxaj
Nwg lug cawm kuv tug ntsujplig.

Haleluyas kuv tug Cawmseej
Nwg lug ua kuv tug phoojywg
Nwg lug paab kuas kuv dlim lub txim
Nwg coj kuv moog cuag Vaajtswv.

Yexus txhawb kuv lub dlaag lub zug
Nwg nyob ze tuavrawv kuv teg
Kuv najnub raug txuj kev ntxeevntxag
Nwg tsomkwm tsi pub yuamkev.

Yexus yog kuv tug Tswv yug zoo
Nwg puag kuv huv Nwg xubndlag
Kuv yuav noj Nwg tej zaub tej mov
Txha yuav cawm tau kuv txujsa.

Yexus dlaws kuv lub txim povtseg
Nwg qha kuas kuv yug dlua tshab
Kuv khaws Nwg teg Lug qha lug coj
Kuv nrug Nwg koom ib txujsa.
240. KUV NTSEEG TUG TSWV YEXUS
Kuv ntseeg tug Tswv Yexus
Nwg yog kuv tug Cawmseej
Kuv casab rua Nwg
Nwg yog tug ncaaj tug nceeg
Kuv muab sab npuab Yexus
Nwg yog lub chaw khovkho
Tswv Yexus hlub tuabneeg
Suavdlawg taagnrho.

Tej qhovtxhua qhovchaw
Kws tuabneeg pheej ntshaw
Kev npluanuj paub ntaub paub ntawv
Tej ntawd tsi muaj nujnqes
Yog tsi muaj sabtshab
Yeejyuav tsi tau txujsa.

Kuv muab sabnpuab Yexus
Kuv tsi ntshaw ua numtswv
Kuv yuav txu fwjchim
Hab casab rua Vaajtswv
Txawmyog kuv tsi npluanuj
Los kuv tsi raug txomnyem
Tswv Yexus pub rua
Kuv muaj txujsa ntev.

Kuv nrug tug Tswv Yexus
Taug ibtxuj kev uake
Nwg txhawb kuv lub zug
Hab Nwg tuav kuv txhaisteg
Txawmyog taug kev nruabnub
Lossis taug kev montuj
Kuv saibntsoov Tswv Yexus
Kuv kaajsab lug.
241. THAUS TSWV YEXUS, THAUS TSWV YEXUS
Thaus Tswv Yexus, thaus Tswv Yexus
Lug xaiv Nwg cov thwjtim
Zoo le peb xaiv nyaj hab xaiv kub
Coj lug ua peb le.

Zoo le nubqub ci ntsaa-ab
Zoo le tej povhum tsimtxaj
Cov thwjtim yuav ci pumkev
Le lub teeb taws tseg.

Thaus Tswv Yexus, thaus Tswv Yexus
Lug xaiv Nwg cov thwjtim
Nwg yuav txhua tug kws noog Nwg lug
Lug ua Nwg tubtxib.

Thaus Tswv Yexus, thaus Tswv Yexus
Lug xaiv Nwg cov thwjtim
Nwg muab ntshaav lug ntxuav puab txhua tug
Paab kuas puab dlimtxim.

Cov ntseeg txhua tug, cov ntseeg txhua tug
Yog Yexus cov thwjtim
Ca peb ua lub neej kws dlawbhuv
Txha yog lub teeb ci.
242. PEB NRUG YEXUS MOOG KEV
Peb nrug Yexus moog kev
Vaamkhom Nwg tuav peb teg
Kev tsausntuj huvsi hloov ua tshaavntuj
Nrug Nwg moog tsi xob thim
Nwg nrug peb nyob ibsim
Hab nrug suavdlawg kws ntseeg hab noog lug.

Ntseeg hab noog lug
Tsi muaj dlua lwm txuj kev
Yuav zoo sab cuag Yexus txuj
Yuavtsum ntseeg hab noog lug.

Yog muaj dluab tuaj ntxoov roog
Yog muaj txuj kev tsi zoo
Los Yexus yuav nrugnraim peb txhua tug
Txuj kev pluj txuj kev tuag
Kev txhawjxeeb kev quajntsuag
Peb tsi ntshai yog peb ntseeg hab noog lug.

Thaus peb qha Vaajtswv Lug
Yog peb ntsib luastej ntxub
Peb tub paub luas yeej xub ntxub Yexus
Yog peb raug luas thuam hab
Yog peb najnub nyuajsab
Yuavtsum muab sab rau ntseeg hab nooglug.

Yog peb khauvxwm kev phem
Pheej tsi xaav muab tsotseg
Yuav tsi muaj kev tau zoo kaaj sab lug
Muab kev phem tso povtseg
Ca Yexus coj peb kev
Nwg yuav paab yog peb ntseeg hab noog lug.

Peb noog Yexus lug qha
Xyum ua hum Vaajtswv sab
Peb txhua tug txha le yuav txawj sishlub
Lub nraa sib lub nraa nyaav
Los peb yeejyuav sispaab
Peb yuavtsum rau sab ntseeg hab nooglug.
243. XIJPEEM KOJ LUB SAB
Xijpeem Koj lub sab tug Tswv Yexus
Kuv yog cov aav nplaum rua Koj puab hub
Ca Koj puab kuv lawv le Koj sab nyam
Kuv yuav ua lawv le Koj tug dlejsab.

Xijpeem Koj lub sab tug Tswv Yexus
Nubnua kuv npaajtxhij yuav noog Koj lug
Thov tsi xob ca kuv nyobdlawb nyobdlo
Tabsis thov siv kuv najnub txhuamo.

Xijpeem Koj lub sab tug Tswv Yexus
Ca Koj muab lub nraa lug nog rua kuv
Kuv tsi muaj dlaabtsi pauj Koj txajntsig
Tabsis ca kuv ua Koj tug tubtxib.

Xijpeem Koj lub sab tug Tswv Yexus
Thov pub Vaajntsujplig lug nyob huv kuv
Ca Vaajntsujplig muab kuv yug dlua tshab
Vaajtswv thov siv kuv lawv Koj sab nyam.
244. LEEJTWG MUAJ KEV TXHAWJXEEB
Leejtwg muaj kev txhawjxeeb ntxhuvsab
Raug kev txomnyem muab khi ca
Yuavtsum vaamkhom Yexus lub npe
Muab kev txomnyem dlaws povtseg.

Nwg lug npe zoo kawgnkaus
Ua rua peb tau chaw vaamkhom
Nwg lub npe zoo kawgnkaus le
Ua rua peb tau chaw vaamkhom.

Ca tug Tswv Yexus tuaj koj tog
Tsi xob pub dlaab kovyeej koj
Thaus koj muaj kev ntxhuvsab ntxhuvplawv
Thov Vaajtswv paab koj thaus ntawd.

Peb tub ntseeg Tswv Yexus tej Lug
Peb zoo sab hab kaajsab lug
Yexus najnub paab peb kawgnkaus
Peb lub ncauj yuav ua Nwg tsaug.

Peb qhovmuag yuav pum Tswv Yexus
Peb qhovntsej noog Nwg Txujlug
Peb yuav qhau hauvcaug lug pe Nwg
Hu nwg ua peb tug Vaajtswv.
245. KUV YUAV CASAB RUA TSWV YEXUS
Kuv yuav casab rua Tswv Yexus
Kawg lub sab lub ntsws
Kuv tug Cawmseej yog Tswv Yexus
Tuableeg xwb.

Kuv yuav casab rua Tswv Yexus
Vaamkhom Nwg lub npe
Ca kuv lub txim rua Tswv Yexus
Dlaws povtseg.

Kuv yuav casab rua Tswv Yexus
Nwg yuav paab kuv dlim
Kuv ntseeg has tas Nwg txuj kev hlub
Nyob ibtxhis.

Kuv yuav casab rua Tswv Yexus
Ca Nwg tuav kuv teg
Thaus raug txomnyem Nwg nrugnraim kuv
Nyob uake.

Kuv yuav casab rua Tswv Yexus
Hab ntseeg Nwg tej Lug
Tug kws casab rua Tswv Yexus
Kaajsab lug.
246. KEV TXAUG KEV TXHUM UA RUA KOJ PHEEJ YUAMKEV
Kev txaug kev txhum
Ua rua koj pheej yuamkev
Yexus muaj fwjchim
Paab koj kuas dlim
Kev phem kev qas
Yuavtsum muab tso povtseg
Yexus muaj fwjchim paab koj dlim.

Muaj fwjchim, Yexus muaj fwjchim
Paab koj dlim, koj lub txim
Muaj fwjchim, Yexus muaj fwjchim
Nwg cov ntshaav dlawbhuv
Paab koj dlim.

Yog koj xaav yeej
Txuj kev tuag hab ntujtawg
Yexus muaj fwjchim
Paab koj kuas dlim
Vijdlaab vijnpug
Ua rua koj txomnyem kawg
Yexus muaj fwjchim paab koj dlim.

Dlaab yuav kuas ntshai
Raug kev pluj raug kev tuag
Yexus muaj fwjchim
Paab koj kuas dlim
Hlawv xyaab hlawv ntawv
Ua rua koj najnub dlhuav
Yexus muaj fwjchim
Paab koj dlim.

Kev mob kev nkeeg
Lug caijtsuj koj lub neej
Yexus muaj fwjchim
Paab koj kuas dlim
Lub sab ntxhuvnyo
Vim koj lub txim luj heev
Yexus muaj fwjchim
Paab koj dlim.
247. TUG KWS SAWMZOO
Tug kws sawm zoo nwg kuj yeemyuav qhov zoo
Qha kuas ua zoo nwg noog lug hab
Nwg najnub tau txais Vaajtswv txuj koobmoov
Tej kws nwg ua hum Vaajtswv sab.

Nwg zoo le tsob ntoo kws muaj tuabneeg muab
Cog ntawm ntug dlej tej nplooj tsi ntsws
Txawmyog tshaavntuj pistsawg los nwg tsi qhuav
Tsob ntoo tej caag nqug dlej lug yug.

Cov tuabneeg kws tsi tau tso kev txhum tseg
Vim tsi noog lug lub sab tawvqhawv
Tsi muaj ibtug yuav dlim txuj kev txomnyem
Zoo le npluagnplej kws raug muab hlawv.

Cov tuabneeg ua phem tsi paub ua qhov zoo
Ua txhum npaumtwg puab yeej tsi dlhuav
Tsi muaj ibtug nrug cov ntseeg tau koobmoov
Cov tuabneeg txhum yuav raug puamtsuaj.
248. YEXUS COJ KUV MOOG QHOVTWG
Yexus coj kuv moog qhovtwg
Kuv lawv Nwg qaab
Coj kuv moog txuj kev ncetoj
Los kev nqeghaav
Txawmyog txuj kev kws kuv moog
Ntawd yog kev nqaim
Yexus coj kuv moog qhovtwg
Los kuv tsi ntshai.

Moog qhovtwg, moog qhovtwg!
Kuv tsi ntshai kev tuag
Yexus coj kuv moog qhovtwg
Kuv tso sab phluav.

Yexus coj kuv moog qhovtwg
Kws tsausntuj nti
Coj moog raug txuj kev txomnyem los
Kev kaajnrig
Dlaab Ntxwjnyoog pheej ntxag
Kuv kuas kuv thim rovqaab
Yexus coj kuv moog qhovtwg
Nwg tawmtsaam Dlaab

Yexus coj kuv moog qhovtwg
Nwg tsomkwm kuv
Moog nrug cov ntseeg nyob uake
Kawm Vaajtswv Lug
Lossis khaiv kuv moog nrhav cov
Tsi tso Dlaab tseg
Yexus coj kuv moog qhovtwg
Nwg tuav kuv teg.
249. KUV NTSEEG YEXUS
Kuv ntseeg Yexus, Kuv ntseeg Yexus
Kuv muab sab rau ntseeg Yexus
Yexus tuag sau ntoo khaublig
Nwg pub txujsa ntev ibtxhis
Tshuav tsintev Nwg yuav rov lug
Kuv ntseeg Yexus.

Kuv ntseeg Yexus, Kuv ntseeg Yexus
Kuv muab sab rau ntseeg Yexus
Yexus najnub tsomkwm kuv
Kuv tsi ntshai kuv kaajsab lug
Tshuav tsintej nrug Yexus nyob
Kuv ntseeg Yexus.

Kuv ntseeg Yexus, Kuv ntseeg Yexus
Kuv muab sab rau ntseeg Yexus
Tswv Yexus cawm kuv txujsa
Kuv txais Nwg lug rua nruabsab
Tshuav tsintev yuav pum Nwg tag
Kuv ntseeg Yexus.
250. TSI YOG PEB UA DLEJNUM ZOO
Tsi yog peb ua dlejnum zoo
Ces peb yuav dlimtxim
Dlejnum zoo xwb yeej tsi dlim
Txawmyog peb ua dlejnum zoo
Thaus pib txug thaus xaus
Los peb yeej dlim tsitau.

Vim Vaajtswv txuj koobmoov xwb
Peb txha le dlimtxim
Vaajtswv pub dlawb rua peb xwb
Vim qhov kws peb lub sab ntseeg
Peb txha le dlimtxim
Yuavtsum lug ntseeg Vaajtswv.

Tsi yog peb muaj nyaj muaj txaj
Ces peb yuav dlimtxim
Muaj nyajtxag xwb yeej tsi dlim
Txawmyog peb muaj kev txawjntse
Nyob huv lub nplajteb
Tej ntawd yuav tsi paab peb.

Koj puas muaj tug Tswv Yexus
Nyob huv koj lub sab?
Nwg yog koj tug Tswv txujsa
Koj yuavtsum lug ntseeg Nwg kag
Koj txha tau txujsa
Moog nyob sau lub ntuj tshab.
251. PEB COV NTSEEG TSWV YEXUS
Peb cov ntseeg Tswv Yexus
Kws nov Nwg Txujlug
Lug ntawm Tswv Yexus
Tug hlub neeg qaabntuj
Peb yuavtsum casab
Le Vaajlugkub qha
Rua qhov Ceebtsheej ntuj
Tau lug ua peb tug.

Peb yuav ntseeg hab nooglug
Saibntsoov Tswv Yexus
Yog peb lub ncauj leeg
Hab peb lug sab ntseeg
Vaajlugkub tau qha
Coglug tseg has tas
Peb yuav dlim lub txim
Hab Dlaab lub fwjchim.

Thaus peb moog txug Ceebtsheej
Peb yuav zoo sab heev
Tau txujsa ntevdlhawv
Moog ibtxhis tsi kawg
Yuav tsi lug kuamuag
Kev tuag kuj tsi muaj
Ntsejmuag yuav luagntxhi
Moog ibtshab ibtxhis.
252. PEB CASAB RUA TSWV YEXUS
Peb casab rua Tswv Yexus
Tej Lug Cogtseg
Txhua yaam kws peb thov
Nwg yeejyuav pub rua peb
Peb txha tuavrawv Tswv
Yexus lub koob lub Npe
Hab peb ntseeg le Vaajtswv tau has tseg.

Peb ntseeg, peb ntseeg
Peb ntseeg hab casab rua
Vaajtswv tug kws paab peb
Peb ntseeg, peb ntseeg
Ntseeg hab casab rua Nwg tej Lug Cogtseg.

Peb casab rua Tswv Yexus
Tej Lug qhuabqha
Tej Lug ntawd yog kuab
Yog tshuaj cawm peb txujsa
Tug kws khaws Txujlug
Ntawd nwg yuav yug dlua tshab
Hab nwg lub neej yuav muaj kev kaajsab.

Peb casab rua tej Lug kws
Cog khov cog ruaj
Vaaj Ntsujplig yog tug
Kws lug coj noj coj ua
Kuas Tswv Yexus tej Lug
Cogtseg tav txhijtxhua
Txug nub Tswv Yexus rovqaab lug dlua.
253. VAAJTSWV TSIM LUB NPLAJTEB
Vaajtswv tsim lub nplajteb lub ntuj
Tsim lub hli tuabneeg hab tsajtxhu
Vaajtswv ua tau txhua yaam tsaav huv tuabsi.

Vaajtswv has rua tuabneeg nplajteb
Kuas suavdlawg tso kev txhum povtseg
Lug ntseeg Vaajtswv tuableeg Tub Tswv Yexus.

Yexus tuag theej tuabneeg lub txhoj
Paab kuas tuabneeg muaj txujsa nyob
Ua tau Vaajtswv tej mivnyuas moog ibtxhis.

Yexus tau kov yeej txuj kev tuag
Nwg lub cev tsi raug kev puamtsuaj
Nwg sawv lug hab moog cuag Nwg Vaaj Leejtxiv.
254. THAUS KOJ TXUJ KEV RAUG CUA
Thaus koj txuj kev raug cuadlaaj cuadlub lug nplawm
Thaus koj lub neej raug txuj kev nyuajsab lug zawm
Tig lug suav txuj koob txuj moov kws Vaajtswv pub
Koj yuav xaav tsi thoob hab ncu Vaajtswv tshaavntuj.

Suav txuj koobmoov saib ntau npaum lecaag
Saib pistsawg zag Vaajtswv cevteg paab
Suav txuj koobmoov saib ntau npaum lecaag
Saib maj! Saib pistsawg zag Vaajtswv cevteg paab.

Puas yog koj najnub qaugzug kwv khaub ligntoo?
Puas yog koj najnub tsi xaav ua txuj kev zoo?
Tig lug suav txuj koob txuj moo koj yuav zoo sab
Koj yuav paub has tas Vaajtswv hlub koj tag-tag.

Thaus koj pum lwmleej lwmtug muaj txag npluanuj
Thaus koj pum luas lwmtug coj sawnyaj sawkub
Tig lug suav txuj koob txuj moov koj yuav paub tseeb
Has tas koj npluanuj tshaaj vim muaj tug Cawmseej.

Thaus koj raug kev simsab tsi has luj los yau
Tsi xob txhawj casab rua Vaajtswv koj yuav dlhau
Tig lug suav txuj koob txuj moov koj yuav kovyeej
Koj yuav paub has tas Vaajtswv tuav koj lub neej.
255. SAB NOOBNEEJ DLUB
Sab noobneej dlub kawgnkaus
Muaj kev ntxub kev ntxaug
Muaj kev phem muab kev qas
Yuavtsum hloov dlua tshab.

Yog leejtwg ntseeg Vaajtswv
Leeg yug lub txim rua Nwg
Nwg yuav dlaws yug lub txim
Moog povtseg huvsi.

Sab noobneej xaav tau ntau
Tau npaumtwg tsi txaus
Ntshaw txhuayaam kev lomzem
Kws nyob huv nplajteb.

Sab noobneej tawv cuag zeb
Ncaim Vaajtswv moog dleb
Pheej nyam ua yaam phem xwb
Tsi ncu txug Vaajtswv.

Sab noobneej yog tsi hloov
Yuav tsi txawj ua zoo
Ca Vaajtswv tswj lub sab
Txha muaj lub sab tshab.
256. KUV MUAB KUV LUB CEV RUA YEXUS
Kuv muab kuv lub cev rua Yexus
Kuv lub sab hab tug ntsujplig
Nwg yuav lug tsomkwm hab coj kuv
Nwg tsi tso kuv tseg ibtxhis

Kuv muab txhua yaam tsaav
Tso rua Yexus kaav
Kuv lub cev lub sab hab ntsujplig
Ca Tswv Yexus kaav.

Kuv zoo sab ca Yexus kaav kuv
Kaav tsev tuabneeg kaav nyajtxag
Kuv xaav paub hab noog Nwg Txujlug
Najnub ua lawv Nwg sab nyam.

Kuv zoo sab ua Yexus tubqhe
Ca Nwg kaav kuv ib simneej
Kaav kuv vaajtse kaav tej lajteb
Qha kuas ua tuabneeg ncaajnceeg.
257. YEXUS YOG LUB CHAW RUAJKHOV
Yexus yog lub chaw ruaj khovkho
Txaus peb suavdlawg casab taagnrho
Nwg yuav tsi pub leejtwg yuamkev
Nwg yeej tsi muab leejtwg povtseg.

Peb casab ntsoov rua Tswv Yexus
Nwg yuav coj peb moog nyob sau ntuj
Nyob ntuj Ceebtsheej yuav kaajsab lug.

Yexus has txug obtug ua tsev
Muaj ibtug ruag muaj ibtug ntse
Ibleeg ua ib lub tsev lug nyob
Saib lub tsev twg yog lub tsev khov.

Tug muaj tswvyim nqegteg ua tsev
Khawb qhovncej tub sau dlaim laagzeb
Cuadlaaj cuadlub nplawm heev kawgnkaus
Lub tsev sau dlaim laagzeb tsi qaug.

Lub tsev kws nyob huv taj xuabzeb
Yog tug tsi muaj tswvyimlub tsev
Thaus nwg ua tsev laam tau laam ua
Cua ntsawj lub tsev raug kev puamtsuaj.

Yog leejtwg ua le Yexus qha
Pov sab qub tseg txais yuav sab tshab
Tug ntawd kev ntseeg zoo le lub tsev
Kws nyob ruajkhov sau dlaim laagzeb.
258. YEXUS LUB SUAB NAJNUB HU
Yexus lub suab najnub hu
Kuas cale moog cuag Nwg
Thaus kws kuv qhovntsej novdlheev
Kuv txha moog cuag tug Cawmseej.
Tswv Yexus cawm kuv
Kuv txha tau txujsa
Tub tsimnyog kuv raug puamtsuaj
Tabsis Nwg cawm kuv ca.

Kuv yog tug tuabneeg raugtxim
Kev txhum tub muab kuv khi
Thaus Tswv Yexus tuaj txug ndlua
Nwg cawm kuv dlim txuj kev tuag.

Kuv ua lub neej tsi tsimtxaj
Tau ua kev phem kev qas
Tswv Yexus lug muab kuv hloov
Kuv peemtsheej ua tuabneeg zoo.

Yog uacaag Tswv Yexus yuav
Zoo sab lug this kuv tuag
Thaus kuv pum Vaajtswv sab zoo
Mas ua rua kuv xaav tsi thoob.
259. YEXUS COJ KUV MOOG KEV
Yexus coj kuv moog kev tshaavntuj
Kuv paub le nuav kuv sab tajtug
Kuv moog qhovtwg ua dlaabtsi los
Tswv Yexus coj kuv moog tag-tag.

Nwg coj kuv moog, Nwg coj kuv moog
Nwg tuav kuv teg coj kuv moogkev
Kuv vaamkhom Nwg kuv nrug Nwg moog
Kuv nrug Tswv Yexus moog uake.

Tej zag kuv muaj txuj kev zoo sab
Tej zag kuv raug kev txomnyem hab
Tsi ntshai kuv paub muaj ibtug hlub
Kuv paub Tswv Yexus tseem coj kuv.

Uatsaug Yexus Koj tuav kuv teg
Thov tuav zoo-zoo coj kuv moog kev
Lub sab lub ntsws hab tug ntsujplig
Kuv pub rua Koj lawv Koj ibtxhis.

Txug thaus sijhawm kuv txujsa tu
Lub caij moog sau ntuj lug txug kuv
Thov pub kuv muaj sab tawv sab tuab
Thov tuav kuv teg hlaa dlhau kev tuag.
260. KUV XAAV PAUB TSEEB
Kuv xaav paub tseeb tug Tswv Yexus
Najnub xaav paub Nwg heev zujzug
Kuv xaav paub tseeb Nwg txuj kev hlub
Kws Nwg tau tuag theej koj hab kuv.

Xaav paub tug Tswv Yexus
Xaav paub tug Tswv Yexus
Kuv xaav paub tseeb Nwg txuj kev hlub
Kws Nwg tau tuag theej koj hab kuv.

Kuv xaav paub tseeb Vaajtswv Txujlug
Tug kws tau tsim nplajteb lubntuj
Tsim nub, tsim hli, hab tej nubqub
Tsim qoob, tsim loo, hab tsim tsajtxhu.

Kuv xaav paub tseeb kuv tug Cawmseej
Tug kws tau nqeg lug paab noobneej
Nwg yog Txujkev, Txujsa, Qhovtseeb
Coj kuv moog nyob sau ntuj Ceejtsheej.

Kuv xaav paub tseeeb tug Mivnyuas Yaaj
Kws tsi khauvxwm Nwg tej rojntshaa
Zoo sab lug tuag sau ntoo dlaajnpaab
Tuam tau ntaivntuj nce moog ntujkaag.
261. PEB TAABTOM TAUGKEV MOOG
Peb taabtom taugkev moog sau ntuj Ceebtsheej
Tswv Yexus yog peb txuj hauvkev
Peb noog Nwg lug Nwg yog peb tug Cawmseej
Tswv Yexus yog peb txuj hauvkev
Tug Tswv Yexus, peb txuj hauvkev
Yog tug Tswv Yexus.

Txawmyog kevnqaim los peb txhua tug zoo sab
Rua qhov tau nrug Tswv Yexus moog
Vaajtswv paab peb, peb tsi ntshai dlaabtsi kag
Rua qhov tau nrug Tswv Yexus moog
Tug Tswv Yexus, peb txuj hauvkev
Yog tug Tswv Yexus.

Txawmyog muaj kev ntxhuv sab kev txomnyem los
Tug Tswv Yexus yuav tsomkwm peb
Rua qhov Nwg txha yog peb lub chaw vaamkhom
Tug Tswv Yexus yuav tsomkwm peb
Tug Tswv Yexus, peb txuj hauvkev
Yog tug Tswv Yexus.
262. TSWV YEXUS YOG TUG YUG ZOO
Tswv Yexus yog tug Tswv Yug Zoo
Nwg saib hab yug Nwg paab yaaj
Nwg taugkev moog ua cov yaaj ntej
Ces cov yaaj sawv lawv Nwg qaab
Cawmseej Yexus, Cawmseej Yexus
Peb txhua tug yog Koj cov yaaj
Cawmseej Yexus, Cawmseej Yexus
Koj uantej peb yuav lawvqaab.

Peb yog cov kws ntseeg koj lub npe
Peb najnub taug Koj txuj kev
Yog leejtwg yuamkev poobzoo lawm
Thov Koj coj nwg rov lug tsev
Cawmseej Yexus, Cawmseej Yexus
Peb yuav nyob huv Koj xubndlag
Cawmseej Yexus, Cawmseej Yexus
Peb yuav khaws Koj Txujlug qha.

Txhua tug yaaj kws txaav lug cuag Koj
Koj yuav tsitso nwg povtseg
Peb tub yuamkev ua txhum ntau zag
Tabsis Koj tseem tuav peb teg
Cawmseej Yexus, Cawmseej Yexus
Peb leeg kev txhum huv tuabsi
Cawmseej Yexus, Cawmseej Yexus
Thov ua sab ntev zaam peb txim.

Txhua tug yaaj kws nyam noog Koj lug
Yuav ua lub neej kws kaaj sab
Txij nuav moog peb yuav tso sab qub
Ua lub neej txais yuav sab tshab
Cawmseej Yexus, Cawmseej Yexus
Koj yog peb tug Tswv Yug Zoo
Cawmseej Yexus, Cawmseej Yexus
Peb tau txais Koj txuj koobmoov.
263. Nwgnuav Kuv tau Nov Vaajtswv Lub Suab Hu
Nwgnuav kuv tau nov Vaajtswv lub suab hu
Has tas Vaajtswv tseem hlub kuv
Kuv tau lug cuag Vaajtswv hab txais yuav Nwg
Tswv Yexus yog kuv tug Tswv

Kuv tau nyob ze, nyob ze kuv tug Tswv
Hab saibntsoov tug ntoo khaublig
Kuv tau nyob ze, nyob ze, nyob ze kuv tug Tswv
Hab saibntsoov txuj kev cawmdlim
Kuv txaav lug nyob ze ntawm Vaajtswv xubndlag
Txha tau txais txuj kev zoo sab
Kuv muaj kuv lub neej fij huvsi rua Nwg
Txha tau moog ua Nwg phoojywg.

Kuv tsi tau pum dlua leejtwg muaj kev hlub
Le tug Tswv Yexus hlub kuv
Tsi muaj leejtwg paab tau kuv dlim lub txim
Tabsis Yexus paab kuv dlim.
264. KUV CASAB RUA TUG TSWV YEXUS
Kuv casab rua tug Tswv Yexus
Nwg muab txujsa lug tuag theej kuv
Kuv casab rua tug ntoo khaublig
Tug ntoo khaublig yog kev cawmdlim.

Tswv Yexus yog lub chaw ruajkhov
Yog chaw casab rua kuv vaamkhom
Yog chaw casab rua kuv vaamkhom.

Thaus kev nyuajsab lug muab kuv khi
Ua rua kuv lub neej tsausntuj nti
Kuv moog tsivnraim huv Tswv Yexus
Ca Tswv Yexus paab tsomkwm kuv.

Tsi muaj leejtwg yuav ntxag tau kuv
Kuas kuv moog casab rua lwmtug
Kuv tsuas muaj tuab qhov chaw vaamkhom
Yog tug kws tuag theej kuv lub txhoj.

Ntuj hab nplajteb cale nrug kuv
Qhuas hab txhawbnqaa tug Tswv Yexus
Cale nrug kuv ua Vaajtswv tsaug
Vim Tswv Yexus hlub kuv kawgnkaus.
265. PEB COV NTSEEG YEXUS
Peb cov ntseeg Yexus
Vaajtswv yog peb Leejtxiv
Peb ntseeg cov ntshaav tsimtxaj
Cov ntshaav ntawd muaj fwjchim dlaws txim
Vaajtswv peb ua Koj tsaug
Kws Koj yog peb tug Cawmseej
Tsi muaj leejtwg cawm tau peb
Tsuasyog muaj Vaajtswv Koj tuableeg.

Peb thov coglug tseg
Has tas peb yuav nooglug
Txij nuav moog peb zoo sab
Fij peb lub neej rua Tswv Yexus
Peb yuav moog ua povthawj
Ua timkhawv qha rua lwmtug
Peb yuav qha tuabneeg suavdlawg
Hab coj puab lug ntseeg Tswv Yexus.

Vaajtswv thov qha peb
Ua lawv Koj tug yaamntxwv
Thov Koj tuavrawv peb teg
Qha kuas peb txawj taug Koj txuj lw
Koj Txujlug tsimtxaj kawg
Has tseg ntau dlua cov xuabzeb
Thov kuas peb khaws Koj Txujlug
Moog ua lub neej taug Koj txujkev.
266. TXHUA-TXHUA TUG PUAVLEEJ UA TXHUM
Txhua-txhua tug puavleej ua txhum huv tuabsi
Txhua-txhua tug puavleej ua txhum huv tuabsi
Txhua-txhua tug puavleej ua txhum huv tuabsi
Tsi muaj leejtwg ua zoo.

Tug kws ntseeg Yexus yuav tsi raug puamtsuaj
Tug kws ntseeg Yexus yuav tsi raug puamtsuaj
Tug kws ntseeg Yexus yuav tsi raug puamtsuaj
Yuav tau txujsa ibtxhis.

Yog Vaajtswv Leejtub paab kuas peb dlimtxim
Yog Vaajtswv Leejtub paab kuas peb dlimtxim
Yog Vaajtswv Leejtub paab kuas peb dlimtxim
Peb yuav dlim tau txim tag.

Peb lub sab qub tub raug ntsa nrug Yexus
Peb lub sab qub tub raug ntsa nrug Yexus
Peb lub sab qub tub raug ntsa nrug Yexus
Tuag sau tug ntoo khaublig.

Kev txhum tseemyuav ua lecaag kaav tau peb?
Kev txhum tseemyuav ua lecaag kaav tau peb?
Kev txhum tseemyuav ua lecaag kaav tau peb?
Peb tub yug dlua tshab lawm.
267. KUV TXAIS YUAV TSWV YEXUS
Kuv txais yuav Tswv Yexus
Lug ua kuv tug Cawmseej
Kuv txais yuav Tswv Yexus
Lug ua kuv tug Cawmseej
Kuv txais yuav Tswv Yexus
Lug ua kuv tug Cawmseej
Yuav ntseeg Nwg ibtxhis moog.

Tug Tswv, kuv tug Tswv
Thov Koj ncu txug kuv
Tug Tswv, kuv tug Tswv
Thov Koj ncu txug kuv
Tug Tswv, kuv tug Tswv
Thov Koj ncu txug kuv
Coj kuv moog nyob sau ntuj.
Kuv yuav noog Tswv Yexus lug
Hab ua lawv Nwg qha
Kuv yuav noog Tswv Yexus lug
Hab ua lawv Nwg qha
Kuv yuav noog Tswv Yexus lug
Hab ua lawv Nwg qha
Yuav ntseeg Nwg ibtxhis moog.

Koj puas txais Tswv Yexus
Lug ua koj tug Cawmseej?
Koj puas txais Tswv Yexus
Lug ua koj tug Cawmseej?
Koj puas txais Tswv Yexus
Lug ua koj tug Cawmseej?
Yuav ntseeg Nwg ibtxhis moog.

Yuavtsum kwv tug khaublig ntoo
Peb txha tau nqezug
Yuavtsum kwv tug khaublig ntoo
Peb txha tau nqezug
Yuavtsum kwv tug khaublig ntoo
Peb txha tau nqezug
Yuav ntseeg Nwg ibtxhis moog.

Kuv muaj vaajtse ci ntsaa-ab
Nyob sau ntuj Ceebtsheej
Kuv muaj vaajtse ci ntsaa-ab
Nyob sau ntuj Ceebtsheej
Kuv muaj vaajtse ci ntsaa-ab
Nyob sau ntuj Ceebtsheej
Yexus npaaj tseg rua kuv.
268. YAAM KWS PEB TXHAWJ
Yaam kws peb txhawj yog kev noj kev haus
Tsi muaj mov noj yug yeej nyob nyob tsi taug
Tej rig tej tsho nyuas hlaab hab nyuas sev
Yog yug tsi muaj yeej tsi tau npug cev.
Vaajtswv has tas kuas peb tsi xob txhawj
Yog peb ca Nwg lug ua peb tug thawj
Muab peb lub sab cog rua Nwg ruajnreb
Kev noj kev naav Nwg yuav pub rua peb.

Saib maj! Cov noog kws yaa sau nruabntug
Yaa moog yaa lug tabsis Vaajtswv yug
Peb yeej tsimtxaj dlua tej noog luassav
Vaajtswv yeejyuav yug peb xwb luasmas.

Tej nyuas paajntoos kws tawg puag nraag haav
Puab tsi ntusntaub los puab tub tau naav
Peb yeej tsimtxaj dlua tej ntawd lawm ntau
Xob txhawj rigtsho xwb peb yeejyuav tau.

Yog vim lecaag peb yuav txhawj ualuaj?
Ibpuas yaamtsaav Vaajtswv Ntuj yeej muaj
Ncuntsoov yuavtsum ntseeg tug Tswv Yexus
Lub ntuj Ceebtsheej txha yuav yog peb tug.
269. PEB LUB TXIM MUAJ NTAU PESTSAWG
Peb lub txim muaj ntau pestsawg
Tsi xob muab zais npug ca
Tej kev txhum peb tsi xob ntshaw
Nyobtsaam peb nplaam txujsa
Yuavtsum vaamkhom Tswv Yexus
Thaus koj tseem muaj sishawm
Tsi xob tog ca txug lwmnub
Nyobtsaam yuav lig heev lawm
Koj lub npe puas tau sau
Huv Phoo Ntawv zoo kawgnkaus?
Huv Phoo Ntawv kws sau txujsa
Puas muaj koj npe sau ca?
Nyaj kub hab tej qhov txhua chaw
Kws nyob rua huv nplajteb
Taag huvsi kuv yuav tsi ntshaw
Kuv muab tej nuav tsotseg
Kuv saibntsoov lub tebchaws tshab
Kws Tswv Yexus tau qha
Nyob huv Phoo Ntawv cawm txujsa
Kuv lub npe raug sau ca
Kuv lub npe raug sau ca
Huv Phoo Ntawv sau txujsa
Vaajtswv Phoo Ntawv yeej tsimtxaj
Kuv lub npe raug sau ca.

Chaw tau zoo yog Ceebtsheej Ntuj
Ca peb ua sab ntev tog
Yaav tomntej nuav muaj ibnub
Peb yeejyuav tau moog nyob
Nplajteb nuav tsi ruaj tsi khov
Muaj ibnub yuav puamtsuaj
Kuv moog nrug Tswv Yexus nyob
Kuv yuav nyob tsosab plhuav
Kuv yuav nyob tso sab plhuav
Yuav tsi txawj lug kuamuag
Kuv lub npe tub sau ca lawm
Nyob huv Vaajtswv Phoo Ntawv.
270. YEXUS COV TUBROG ZOO
Yexus cov tubrog zoo
Sawv tawmtsaam Ntxwjnyoog
Yexus tug ntoo ntsateg
Coj peb txuj hauvkev
Yexus yog tug thawjcoj
Coj peb moog ntaus rog
Peb siv Yexus lub npe
Tawmtsaam txuj kev phem.

Yexus cov tubrog zoo
Sawv tawmtsaam Ntxwjnyoog
Yexus tug ntoo ntsateg
Coj peb txuj hauvkev.

Thaus peb nyob huv tshaavrog
Vaajtswv nrug peb nyob
Tswv Yexus cov tubrog
Cale zoo sab hlo
Yog peb txhuatug ua zoo
Kev phem yuav puagntsoog
Ca peb tawmtsaam Ntxwjnyoog
Lug ntawm txuj Moo Zoo.

Peb yuavtsum sawv khovkho
Yaam le paab tubrog
Muab Vaajtswv Txujlug ua
Raabntaaj rua peb tuav
Muab kev ncaaj npug hauvsab
Kev tseeb ua hlaabsa
Yog peb muab sab rau ntseeg
Peb yeejyuav kovyeej.

Ntxwjnyoog hab kev tsausntuj
Poob fwjchim zujzug
Ntxwjnyoog txuj kev tsi ncaaj
Yuav puamtsuaj moog taag
Vaajtswv fwjchim luj heev
Ntxwjnyoog kov tsi yeej
Tswv Yexus tug yeebncuab
Yuav raug kev puamtsuaj.
271. COV NTSEEG YEXUS YOG TUBROG
Cov ntseeg Yexus yog tubrog
Tsi yog yuav nyobdlawb nyobdlo
Cov ntseeg Yexus yuav tawmtsaam
Tuavrawv Txujlug ua raab ntaaj
Yuavtsum npaaj tog tawmtsaam Dlaab
Rua qhov peb muaj cuabyeej zoo
Rua qhov peb muaj cuabyeej zoo
Coj moog tawmtsaam Dlaab Ntxwjnyoog.

Cov ntseeg Yexus yuavtsum npaaj
Muaj Txujlug tseeb ua txuj hlaab
Muaj kev ncaajnceeg npug hauvsab
Kubsab lug hab tawm moog qha
Kuas tuabneeg tau txais txujsa
Zoo le txhais khau muab rau kag
Zoo le txhais khau muab rau kag
Tuavrawv kev ntseeg hab casab.

Cov ntseeg Yexus yuavtsum muaj
Txuj kev ntseeg nyob khov nyob ruaj
Zoo le dlaim hlau kws tawvqhawv
Thaiv Dlaab tej xibxub suavtawg
Kws Ntxwjnyoog pheej tua tuaj hlawv
Khawsnkaus raab ntaaj kws zoo tshaaj
Khawsnkaus raab ntaaj kws zoo tshaaj
Pev txug Vaajtswv Txujlug ntaag.

Cov ntseeg Yexus yuavtsum khwv
Ncuntsoov najnub thov Vaajtswv
Muab txuj kev dlim coj lug ntoo
Yaam le lub kausmom kws zoo
Txha le yuav kovyeej Ntxwjnyoog
Cov ntseeg yuav nyob kaajsab lug
Cov ntseeg yuav nyob kaajsab lug
Muaj Vaajtswv fwjchim nyob nrug.
272. PEB SUAVDLAWG YOG YEXUS COV TUBROG
Peb suavdlawg yog Yexus cov tubrog
Nwg lug coj peb suavdlawg moog ntausrog
Cale moog tsi xob nyobdlawb nyobdlo
Tsi xob tog lub sijhawm dlhau zujzug.

Tsaa muag saibntsoov Yexus peb tug Thawj
Yog lub pobzeb ruajkhov thaiv suavdlawg
Peb ibtsoom ntseeg cale zoo sab hlo
Vim Tswv Yexus yog tug tuaj peb tog.

Tswv Yexus yog cov ntseeg lub taubhau
Hlub hab yau txhua tug yog Nwg lub cev
Tswv Yexus moog ua ntej coj peb kev
Nwg coj peb moog tawmtsaam Dlaab Ntxwjnyoog.

Muab Vaajtswv tej cuabyeej coj lug tuav
Thaiv yeebncuab txuj kev dlaag kws ntxeevntxag
Muab txuj kev ncaajnceeg lug npug hauvsab
Ntseeg tag-tag txha yuav kovyeej Ntxwjnyoog.
273. TXHUA TUG KWS YOG YEXUS TUBROG
Txhua tug kws yog Yexus tubrog
Cale sawvtseeg hab npaajntsoov tog
Tsi xob puagteg nyobdlawb nyobdlo.

Sawv moog ntausrog
Sawv moog ntausrog
Sawv moog ntausrog.

Yeebncuab Ntxwjnyoog txaav tuaj ze lawm
Tog yuav dlaagntxag txhua lub sijhawm
Yuavtsum ceevfaaj taws teeb zuvrawv.

Siv Tswv Yexus tug khaublig ntoo
Sawv moog ntausrog tawmtsaam Ntxwjnyoog
Tsi pub kev phem kovyeej kev zoo.
274. YEXUS HU PEB TXHUA TUG
Yexus hu peb txhua tug
Leejtwg nov Nwg hu
Lug cuag Vaajtswv Ntuj kag
Nyob huv Nwg xubndlag
Vaamkhom tug ntoo ntsateg
Ris Yexus lub npe
Tsuas yog Yexus tuableeg
Txha yog tug Cawmseej.

Kuv xaav ua Tswv Yexus
Tug tubrog kws zoo
Vaajtswv thov Koj paab kuv
Tawmtsaam Dlaab Ntxwjnyoog.

Yexus siv Nwg rojntshaa
Ntxuav peb kev txhum taag
Tsi yog siv nyaj siv kub
Lug ntxuav peb txhua tug
Tabsis Nwg siv txujsa
Cawm peb txhua tug ca.
Vim le nuav peb txha yog
Yexus cov tubrog.

Ntxwjnyoog hab tubtuag teb
Qha tuabneeg ua phem
Ntujtawg txuj sawhlau khi
Tuabneeg tej ntsujplig
Yog peb tsi kaam moog dlaws
Tsi muaj leejtwg cawm
Yog peb ntsejlaag muagdlig
Tsi muaj leejtwg dlim.

Vaajtswv, thov Koj siv peb
Moog thoobplawg nplajteb
Moog ua povthawj timkhawv
Rua tuabneeg suavdlawg
Thov Koj siv peb txhua tug
Ua Koj teg dlejnum
Thov siv peb ua cuabyeej
Coj tuabneeg lug ntseeg.
275. PEB YOG TSWV YEXUS COV TUBROG
Peb yog Tswv Yexus cov tubrog
Yexus yog peb tug Thawjcoj
Peb yuavtsum muaj kev ntseeg ruajkhov
Ua le nuav txha le tsimnyog
Ua le nuav txha le tsimnyog.

Peb tsi xob ntshai raug kev txaajmuag
Lossis raug luas tej txobthuam
Ca peb xyum ua zoo kuas txhijtxhua
Peb tug Tswv txha le raug qhuas
Peb tug Tswv txha le raug qhuas.

Peb ua rog tawmtsaam txuj kev phem
Kws muaj nyob huv lub nplajteb
Ca peb siv Tswv Yexus lub Npe
Peb txha kovyeej lub nplajteb
Peb txha kovyeej lub nplajteb.

Dlaab Ntxwjnyoog zoo le tug tsuvntxhuav
Tognrhw muab tug kws tsaugmuas
Ca peb muab kev ncaajnceeg lug tuav
Ua cuabyeej tawmtsaam yeebncuab
Ua cuabyeej tawmtsaam yeebncuab.

Yog peb kovyeej txuj kev ntxeevntxag
Kws pheej lug sim peb lub sab
Peb txuj kev ntseeg yuav nyob cajsa
Peb yuav tau txais txujsa tshab
Peb yuav tau txais txujsa tshab.
276. VAAJNTXWV FUABTAIS COB CHIJ
Vaajntxwv Fuabtais cobchij
Rua Nwg tsoom tubrog
Yog dlaim chij tug ntoo khaublig
Cov tubrog muab tug chij
Tsaa sawv sab ntxuajntxog
Hab qhuas Vaajtswv lub fwjchim

Peb uake moog ntausrog
Txug pluj txujsa tsi xob khauvxwm
Tswv Yexus yog tug tuaj peb tog
Nwg yog tug kws muaj fwjchim.

Ntxwjnyoog hab kev tsausntuj
Yog peb tug yeebncuab
Peb tawmtsaam txhua yaam kev phem
Ntxwjnyoog yuav ntxag
Peb kuas poob rua kev puamtsuaj
Tabsis Vaajtswv tsomkwm peb.

Ca tug chij ntoo khaublig
Cog sau peb dlaim aav
Luas txha paub peb ntseeg Yexus
Peb yog cov pejxeem kws
Vaajtswv tswj hab kaav
Peb lub zug yog Tswv Yexus.

Thaus txug nub Vaajtswv lug
Kaav txhua lub tebchaws
Kev phem kev qas yuav plujndlais
Peb cov ntseeg yuav nrug
Vaajtswv tswjteb kaavchaw
Yexus yog peb tug Fuabtais.
277. COV TUBROG KWS QAUG DLAABNDLUB
Cov tubrog kws qaug dlaabndlub
Cale noog Yexus Lulug
Kuv tub kovyeej cov yeebncuab
Kuv tub kovyeej kev puamtsuaj
Ua sab tawvqhawv xob tsaugmuas
Kuv tub kovyeej cov yeebncuab.

Kuv tub kovyeej lawm, kovyeej lawm
Kuv kovyeej yeebncuab
Kuv tub kovyeej lawm, kovyeej lawm
Kovyeej kev puamtsuaj.

Tsi xob ntshai cale sawvtseeg
Mej yuavtsum muab sab rau ntseeg
Nrug Yexus moog lawm tomntej
Nwg yuav coj mej txuj hauvkev
Mej yuavtsum ua sab tawvqhawv
Nwg kovyeej cov yeebncuab lawm.

Kev tsuv kev rog tub yuav dlhau
Yuav tsi muaj sistua sisntaus
Cov ntseeg yuav lug qhuas Vaajtswv
Vim Nwg ntaus cov yeebncuab swb
Cov ntseeg yuav muaj ntsejmuag luag
Vim Yexus ntaus yeej yeebncuab.
278. THAUS PEB RAUG KEV MOBNKEEG
Thaus peb raug kev mobnkeeg
Najnub muab peb khi
Vaajtswv thov Koj hlub peb
Hab paab kuas peb dlim
Thov Koj cevteg paab peb
Peb txha le yuav dlim.

Vaajtswv tuableeg yog
Tug muaj fwjchim
Thov Koj cevteg paab peb
Peb txha le yuav dlim.

Thaus peb raug kev txomnyem
Ua nraa rua peb ris
Thov Koj tshem peb lub nraa
Hab paab kuas peb dlim
Thov Koj cevteg paab peb
Peb txha le yuav dlim.

Thaus peb raug kev simsab
Mas peb tau chawti
Thov kuas peb txawj vaamkhom
Txug Koj lub fwjchim
Thov Koj cevteg paab peb
Peb txha le yuav dlim.
279. NYOB ZE NTAWM TUG KHAUBLIG NTOO
Nyob ze ntawm tug khaublig ntoo
Txhawv muaj ibtug dlejntshab
Khu tau kev mobnkeeg kuas zoo
Cawm tau tuabneeg txujsa.

Nyob ze tug khaublig ntoo
Kuv muaj txuj kev kaajsab
Zoo le moog txug Ceebtsheej nroog
Kuv yuav tau su lugsav.

Kuv tug ntsujplig qaug zugzig
Ntshaw txug Vaajtswv kev hlub
Kuv xaav pum Vaajtswv tshwjchim
Ci ntsaa-ab lug rua kuv.

Kuv txaav ze tug khaublig ntoo
Lug casab rua Vaajtswv
Nwg ua tug dluab ntxoovntxoo roog
Coj kuv kev moog cuag Nwg.

Kuv txaav ze tug khaublig ntoo
Vaajtswv zaam kuv lub txim
Nwg txha dlaws kuv lub txim poob
Kub lub neej tshaavntuj nrig.
280. TAAG KEV CASAB LAWM LOS
Taag kev casab lawm los
Cov ris nraa nyaav e’
Txu mej lub nraa povtseg
Mej txha yuav dlhau
Cale noog Vaajtswv has
Nyob huv lub nplajteb
Tsi muaj nraa nyaav dlhau kws
Vaajtswv dlaws tsi tau.

Cov kws raug mob raug nkeeg
Muaj lub neej txomnyem
Vaajtswv yuav tso mej dlim
Kev tuj kev taug
Cale noog Vaajtswv has
Nyob huv lub nplajteb
Tsi muaj mob nyaav dlhau kws
Vaajtswv khu tsi tau.

Cov tuabneeg kws ua txhum
Tso kev phem povtseg
Tsi xob pheej pusmuag nti
Nojtsau hausqaug
Cale lug nrhav Vaajtswv
Nyob huv lub nplajteb
Tsi muaj txim nyaav dlhau kws
Vaajtswv zaam tsi tau.
281. MUAJ IBTUG QUASPUJ
Muaj ibtug quaspuj kov Yexus twtsho
Nwg zoo kev mob kev nkeeg
Nwg cevteg kov nwg tug mob txawm zoo hlo
Vim yog nwg muaj kev ntseeg.

Thov caw koj txaav lug cuag Yexus
Lug kov Yexus twtsho
Nwg yuav khu kuas koj zoo dlulug
Thaus Nwg khu koj tug mob.

Tug quaspuj ntawd txawm cale lug txhuscaug
Ntawm Yexus lub xubndlag
Nwg paub tseeb tas Yexus yog tug khu tau
Vim nwg zoo mob lawm tag.

Yexus txawm has rua nwg has tas
Mivntxhais, koj dlim kev mob kev nkeeg
Txij nubnua moog koj yuav tsi txhawj tsi ntshai
Vim yog koj muaj kev ntseeg.
282. TUG TSWV YEXUS LUG NRUG PEB NYOB
Tug Tswv Yexus lug nrug peb nyob
Nwg khu tej mob kuas zoo hlo
Tuabneeg dligmuag tub rov pumkev
Nwg paab cov tuabneeg txomnyem.

Thov peb lug ua Tswv Yexus tsaug
Suavdlawg zoo sab peb txha hunkauj
Yexus lug cawm peb txujsa
Lug nyob ntawm Nwg xubndlag.

Cov kws raug dlaab tuaj cuag Yexus
Nwg ntab tau dlaab tawm txhua tug
Nwg khu tug kws lub qhovntsej laag
Hab khu tug kws muaj nplaig txhaav

Yexus txwvcua hab dlej kuas tu
Puavleej noog Yexus tej lug
Nwg ua tau tej txujci tseemceeb
Yexus yog peb tug Cawmseej.

Tswv Yexus dlaws tau peb lub txim
Nwg cawm tau peb tug ntsujplig
Cale tso mej kev txhum tsegkag
Yexus yuav cawm mej txujsa.
283. TUG DLEJ KWS CAWM TUABNEEG TXUJSA
Tug dlej kws cawm tuabneeg txujsa
Txhawv huv Nwg Txujlug tuaj
Yog leejtwg haus Yexus has tas
Nwg yuav tsi rov nqhes dlua.

Nwg has tas tsi nqhes ibtxhis
Kuv yeejyuav tsi nqhes ibtxhis
Nwg has tas tsi nqhes ibtxhis
Kuv yeejyuav tsi nqhes ibtxhis
Yog leejtwg haus cov dlej kws Yexus cug
Tug ntawd tsi rov nqhes dlua ibtxhis.

Nubnua tug dlej cawmsav tseem txhawv
Npaaj rua cov kws nqhes dlej
Leejtwg muaj lub neej qhuavsab qhawv
Lug haus dlej xob tog ntev.

Tug dlej nuav yog Vaajtswv koobmoov
Muab pub dlawb rua txhua tug
Tug dlej nuav yog tej kuabtshuaj zoo
Khu kev mob zoo dlulug.
284. NWG MUAB NTSEG HAB MOV
Nwg muab ntseg hab mov
Pub rua suavdlawg noj
Muab dlej txa ua cawv txivmaab
Nwg khu cov dligmuag
Puab txha rov pum dlua
Yexus ua tau txhua yaamtsaav

Tug Tswv Yexus, tug Tswv Yexus
Yexus tuableeg ua tau
Tsaa tau tuabneeg tuag
Tsi raug kev puamtsuaj
Yexus tuableeg txha ua tau.

Nwg tsomkwm cov pluag
Hlub cov laug cov hluas
Muab dlej rua cov qhuavsab haus
Nwg ntuag cov nyuajsab
Qha ua lub neej tshab
Nwg Txujlug tseemceeb kawgnkaus.
285. YUAV TAAVTWG KUV MAAM LE DLIM
Yuav taavtwg kuv maam dlim kev mob kev nkeeg?
Tsuas yog thaus kuv lug cuag kuv tug Cawmseej
Yuav taavtwg kuv maam sawv huv lub laav mob?
Tsuas yog thaus kuv tsaa ncauj tsaa lulug thov.

Yuav taavtwg kuv lub sab maam le rov kaaj?
Tsuas yog thaus kuv tug Vaajtswv cevteg paab
Yuav taavtwg kuv lub sab maam le tajtug?
Tsuas yog thaus kuv lug vaamkhom Tswv Yexus.

Yuav taavtwg kuv maam dlim ntawm kuv lub txim?
Tsuas yog thaus kuv leeg txim taag huv tuabsi
Yuav taavtwg kuv maam muaj lub ntsejmuag luag?
Tsuas yog thaus kuv saib pum Vaajtswv ntsejmuag.
286. THAUS YUG MUAJ KEV TXOMNYEM
Thaus yug muaj kev txomnyem hab kev ntxhuv sab
Cale thov Vaajtswv, cale thov Vaajtswv
Muab yug lub nraa tso ntawm Vaajtswv xubndlag
Qha tej kev nyuajsab rua Nwg.

Qha rua Tswv Yexus, qha rua Tswv Yexus
Yuavtsum ncuntsoov thov Vaajtswv
Yexus yog tug phoojywg kws totaub yug
Qha tej kev nyuajsab rua Nwg.

Thaus yug quajntsuag Vaajtswv lug nyob nrugnraim
Cale thov Vaajtswv, cale thov Vaajtswv
Muab yug lub neej rua Nwg tsomkwm hab saib
Qha tej kev nyuajsab rua Nwg.

Kev mob kev nkeeg lug tsimtxom yug lub neej
Cale thov Vaajtswv, cale thov Vaajtswv
Tsi xob pub tej ntawd rhuav yug txuj kev ntseeg
Qha tej kev nyuajsab rua Nwg.
287. TSWV YEXUS LUB FWJCHIM
Tswv Yexus lub fwjchim Luj kawgnkaus
Kev mobnkeeg Tswv Yexus khu tau
Tug kws dligmuag, Nwg khu kuas pumkev
Nwg khu tug cegtawv moog taug kev.

Tsaa muag saibntsoov Tswv Yexus
Muab sab rau ntseeg hab noog Nwg lug
Thaus koj qha tej kev nyuajsab rua Vaajtswv
Tsi xob txhawj yuavtsum casab rua Nwg.

Tswv Yexus tej qhovtxhaab kws luas nplawm
Hab tej qhov ntsahlau ntsa tegtaw
Nwg tej qhovtxhaab ntawd yog kuab yog tshuaj
Khu tau tej kev mob kws peb muaj.

Noobneej tug Kwstshuaj yog Tswv Yexus
Nqeg sau eebtsheej lug rua qaabntuj
Nwg lug rhuavtshem noobneej tej kev mob
Nwg tau lug tuag theej peb lub txhoj.
288. THAUS KUV LUB SAB RAUG KEV TXHAWJ
Thaus kuv lub sab raug txuj kev txhawjxeeb
Mas kuv tsi muaj kev thaajyeeb
Thaus kuv raug ceeblaaj kuv lub sab tsi kaaj
Tswv Yexus, Koj puas ncu txug kuv?

Yexus ncuntsoov, Yexus ncuntsoov
Thaus kuv txhawj Yexus ncuntsoov
Txawmyog ntsib kev tsausntuj los kuv
Yeej tsi poobsab Yexus ncuntsoov kuv.

Thaus kev txomnyem lug quabyuam caijtsuj
Kev ntshai ua limham rua kuv
Kuv lub neej tsausnti cuag le nub tsi ci
Tswv Yexus, Koj puas ncu txug kuv.

Thaus kev ntxeevntxag lug sim kuv lub sab
Kuas kuv moog ua phem ua qas
Thaus kuv lub neej qaug hab kuv sawv tsi taug
Tswv Yexus, Koj puas ncu txug kuv?

Thaus kuv tsevneeg muab kuv tso povtseg
Ua rua kuv lub sab hlaisrhe
Tsi muaj chaw vaamkhom tsi xaav ua neej nyob
Tswv Yexus, Koj puas ncu txug kuv?
289. IBNUB TXUJSA YUAV NCAIM LUB CEV
Ibnub txujsa yuav ncaim lub cev
Kuv yuav tso plhuav lub nplajteb tseg
Kuv yuav moog txug sau Ceebtsheej ntuj
Yuav tau moog ntsib tug Tswv Yexus.

Kuv yeejyuav ntsib hab pum Nwg tag
Tug Tswv Yexus kws paab kuv dlim
Kuv yeejyuav ntsib hab pum Nwg tag
Tug Tswv Yexus kws paab kuv dlim.

Ibnub peb yuav tso nplajteb tseg
Yuav moog nyob huv Vaajtswv lub tsev
Tswv Yexus tub moog ua peb ntej
Moog npaaj qhov chaw tseg ca tog peb.

Ibnub kuv yuav pum Tswv Yesus
Lug txheeb cov ntseeg ibtug zujzug
Yog kuv muab sab rau ntseeg Nwg tag
Kuv yuav moog txug Nwg lub xubndlag.

Kuv coj kev ncaaj kev nceeg txhua nub
Kuv ua sab ntev ntseeg hab noog Nwg lug
Thaus Vaaj Leejtxiv qheb qhovrooj ntug
Kuv yuav moog ntsib tug Tswv Yexus.
290. KUV CASAB HAB LUG NTSEEG YEXUS
Kuv casab hab lug ntseeg Yexus
Yaav tomntej yuav moog sau ntuj
Muab lub neej huv nplajteb tso plhuav
Pum Yexus timntsej timmuag.

Muaj ibnub kuv yeejyuav pum Nwg
Saib ntsoov Nwg kuv yuav tsi dlhuav
Najnub nua tsuas pum zemzuag xwb
Kuv yuav pum timntsej timmuag.

Kuv ua neej nyob huv lub nplajteb
Nyob ibntus yuav rov moog tsev
Kuv yuav moog nrug Yexus nyob ntev
Ibtxhis moog tsi paub txomnyem.

Sau Ceebtsheej tsi muaj kev quajntsuag
Hab tsi muaj kev pluj kev tuag
Kev tshaib kev nqhes yeej tsi muaj kag
Txhua yaam Yexus tub npaaj ca.

Kuv moog nyob ntawm Yexus xubndlag
Cov ntseeg pe Yexus nplawgnta
Nrug Tswv Yexus nyob Ceebtsheej ntuj
Ibtxhab ibtxhis kaajsab lug.
291. NUB KWS KUV YUAV NCAIM
Nub kws kuv yuav ncaim lub nplajteb
Mas kuv yuav muab txhua yaam tsotseg
Muaj sab xyivfaab muaj sab tajtug
Nrug Yexus nyob lub tsev sau ntuj.

Mas kuv yuav taabmeeg pum Nwg hab
Yuav qhuas tas Yexus tso kuv dlim
Mas kuv yuav taabmeeg pum Nwg hab
Yuav qhuas tas Yexus tso kuv dlim.

Cevnqaj cabntaab cov txhaa plhaubmaag
Yuav raug puamtsuaj ntxeev moog ua aav
Tabsis tug ntsuj yuav yuj lisplawg
Yaa moog rua sau Vaajtswv tebchaws.

Moog txug Ceebtsheej mas kuv yuav muaj
Cevnqaj dlaimtawv kws tsi puamtsuaj
Kev txhawj kev ntshai yuav tsi muaj ntxiv
Yuav nyob kaajsab lug moog ibtxhis.
292. THAUS SUAVDLAWG UA NEEJ NYOB
Thaus suavdlawg ua neej nyob nplajteb
Nyaj yuavtsum xaiv nyag kev
Muaj ibtxuj nqaim muaj ibtxuj dlaav
Saib mej yuav xaiv lecaag.

Yuav moog txuj twg, yuav moog txuj twg
Yuavtsum xaiv nwgnuav
Nyag moog nyag txuj, moog tsi rov lug
Yuavtsum xaiv nwgnuav.

Thov mej suavdlawg tig qhovntsej noog
Mej txha paub xaiv txuj zoo
Taug txuj kev nqaim tau kaajsab lug
Lwmsim moog nyob sau ntuj.

Thaus taug kev nqaim txawm nyuaj pistsawg
Ua ibsab moog kuas kawg
Vaajtswv yuav tuavrawv peb txhaisteg
Yuav najnub coj peb kev.

Thaus kws taag simneej huv nplajteb
Peb yuav rovqaab moog tsev
Yog peb casab rua tug Cawmseej
Peb yuav moog txug Ceebtsheej.

Txuj kev nqaim yog tug Tswv Yexus
Kev dlaav yog kev tsausntuj
Txawm muaj coobleej taug txuj kev dlaav
Mej cov tsi xob lawvqaab.

Yog mej yeejyuav taug txuj kev dlaav
Thov mej suavdlawg ceevfaaj
Kev dlaav moog txug lub chaw tsausnti
Txomnyem ntevdlhawv ibtxhis.
293. KUV YUAV MOOG SAU NTUJKAAG
Kuv yuav moog sau ntujkaag tag-tag
Kuv yuav moog sau ntuj tag
Yexus hlub kuv theej kuv lub txhoj
Coj kuv moog nrug Nwg nyob.

Tswv Yexus yeej yog txuj kev Tseeb
Coj peb moog txug Ceebtsheej
Txhua tug kws vaamkhom tug Cawmseej
Yuav moog txug ntuj Ceebtsheej.

Tsi muaj dlua ib txuj kev qhovtwg
Kws yuav moog txug Vaajtswv
Tabsis tug kws ntseeg Tswv Yexus
Tug ntawd moog txug sau ntuj.

Kuv yuav moog sau ntujkaag tag-tag
Kuv yuav moog sau ntuj tag
Leejtwg xaav nrug kuv moog sau ntuj
Nrug kuv ntseeg Tswv Yexus.
294. PEB UA IBKE NOJ ROOJMOV
Peb ua ibke noj Roojmov
Kws Yexus muab rua peb noj
Ncutxug Yexus lub meejmom
Haleluyas! Peb tug Cawmseej.

Peb ua ibke haus khobdlej
Kws Yexus muab cev rua peb
Ncutxug Yexus kev txomnyem
Haleluyas! Peb tug Cawmseej.

Peb ncutxug Yexus kev tuag
Kws tuabneeg phem muab Nwg tua
Nrug cov raugtxim poob ntsejmuag
Haleluyas! Peb tug Cawmseej.

Tswv Yexus thov Koj zaamtxim
Ntxuav peb tej kev txhum huv tuabsi
Pub peb muaj txujsa ibtxhis
Haleluyas! Peb tug Cawmseej.
295. THAUS PAWGNTSEEG TUAJ NYOB UA IBPAAB
Thaus pawgntseeg tuaj nyob ua ibpaab ibpawg
Vaaj Ntsujplig Dlawbhuv nyob huv plawv
Suavdlawg ncu txug Tswv Yexus kev theejtxhoj
Muaj Vaajtswv Roojmov coj lug noj.

Noj tug Tswv Roojmov ncu txug Nwg txajntsig
Peb ua Vaajtswv tsaug moog ibtxhis
Noj tug Tswv Roojmov ncu txug Nwg tshaajntuj
Peb qha Nwg kev tuag rua txhua tug.

Tswv Yexus pluagmov kws yog Roojmov kawg
Yog pev txug Nwg cevnqaj dlaimtawv
Thaus peb haus lub khob peb ua tuabzoo xaav
Lub khob ntawd pev txug Nwg cov ntshaav.

Thaus peb ua ibke noj tug Tswv Roojmov
Ca peb txhua tug muab kev txhum tso
Thaus peb ua ibke haus tug Tswv khobdlej
Ca peb tso lub neej qub povtseg.
296. THOV VAAJTSWV PUB MOVCI
ThovVaajtswv pub movci yug kuv ntsujplig
Zoo le thaus Koj faib mov rua cov thwjtim
Kuv ntseeg tej Lugqha huv Vaajtswv Phoo Ntawv
Kuv casab rua Tswv Yexus txug nub kawg.

Thov Vaajtswv foom koobmoov rua kuv lub neej
Yaam le thaus Koj pub mov rua tsibtxheeb leej
Kuv lub neej txha tawgpaaj txitxiv npluamag
Kws yog tsimnyog ua Koj tug mivnyuas tag.

Thov Koj qha kuas kuv txawj noog Koj Txujlug
Zoo yaam le Koj cov thwjtim yaav thau-u
Kuv txha kovyeej Ntxwjnyoog ibtxhis tsi kawg
Hab yuav tau moog pum Yexus lub tebchaws.

Tswv Yexus yog cov dlej haus muaj txujsa
Txhua tug kws haus yuav tsi nqhes ntxiv lawm tag
Yexus cov ntshaav ndlwg lug ntxuav peb txhua tug
Peb haus khobdlej nuav ncu txug Nwg kev hlub.
297. YEXUS YOG COV MOV KWS CAWM TUABNEEG
Yexus yog cov mov kws
Cawm tuabneeg txujsa
Yog leejtwg tau noj lawm
Yuav muaj lub sab tshab
Cale nrhav tej zaubmov
Kws nyob tsi txawj lwj
Huv nplajteb nuav tsi muaj
Vaajtswv txha muaj xwb.

Yexus yog cov dlej kws
Haus taag tsi nqhes ntxiv
Muab pub dlawb rua txhua tug
Cale coj moog siv
Yog leejtwg tseem qhuavsab
Thov lug cuag Yexus
Lug haus cov dlej cawmsav
Txujsa yuav tsi tu.

Thaus peb nyob ua ibke
Noj Vaajtswv Roojmov
Kws Yexus tau muab cob
Rua peb txhua tug noj
Peb ncu txug Yexus tuag
Sau tug ntoo khaublig
Nqaj tau ndluag ntshaav tau nrug
Lug dlaws peb lub txim.

Yexus muab Nwg cevnqaj
Ua cov mov cawmsav
Yexus muab Nwg cov ntshaav
Ntaus ua lub cim nas
Nyob sau Yexus Roojmov
Nwg coglug has tas,
“Tug kws noj Kuv Roojmov
Tug ntawd muaj txujsa.”
298. MOS KWS LUAS NTXEEVSAB RUA YEXUS
Mo kws luas ntxeevsab rua Yexus
Ntuj ntsagtu teb ntsagzog
Yexus npaaj tau Vaajtswv Roojmov
Muab rua cov thwjtim noj
Yexus has tas, “Noj ncu txug Kuv,
Qha kuv zaaj rua tuabneeg
Noj lub ncuav nuav moog txug nub kws
Kuv ntsib mej huv Ceebtsheej”

Mo kws luas ntxeevsab rua Yexus
Ntuj tsi taj teb tsi tug
Yexus khawsnkaus khob kua txivmaab
Hab Nwg tsaancauj tsaalug
Has tas, “Nuav yog kev coglug tshab
Kuv cov ntshaav ua cim nas
Kuv yaam tug tij mej yaam cov kwv
Nrug Kuv koom ib txujsa”

Mo kws luas ntxeevsab rua Yexus
Ntuj tsausndlais teb tsausnti
Yexus muab lub ncuav hab khobdlej
Cev moog rua cov thwjtim
“Lub ncuav nuav pev txug Kuv lub cev
Khobdlej pev txug cov ntshaav”
Peb noj Yexus Roojmov yuavtsum
Muab lub sab rua Nwg kaav.
299. THAUS KWS PEB UA KEVCAI RAUSDLEJ
Thaus kws peb ua kevcai rausdlej
Nrug Yexus tuag uake
Vaajtswv tsaa peb sawv muaj txujsa
Peemtsheej ua tuabneeg tshab.

Yexus sawv lug nyob moog ibtxhis
Ntawm Vaajtswv saab tegxis
Nubnua peb ua kevcai rausdlej
Nrug Yexus sawv uake.

Tsi xob pub lub nplajteb ntxeevntxag
Kuas peb ua kev phem qas
Tsi xob ntshaw nplajteb kev lomzem
Nyobtsaam peb moog yuamkev. Amees.
300. NUBNUA PEB UA KEVCAI RAUSDLEJ
Nubnua peb ua kevcai rausdlej
Nrug Tswv Yexus tuag ua ibke
Tswv Yexus sawv rov lug muaj sa
Ces peb sawv lug muaj lub neej tshab.

Lub neej qub kws thau-u peb muaj
Coj peb moog raug txuj kev puamtsuaj
Lub neej tshab kws Vaajtswv muab pub
Zoo dlua peb lub neej qub thau-u.

Dlej tsuas ndlwg lug yaug peb lub cev
Tabsis hloov tsi tau lub sab phem
Tswv Yexus cov ntshaav kws tsimtxaj
Txha hloov tau kuas peb muaj sab tshab.

Tswv Yexus tau tuag theej peb txhoj
Muab kev casab lug rua peb coj
Qhov kws peb tau txais lub neej tshab
Yog peb nrug Nwg koom ib txujsa.
301. UA KEVCAI RAUSDLEJ POV SAB QUB
Ua kevcai rausdlej pov sab qub tseg
Tso plhuav kev nrug lub nplajteb uake
Ua kevcai rausdlej txais yuav sab tshab
Txaav lug nyob huv Vaajtswv lub xubndlag

Tuav Leejtxiv, Leejtub, Ntsujplig lub npe
Muab tug kws ntseeg ua kevcai rausdlej
Yog leejtwg xaav yug ua tuabneeg tshab
Yuavtsum tsoplhuav tej kev phem kev qas.

Lug nrug Tswv Yexus koom ib txujsa
Xyum ua lub neej hum Vaajtswv sab nyam
Tso plhuav yug lub neej rua Vaajtswv tswj
Muab txhua yaam yug muaj fij pub rua Nwg.

Ca Vaajtswv tug Ntsujplig kaav lub sab
Ua timkhawv rua nplajteb paub has tas
Tswv Yexus tau qha tseeb tseg rua peb
Txavtxim sab lug ua kevcai rausdlej.
302. NUBNUA PEB COJ COV MIVNYUAS
Nubnua peb coj cov mivnyuas nuav txhua tug
Tuaj fij rua Vaajtswv, thov kuas Vaajtswv hlub
Yaam le cov quaspuj kws nyob yaav thau-u
Coj tej mivnyuas tuaj cuag tug Tswv Yexus.

Nyob huv pawgntseeg yog Vaajtswv lub xubndlag
Vaajtswv tsomkwm txhua tug mivnyuas moglab
Thov Vaajtswv paab txhua tug mivnyuas lub neej
Kuas lujhlub zoo xob muaj kev mob kev nkeeg.

Thov Vaajtswv saib cov mivnyuas nuav txhua tug
Kuas puab lujhlub, tuaj puab txawj ntseeg Yexus
Thaus txug lub ntuj taag hab lub teb nuav kawg
Txhua tug txha yuav moog txug Vaajtswv tebchaws, Amees.
303. PEB FIJ TUG MIVNYUAS NUAV
Peb fij tug mivnyuas nuav rua Koj
Vaajtswv, thov Koj lug ua tug coj
Thov Koj pub nwg muaj txujsa ntev
Paab kuas nwg dlim ntawm tej kev phem.

Thov Koj tug Ntsujplig ua tug saib
Kuas nwg coj tau lawv Koj kevcai
Thoj Koj paab nwg moog taag simneej
Kuas nwg ua tau lub neej ncaajnceeg, Amees.
304. TEJ MIVNYUAS YOG VAAJTSWV FOOMPUB
Tej mivnyuas yog Vaajtswv foompub
Tsi has tug ntxhais losyog tug tub
Pub mov rua noj, pub dlej rua haus
Hlub thaus tseem yau moog txug thaus laug.

Txawm yog tug tub losyog tug ntxhais
Peb yuavtsum hlub peb tsi xob cais
Yuavtsum hlub txhua tug ibyaam nkaus
Xob hlub tug hlub es tseg tug yau.

Ua nam ua txiv yuavtsum qhuabqha
Thaus puab tseem yau puab txha tsimtxaj
Qha kuas puab hlub tej tij tej kwv
Qha kuas puab hlub puab tug Vaajtswv.
305. VAAJTSWV SAIB NTSHIS
Vaajtswv saib ntshis Nwg cov mivnyuas
Tsi pub kuas raug txuj kev puamtsuaj
Tej noog huv zeg, nubqub sau ntuj
Vaajtswv yeej yog tug pub hab tu.

Vaajtswv yog tug pub zaub pub mov
Rua Nwg tej mivnyuas suavdlawg noj
Thaus muaj kev phem tuaj Nwg tivthaiv
Nwg lub fwjchim yuav kaav nrugnraim.

Txawm yog nyob dleb lossis nyob ze
Vaajtswv yuav pub puab nyob uake
Nwg tej koobmoov puab yeejyuav tau
Puab kev nyuajsab Vaajtswv yeejyuav paub.

Txawm yog raug mob los yeejyuav zoo
Vaajtswv tsomkwm txhua lub caijnyoog
Nwg puag puab huv nwg txuj kev hlub
Nwg paab txhua tug mivntxhais mivtub.
306. PEB TIS TUG MIVNYUAS NUAV LUB NPE
Peb tis tug mivnyuas nuav lub npe
Peb rhawv txuj kev rua suavdlawg hu
Thov Vaajtswv coj nwg txuj hauvkev
Kuas lub npe nrov nchaamoo lug.

Zoo sab, zoo sab tau txais Vaajtswv txuj koobmoov
Thov Vaajtswv paab kuas tug mivnyuas
Tsuas muaj kev nojqaab nyob zoo.

Nubnua peb tuaj uake zoo sab
Nrug tsevneeg nuav ua Vaajtswv tsaug
Thov Vaajtswv lug kaav nwg lub sab
Kuas nwg lub neej zoo kawgnkaus.
307. KUV MUAB TUG MIVNYUAS NUAV FIJ
Kuv muab tug mivnyuas nuav fij rua Vaajtswv
Kuv tsoplhuav nwg lub neej rua Vaajtswv tswj
Kuv tu thaus moglab moog txug rua thaus luj
Txawm yuav zoo lecaag los Vaajtswv yeej pum.

Kuv leeg rua Vaajtswv taabmeeg ntawm pawgntseeg
Kuv yuav qhuab hab qha kuas nwg paub qhov tseeb
Kuv yuav qhuabqha nwg kawg kuv lub tswvyim
Npaaj tug mivnyuas nuav ua Vaajtswv tubtxib.

Lwmnub tug mivnyuas hlub tav nam tav txiv
Kuv yuav zoo sab hlo ca rua Vaajtswv siv
Nyaj kub kuv tsi muaj los kuv yeej tsi ntshaw
Mivnyuas ntseeg Vaajtswv kuv yuav zoo sab kawg.

Kuv xaav ua timkhawv qha cov ntseeg txhua tug
Muab mej tej mivnyuas cob rua Tswv Yexus
Yog leejtwg ua rua tej mivnyuas yuamkev
Tsi tsimnyog ua neej nyob huv lub nplajteb.
308. TSWV YEXUS HAS TAS
Tswv Yexus has tas
Peb cov ntseeg txhua tug
Yog lub teeb taws tseg
Kws ci rua qhov tsausntuj
Peb yuavtsum ci pumkev
Rua tuabneeg suavdlawg
Ca peb ci pumkev moog
Rua txhua thaajchaw.

Txuj kev txhum ua rua
Lub nplajteb tsausntuj
Kev puamtsuaj puagntsoog
Pheej fuamvaam luj zujzug
Muaj coobleej tsi tau nov
Yexus txuj Moo Zoo
Ca peb moog qha qhov tseeb
Rua suavdlawg noog.

Tug kws peb moog coj
Lug ntseeg Tswv Yexus
Nwg yeejyuav dlimplawg
Ntawm txuj kev kws tsausntuj
Peb cov ntseeg yuavtsum moog
Qha txhua leej txhua tug
Coj puab lug nrug peb
Taug txuj kev tshaavntuj.
309. YEXUS KUAS PEB SUAVDLAWG
Yexus kuas peb suavdlawg
Cale moog qhov txhua chaw
Qha Vaajtswv Txujlug tseeb
Coj txhua haivneeg lug ntseeg
Peb suavdlawg yuavtsum qha
Kuas hloov dlua yuav sab tshab
Yexus khaiv peb moog qha.

Yexus khaiv peb moog qha
Yexus khaiv peb moog qha
Vaaj Ntsujplig yuav paab peb
Coj txuj Moo Zoo moog tseb
Ca peb moog ua timkhawv
Qha rua tuabneeg suavdlawg
Yexus khaiv peb moog qha.

Qha rua tuabneeg muaj nyaj
Kuas puab tsi xob casab
Tej ntawd Vaajtswv yuav rhuav
Qhov txhua chaw yuav puamtsuaj
Peb ntseeg Yexus zoo dlua
Peb txha tsi ntshai kev tuag
Yexus ntuag peb lub sab.

Qha rua tuabneeg txomnyem
Tsi muaj vaaj tsi muaj tsev
Tsi muaj zaub tsi muaj mov
Tsi muaj rig tsi muaj tsho
Ca peb qha kuas puab nov
Yexus txuj kev theejtxhoj
Kws cawm tau puab txujsa.

Qha rua tuabneeg nplajteb
Cov nyob dleb hab nyob ze
Ntauleej tsi tau nov dlua
Txuj Moo Zoo kws peb muaj
Ca peb moog hlub txhua tug
Kws nyob thoobplawg qaabntuj
Coj puab lug txais txujsa.
310. COV NPLEJ HUV TEB
Cov nplej huv teb taabtom sav txhua qhov
Cale moog hlais
Cov nplej huv teb taabtom sav txhua qhov
Cale moog hlais.

Thov Tswv Yexus khaiv cov ntseeg
Moog txhua-txhua qhov
Qha tuabneeg nyob thoob qaabntuj
Kuas suavdlawg txha le tauv nov.

Yog vim lecaag tsi muaj leejtwg hlais
Sau coj lug ca?
Yog vim lecaag tsi muaj leejtwg hlais
Sau coj lug ca?

Cov tub cov ntxhais suavdlawg yuavtsum moog
Qha Vaajtswv lug
Cov tub cov ntxhais suavdlawg yuavtsum moog
Qha Vaajtswv lug.
311. THOV MUAB ROJ NTIM LUB TEEB
Thov muab roj ntim lub teeb kuas ci ntsaa-ab
Thov muab roj ntim lub teeb nwgnuav
Thov muab roj ntim lub teeb kuas ci ntsaa-ab
Ci ntsaa-ab txug thaus Yexus rov lug.

Hu Hauxanas, Hu Hauxanas
Hu Hauxanas qhuas tug Tswv Yexus
Hu Hauxanas, Hu Hauxanas
Hu Hauxanas qhuas tug Tswv Yexus.

Thov kuas kuv muaj lub neej nyob kaajsab lug
Thov kuas kuv tau nojqaab nyob zoo
Thov kuas kuv muaj lub neej nyob kaajsab lug
Nyob kaajsab lug txug Yexus rov lug

Thov khaiv kuv moog txhua qhov qha Yexus zaaj
Thov khaiv kuv moog txhua nrho txhua qhov
Thov khaiv kuv moog txhua qhov qha Yexus zaaj
Qha Yexus zaaj txug thaus Nwg rov lug.
312. TSWV YEXUS TAU HU
Tswv Yexus tau hu cov thwjtim
Cale sawv xob ua sab nyaav
Tuabneeg huv nplajteb xaav dlimtxim
Tognrhw tug kws cev teg paab.

Cale maajnroog qha txuj Moo Zoo
Rua nplajteb txhua qhov kuas thoob
Yog peb pheej tsi rausab moog qha
Tuabneeg yuav tsi tau txujsa.

Tswv Yexus ua yaamntxwv rua peb
Hab Nwg pub peb muaj fwjchim
Ua sab tawv coj Moo Zoo moog tseb
Kuas nplajteb tau txais kev dlim.

Tswv Yexus hu koj hab hu kuv
Lug ua teeb ci rua nplajteb
Vim tuabneeg nyob huv kev tsausntuj
Puab dligmuag hab tsi pum kev.

Tswv Yexus yog tug cawm txujsa
Nwg tau khaiv peb moog tshaajtawm
Tsi xob xaav txug kev txaajmuag kag
Cale tawm moog ua timkhawv.
313. CALE MOOG TXHUA-TXHUA QHOV
Cale moog txhua-txhua qhov
Qha rua tuabneeg txomnyem
Nyob txhua lub tebchaws thoob-
Plawg nplajteb
Ua lecaag peb cov ntseeg
Tsi moog coj puab lug noog
Yuavtsum qha kuas puab ntseeg
Txuj Moo Zoo.

Xaa Moo Zoo rua txhua qhov
Kuas txhua leej txhua tug nov
Vaajtswv khaiv peb txhua tug
Qha tuabneeg ntseeg Yexus.

Vaajtswv yeej qha has tas
Muaj coobleej tsi tau nov
Puab tsi paub Yexus tuag
Theej lub txhoj
Puab tsi tso kev txhum tseg
Yog tsi muaj leejtwg qha
Puab tsi thov Yexus cawm
Puab txujsa.

Vaajtswv hu cov ntseeg lug
Khaiv cov tub hab cov ntxhais
Mej puas yuav ca Vaajtswv ua tug xaiv
Yog Vaajtswv khaiv mej moog
Qha rua tuabneeg txomnyem
Mej tsi xob tso txuj dlejnum nuav tseg.

Tug kws khauvxwm txujsa
Yeej tsi tau txais koobmoov
Nwg tsi kaam qha Vaajtswv
Txuj Moo Zoo
Cov tsi ntseeg taabtom taug
Txuj kev pluj txuj kev tuag
Puab tsi nov puab yuav poob
Kev puamtsuaj.
314. PEB COV KWS NTSEEG CALE MOOG
Peb cov kws ntseeg
Cale moog qha Vaajtswv zaaj
Rua txhua tug paub
Tas Vaajtswv yog qhov Kaaj
Qha tas Vaajtswv
Tsim tuabneeg nplajteb txhua tug
Nwg tsi xaav kuas
Ibtug poob qhov tsausntuj.

Tshaajtawm txuj Moo Zoo
Txug kev cawmdlim
Txuj Moo Zoo ntawd yog
Yexus tuag txhwv peb dlim.

Saib maj, muaj coobleej
Ua neej huv qhov tsausntuj
Puab tsi tau nov
Dlua txuj kev ntseeg Yexus
Tsi muaj leejtwg
Qha rua puab txug tug Cawmseej
Hab qha Nwg txuj kev
Tuag kws paab puab dlim.

Tshaajtawm rua txhua
Haivneeg thoobplawg huv qaabntuj
Kuas puab tau nov
Txug Vaajtswv txuj kev hlub
Qha tas Nwg lug paab
Noobneej kws yog Nwg tsim
Nwg tau tuag txhwv kuas
Puab dlim puab lub txim.

Tsob koj tej mivnyuas
Moog qha Yexus lub npe
Pub koj tej nyaj
Rua puab ua nqe taugkev
Hab muab koj lub
Sijhawm Lug thov Vaajtswv paab
Txhua yaam koj siv yuav
Tau nqezug rovqaab.
315. PEB MUAJ IB TXUJ MOO ZOO
Peb muaj ib txuj Moo Zoo qha rua noobneej
Kuas txhua leej lug ntseeg Tswv Yexus
Zaaj nuav has txug txuj kev cawmdlim
Hab txujsa kws Vaajtswv pub
Hab txujsa kws Vaajtswv pub.

Lub sab kws muaj kev txhum tsausntuj nti
Yuav hloov moog ua kev tshaavntuj nrig
Vim Tswv Yexus nqeg lug rua nplajteb
Lug rhuav kev tsausntuj povtseg.

Peb muaj ib tug Cawmseej qha rua noobneej
Tug Cawmseej tau lug nrug peb nyob
Nwg yeej tsi khauvxwm Nwg txujsa
Nwg txha tau tuag theej peb txhoj
Nwg txha tau tuag theej peb txhoj.

Peb muaj ib txuj kev dlim qha rua noobneej
Yog Tswv Yexus tug khaublig ntoo
Yog leejtwg lug ntseeg Tswv Yexus
Vaajtswv nrug nwg sis raug zoo
Vaajtswv nrug nwg sis raug zoo.
316. KUV YUAV QHA RUA TXHUA LEEJ
Kuv yuav qha rua txhuaj leej txhua tug
Kws nyob huv lub qaabntuj khwb
Kuas suavdlawg paub Vaajtswv kev hlub
Coj puab rov lug cuag Vaajtswv.

Qha kuas thoob qaabntuj
Qha kuas thoob qaabntuj
Kuv yuav moog qha txug
Kev ntseeg Yexus
Qha kuas thoob qaabntuj.

Kuv yuav qha tas muaj kev cawmdlim
Yexus paab tau kuv hab koj
Vaajtswv txaussab zaam peb lub txim
Vim Yexus tuagtheej peb txhoj.

Kuv yuav qha tas muaj kev casab
Yog txujsa ibtxhis tsi kawg
Vaajtswv pub rua tug muaj sab tshab
Tau moog nyob Vaajtswv tebchaws.
317. KUV NYAM PAV RUA SUAVDLAWG NOOG
Kuv nyam pav rua suavdlawg noog
Has txug tug Tswv Yexus
Yexus muaj sab dlawb sab zoo
Nwg hlub txhua leej txhua tug
Kuv nyam pav rua suavdlawg noog
Kuas suavdlawg paub qhovtseeb
Vim txhua tug ntshaw txuj kev zoo
Hab xaav muaj tug Cawmseej.

Kuv nyam pav txug txuj Moo Zoo
Nyam pav pub rua suavdlawg noog
Yexus nqeg lug rua nplajteb
Lug ua Cawmseej paab peb.

Kuv nyam pav rua suavdlawg noog
Has txug Vaajtswv kev hlub
Zaaj nuav yog ib txuj Moo Zoo
Cawm tau txhua leej txhua tug
Kuv nyam pav rua suavdlawg noog
Has txug txuj kev cawmdlim
Yexus tuag sau khaublig ntoo
Dlaws tau tuabneeg lub txim.

Kuv nyam pav rua suavdlawg noog
Has txug Vaajtswv fwjchim
Yexus kovyeej dlaab Ntxwjnyoog
Hab paab tau peb dlimtxim
Kuv nyam pav rua suavdlawg noog
Yog leejtwg ntseeg Yexus
Yuav dlim kev puamtsuaj puagntsoog
Hab tau nyob kaaj sab lug.
318. PEB COV KWS NTSEEG TSWV YEXUS
Peb cov kws ntseeg Tswv Yexus
Cale sawvntseeg sawvbntsug
Suavdlawg muaj sab rau ntseeg tag
Vim peb muaj txug sa tshab
Tswv Yexus ua sab ntev tog
Yuav khaiv peb moog txhua-txhua qhov
Qha txuj Moo Zoo rua txhua tug
Coj puab lug ntseeg Yexus.

Peb cov kws ntseeg Tswv Yexus
Peb yog tuabneeg qaumntuj
Tsi xob quavntsej kev zomlem
Txuj ntawd yuav raug txomnyem
Peb suavdlawg yuavtsum npaaj tog
Hab muab sab rau ncuntsoov thov
Tswv Yexus yeej zoo sab paab
Nwg ua tau txhua yaam tsaav.

Muab Vaajtswv tej cuabyeej tuav
Peb kev ntseeg txha yuav ruaj
Muab tej lug tseeb ua hlaab sa
Kev ncaajnceeg npug hauvsab
Thaus dlaab Ntxwjnyoog lug ntxag peb
Peb yuav kovyeej hab sawv ntseg
Tsi ntev Yexus yuav rov lug
Suavdlawg ua tuab zoo zuv.
319. THOV QHA RUA KUV TXUG TSWV YEXUS
Thov qha rua kuv txug Tswv Yexus
Kuv yuav khaws txhua lulug ca
Thov qha Koj txuj Moo Zoo rua kuv
Kuv yuav khaws ca rua nruab sab
Tswv Yexus tshwmsim lecaag
Timtswv ntuj tau lug hunkauj
Cov yug yaaj nrhav Yexus lecaag
Thaus kawg puab txha moog nrhav tau…

Thov qha rua kuv txug Tswv Yexus
Kuv yuav khaws txhua lulug ca
Thov qha Koj txuj Moo Zoo rua kuv
Kuv yuav khaws ca rua nruab sab.

Thov ua sab ntev qha rua kuv ntxiv
Has txug Yexus raug ntxeevntxag
Ntxwjnyoog tau coj Yexus moog sim
Peb zag Ntxwjnyoog tseem swb hab
Uacaag Yexus raug kev txomnyem
Los Nwg tseem ua dlejnum khwv?
Maa muaj qhov, naagnoog los muaj zeg
Yexus tsi muaj chaw zoo pw…

Qha kuv has txug Yexus kev tuag
Dlaincuv sau tug ntoo khaublig
Uacaag Yexus raug txomnyem ntsuav
Tuag khwv-khwv dlaws kuv lub txim
Uacaag Yexus sawv huv qhov tuag
Cajsa nce moog sau ntuj?
Kuv novdlheev ces kuv lug kuamuag
Yexus tuableeg txha hlub kuv…
320. PEB YOG COV UA VAAJTSWV DLEJNUM
Peb yog cov ua Vaajtswv dlejnum
Nwg xaav khaiv peb txhua leej txhua tug
Moog coj cov tuabneeg tsi tau ntseeg
Kuas puab rov lug cuag tug Cawmseej
Ibtug ntsujplig tseemceeb kawgnkaus
Tsi xob pub Ntxwjnyoog tuaj txeeb tau
Vim Yexus nqeg lug huv qaabntuj
Muab Nwg rojntshaa lug txhwv txhua tug.

Cale moog thoobplawg nplajteb
Vim Vaajtswv tau khaiv peb
Cale moog qha rua suavdlawg
Nyobtsaam tsi muaj sijhawm
Nub hab mo yeej tsi tog yug
Hli hab xyoo dlhau moog zujzug
Moog coj tuabneeg
Lug ntseeg Tswv Yexus.

Peb yuavtsum muab sab rau moog qha
Ua lawv le Vaajtswv tau has ca
Tsi xob puag teg puag taw tsaugzug
Le kws peb tau ua yaav taag lug
Yuavtsum saibntsoov tug ntoo khaublig
Moog paab kuas tuabneeg dlim lub txim
Yuavtsum ua lawv le Yexus qha
Moog paab kuas tuabneeg tau txujsa.

Lub sijhawm yeej tsi nyob tog yug
Tsi paub nub twg txujsa yuav tu
Yuavtsum maajceev nrooj moog sau cov
Nplej kws taabtom sav nyob txhua qhov
Tsi xob tog ib xyoos dlhau ib xyoos
Tuabneeg yeej tuag txhua lub caijnyoog
Tsi xob laam moog tegdlawb tegnplag
Thaus moog txug Vaajtswv lub xubndlag.
321. TSAA MUAG SAIB NRAAG LAJ
Tsaa muag saib nraag laj nplej tub sav
Puv nraa zoo sau lug khaws ca
Neeg nplajteb pev txug nplej sav txaus
Tog sau ca thaus lub xyoo sxaus.

Thov Vaajtswv tug kws yog Tswv laj
Xaa tubkhai moog sau lug ca
Neeg nplajteb raug Ntxwjnyoog tsimtxom
Cale maaj moog paab moog tso.

Peb cov ntseeg yuavtsum xyivfaab hlo
Nquag ua dlejnum sawv khovkho
Moog coj tuabneeg lug cuag Vaajtswv
Tsi has thaus lub sijhawm twg.

Peb cov kws raug Vaajtswv xaiv lawd
Rau sab sau tej qoobloo ntawd
Coj tej ntsujplig lug cuag Yexus
Vaajtswv txha foom koobmoov pub.
322. YUAVTSUM QHA RUA SUAVDLAWG NOOG
Yuavtsum qha rua suavdlawg noog
Tswv Yexus txuj Moo Zoo
Txhua-txhua qhov hab txhua-txhua leej
Puab txha paub tug Cawmseej
Qha txhua lub zog peg yaajsaab
Qha rua cov kws nyob nraag haav
Leejtwg xaav taug txuj kev tshab
Tswv Yexus cawm txujsa.

Yuavtsum qha kuas suavdlawg nov
Yexus theej peb lub txhoj
Yexus tuag sau ntoo khaublig
Peb txha dlim peb lub txim
Qha rua cov muaj mob muaj nkeeg
Kuas suavdlawg casab lug ntseeg
Qha rua cov ua phem ua qas
Tswv Yexus cawm txujsa.

Yuavtsum qha rua cov quajntsuag
Kuas tsi xob raug puamtsuaj
Tug kws casab rua Yexus
Tug ntawd yuav kaajsab lug
Cov tsi ntseeg tsi dlim lub txim
Puab yuav txomnyem moog ibtxhis
Cov kws ntseeg tau nyob chaw tshab
Tswv Yexus cawm txujsa.

Yuavtsum qha txhua leej txhua tug
Kws nyob huv kev tsausntuj
Txhua tug yeej xaav tau txujsa
Tabsis tsi paub moog nrhav
Txhua tug yeej ntshai kev pemsij
Tabsis tsi paub kev cawmdlim
Ca peb qha txhua tug has tas
Tswv Yexus cawm txujsa.
323. XAA MOO ZOO HAS TXUG KEV CAWMDLIM
Xaa Moo Zoo has txug kev cawmdlim
Nrov nchaa moog rua neeg nplajteb
Puab ua puab lub neej tsausntuj nti
Tsi tau nov Yexus lub npe.

Qha Moo Zoo moog, qha Moo Zoo moog
Yexus yog peb tug Cawmseej
Qha Moo Zoo moog, qha Moo Zoo moog
Yexus yuav lug tog cov ntseeg.
Yexus lulug saamfwm thaus kawg
Yog kuas peb tawm moog qhuabqha
Qha Moo Zoo rua txhua lub tebchaws
Coj tuabneeg lug txais txujsa.

Tug Cawmseej hlub tuabneeg nplajteb
Nwg tsi xaiv leejtwg ntsejmuag
Cale cojtxuj Moo Zoo moog tseb
Vim Vaajtswv tseem hlub tseem tshua.

Uantej Yexus yuav rov lug dlua
Peb cale moog ua timkhawv
Nyobtsaam neeg nplajteb raug puamtsuaj
Ces yuav tsimuaj leejtwg cawm.
324. MUAJ SUAB HU NTAWM TUABNEEG TXHAWJXEEB
Muaj suab hu ntawm tuabneeg
Txhawjxeeb txomnyem tuaj
Kuas moog paab, kuas moog paab!
Puab tej ntsujplig kws
Najnub raug kev quajntsuag
Kuas moog paab, kuas moog paab.

Xaa Moo Zoo, Moo Zoo yog kev cawmdlim
Xaa Moo Zoo moog kuas thoobplawg
Xaa Moo Zoo, Moo Zoo yog kev cawmdlim
Xaa moog rua tuabneeg suavdlawg.

Nubnua peb nov tuabneeg
Nplajteb lub suab hu
Kuas moog paab, kuas moog paab!
Puab txhua tug ntsujplig
Nyob huv txuj kev tsausntuj
Kuas moog paab, kuas moog paab!

Peb moog hlub cov kws
Najnub muaj kev quaj hu
Kuas moog paab, kuas moog paab!
Puab raug Ntxwjnyoog
Quabyuam caijtsuj puab txha hu
Kuas moog paab, kuas moog paab!
325. TSWV YEXUS TAABTOM HU
Tswv Yexus taabtom hu has tas
Leejtwg yuav txaussab hlo moog
Moog hlais cov nplej kws taabtom sav
Leejtwg yuav txaussab hlo moog
Tswv Yexus lub suab hu has tas
Koobmoov yuav pub rua tug moog
Leejtwg yuav teb tug Tswv has tas
Kuv nyob ntawm nuav khaiv kuv moog.

Yog koj hlaa tsi tau dlej havtxwv
Moog qha rua lwm lub tebchaws
Los yeej qha tau koj tij koj kwv
Hab koj tej namntxawm txivntxawm
Yog koj muab tsi tau nyaj tsheej pua
Coj moog paab qha txuj Moo Zoo
Los qee zog mivntsiv kws koj muaj
Ces Moo Zoo tub nrov moog thoob.

Yog koj has tsi tau lug timtswv
Qha tsi tau le paulos qha
Los yeej pav tau txuj kev tuag txhwv
Kws Yexus cawm peb txujsa
Yog koj coj tsi tau tuabneeg laug
Lug txais yuav txuj kev dlimtxim
Los yeej coj tau tej mivnyuas yau
Lug txais txujsa ntev ibtxhis.

Tuabneeg nplajteb najnub plujtuag
Puab tsi tau nov txuj Moo Zoo
Tswv Yexus txha le hu nrooj tuaj
Kuas koj moog qha txuj Moo Zoo
Cale noog tug Tswv lub suab hu
Nwg nrhav tug kws txaussab moog
Thaus koj nov tug Tswv lub suab hu
Cale teb tas, “Khaiv kuv moog”
326. KWVTIJ NEEJTSAA XOB UA SABNYAAV
Kwvtij neejtsaa xob ua sab nyaav
Vaajtswv Lug has lecaag
Nwg ua sab ntev tog mej txhua tug
Thov mej lug ntseeg Yexus.

Lug ntseeg Yexus
Lug ntseeg Yexus
Lug Tswv Yexus
Nwg yuav paab koj
Nwg yuav paab koj
Kuas tau txujsa ntev.

Tug Tswv Yexus cov ntshaav ndlwgndlo
Nwg tuag theej peb lub txhoj
Ris peb lub txim tshem moog huvsi
Nyob sau tug ntoo khaublig

Yexus yog txuj kev ncaaj kev nceeg
Coj peb moog txug Ceebtsheej
Yog koj xaav tau Nwg txujsa ntev
Thov tso koj kev txhum tseg.

Yog koj xaav muaj sab dlawb sab zoo
Hab tau Vaajtswv koobmoov
Thov koj lug ntseeg tsi xob tog ntev
Lug taug Yexus txuj kev.
327. LUG NTSEEG YEXUS
Lug ntseeg Yexus, lug ntseeg Yexus
Lug ntseeg Yexus nwgnuav
Nwgnuav lug ntseeg Yexus nwgnuav
Lug ntseeg Yexus nwgnuav.

Nwg yuav paab koj, Nwg yuav paab koj
Nwg yuav paab koj kuas dlim
Nwgnuav Nwg yuav paab koj kuas dlim
Nwg yuav paab koj kuas dlim.

Nwg yuav zaamtxim, Nwg yuav zaamtxim
Nwg yuav zaam koj lub txim
Nwgnuav Nwg yuav zaam koj lub txim
Nwg yuav zaam koj lub txim.

Xob ua dlaabqhev, xob ua dlaabqhev
Xob ua dlaabtauj dlaabqhev
Nwgnuav, xob ua dlaabtauj dlaabqhev
Xob ua dlaabtauj dlaabqhev.

Koj tsi xob tog, koj tsi xob tog
Koj tsi xob tog kwvtij
Nwgnuav koj tsi xob tog kwvtij
Koj tsi xob tog kwvtij.

Koj tsi xob ntshai, koj tsi xob ntshai
Koj tsi xob ntshai Ntxwjnyoog
Nwgnuav koj tsi xob ntshai Ntxwjnyoog
Koj tsi xob ntshai Ntxwjnyoog.
328. LUG HUV KUV SAB
Lug huv kuv sab, lug huv kuv sab
Thov lug huv kuv sab, Tswv Yexus
Lug kag nubnua tsi xob tawm moog
Thov lug huv kuv sab, Tswv Yexus.
Lug huv kuv tsev, lug huv kuv tsev
Thov lug huv kuv tsev, Tswv Yexus
Lug kag nubnua tsi xob tawm moog
Thov lug huv kuv tsev, Tswv Yexus.
329. THAUS MEJ LUG NTSEEG TSWV YEXUS
Thaus mej lug ntseeg Tswv Yexus
Yuavtsum muab mej kev txhum tsoplhuav tseg
Lug ntseeg Yexus ntseeg tag-tag tsi xob dlaag
Vaajtswv yuav paab mej tau zoo
Thov mej lug ntseeg Tswv Yexus.

Thaus mej lug ntseeg Tswv Yexus
Mej yuav coj lub neej tsi zoo le qub
Yuav yug dlua tshab tej kev qub mej tsi ntshaw
Mej najnub ua lub neej tshab
Thov mej lug ntseeg Tswv Yexus.

Thaus mej lug ntseeg Tswv Yexus
Yuav casab rua tej kws ruaj khovkho
Mej yuav tsi ntshai thaus kws muaj kev tsausntuj
Tswv Yexus ua mej ntej moog
Thov mej lug ntseeg Tswv Yexus.

Thaus mej lug ntseeg Tswv Yexus
Mej yuav dlim huv dlaab Ntxwjnyoog txhaisteg
Ntxwjnyoog tub swb ntxag tsi tau tug kws ntseeg
Tswv Yexus yeej muaj fwjchim
Thov mej lug ntseeg Tswv Yexus.
330. THAUS U KUV YEEJ IBTXWM DLIGMUAG
Thau u kuv yeej ibtxwm dligmuag
Kuv taug txuj kev tuag
Taug kev tsausntuj tau kev quajntsuag
Kuv tau kev puamtsuaj.

Lug cuag Koj, lug cuag Koj
Txha le tsi yuamkev
Yexus paab kuv dlim kev tuag
Nwgnuav kuv lug tsev.

Thau u kuv nrug txuj kev txhum nyob
Kuv tighlo rov lug
Txuj kev ua dlaab kuv rissab hlo
Kuv tighlo rov lug.

Kuv zoo sab kawg yuav ntseeg ibtxhis
Kuv tso dlaab povtseg
Yexus coj kuv taug kev kaajnrig
Kuv tso dlaab povtseg.

Nwg pub txujsa rua kuv ibtxhis
Kuv rovqaab lug tsev
Nwgnuav kuv ntseeg moog le ibtxhis
Kuv rovqaab lug tsev.
331. TUG TSWV YEXUS KUV LUG CUAG KOJ
Tug Tswv Yexus kuv lug cuag Koj
Hab leeg kuv tej kev txhum taagnrho
Kuv thov Koj hlub, kuv tsi tsimtxaj
Tug Tswv thov Koj cawm kuv txujsa.

Tug Tswv kuv yeej tsi paub lug ntseeg
Tsi paub casab rua tug Cawmseej
Tsuas paub txhawjxeeb hab paub nyuajsab
Tug Tswv thov Koj cawm kuv txujsa.

Koj raug txomnyem theej kuv lub txhoj
Koj cov ntshaav ndlwg lug lab pisvog
Koj hlub npaumtwg kuv tsi txawj pav
Tug Tswv thov Koj cawm kuv txujsa.

Kuv tub taug dlaab txuj kev ntevloo
Tsi kaam lug ntseeg Koj txuj Moo Zoo
Nwgnuav paub tseeb kuv txhaj ntseeg kag
Tug Tswv thov Koj cawm kuv txujsa.

Kuv tej kev txhum kuv tsoplhuav tseg
Tej ntawd tsuas ua rua kuv txomnyem
Kuv txaav lug nyob ntawm Koj xubndlag
Tug Tswv thov Koj cawm kuv txujsa.

Nwgnuav kuv leeg lub txim rua Koj
Thov zaam rua kuv hab ntxuav taagnrho
Txij nuav moog kuv ua lub neej tshab
Tug Tswv thov Koj cawm kuv txujsa.
332. UA LECAAG PEB TXOMNYEM UA LUAJ
Ua lecaag peb txomnyem ua luaj
Suavdlawg pheej nyuaj sab kawg
Cale lug nyob ntawm tug khaublig ntoo
Tso lub nraa nyaav rua ntawd.

Cale lug nyob ntawm tug khaublig ntoo
Khaublig ntoo, khaublig ntoo
Cale lug nyob ntawm tug khaublig ntoo
Tso lub nraa nyaav rua ntawd.

Tswv Yexus yeej paub koj kev txhum
Ca Nwg lug muab tshem tawm
Cale lug nyob ntawm tug khaublig ntoo
Tso lub nraa nyaav rua ntawd.

Leeg lub txim rua Yexus nwgnuav
Txhuscaug ntawm Nwg kutaw
Cale lug nyob ntawm tug khaublig ntoo
Tso lub nraa nyaav rua ntawd.
333. LUG NTSEEG TSWV YEXUS
Lug ntseeg Tswv Yexus, Nwg muaj fwjchim
Nwg tuag txhwv peb dlim sau ntoo khaublig
Yexus cov ntshaav ndlwg cawm peb txujsa
Cale lug ntseeg Nwg kag
Kwvtij suavdlawg thov mej txaav lug cuag
Nwg yuav paab kuas mej dlim txuj kev tuag
Yexus hlub mej ua mej tug Cawmseej
Thov mej cale lug ntseeg.

Cov mivnyuas yau cov hluas hab cov laug
Tso kev phem tseg muab kev zoo lug taug
Noog Yexus lug hab coj kevcai tshab
Mej txhaj yuav tau txujsa
Kwvtij suavdlawg mej tsi xob tog luas
Mej lug ntseeg mej txha tsi raug puamtsuaj
Txij nubnua moog taug kev ncaaj kev nceeg
Thov mej cale lug ntseeg.

Lug ntseeg nubnua muab kev txhum povtseg
Ua lub neej tshab taug Yexus txuj kev
Muab sab rau ntseeg khawsnkaus Nwg tej lug
Lug ntseeg tug Tswv Yexus.
Kwvtij suavdlawg mej puas npaaj tau txhij
Yuav nrug Yexus nyob ntevdlhawv ibtxhis
Nwg tu chaw ca rua sau ntuj Ceejbtsheej
Thov mej cale lug ntseeg.
334. LUG TSEV, LUGTSEV
Lug tsev, lug tsev
Mej ua dlaabqhev ntev-ntev
Rov lug cuag Leejtxiv
Txha muaj kev cawmdlim

Mej yuamkev moog lawm
Lug tsev, thov rov lug tsev
Lug tsev, thov rov lug tsev.

Lug tsev, lug tsev
Vaajtswv tub tog mej ntev
Thov mej hloov lub sab
Hab lug yug dlua tshab.

Lug tsev, lug tsev
Xob nyob huv chaw txomnyem
Tshaibplaab hab nqhesdlej
Tsausntuj tsi pumkev.

Lug tsev, lug tsev
Nrug Leejtxiv nyob uake
Nwg zoo sab hu mej
Lug huv Nwg lub tsev.
335. CAW MEJ SUAVDLAWG
Caw mej suavdlawg
Quaspuj quasyawg cale lug
Haus cov dlej ntawm nuav tsi yuav nqe le
Yog leejtwg muaj lub sab nqhes
Caw tug ntawd
Lug txais cov dlej kws cawm txujsa
Ntawm tug Tswv Yexus coj moog haus.

Caw mej suavdlawg
Kws ris nraa nyaav cal e lug
Yexus yuav paab mej kuas mej tau su
Yog leejtwg ntshaw lub sab dlawb
Caw tug ntawd
Lug xyum hab kawm ntawm Tswv Yexus
Nwg yog tug Kws hab tug Cawmseej.

Kev tau zoo kws
Vaajtswv muab pub rua tug ntseeg
Yog txuj kev ywjpheej txuj kev thaajyeeb
Yog leejtwg muaj lub sab ntshaw
Caw tug ntawd
Lug taij hab thov ntawm Tswv Yexus
Nwg zoo sab muab pub rua txhua tug.

Caw mej suavdlawg
Kws tsi muaj nyaj cale lug
Noj tej zaub tej mov kws tsi them nqe
Uacaag mej pheej siv nyajtxag
Yuav tej kws
Noj taag tsi tsau hab paab tsi tau
Kuas yug hloov moog ua tuabneeg tshab.
336. KEV TSAUSNTUJ LUG PUV NPLAJTEB
Kev tsausntuj lug puv
Nplajteb vim yog lub txim
Tshaavntuj kaajnrig yog Tswv Yexus
Vaajtswv Leejtub yog
Txuj kev kws tshaavntuj nrig
Tshaavntuj kaajnrig yog Tswv Yexus.

Cale lug txais Nwg txuj kev tshaavntuj
Kws nwgnuav tseem ci pumkev kaajlug
Thau u dligmuag, nwgnuav yug pumkev
Tshaavntuj kaajnrig yog Tswv Yexus.

Lug ntseeg Yexus txha
Tsi tau nyob qhov tsausntuj
Lug vaamkhom Yexus lub fwjchim
Ca peb ua lawv nraim
Le Tswv Yexus Txujlug
Peb nrug Nwg moog txha tshaavntuj nrig.

Mej cov kws nyob qhov
Tsausntuj yaam tug dligmuag
Mej yuavtsum lug nrhav Tswv Yexus
Cale muab nplajteb txuj kev
Tsausntuj tsoplhuav
Lug taug Yexus txuj kev tshaavntuj.
337. UA TUABNEEG YUAVTSUM NTSEEG
Ua tuabneeg yuavtsum ntseeg Tswv Yexus
Nwg yuav pub kuas peb muaj kev casab
Nwg yuav muab peb lub neej hloov dlua tshab
Nwg yuav ca peb ua Nwg tej mivnyuas.

Tug kws muaj lub neej tshab yog tug ntseeg
Nwg peemtsheej ua Vaajtswv tug mivnyuas
Nwg tsi ntshai txuj kev pluj txuj kev tuag
Nwg tsuas muaj kev tau zoo kaajsab lug.

Txhua-txhua nub tug ntseeg ua Vaajtswv tsaug
Muab sab rau najnub nyeem Vaajlugkub
Nrug Yexus sisraug zoo heev zujzug
Nwg najnub nrug Yexus ua phoojywg.

Yog leejtwg txavtxim sab ntseeg Yexus
Yuav ntxub lub nplajteb txuj kev phem
Muab nplajteb txuj kev phem tso povtseg
Txha tau kev txaav lug cuag Vaajtswv Ntuj.
338. KOJ CALE LUG CUAG TSWV YEXUS
Koj cale lug cuag Tswv Yexus
Vaajtswv tseem najnub nquahu koj
Lug vaamkhom Vaajtswv txuj kev hlub
Nubnua Vaajtswv tseem tog koj.

Cale qheb koj lub qhov rooj sab
Vaajtswv yuav nkaag lug kaav koj
Koj lub neej qub yuav hloov dlua tshab
Thaus Vaajtswv lug nrug koj nyob.

Koj tsi xob tig saib lub nplajteb
Tej meejmom hab tej kev npluanuj
Tej ntawd yuav ua rua koj yuamkev
Ces koj yuav nplaam Tswv Yexus.

Tswv Yexus khob ntawm koj qhov rooj
Nwg tseem ua sab ntev togntsoov koj
Yog koj kaam qheb koj lub qhov rooj
Nwg yuav nkaag lug nrug koj nyob.

Kev dlimtxim lug txugndlua koj lawm
Koj cale txavtxim sab lug ntseeg
Nyob tsaam koj yuav tsi muaj sijhawm
Lug vaamkhom tug Tswv Cawmseej.
339. MUAJ IB PHOO NTAWV TSIMTXAJ
Muaj ib Phoo Ntawv tsimtxaj
Thau u muaj tug sau ca
Yog ib Phoo Ntawv kws tsi txawj qub
Muaj nqes dlua nyaj hab kub.

Vaaj Ntsujplig tau tshoov sab
Rua noobneej muab sau ca
Puab muab sau ca ua lug noobneej
Peb nyeem txha totaub meej.

Phoo Ntawv ntawd tsi txawj hloov
Muab nthuav nyeem yog Moo Zoo
Lub ntuj hab lub nplajteb yuav pob
Los Phoo Ntawv ntawd tseem nyob.

Neeg nplajteb lub tswvyim
Tsuasyog khaavtheeb khaavtxiv
Puab saib tsi taug Vaajtswv Phoo Ntawv
Tsi xaav muab nthuav lug kawm.
340. PHOO NTAWV TSHAB HAB PHOO NTAWV QUB
Phoo Ntawv Tshab hab Phoo Ntawv Qub
Puavleej sau Vaajtswv Txujlug
Najnub nyeem kuv txha casab
Vaajtswv tub cawm kuv txujsa
Kuv ua txhum Nwg Txujlug ntuag
Kuv raagdlheev tsi raug puamtsuaj
Vaajtswv Txujlug qha qhov tseeb
Nwgnuav kuv txha tau lug ntseeg.

Kuv muab Nwg Txujlug khaws ca
Najnub cim rua huv nruabsab
Nwg qha kuv kuas muaj sab npuab
Kuv tau zoo kuv tso sab phluav
Vaajtswv Txujlug yeej tsi dlaag
Nwg ua lawv le nwg has ntaag
Vaajtswv Txujlug yeej muajkuab
Tsi pub rua leejtwg muab rhuav.
341. VAAJTSWV TXUJLUG
Vaajtswv Txujlug tsimtxaj
Qha kuas tuabneeg yug dlua tshab
Phoo Vaajlugkub yog tej Lug Tseeb
Coj tau noobneej moog Ceebtsheej.

Vaajtswv Txujlug muaj nqes tshaaj kub
Nyob ibtxhis los tsi txawj qub
Txujlug ntawd qha txhua haiv tuabneeg
Kuas paub qhov tseeb hab lug ntseeg.

Vaajtswv Txujlugyog cov zaubmov
Pub dlawb rua tug tshaibplaab noj
Vaajtswv Txujlug yog cov Manas
Noj taag lawm cawm tau txujsa.

Vaajtswv Txujlug yog ib lub teeb
Ci pumkev rua kuv lub neej
Kev tsausntuj fuam puvnkaus nplajteb
Txujlug ci rua kuv pumkev.
342. PEB SUAVDLAWG YUAVTSUM NYEEM
Peb suavdlawg yuavtsum nyeem Vaajtswv Lug
Suavdlawg yuavtsum nyeem Vaajtswv Lug
Yog peb najnub nyeem Nwg Lug
Peb yuav paub kev moog sau ntuj
Peb suavdlawg yuavtsum nyeem Vaajtswv Lug.

Peb suavdlawg yuavtsum noog lug qhuabqha
Suavdlawg yuavtsum noog lug qhuabqha
Yog peb najnub noog lug qha
Peb yuav paub ua lub neej tshab
Peb suavdlawg yuavtsum noog lug qhuabqha.

Peb suavdlawg yuavtsum coj lub neej zoo
Suavdlawg yuavtsum coj lub neej zoo
Yog peb coj tau lub neej zoo
Peb yeejyuav tau txais koobmoov
Peb suavdlawg yuavtsum coj lub neej zoo.
343. ROVQAAB PAV RUA KUV NOOG
Rovqaab pav rua kuv noog has txug
Tuj Lug kws cawm txujsa
Kuv noog ntau lwm kuv txha yuav ncu
Tej Lug kws cawm txujsa
Tuj Lug ntawd yog Lug tseeb
Qha kuv taug kev ncaajnceeg.

Vaajtswv Tej Lug tseeb
Tej Lug kws cawm txujsa
Vaajtswv Tej Lug yog
Tej Lug kws cawm txujsa.

Tug Cawmseej Yexus yog Vaajtswv
Txuj Lug kws cawm txujsa
Kuv dlim kuv lub txim vimVaajtswv
Tej Lug kws cawm txujsa
Tej Lug ntawd yog txujsa
Qha kuas kuv yug dlua tshab

Cale qha suavdlawg has txug
Tej Lug kws cawm txujsa
Qheb puab tej qhovmuag kuas puab pum
Tej Lug kws cawm txujsa
Yexus yog tug Cawmseej
Suavldawg cale lug ntseeg.
344. VAAJTSWV TXUJLUG PEV LE LUB VAAJ
Vaajtswv Txujlug pev le lub vaaj
Muaj tej paajntoo tawg tswqaab
Kws Vaajtswv Ntuj cog tseg pub peb
Kuas peb naj taagkig muab khaws tseg.

Thov kuas kuv khaws Koj txuj Lug ntawd
Kws ua rua kuv kaajsab lug
Vaajtswv Txujlug muaj nujnqes kawg
Yuav paab kuas kuv txawj ntseeg Yexus.

Vaajtswv Txujlug pev le hub nyaj
Kws muaj tej nyaj kub tsimtxaj
Cale totaub hab paub has tas
Yuavtsum khaws ca yug peb txujsa.

Vaajtswv Txujlug pev le lub ntuj
Muaj tej nubqub ci laamlug
Zoo le lub teeb ci pumkev tseeb
Yuav coj peb moog txug ntuj Ceebtsheej.

Vaajtswv Txujlug pev le raab ntaaj
Npaaj tseg rua peb tawmtsaam Dlaab
Peb yog Yexus cov tub rog zoo
Peb txha tau siv tawmtsaam Ntxwjnyoog.

Vaajtswv Txujlug yog tej zaubmov
Yug tau noobneej muaj sa nyob
Tug kws tshaibplaab yuav muaj zug tuaj
Tug kws tau noj lawd yuav tsi tuag.
345. VAAJ NTSUJPLIG TSHOOV QHA
Vaaj Ntsujplig tshoov qha rua noobneej
Sau Vaajtswv Txujlug ca
Vaajtswv Txujlug yog Txujlug tseeb
Cawm tau tuabneeg txujsa

Vaajtswv Txujlug zoo le lub teeb
Pumkev rua qhov tsausntuj
Coj Vaajtswv Txujlug moog ua neej
Txha yuav txawj ntseeg Yexus.

Tug kws dligmuag ntawm saab ntsujplig
Yuavtsum nyeem Vaajlugkub
Khawsnkaus Vaajtswv Txujlug moog siv
Yuav dlim txuj kev tsausntuj.
346. PEB COV NTSEEG YUAVTSUM SIS KOOMTEG
Peb cov ntseeg yuavtsum sis koomteg Vim peb muaj tuab lub homphaj
Sis tuavteg taug moog tuab txuj kev
Peb txha ua tau ib lub sab

Tsi xob coj lawvle yug sabkheej
Yuavtsum xyum peb tug Cawmseej.

Peb cov ntseeg muaj meejmom sistxig
Ua kuas Vaajtswv tau ntsejmuag
Kuv yog saabtxhum koj yog saabxis
Yuavtsum cevteg lug sistuav.

Tswv Yexus yog peb lub taubhau
Peb cov ntseeg yog Nwg lub cev
Taagnrho suavdlawg tug hlub tug yau
Puavleej taug moog tuab txuj kev.

Ca Vaaj Ntsujplig ua tug qha peb
Kuas txawj ua tug txu fwjchim
Thaus peb suavdlawg tuaj nyob uake
Yexus muab peb ua kwvtij.
347. Ntawm Tug Tswv Yexus Lub Npe
Ntawm tug Tswv Yexus lug Npe
Peb txha tau tuaj ua ibke
Txhuatug muaj lub sab xyivfaab
Zoo sab hlo cevteg sis paab
Vaajtswv teg dlejnum yauv tav
Yog peb ua tau ib lub sab.

Peb cov ntseeg yog ib tsevneeg
Kws tau koom ib txuj kev ntseeg
Peb txha le zoo sab sispaab
Yaam le kwvtij yug ibplaab
Muaj coob muajtsawg peb tsi txhawj
Tswv Yexus yog peb tug Thawj.

Peb yuavtsum ua lub teeb ci
Vim yog nplajteb tsausntuj nti
Peb yuavtsum tau tawm moog qha
Kuas suavdlawg lug txais txujsa
Yog tsi lug cuag Tswv Yexus
Yuav tsi pum lub Ceebtsheej ntuj.

Muaj ibnub tug Tswv rov lug
Peb yuav tau peb tej nqezug
Thaus txug lub ntuj taag teb kawg
Peb nrug tug Tswv kaav tebchaws
Thaus ntawd lub neej txha vaammeej
Ibtxhab ibtxhis sau Ceebtsheej.
348. COV NTSEEG YEXUS YEEJYOG IBTSE
Cov ntseeg Yexus yeejyog ibtse
Yexus yog tug kaav peb
Peb suavdlawg yuavtsum sis raug zoo
Txha tau Nwg txuj koobmoov

Peb suavdlawg yuavtsum sis raug zoo
Peb txha tau txais koobmoov
Peb suavdlawg yuavtsum txawj sishlub
Txha dlhau moog ua Nwg tug.

Cov ntseeg Yexus koom ib lub cev
Txawmyog nyob ze los dleb
Ntxwjnyoog lug ntxag los yeej tsitau
Peb ua Tswv Yexus tsaug.

Cov ntseeg Yexus has ibyaam lug
Txawmyog tawv dlawb tawv dlub
Vaajtswv coj peb lug nyob uake
Rua huv Vaajtswv lub tsev.

Cov ntseeg Yexus yuav txi taug txiv
Yog suavdlawg ua kwvtij
Zaamtxim rua tug ua txhum rua yug
Txha lawv Vaajtswv kev hlub.
349. COG PEB KEV UA KWSTIJ KUAS RUAJ
Cog peb kev ua kwvtij kuas ruaj
Tsi xob pub leejtwg rhuav
Peb nyob ua tau ibpaab ibpawg
Vim Yexus ua tug Thawj
Peb koom sab koom ib txuj kev ntseeg
Huv Tswv Yexus tuableeg
Txhua tug tsi has txomnyem npluanuj
Peb nyob uake sishlub.

Peb kev sisraug zoo yuav nyob ntev
Yog Yexus ua tug nreg
Peb txuj kev ntseeg yuav nyob ruaj khov
Yog Yexus ua tug Coj
Peb koom ib txuj kevcai rausdlej
Kws Yexus qha rua peb
Peb lug koom tau ib txuj kev ntseeg
Yog ntseeg Vaajtswv tuableeg.

Koom ib lub sab koom ib lub ntsws
Ua dlejnum rua Vaajtswv
Siv dlaag siv zug siv nyaj siv txaj
Coj txuj Moo Zoo moog qha
Ca peb moog coj tuabneeg coobcoob
Lug nrug peb txais koobmoov
Ca peb txhua tug rua Vaajtswv kaav
Pawgntseeg txha le fuamvaam.
350. UA VAAJTSWV DLEJNUM
Ua Vaajtswv dlejnum peb sis koomteg
Tsi xob muab pov rua ibleeg ua xwb
Lub nraa kws nyaav ibleeg nqaa ib ceg
Xob ca ibleeg khwv.

Vaajtswv pub tswvyim rua txhua tug ntseeg
Nwg pub ibleeg txawj ua lawm ibyaam
Thaus peb ua dlejnum rua tug Cawmseej
Peb yuavtsum sis paab.

Cov ntseeg Yexus muaj tuabtug Cawmseej
Zoo le tej tegtaw koom tuab lub cev
Cov ntseeg Yexus muaj ibtxuj kev ntseeg
Suavdlawg nyob uake.

Cov ntseeg Yexus koom ua ib lub sab
Ibleeg txawj qha hab ibleeg txawj noog
Suavdlawg nrug Vaajtswv koom ib txujsa
Yuavtsum sisraug zoo.
351. PEB SUAVDLAWG KOOM TUABTXUJ KEV NTSEEG
Peb suavdlawg koom tuabtxuj kev ntseeg
Nyob huv Yexus peb tug Cawmseej
Tsaa muag saib ntsoov tuablub homphaj
Peb suavdlawg koom ua ib lub sab.

Peb suavdlawg koom tuab tug Ntsujplig
Koom Vaaj Leejtub hab Vaaj Leejtxiv
Pehawm tuabtug Vaajtswv uake
Yog ib tsevneeg huv lub tuamtsev.

Peb suavdlawg koom tuabtxuj kev dlim
Yexus ua tav sau ntoo khaublig
Haus tuab khobdlej noj mov tuabtsum
Cov ntseeg Yexus yuavtsum sis hlub.

Peb suavdlawg koom tuabtxuj kev hlub
Yog ib tseneeg has tuabyaam lug
Yexus coj peb lug ua kwvluag
Muaj lub meejmom sistxig sisluag.
352. LUG, LUG NRUG PEB SIS KOOMTEG
Lug, lug nrug peb sis koomteg uake
Ca peb sispaab tsaa kuas pawgntseeg sawv
Peb yuav ua lub teeb kws ci pumkev
Rua tuabneeg suavdlawg.

Lug, peb sis koomteg
Lug, peb sis koomteg
Tsimtsaa pawgntseeg
Kuas sawvhuv nplajteb
Le Yexus has tseg.

Peb yuav ua kuas pawgntseeg fuamvaam luj
Hab peb yuav tsaa kuas pawgntseeg sawvntseg
Yuavtsum tau tshwm nyajtxag hab dlaagzug
Lug, peb sis koomteg.

Peb yuav ua kuas Vaajtswv tau ntsejmuag
Lug ntawm qhov kws peb txawj sis koomteg
Peb sispaab tawmtsaam nam Dlaab yeebncuab
Kws yog txuj kev phem.
353. PEB COV NTSEEG TSWV YEXUS
Peb cov ntseeg Tswv Yexus
Peb suavdlawg kaajsab lug
Peb ua kwvtij peb sisraug zoo
Suavdlawg txha tau koobmoov.

Peb cov ntseeg lug uake
Yog leejtwg raug txomnyem
Peb sis koomsab thov Vaajtswv tag
Paab kuas nwg rov zoo sab.

Yog leejtwg nyuajsab kawg
Peb ntuag kuas ua sab tawv
Peb txhua tug thov Vaajtswv paab nwg
Qha txhua yaam rua Vaajtswv.

Yog muaj leejtwg yuamkev
Moog ua txuj kev txhum qhev
Cov ntseeg ntuag hab zaamtxim rua nwg
Coj rov lug cuag Vaajtswv.

Yexus tau ntsej tau muag
Thaus suavdlawg txaav lug cuag
Tuaj nyob uake ibpaab ibpawg
Yexus yuav nyob huv plawv.
354. SAU TUG CAAG KWS VAAJTSWV COG
Sau tug caag kws Vaajtswv cog
Ruaj hab khov tsi txawj pob
Vaajtswv tsaa kuas muaj pawgntseeg
Nyob xyaws nplajteb tuabneeg
Tug caag ntawd yog Tswv Yexus
Tsomkwm cov ntseeg txhua tug
Pawgntseeg txha le nyob kaajsab
Huv Vaajtswv lub xubndlag.

Tswv Yexus nqeg rua qaabntuj
Lawv le Vaajtswv coglug
Nqeg lug xaiv tug nkaujnyaab tseg
Yog pawgntseeg huv nplajteb
Nwg siv Nwg tugkheej txujsa
Lug cawm tau pawgntseeg ca
Pawgntseeg txha dlim txuj kev tuag
Lug ua Vaajtswv mivnyuas.

Txhua tsaav tuabneeg nyob nplajteb
Txha tau lug nyob uake
Txhua tug koom tuab tug Cawmseej
Hab koom tuab txuj kev ntseeg
Txhua tug koom tuab tug Vaajtswv
Hab noj tuab rooj mov xwb
Txhua tug taug moog tuab txuj kev
Yog txuj kevcai rausdlej.

Huv nplajteb muaj kev simsab
Najnub muaj kev dlaagntxag
Tabsis tug kws ntseeg Vaajtswv
Tsi yuamkev lawv leejtwg
Vim pawgntseeg muaj tug Cawmseej
Pawgntseeg yeejyuav kovyeej
Lub nplajteb yuav raug puamtsuaj
Pawgntseeg yeejyuav nyob ruaj.

Pawgntseeg kws nquag thov Vaajtswv
Yuav lujhlub vaammeej xwb
Yuav nrug Vaajtswv sisraug zoov Hab tau Vaajtswv koobmoov
Vaajtswv pub cov ntseeg txhua leej
Muaj fwjchim hab kovyeej
Ntxwjnyoog yuav tso pawgntseeg tseg
Tsi kaam txaavlug nyob ze.
355. YEXUS YOG LUB POBZEB RUAJKHOV
Yexus yog lub pobzeb ruajkhov
Ua qhov chaw rua pawgntseeg nyob
Yexus ua tug ncej txheem pawgntseeg
Txhawb cov ntseeg muaj koob muaj meej
Yexus ua peb suavdlawg tug Thawj
Peb suavdlawg yog Nwg tegtaw.

Huv lub tuamtsev peb thov hab hu
Thov Vaajtswv noog peb tej lug
Vaajtswv, Koj yog tug muaj sab hlub
Peb yeejyuav ntseeg hab noog lug
Thov Koj foom txuj koobmoov rua peb
Thaus peb nyob huv lub tuamtsev.

Pawgntseeg kws muaj kev sis koomteg
Vaajtswv yuav tsi tso puab tseg
Ua tuamtsev kuas tav rua Vaajtswv
Ua yug lub tsev tomqaab xwb
Xob muab yug tej nyaj khaws tsegca
Nyobtsaam lub tuamtsev tsi tav.

Lub tuamtsev zoo le lub nkuajyaaj
Cov ntseeg yog cov mivnyuas yaaj
Muaj laajkaab xov ncig txhua txuj kev
Tsi pub cov yaaj moog yuamkev
Yexus yog tug Tswv kws yug zoo
Cov ntseeg txha tau txis koobmoov.
356. COV NTSEEG SIS KOOMTEG
Cov ntseeg sis koomteg
Tsimtsaa lub tuamtsev
Ca ua qhov chaw tuaj
Pehawm Vaajtswv
Cov ntseeg yuav sissau
Tuaj nyob ua ibke
Puab hunkauj txhawbnqaa
Puab tug Vaajtswv

Npaaj koj lub sab
Pehawm Vaajtswv
Huv lub tuamtsev
Seevsuab hunkauj
Qhuas koj tug Vaajtswv lub
Koob lub Npe.

Cov ntseeg yuavtsum tu
Lub tuamtsev kuas huv
Ua chaw zoo kawgnkaus
Rua Vaajtswv nyob
Vaajtswv yuav tsomkwm
Cov ntseeg txhua-txhua tug
Hab Nwg yeejyuav noog
puab tej lug thov.

Lub tuamtsev yog chaw
Txhawb tau txuj kev ntseeg
Tug tsaugmuas yuav
Nov Vaajtswv Txujlug
Vaajtswv tug Ntsujplig
Yuav qha txug qhov tseeb
Cov ntseeg txha yuav
Paub tug Tswv Yexus.

Lub tuamtsev zoo le
Lub teebci pumkev
Ci ntsaa-ab rua
Huv txuj kev tsausntuj
Thov caw tuabneeg txhum
Tuaj huv lub tuamtsev
Cale txais yuav
Cawmseej Tswv Yexus.
357. TSIMTSAA PAWGNTSEEG SAU LUB POBZEB
Tsimtsaa pawgntseeg sau lub pobzeb
Pawgntseeg txha sawv lug nyob khovkho
Xob tsaa pawgntseeg rua taj xuabzeb
Nyobtsaam pawgntseeg yuav nyob tsi khov.

Tug Tswv Yexus yog dlaim laagzeb
Vaajtswv npaaj tseg ca rua pawgntseeg
Ua qhov chaw zoo tsaa lub tuamtsev
Kws tubtuag teb yuav kov tsiyeej.

Tsimtsaa pawgntseeg nrug lub fwjchim
Kws yaav thau u Vaajtswv foompub
Rua cov thwjtim tau Vaaj Ntsujplig
Qheb puab qhovncauj pav Vaajtswv Lug.

Tsimtsaa pawgntseeg ua yaam dlawbhuv
Le tug nkaujnyaab npaaj moog ua neej
Nubnua pawgntseeg nyob huv qaabntuj
Lwmnub pawgntseeg yuav nyob Ceebtsheej.
358. VAAJTSWV PAWGNTSEEG YUAV SAWV NREGNEEG
Vaajtswv pawgntseeg yuav sawv nregnreeg
Tubtuag teb yuav kov tsiyeej
Pawgntseeg siv Vaajtswv lub fwjchim
Tawmtsaam kev phem kuas pemsij
Vaajtswv cogcaag rua sau hauvroob
Yog Vaajtswv lub roob Xi-oos
Vaajtswv yuav tsaa kuas pawgntseeg sawv
Lawv le Vaajtswv has tseg lawm.

Pawgntseeg yog Vaajtswv lub tshaavrog
Kws cov ntseeg Yexus moog nyob
Cov ntseeg yuavtsum noog Vaajtswv qha
Txha yuav kovyeej kev ntxeevntxag
Ca Vaaj Ntsujplig lug kaav lub sab
Txha yuav dlim txuj kev simsab
Ca pawgntseeg rua Tswv Yexus tswj
Tubtuag teb txha le yuav swb.

Peb noobneej zoo le thaaj tebnpleg
Taabtom sav nyob huv nplajteb
Pawgntseeg zoo le Vaajtswv txhaisteg
Kws nqaa raab lag moog hlais nplej
Cov ntseeg yuavtsum rau sab sispaab
Moog sau nplej lug rua huv txhaab
Cov ntseeg yuavtsum tau tawm moog qha
Kuas tuabneeg tau txais txujsa.

Pawgntseeg yeejyuav tau txais koobmoov
Vim cov ntseeg ua dlejnum zoo
Vaajtswv npaaj nqe zug sau Ceebtsheej
Rua txhua tug kws tau lug ntseeg
Vaajtswv yuav pub txujsa ibtxhis
Rua Vaajtswv txhua tug tubtxib
Pawgntseeg yuav tau nrug Vaajtswv nyob
Huv qhov chaw Vaajtswv npaaj tog.
359. NCUQAAB NTSOOV UA VAAJTSWV TSAUG
Ncuqaab ntsoov ua Vaajtswv tsaug
Vim Nwg hlub peb kawgnkaus
Yuavtsum ncu Vaajtswv txajntsig
Ua Nwg tsaug moog ibtxhis.

Ua Vaajtswv tsaug peb lub sab
Ua Vaajtswv tsaug tag-tag
Ua Vaajtswv tsaug peb lub ncauj
Ua Vaajtswv tsaug kawgnkaus.

Txhua yaamtsaav kws yog peb tug
Puavleej yog Vaajtswv pub
Peb najnub muaj noj muaj haus
Yuavtsum ua Vaajtswv tsaug.

Thaus peb tau zoo los txomnyem
Vaajtswvtsi tso peb tseg
Txawm peb zoo sab los nyuaj sab
Uatsaug taag uatsaug thab.
360. KUV NAJNUB PHEEJ XAAV TXUG KOJ
Kuv najnub pheej xaav txug Koj kev hlub Yexus
Ibyaam havtxwv luj ntsuag tsi tau
Leejtwg paub saib qhov dlaav saib qhov tub Yexus
Kuv ntshais tsi muaj ibleeg txawj paub.
Koj hlub kuv, Koj txha lug huv nplajteb Yexus
Tseg Koj lub tsev zoo rua puag sau ntuj
Koj lug nyob nplajteb nuav txha le tuag Yexus
Txhobtxwm muab txujsa lug theej kuv.

Kuv lub ncauj ua Koj tsaug, kuv tug Tswv Yexus
Koj ris kuv lub txim sau ntoo khaublig
Kuv lub sab ncuntsoov Koj kuv tug Tswv Yexus
Ruaqhov Koj hlub kuv tso kuvv dlim.

Kuv xaav txug Koj kev hlub kuv tug Tswv Yexus
Kuv tau txais koobmoov suav tsi txheeb
Tau mov noj tau dlej haus kuv tug Tswv Yexus
Kuv muaj noj muaj haus ibsim neej.
Koj this kuv Koj cov ntshaav txha le nrug Yexus
Koj dlaws kuv lub txim povtseg huvsi
Koj khaiv Vaaj Ntsujplig lug nrug kuv nyob Yexus
Coj kuv taug kev ncaaj moog ibsim.

Koj kev hlub yaam tshaavntuj ntsuag tsi tau Yexus
Yaam le tej nubqub montuj ci
Yaam xyoobntoo nyob haavzoov pum tsi txhua Yexus
Koj tseem pheej hlub kuv moog ibtxhis.
Muaj ibnub kuv yuav tau nrug koj nyob Yexus
Yuav tsaancauj tsaalug lug qhuas Koj xwb
Kuv tsi txawj ua Koj tsaug taag kuv sab Yexus
Kuv txhuscaug pesteb pe Koj xwb.

Koj kev hlub pev txug tej lub txhaabnyaj Yexus
Muaj nyajtxag puvnkaus siv tsi taag
Koj tub muab huvsi lug pub rua kuv Yexus
Koj ua rua kuv muaj sab xyivfaab.
Koj najnub muab ntauyaam pub rua kuv Yexus
Kuv thov Koj, Koj noog kuv tej lug thov
Koj pub tshaavntuj rua kuv ntau taagnrho Yexus
Kuv txha le suvsab ua neej nyob.
361. AU, VAAJTSWV PEB LEEJTXIV
Au, Vaajtswv peb leejtxiv
Tug peb casab tau
Koj pub rua peb
Txhua tug muaj noj muaj haus
Koj tsi txawj hloov
Koj yeej nyob le qub le chaw
Ibtxwm Koj zoo lecaag
Nwgnuav le ntawd.
Vaajtswv tug peb casab
Vaajtswv tug peb casab
Txhua taagkig peb
Tau txais koobmoov npluamag
Peb tsi tuncua dlaabtsi
Txhua yaam peb muaj txaus
Vaajtswv tug peb casab
Peb ua Koj tsaug.

Lub nub lub hli
Hab cov nubqub sau nruabntug
Caij cog caij sau
Caij no lossis caij kub
Roobhaav tsajtxhu
Naagnoog nrojtsuag hab xyoobntoo
Ua timkhawv qha has tas
Vaajtswv sab zoo.

Nubnua peb tau
Txais Vaajtswv txuj koobmoov tshab
Uacav lwmnub
Los peb tseem tau txais hab
Yog peb hab phawv
Lug cug Vaajtswv txuj koobmoov
Mas yeejyuav phwj
Ndlwglawg thawsnaj thawsxyoo.
362. PEB UA VAAJTSWV TSAUG
Peb ua Vaajtswv tsaug
Nwg tsomkwm peb txhua leej txhua tug
Peb noj qaab nyob zoo
Nwg pub peb muaj sab xyivfaab lug
Vaajtswv foom koobmoov rua peb ntau kawgnkaus
Peb tuaj uake pehawm Nwg
Txhawbnqaa hab ua Nwg tsaug.

Peb muaj vaaj muaj tsev
Hab peb muaj noj muaj haus tsi tu
Txhua yaam kws peb muaj
Ntawm nuav yog Vaajtswv ua tug pub
Yog le ntawd peb lub neej yog Vaajtswv tug.
Ca peb ua Vaajtswv
Tsaug hab peb ncu Vaajtswv tshaavntuj.

Peb yeej tsi muaj cuabkaav
Pauj tau Vaajtswv le txajntsig
Tsuasyog peb muab tau
Lub sab hab lub ntsws coj lug fij
Yog peb txawj ua lub neej hum Vaajtswv sab
Ces yog peb ua Nwg
Tsaug hab ncu Nwg tshaavntuj lawm tag.
363. TXUJ KEV SISYUAV
Txuj kev sisyuav yog ibqhov kws tseemceeb
Vaajtswv muab cob rua tuabneeg lug ua neej
Kev tshoob kev ku txha le tshwmsim tawm tuaj
Quaspuj quasyawg txha le txawj lug sisyuav.

Txuj kev sisyuav yog Vaajtswv rhawv kuas muaj
Quaspuj quasyawg sissau lug ua ib cuab
Txuj kev sisyuav yog Vaajtswv ua tug tsim
Quaspuj quasyawg sissau lug ua ib yig.

Txuj kev sisyuav yog txuj kev cai dlawbhuv
Nkaujnyaab nraugvauv sissau lug ua ib tug
Txuj kev sisyuav yog kev ua txwj ua nkawm
Sis coglug yuav sishlub moog txug nub kawg.
364. PEB IBTSOOM NTSEEG
Peb ibtsoom ntseeg peb zoo sab kawg
Tub txug lub caij txis txwj txis nkawm
Yog nub tseemceeb obtug sisyuav
Tsi pub leejtwg muab tej ntawd rhuav.

Thov Vaajtswv foom koobmoov
Nkaujnyaab nraugvauv kuas lub neej zoo
Thaus kws tau zoo lossis txomnyem
Lug nyob uake yuav ua sab ntev
Thov Vaajtswv foom koobmoov
Nkaujnyaab nraugvauv kuas lub neej zoo.

Tug txiv kws yuav nwg yuavtsum hlub
Tug nam yuav noog tug txiv tej lug
Tsi xob limham yuav muab sab npuab
Tsi xob sisntaus tsi xob sis dlhuav.

Ua txwj ua nkawm thov ua sab ntev
Tsi xob siscaav tsi xob sistshe
Tug nyaab tug vauv meb yuavtsum paub
Taag meb simneej tsi pub sisnrauj.

Vaajtswv qha tseg kuas meb ncuntsoov
Yog meb xaav tau Nwg txuj koobmoov
Meb yuavtsum noog Vaajtswv Txujlug
Muab sab rau ntseeg tug Tswv Yexus.
365. NUBNUA ZOO SAB KWS VAAJTSWV PUB MEB
Nubnua zoo sab kws Vaajtswv pub
Meb lug sissau hab lug sishlub
Thov Vaajtswv paab kuas meb lub neej
Muaj kev sishlub muaj kev vaammeej.

Lug nyob uake tsi xob sischim
Nyobtsaam kev phem yuav txaav lug ti
Txuj kev siscaav ca lwmtug yeej
Vaajtswv txha paab coj meb lub neej.

Yog muaj kev chim xob chim taagnub
Sis has kuas hum uantej tsausntuj
Has tej lug qhuas has tej lug hlub
Lulug kws zoo kuas has txhua nub.

Thaus yug ua txhum thov kev zaamtxim
Meb txha tsi muaj kev chawj kev chim
Muab txuj kev hlub lug ua cuabyeej
Lug tiv kev phem huv meb lub neej.

Dlhau ntawm meb lawm hlub puj hlub yawm
Fwm tuj pujlaug txug tug namntxawm
Hlub cov ua tij txug cov ua kwv
Meb yuavtsum hlub meb tug Vaajtswv.
366. PEB TUAJ UAKE NTAWM VAAJTSWV
Peb tuaj uake ntawm Vaajtswv xubndlag
Vim yog txuj kev zoo sab
Nkaujnyaab nraugvauv sissau lug uake
Lawv le Vaajtswv has tseg.

Thov Vaajtswv foom koobmoov
Nyob nrug kuas lub neej zoo
Kev ua txwjnkawm ibleeg hlub ibleeg
Koom ib lub sab ua neej.

Peb tuaj uake ua povthawj timkhawv
Timntsej timmuag suavdlawg
Nkaujnyaab nraugvauv zoo sab lug coglug
Yuav ua lub neej sishlub.
367. LUB XYOO LAUG TAAGNRHO MOOG
Lub xyoo laug taagnrho moog
Xyoo tshab tawmplawg tuaj lawm
Yug yuavtsum hloov dlua lub sab tshab
Moog txais koobmoov xyoo tshab
Thov Tswv Yexus lug kaav
Qha kuas sishlub sispaab
Yug txha uanpoj ualuag thaws xyoo
Tau txais Vaajtswv koobmoov.

Lub xyoo laug taagnrho moog
Xyoo tshab tawm plawg tuaj lawm
Txhua yaam txhua tsaav kws tsi zoo nkauj
Yuav muab pov nrug xyoo laug
Yuav xyum has tej lug tseeb
Yuav xyum kev ncaaj kev nceeg
Yuav ntxuav lub sab kuas dlawb kuas huv
Muab fij ua Vaajtswv tug.

Lub xyoo laug taagnrho moog
Xyoo tshab tawmplawg tuaj lawm
Tsaancauj tsaalug thov Vaajtswv Ntuj
Foom txuj koobmoov rua yug
Txawm yog kev pluj kev tuag
Txawm yog kev ntsoj kev ntsuag
Yug yuav tso sab rua Vaajtswv Ntuj
Vaajtswv txha yuav paab yug.

Lub xyoo laug taagnrho moog
Xyoo tshab tawmplawg tuaj lawm
Yug tub tsi paub tas sov piskig
Yaam dlaabtsi yuav tshwmsim
Tug Tswv Yexus yuav lug
Sov thaus twg yuav lug txug
Yuavtsum ceevfaaj nruabnub montuj
Yug txha yuav ntsib Yexus.
368. PEB NOJTSAB PEBCAUG
Peb nojtsab pebcaug
Yog peb ua Vaajtswv tsaug
Vaajtswv tau foom txuj koobmoov zoo
Rua peb dlhau ib xyoos
Peb nyob kaajsab lug
Hab peb muaj noj muaj haus tsi tu.

Peb nojtsab pebcaug
Yog peb xaus lub xyoo laug
Hab txais yuav lub xyoo tshab lug hloov
Peb ua lub neej zoo
Vaajtswv tau ntsejmuag
Peb muaj noj muaj naav tsi tuncua.
369. XYOO TSHAB TAWMTUAJ
Xyoo tshab tawmtuaj koj puas zoo sab?
Xyoo tshab tawmtuaj koj puas zoo sab?
Lub xyoo laug taabtom dlhau moog lawm
Xyoo tshab tawmtuaj koj puas zoo sab?
Ca peb txhua tug muaj kev zoo sab
Vim lub xyoo laug dlhau moog lawm tag
Ca peb txhua tug ua Vaajtswv tsaug
Xyoo tshab tawmtuaj lub xyoo laug xaus
Xyoo tshab tawmtuaj koj puas zoo sab?
Xyoo tshab tawmtuaj koj puas zoo sab?
Lub xyoo laug taabtom dlhau moog lawm
Xyoo tshab tawmtuaj koj puas zoo sab?
370. NUBNUA PEB SUAVDLAWG
Nubnua peb suavdlawg tuaj uake zoo sab
Vim tawmplawg rua lub xyoo tshab
Vaajtswv tau paab peb nyob dlhau lub xyoo laug
Peb ua Vaajtswv tsaug.

Ua Vaajtswv tsaug, ua Vaajtswv tsaug
Nwg yeej hlub peb suvdlawg txhua tug
Pub peb muaj noj pub peb muaj haus
Peb txha le tau nyob kaajsab lug.

Nubnua peb suavdlawg yuav koom ib lub sab
Thov koobmoov rua lub xyoo tshab
Kuas txhua tug yuav tau kev noj qaab nyob zoo
Xyoo nuav txug lwm xyoo.

Xyoo tshab nuav yog Tswv Yexus tsi tau lug
Thov kuas peb muaj dlaag muaj zug
Peb tseem yuav nrhav noj nrhav haus huv nplajteb
Xob tso kev ntseeg tseg.
371. AU, VAAJTSWV PEB TUAJ NYOB UAKE
Au, Vaajtswv peb tuaj nyob uake
Xyoo taaglug Koj foommoov rua peb
Peb tau mov noj hab tau dlej haus
Peb hunkauj ua Koj tsaug.

Tsimnyog peb ncu Vaajtswv tshaavntuj
Txhua yaam peb muaj yog Vaajtswv pub
Vaajtswv paab peb noj qaab nyob zoo
Peb txha nyob dlhau ib xyoos.

Vaajtswv hlub tuabneeg huv nplajteb
Nwg pub kev tau zoo lug rua peb
Nwg yog tug kws hlub peb kawgnkaus
Peb txha tuaj ua Nwg tsaug.

Vaajtswv yog tug kws tsi txawj hloov
Nwg nyob ib xyoos dlhau rua ib xyoos
Peb thov nquahu txhua leej txhua tug
Lug ntseeg Cawmseej Yexus.
372. PEB MOOB NOJ PEBCAUG
Peb Moob noj pebcaug
Yog lub caij peb xaa lub xyoo laug
Moog ibyig dlhau rua ibyig
Yog Vaajtswv paab peb kaum-ob hlis
Txhua tug ntsejmuag luagntxhi
Ua lub neej tshaavntuj nrig
Peb ncu Vaajtswv tshaavntuj
Kws peb nyob Nwg ntuj.

Peb nojtxhu nojtsab
Yog peb kev txaisyuav lub xyoo tshab
Ib xyoos kaum-ob lub hlis ntuj
Vaajtswv tsomkwm txhua leej txhua tug
Peb ncu Vaajtswv kev hlub
Yog peb siv Nwg lub nub
Peb ncu Vaajtswv tshaavntuj
Kws peb nyob Nwg ntuj.

Peb Moob noj pebcaug
Yog lub caij peb sau qoobloo xaus
Ibtxwm peb Moob yeej ncuntsoov
Yog vim Vaajtswv tau foom koobmoov
Peb ua neej dlhau ib xyoos
Vim Vaajtswv koobmoov roog
Peb ncu Vaajtswv koobmoov
Kws paab dlhau ib xyoos.

Peb Moob noj pebcaug
Peb ncuntsoovv ua Vaajtswv Ntuj tsaug
Nwg paab peb thaws naj thaws xyoo
Tau txais fuabcua txais dlejnaag zoo
Tsi xob ca kev txhum roog
Nyobtsaam raug kev puagntsoog
Peb ncu Vaajtswv koobmoov
Kws paab dlhau ib xyoos.
373. NUB IB HUV LUB XYOO TSHAB
Nub ib huv lub xyoo tshab
Nub tawm tuaj ci ntsaa-ab
Peb Moob suavdlawg noj tsab pebcaug
Yog peb xaa lub xyoo laug
Yog peb xaa lub xyoo laug.

Nub ib huv lub xyoo tshab
Txhua leej txhua tug zoo sab
Thov Vaajtswv lug foomkoob foommoov
Rua peb nyob ntxiv ib xyoos
Rua peb nyob ntxiv ib xyoos.

Nub ib huv lub xyoo tshab
Tsi xob khaws kev phem ca
Yuavtsum tso plhuav lub sab kws phem
Muab lub neej qub povtseg
Muab lub neej qub povtseg.

Nub ib huv lub xyoo tshab
Yog nub suavdlawg nojtsab
Ca peb suavdlawg ua Vaajtswv tsaug
Kws peb nyob dlhau xyoo laug
Kws peb nyob dlhau xyoo laug.
374. VAAJTSWV TAU FOOM KOOBMOOV
Vaajtswv tau foom koobmoov rua peb ib xyoos
Txhua tug noj qaab nyob zoo
Peb sim xaav saib peb tau koobmoov npaum twg
Peb puas tau muab ibfeem pub rua Vaajtswv?

Vaajtswv paab peb tau zoo
Peb muab dlaabtsi rua Nwg?

Ib lub xyoos dlhau lug peb ua tau dlaabtsi
Peb puas ncu Nwg txajntsig
Lub xyoo dlhau lug peb hlub Vaajtswv npaum twg
Peb muab npaum twg fijhlo pub rua Vaajtswv?

Lub xyoo dlhau lug peb ua lub neej lecaag
Peb puas ua zoo ua ncaaj?
Peb puas hlub taug yeebncuab le hlub phoojywg
Peb hlub Vaajtswv puas kawg lub sab lub ntsws?

Lub xyoo tshab nuav thov peb suavdlawg rau sab
Noog Vaajtswv tej Lug Qha
Ceevfaaj xob pub Ntxwjnyoog lug dlaagntxag peb
Vaajtswv koobmoov txha yuav nrugnraim peb.
375. VAAJTSWV TEEM IBNUB TSEG CA
Vaajtswv teem ibnub tseg ca
Nub ntawd yog Vaajtswv nub
Vaajtswv Txujlug has tseg tas
Nub ntawd yog nub dlawbhuv
Cov ntseeg Vaajtswv yuav ncuntsoov
Nub ntawd tsi xob moog khwv
Nub ntawd yog nub koob nub moov
Yog nub pehawm Vaajtswv.

Nub ntawd yog nub dlawb nub huv
Nub ntawd muaj kev kaaj ci
Nub ntawd Vaajtswv kuas txhua tug
Cale zoo sab luagntxhi
Nub ntawd cov kws yug dlua tshab
Yuavtsum qhuas Vaaj Leejtxiv
Yuavtsum qhuas Vaaj Leejtub hab
Yuavtsum qhuas Vaaj Ntsujplig.

Nub ntawd Vaajtswv npaaj koobmoov
Foom pub rua txhua-txhua tug
Nub ntawd tsi taag cog qoobloo
Vaajtswv foom koobmoov pub
Nub ntawd Vaajtswv ca peb su
Ca peb ua Vaajtswv tsaug
Nub ntawd tsi khwv los txaus noj
Tsi ua los yeej muaj haus, Amees.
376. PEB TUAJ SAWV NTAWM VAAJTSWV XUBNDLAG
Peb tuaj sawv ntawm Vaajtswv xubndlag
Nubnua yog Vaajtswv nub
Peb qhuas Vaajtswv ntawm kev zoo sab
Nubnua yog nub dlawbhuv.

Nubnua peb yuav tsi moog nrhav noj
Peb yuav tsi moog nrhav haus
Thov Vaaj Ntsujplig lug nrug peb nyob
Qha peb ua Vaajtswv tsaug.

Nubnua peb tau txais kev kaajsab
Tub yog Vaajtswv foom pub
peb tog noog Vaajtswv tej Lug Qha
Nubnua yog Vaajtswv nub, Amees.
377. COV NTSEEG LUB ROOJ SAABLAAJ
Cov ntseeg lub rooj saablaaj
Suavdlawg sab xyivfaab
Yog peb sis raug zoo
Peb kovyeej dlaab Ntxwjnyoog.

Peb tuaj sissau uake
Qhuas Vaajtswv lub Npe
Txhawb peb cov kws ntseeg
Lub neej txha yuav vaammeej.

Thov Vaajtswv nyob nruabnraab
Huv lub rooj saablaaj
Peb yuav sis koomteg
Hab yuav taug ib txuj kev.

Thov Vaajtswv pub tswvyim
Rua peb cov ntseeg siv
Thaus peb lug saablaaj
Kuas peb muaj sab xyivfaab.
378. THOV VAAJTSWV KUAS PEB ROV SISCUAG
Thov Vaajtswv kuas peb rov sisntsib dlua
Thov Koj najnub tsomkwm saibxyuas
Txhua tug kws yog Koj cov mivnyuas
Thov Vaajtswv kuas peb rov sisntsib dlua.

Peb yuav sisntsib dlua, sisntsib dlua
Sisntsib dlua ntawm Tswv Yexus xubndlag
Peb yuav sisntsib dlua, sisntsib dlua
Thov Vaajtswv kuas peb rov sisntsib dlua.

Thov Vaajtswv kuas peb rov sisntsib dlua
Tsi xob ca dlaabtsi taav peb kev
Thov muab tej kev phem tso povtseg
Thov Vaajtswv kuas peb rov sisntsib dlua.

Thov Vaajtswv kuas peb rov sisntsib dlua
Ca Vaajtswv tuavrawv peb txhais teg
Najnub ca Vaajtswv coj peb kev
Thov Vaajtswv kuas peb rov sisntsib dlua.

Thov Vaajtswv kuas peb rov sisntsib dlua
Simneej nuav yog peb tsi sisntsib
Lwmsim peb nyob uake ibtxhis
Thov Vaajtswv kuas peb rov sisntsib dlua.
379. PEB YUAV TAU TAUG KEV MOOG
Peb yuav tau taug kev
Moog rua qhov chaw dleb
Peb yuav tau sisncaim
Suavdlawg yuav moog tsev
Vaajtswv txuj kev hlub
Yuav nrugnraim txhua tug
Nwg yuav paab suavdlawg
Thaus peb sisncaim lawm.

Peb yuav tau sisncaim
Suavdlawg yuav moog tsev
Muaj ibnub tomntej
Vaajtswv yuav coj peb
Rovqaab tuaj uake
Peb yuav rov sisntsib
Ntawm ntsejmuag luagntxhi.

Peb hunkauj uake
Ntawm lub suab lomzem
Peb ibleeg hlub ibleeg le yog ibtse
Txij nubnuav rovyaav
Peb yuav ncu txhua yaam
Kws peb tau txhawbnqaa
Hab peb tau sispaab.

Txug caijnyoog sisncaim
Lub sab txhawj hab ntshai
Xaav uake npautwg
Los yuav tau sisncaim
Muaj ibnub tomntej
Vaajtswv yuav coj peb
Txhua tug tuaj siscuag
Sisntsib ntsej pummuag.

Vaaj Ntsujplig coj kev
Nwg ntausthawj uantej
Yog peb pw ntogkev
Vaajtswv tivthaiv peb
Vaajtswv yeejyuav coj
Tug moog hab tug nyob
Rov sisntsib uake
Ntawm Vaajtswv lub Npe.
380. KWVTIJ SUAVDLAWG
Kwvtij suavdlawg nwgnuav sisncaim
Tseem yuav sisntsib dlua
Ntseeg hab casab has tas peb yuav
Rov ntsib ntsej pummuag.

Kwvtij suavdlawg yuavtsum ncuntsoov
Najnub thov Vaajtswv
Yog mej nyuajsab ntxhuvplawv
Ncuntsoov thov Vaajtswv tsomkwm.

Kwvtij suavdlawg thov mej ncuntsoov
Vaajtswv txuj kev hlub
Yog mej nyob kaajsab lug
Thov mej ncu Vaajtswv tshaavntuj.

Kwvtij suavdlawg peb tseem
Yuav rov sisntsib ntsej pummuag
Thov Vaajtswv coj suavdlawg
Txuj kev rov tuaj sisntsib dlua.
381. AU, TSWV YEXUS PEB THOV QHUAS KOJ
Au, Tswv Yexus peb thov qhuas Koj lub Npe
Vim Koj tau coj suavdlawg tuaj nyob uake
Uantej yuav ncaim suavdlawg thov koob thov moov
Thaus peb sisncaim kuas peb moog kaaj moog zoo.

Thaus peb taabtom taugkev rov qaab moog tsev
Thov Koj nrugnraim tsi has moog ze los dleb
Thov Koj tsomkwm kuas peb muaj sab tajtug
Thov Koj paab kuas peb txawj ntseeg hab noog lug.

Peb moog nrhav noj tsi has txug thaaj chaw twg
Thov kuas peb ncuntsoov txug peb tug Vaajtswv
Thov kuas peb tsi xob raug Ntxwjnyoog ntxeevntxag
Thov Koj puag peb rua huv Koj lub xubndlag.

Yog tsi tau txug caijnyoog Koj rov lugdlua
Thov Koj ua tug coj peb suavdlawg rov tuaj
Peb suavdlawg yuav qhuas Koj lub Koob lub Npe
Thaus peb rov tuaj txug huv Koj lub tuamtsev, Amees.
382. VAAJTSWV LUB CEEBTSHEEJ
Vaajtswv lub Ceebtsheej Ntuj
Yeejyog lub chaw zoo kawg
Qhov txhum hab qhov qas
Qhov txhum hab qhov qas
Moog tsi tau lub chaw ntawd.

Tug Cawmseej Tswv Yexus
Thov Koj paab kuas kuv dlim
Tshem kuv qhov txhum moog
Tshem kuv qhov txhum moog
Thov Koj zaam kuv lub txim.

Tswv Yexus txij nuav moog
Kuv yuav taug Koj txuj kev
Thov Koj tuav kuv teg
Thov Koj tuav kuv teg
Kuas kuv tsi xob yuamkev.

Lwmnub tug Tswv Yexus
Coj kuv moog nyob sau ntuj
Nyob huv Nwg xubndlag
Nyob huv Nwg xubndlag
Kuv yuav nyob kaajsab lug.
383. TSHUAV CEEBTSHEEJ NTUJ TAU ZOO
Tshuav Ceebtsheej Ntuj tau zoo
Nyob tuaj tomntej
Cov kws nyob Ceebtsheej Nroog
Tsi raug txomnyem
Puab hunkauj suab nrov ntxhe
Yog lub suab kws nrov lomzem
Puab qhuas Vaajtswv kawgnkaus
Hab ua Nwg tsaug.

Lug nyob huv qhov pumkev
Lug ntseeg Yexus
Tswv Yexus yog Txuj Kev
Moog Ceebtsheej Ntuj
Tswv Yexus yog Qhov Tseeb
Cawm tuabneeg nplajteb txhua leej
Tswv Yexus yog Txujsa
Rua tug ntseeg tag.

Tswv Yexus cog lug tseg
Rua tug kws ntseeg
Nwg moog ua vaaj ua tsev
Ca sau Ceebtsheej
Nwg yuav nqeg rov lug coj
Cov kws ntseeg moog nrug Nwg nyob
Cov ntseeg yuav nrug Yexus
Nyob Ceebtsheej Ntuj.

Lub nroog kws tsi txawj qub
Tsi txawj puagntsoog
Yog lub nroog Ceebtsheej Ntuj
Qhov chaw tau zoo
Lub nroog nyob ruaj nyob khov
Tsi txawj puag hab tsi txawj pob
Nroog Yeluxalees tshab
Mas ci ntsaa-ab.
384. NYOB CEEBTSHEEJ ZOO DLUANLAIS
Nyob Ceebtsheej zoo dluandlais nplajteb nuav
Yog peb muab sab rau ntseeg peb yuav pum
Peb tug Tswv Yexus tub moog uantej
Ua lub tsev rua peb nyob zoo kawgnkaus.

Tshuav tsi ntev Tswv Yexus
Coj peb moog nyob Ceebtsheej txha tsi khwv
Tshuav tsi ntev Tswv Yexus
Coj peb moog nyob Ceebtsheej txha tsi khwv.

Nyob Ceebtsheej cov kws ntseeg nyob uake
Suavdlawg yuav qhuas tug Cawmseej Yexus
Peb tub dlim kev nyuajsab kev txomnyem
Tsi muaj ib nyuas qhov txhawj ibtxhis moog

Peb yuav ncu Vaajtswv tshaavntuj ibtxhis
Nwg tso Yexus ua peb tug Cawmseej
Nwg yeej muaj lub sab dlawb lub sab zoo
Nwg paab peb tau kev zoo ib simneej.
385. AU, VAAJTSWV YEXUS, YOG KUV TUAJ TIS
Au, Vaajtswv Yexus, yog kuv tuaj tis le noog
Ntshai kuv yuav xaav yaa
Moog txug ndlua sau Ceebtsheej nroog
Qhov ntawd tsi muaj kev
Txomnyem hab kev tshaibnqhes
Tsuas muaj kev zoo sab
Ntevdlhawv moog ibtxhis le.

Vaajtswv, thov coj kuv
Au, Vaajtswv thov coj kuv
Coj kuv moog nrug Koj nyob
Coj kuv moog nrug Koj nyob.

Yug vaam yug tug zug
Moog tsi txug Ntuj Ceebtsheej
Yuav tau vaam Yexus
Tug kws yog yug tug Cawmseej
Yug nyob huv nplajteb
Yug tsuas nyob ibntus xwb
Thaus dlhau lub nplajteb
Yug yuav moog ntsib Vaajtswv.

Thaustwg Tswv Yexus
Koj maam nqeg rov lug dlua
Lug paab kuas kuv dlim
Kev txomnyem hab kev quajntsuag
Kuv tsaug tsi muaj zug
Thov Koj lug paab txhawb kuv
Kuv casab ntsoov tas
Tswv Yexus yuav paab kuv.
386. YEXUS MOOG TU CHAW TSEG
Yexus moog tu chaw tseg
Ca puag sau ntuj Ceebtsheej
Nwg Phoo Ntawv qha has tas
Nwg yuav lug tog cov ntseeg
Peb casab tshuav tsi ntev
Peb yuav nrug Yexus nyob
Yexus yuav rov lug dlua
Ca peb ua sab ntev tog.

Yexus qha tseg has tas
Kuv lub tsev muaj ntau chaav
Zoo nkauj kawg txaussab kawg
Kuv lub tsev yeej zoo tshaaj
Tsi muaj tuabneeg muaj mob
Tsi muaj tuabneeg muaj nkeeg
Tsi muaj quaj tsi muaj pluag
Tsuas nyob qhuas tug Cawmseej.

Tej txuj kev sau Ceebtsheej
Luas muab kub coj lug pua
Tej lub tsev nyob khovkho
Tsi muaj iblub puamtsuaj
Tsi muaj leejtwg tawsteeb
Tswv Yexus ci ntsaa-ab
Cov tuabneegkws moog nyob
Yog cov kws tau txujsa.
387. VAAJTSWV QHA NWG TXUJLUG
Vaajtswv qha Nwg Txujlug
Rua peb suavdlawg txhua tug
Moog nrug Vaajtswv nyob sau Ceebtsheej Ntuj
Tsi muaj nub tsi muaj hli
Tsi taag yuav tawsteeb ci
Yexus ua rua peb pumkev kaajnrig.

Nrug Tswv Yexus nyob Ceebtsheej Ntuj
Txhua tug muaj kev tau zoo kaaj sab lug
Tsi muaj kev quaj tsi muaj kev tuag
Tsi txawj laug peb yuav nyob tsosab plhuav.

Vaajtswv qha huv Phoo Ntawv
Qhov txhua chaw zoo nkauj kawg
Luas muab kub lug pua tej kev huv plawv
Huv lub nroog luas qheb kag
Tej qhov rooj cuablug ca
Tsi muaj ibnyuas qhov phem lossis qas.

Vaajtswv qha rua peb paub
Tsi muaj txag tsi muaj tsaus
Hab tsi muaj ib tug kws yuav txawj laug
Nrug kwvtij nyob uake
Huv Vaajtswv Ntuj lub tsev
Yuav tsi muaj leejtwg raug kev txomnyem.
388. MUAJ IBNUB COV KWS NTSEEG YEXUS
Muaj ibnub cov kws ntseeg Yexus
Yuav ibtxhij moog sau ntuj
Nyob ntawm Yexus xubndlag
Hab hunkauj qhuas has tas.

Vaajtswv hlub peb, Nwg txha txhwv
Kuas peb dlim peb lub txim
Peb yuav najnub ua
Tswv Yexus tsaug moog ibtxhis.

Cov kws yuav tau moog nyob Ceebtsheej
Yog cov muaj sab rau ntseeg
Puab tub hloov dlua sab tshab
Hab hunkauj qhuas has tas.

Mej cov kws nyob huv kev tsausntuj
Tsi tau ntseeg Tswv Yexus
Cale lug ntseeg Nwg kag
Ha hunkauj qhuas has tas.

Yog tas nubnua mej txavtxim sab
Hab lug txais yuav txujsa
Mej hab peb yuav zoo sab
Hab hunkauj qhuas has tas.
389. HUNKAUJ TXHAWBNQAA TUG TSWV YEXUS
Hunkauj txhawbnqaa tug Tswv Yexus
Tug Tswv kws hlub peb noobneej
Lug ua kev rua peb moog sau ntuj
Npaaj chaw rua peb nyob Ceebtsheej.

Thaus peb moog txug ntuj Ceebtsheej
Peb lub neej yuav tsi muaj kev txob kev txhawj
Peb yuav qhuas tug Cawmseej
Has tas Nwg tau paab peb dlim lawm.

Lub neej ua qhua nyob huv nplajteb
Tsausntuj quasnti le tsaus fuab
Xaav txug Ceebtsheej zoo le nyob dleb
Sov nub twg maam moog txug ndlua.

Peb yuavtsum tau muab sab rau ntseeg
Npaaj kuas txhij nrug Vaajtswv nyob
Xyum ua lub neej taug kev ncaajnceeg
Moog nyob Ceebtsheej txha tsimnyog.

Muaj ibnub qhovrais ntuj yuav qheb
Peb yuav pum lub nroog Dlawbhuv
Yuav zoo sab tsi pumqaab pav le
Thaus moog txug sau ceebtsheej ntuj.
390. VAAJTSWV LUB TEBCHAWS
Vaajtswv lub tebchaws ci ntsaa-ab
tsi siv lub nub lub hli
Vaajtswv tshwjchim cidlawb citshab
Txhua tug pumkev kaajnrig
Txhua tug pumkev kaajnrig.

Tsi muaj ibyaam nyob huv nplajteb
Yuav pev tau ntuj Ceebtsheej
Nplajteb muaj kev uatauj uaqhev
Ceebtsheej muaj kev thaajyeeb
Ceebtsheej muaj kev thaajyeeb.

Tsi tsimnyog kuv tau ntuj Ceebtsheej
Coj lug ua kuv ndlagtug
Tabsis tubyog kuv tug Cawmseej
Muab pub dlawb-dlawb rua kuv
Muab pub dlawb-dlawb rua kuv.

Kuv ntseeg hab casab ntsoov has tas
Kuv yuav moog txug Ceebtsheej
Moog nyob huv Vaajtswv lub xubndlag
Muaj kev thaajyeeb nyaabxeeb
Muaj kev thaajyeeb nyaabxeeb.